http://www.beytarimurunleri.com/#!bey-tarim-urunleri/cbah - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
http://www.beytarimurunleri.com/#!bey-tarim-urunleri/cbah PowerPoint Presentation
Download Presentation
http://www.beytarimurunleri.com/#!bey-tarim-urunleri/cbah

play fullscreen
1 / 7
http://www.beytarimurunleri.com/#!bey-tarim-urunleri/cbah
139 Views
Download Presentation
Mili1993
Download Presentation

http://www.beytarimurunleri.com/#!bey-tarim-urunleri/cbah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KLASIK GUBRELER Ilk adimda, her adimda… URE AmonyumSulfat AmonyumNitrat DAP NP 20.20.0 NPK 15.15.15

  2. BEY TARIM ÜRE Üregübresinedir? Azotlugübreleriçindeazotmiktarı en yüksekolan, granülyapılı, beyazrenkli, sudakolayveçokeriyenbirgübredir. Hem topraktan, hem yapraktanuygulamaylabitkilerinazotihtiyacınıkarşılar.Formülü CO(NH2)2 - %46 N (azot) şeklindedir. Bünyesindekarbon (C) bulunmasıveyapısındakiazotun NH2 formundaolmasınedeniyleamidlibirgübredir. Sudakolayerimesinerağmenbünyesindekiazot (NH2) bitkikökleritarafındanhemenalınabilirformdadeğildir. Bünyesindekiazotunyarayışlı hale geçebilmesiiçintopraktakiürebakterilerininenzimatikreaksiyonlaüreyiamonyum (NH4) azotuformunaçevirmesigerekir. Bununiçintoprağınsıcaklığıvetopraktakiürebakterisimiktarı (konsantrasyonu) önemlidir. Bu nedenleüregübresiyavaşetkiligübregrubunagirmektedir. Nerelerdekullanılır? Üre, bitkilerinazotihtiyacınıkarşılamakiçinhemen her türüründevetütünfideleriningübrelenmesindeçokyararlıdır. Üreyetersizverildiğindebitkiningelişimiyavaşlar, yapraklarsararır, verimdüşer. Üre, bitkigelişimininbütünevrelerindekullanılabilmeözelliğinesahiptir.

  3. BEY TARIM Amonyumsulfat AmonyumSülfat, %21 oranındaamonyumazotu (N) ve %24 oranındasülfatformundakükürt (S) içerenbirgübredir. Çiftçilerimizarasındakristalyapısındandolayı “ŞekerGübre” olaraktabilinmektedir. İçeriğindekikükürtsayesindebitkilerinkükürtgereksinimikarşılanabilmektedir. Bu nedenleamonyumsülfatüstgübrelemeyanında, tabangübresiolaraktakullanılabilmektedir. Ayrıcaiçeriğindebulunanazotunamonyumformundaolmasındandolayıda, topraktabulunanfosforunalınımınıarttırıcıetkisivardır. Amonyumformundakiazotunnitratadönüşmesisırasındaortamdazamanla pH düşer, uzunsürelikullanımlardatoprakasitliliğiyükselir. Bu nedenleyoğunkullanımlardakireçlemeyapılmasınadikkatedilmeliveihmaledilmemelidir. Genelolarakasitliliğiyüksektopraklarda (pH düşük) AmonyumSülfatyerine %33 AmonyumNitratgübresiuygulamasıyapılmalıdır. AmonyumSülfatasitkarakterliolmayantümtopraklardayetişen; ağaçlardavesebzelerderahatlıklaüstgübresiolarakuygulanabilmektedir. Özellikleçeltiktarımındaçiftçilerimiztarafındanyoğunolarakkullanılmaktadır. %21 Amonyak Azotu (N) %24 Kükürt (S)

  4. BEY TARIM Amonyumnitrat AmonyumNitratgübresibünyesinde %16,5 amonyumve %16,5 nitratazotuolmaküzeretoplam %33 azotbulunduranbirgübreçeşididir. Bu özelliğivetopraktahızlıçözünenbirgübreolmasısebebiyle hem hızlıetkieder, hem de etkisüresidiğerazotlugübrelereoranladahauzunsürer. AmonyumNitratuygulamasısonrasındatopraktaherhangibir pH değişimigözlenmez. Yapısıgereğinötrtiptebirgübreolup her türlütopraktarahatlıklakullanılabilinir. İçeriğindekinitratazotununkolayyıkanmasısebebiyleyağışmiktarıyüksekolanbölgelerdekullanımıçokfazlatavsiyeedilmez. Bu tiptekibölgelerdeAmonyumNitratkullanımıtekseferdedeğil, 2-3 uygulamaşeklindeolmalıdır. Böylebiruygulamaayrıca hem verime hem de kaliteyeetkietmektedir. AmonyumNitratgübresikurakbölgeleriçindebüyükönemarzetmektedir. TürkiyekoşullarındaözellikleİçAnadolugibiyağışoranıazolanbölgelerde %26 CAN gübresiyerinekullanımıtercihedilmelidir, ziraAmonyumNitratgübresitoprağınkendinemiileeriyebilmektedir. AmonyumNitratgübresininsudahızlıvekalıntısızçözünenbiryapıyasahipolmasındandolayı, damlasulamasistemlerindesorunsuzcakullanılabilmektedir. Çeltikhariç, her türlühububatta, sebzede, meyveağaçlarında, zeytinde, bağlarda, pamuk, mısırveayçiçeğindekullanılabilmektedir. %33 Azot (N) %16.5 Amonyum Azotu (NH4-N) %16.5 Nitrat Azotu (NO3-N)

  5. BEY TARIM DAP Bileşiminde %18 azot (N) ve %46 fosfor (P2O5) ihtivaeder. İçeriğindekifosforunbüyükkısmınınsudaeriyebilmesiveazotundaamonyumformundabulunmasındandolayıtoprağaatıldıktansonra, uygunkoşullar (sıcaklık, nem) oluştuğuanda, fosforveazotkullanımahazırolur. Ayrıcayağışvesulamanıngereğindençokolmasıdurumundaazotunamonyumformundaolmasındandolayıazotkaybıyaşanmaz. DAP gübresikompozegübreçeşidiolmaklabirlikte, fosforlugübregibikullanılmalıdır. Aşırıfosforuygulamasısonucundatopraktafosforbirikimimeydanagelecekolupbubirikimçinkonoksanlığınasebepolur. Bu nedenledengeligübrelemeyapılmasınadikkatedilmelidir. DAP kullanımındadiğerönemlinoktaiseuygulamazamanındoğruolmasıdır. Zamanındanönceyapılacakuygulamafosforuntopraktakikireçilebirleşerekyararsız hale geçmesinenedenolurken, geçyapılacakuygulamalardaisefosforuntoprakyüzeyindekalacakolmasındandolayıbitkiyeyineyararsağlamayacaktır. DAP gübresihububatiçinuygunbirgübreolup, İçAnadoludayoğunşekildetercihedilmektedir. Ayrıcafosforeksikliğininyoğunhissedildiğitopraklardabirçoküründebaşarıileuygulanabilmektedir. %18 Azot (N) %18 Amonyum Azotu (NH4-N) %46 Fosfor (P2O5)

  6. BEY TARIM NP 20.20.0 Bileşiminde %20 azot (N) ve %20 fosforu (P2O5) eşitorandaiçerenbirgübreçeşidiolup; ülkemizdeikibesiniçerenkompozegübreleriçinde en çokkullanılangübreçeşididir. İçerdiğiazotuntamamıvefosforuntamamınayakınısudaçözündüğüiçinbitkilertarafındankolaylıklaalınır. Bünyesindekiazot; amonyumveüreformundaolduğuiçin, yağışveyasulamaylatopraktankolaykolayyıkanmaz. Ayrıca 20.20.0 kompozegübredeazotkaynağıolanamonyumsülfattandolayıkükürt de bulunmaktaolup, bugübreilebitkilerinkükürtihtiyacıdakarşılanabilmektedir. 20.20.0 gübresipotasyumbakımındanzenginancakfosforveazotbakımından fakir, her cinstopraktarahatlıklakullanılabilir. Ekimsırasındatohumun 5 ile 8 cm altınagelecekşekildebandauygulanması en iyikullanımşeklidir. Baştahububatolmaküzereayçiçeği, pamukveçeltiktarımındakullanımıuygundur. %20 Azot (N) %20 Amonyum Azotu (NH4-N) %20 Fosfor (P2O5)

  7. BEY TARIM NPK 15.15.15 Bileşiminde %15 azot (N), %15 fosfor (P2O5) ve %15 potasyumu (K2O) eşitorandaiçerenkompozegübreçeşididir. Dengeligübrelemeyapmakiçin ideal birürünolan 15.15.15 gübresimahsuldeverimeetkietmektedir. 15.15.15 gübresindeazot, fosforvepotasyumdışında %10 oranındadakükürtbulunmaktadır. Kükürt SO4 formundaolupbitkilertarafındandoğrudanalınabilirformdadır. Bu gübrenin, potasyumaçısından fakir olantopraklardakullanılmasıtavsiyeedilir. İçeriğindebulunanpotasyumsayesinde; don vesoğuklaradayanıklılıkartar, hastalıkvezararlılarakarşıbitkidirenciyükselir. Meyve de; şeker / asitoranıdengelenir, rafömrüuzar, meyverengiiyileşir. Meyveleraynızamandaolgunlaşıp, hasatsüresikısalır. 15.15.15 gübresimısır, tütün, patates, meyveağaçları, bağ, zeytinvenarenciyeile her türlüsebzeyetiştiriciliğincerahatlıklakullanılabilir. Sebzelerde fide dikiminden 1-2 haftaönce, ağaçlardaisesuyürümedenönceyanitomurcuklanmadan 3-4 haftaöncekullanılmalıdır. %15 Azot (N) %15 Fosfor (P2O5) %15 Potasyum (K2O) %10 Kükürt (S)