vejrettigheder l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vejrettigheder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vejrettigheder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Vejrettigheder - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Vejrettigheder. Kursusoversigt. Stiftelse af vejret aftale planlægning, ekspropriation, kendelse, dom hævd utilstrækkelig vejadgang Vejrettens beskyttelse Vejes brug færdsel andet Forandring af veje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vejrettigheder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vejrettigheder
Vejrettigheder

Kursusoversigt

 • Stiftelse af vejret
  • aftale
  • planlægning, ekspropriation, kendelse, dom
  • hævd
  • utilstrækkelig vejadgang
 • Vejrettens beskyttelse
 • Vejes brug
  • færdsel
  • andet
 • Forandring af veje

Litteratur: Vejrettigheder - private vejs retsforhold, se: http://www.plan.aau.dk/~lr/Undervisning/Kompendier/Vejrettigheder.doc

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder2
Vejrettigheder

Begreber

 • private veje, der ikke tjener som adgangsvej for anden ejendom (markveje)

Privat vej

 • færdselsarealer, der tilhører ejeren af den ejendom, hvorpå de ligger, og som ikke er offentlige veje

PVL § 2 Ved private fælles-veje forstås i denne lov de veje, gader, broer og plad-ser, der uden at være offent-lige, jf. § 1, tjener som færd-selsareal for anden ejen-dom end den ejendom, hvor-på vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Privat fællesvej

 • private veje, der tjener som adgangs-vej for anden ejendom end den, hvor-på vejen ligger, når ejendommene er i ”særlig” eje

Enkeltmandsvej

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder3
Vejrettigheder

Begreber

 • enten udskiftningsveje, som omfatter de veje, der er udlagt i forbindelse med udskiftningen, eller
 • udstykningsveje, som er veje, der er optaget i forbindelse med matrikulære forandringer.

Private fællesveje, der er optaget på matrikelkortet er

Dokumentation for vej-ret kan ikke forventes

Dokumentation for vejret indeholdt i den matriku-lære sag

Vejretten til sådanne veje er normalt ikke tinglyst.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder4
Vejrettigheder

Ejerforhold

Private fællesveje tilhører ejeren af den ejendom, hvorpå de ligger (vejeje-ren)- det normale: vejen anført stiplet på matrikelkortet- restejendommen: vejen udgør én ejen- dom

Ejeren kan også være of-fentlige myndigheder (ejes vejen af kommunen,bliver vejen ikke offentlig)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder5
Vejrettigheder

Begreber

 • privat fællesvej, der fysisk eksisterer i marken

Udlagt privat fællesvej

 • areal, der er bestemt til fremtidig anvendelse som privat fællesvej i h.t. planer eller beslutning.

Formålet er at fastlægge vejens placering og udformning.

Vejudlægget stifter formentlig kun vejret, hvis det sker i h.t. PVL § 23, stk. 2 eller 3

Anlagt privat fællesvej

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder6
Vejrettigheder

Udlagt privat fællesvej

PVL § 3 Ved udlagte private fællesveje forstås arealer, som er bestemt til fremtidig anvendelse som private fællesveje efter §§ 14 og 23-24, ved retningsplan efter byggeloven, er fastlagt ved reguleringsplan eller udred-ningsplan efter byggeloven, er fastlagt endeligt ved byplan eller lokalplan eller fastlagt ved beslutning af en ekspropriationskommission efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, eller som vedkommende kommunale myndighed før lovens ikrafttræden har god-kendt til anvendelse som private fællesveje.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder7
Vejrettigheder

Lov om private fællesveje

 • udgangspunktet er, at private veje reguleres privatretligt
 • kommunen har indseende med vejes stiftelse
 • og vejes stand (evt. efter vejsyn)
 • skal varetage offentlige interesser (færdselsformål)
 • men kan ikke afgøre privatretlige tvister
 • to regelsæt (afsnit II og III)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder8
Vejrettigheder

Gruppeopgave

g o d s e t s j o r d e r

markvej 3.77 m

sti i marken

Over flere marker under et gods fører et vejspor - nærmest en sti - fra en privat fællesvej til en på godset beliggende skov.

Vejen er optaget på matrikelkortet, men der er ikke tinglyst vejrettigheder til vejen, der i umindelige tider har været benyttet af beboerne i et nærliggende villaområde som ad-gangsvej til skoven.

Af hensyn til markarbejdet har godsejeren ladet sporet oppløje, hvilket har givet an-ledning til klage til kommunen, der er blevet anmodet om at tage affære overfor gods-ejeren således, at det igen bliver muligt at gå til skoven.

I kommunen ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre i den anledning, hvorfor man har anmodet landinspektøren om at klarlægge retsgrundlaget.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder9
Vejrettigheder

Lov om private fællesveje

Afsnit II - landzone

 • udlæg af andre veje end til brug for LSF kræver godkendelse
 • nedlæggelse af (alle slags) veje forudsætter ikke godkendelse
 • nedlæggelses kan ske efter kap. 9

Afsnit III - byzone

 • udlæg af veje kræver godkendelse
 • nedlæggelse af veje kræver godkendelse
 • nedlæggelses skal (i princippet) ske efter kap. 9

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder10
Vejrettigheder

Stiftelse

 • udskiftningsveje
 • hævd
 • mundtligt

Ingen skriftlige oplysninger om vejretten

Skriftlig form

aftale

 • servitutter og deklarationer
 • udstykningssager
 • skøder
 • dom/kendelse
 • vejudlæg i h.t. PVL
 • ekspropriation

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder11

Hvad er problemet med aftaler, der stiftes på den-ne måde?

Vejrettigheder

Stiftelse af vejret - aftale

 • Skriftligt
  • servitut (tinglyst dokument)
  • erklæring (matrikulær sag - lyses ikke)
  • skøde
 • Mundtligt
  • opfylder ikke vejadgangskravet
  • typisk en midlertidig rettighed

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder12
Vejrettigheder

Tinglysning af vejret

 • den påtaleberettigede (og den herskende ejendom jf. TL. forslag) skal anføres (TL § 10, stk. 6 - er normalt den vejberettigede)
 • kommunen skal påtegne i h.t. PL § 42
 • rids vedhæftes (hvis vejen ikke findes på matrikelkortet)
 • ingen kontrol med lovlighed i h.t. PVL/PL
 • fordel, at vejen optages på matrikelkortet:
  • beskytter efter VRL
  • informerer om vejrettens eksistens
  • vejarealet er fritaget for beskatning

Vejretten beskrives i et dokument

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder13
Vejrettigheder

Stiftelse af vejret - aftale

 • vejret når
  • der gives ret til færdsel
  • for (ejeren) af en specifik ejendom
  • ad en vej eller på en an-given lokalitet
  • over en anden ejendom
 • typisk ved erklæring i den matrikulære sag
 • evt. i form af en deklaration (sekundær adgangsvej)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder14
Vejrettigheder

Stiftelse af vejret - aftale

 • tinglysningspåtegninger
  • om indførelse i dagbog
  • om lysning/aflysning/af-visning
  • om evt. anmærkninger

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder15
Vejrettigheder

Stedfæstelse af vejret

VRL § 3 …. Stk. 2. Såfremt der i et servitutdokument om en stedbestemt vejret ikke henvises til matrikulskortets angivelse af vejens beliggenhed, skal der ved dokumentets anmeldelse til tinglysning medfølge en matrikulskort-kopi, på hvilken vejen er indtegnet af en landinspektør, samt en gen-part af kortet til opbevaring i akten for den tjenende ejendom.

osse kaldet et tinglysningsrids = kortbilag

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder16
Vejrettigheder

Stiftelse af vejret - aftale

 • enten henvise til vejen som anført på matrikel-kortet
 • eller til et kortbilag
  • der skal opfylde visse formkrav
  • endnu analoge

Stedfæstelse

OBS

Fremover skal vejrettigheder (som alle andre servitutter) stedfæstes i matrikelkortet

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder17
Vejrettigheder

Stiftelse af vejret - hævd

Vejrettens indhold

 • vindes begrænset, hvis den udøvede råden har været begrænset (f.eks. kun gående færdsel eller kun færdsel til fiskeri)
 • men ellers som en ordinær vejret
 • indenfor det faktiske vejareal (U 1951.171 VLD)
 • også færdselsret for en afgrænset kreds, hvis alderstidsråden (U 1987.845 VLD)
 • man kan sige, at der erhverves en ret svarende til en rettighed, man ville have formuleret skriftligt

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder18
Vejrettigheder

Stiftelse af begrænset ret ved hævd

Hvis den udøvede råden betjener sig af enindretning er synlig vindes hævd efter ja ja 20 årsråden ja nej alderstidsråden nej ja alderstidsråden nej nej ikke

synbar, når den udøvede råden (1) giver sig til kende ved (2) en særlig indretning (Illum)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder19
Vejrettigheder

Gruppeopgave

Vejadgang

 • I en lokalplan for et
 • sommerhusområde
 • byområde
 • er anført en vej bl.a. som adgangsvej til en ejendom, der nu ønskes udstykket.
 • Vejen findes ikke i marken, og ejeren af den ejendom, hvorpå vejen er udlagt er ikke interesseret i, at vejen anlægges.
 • Hvilke muligheder er der for at få vejen anlagt?
 • Hvem skal i givet fald forestå vejanlægget?
 • Kan kommunen stifte vejrettigheder til vejen?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder20
Vejrettigheder

Vejudlæg i lokalplan

PVL § 43 Reglerne i §§ 23-29, jf. §§ 31-34, finder ikke anvendelse, når pri-vate fællesveje:1) fastlægges endeligt ved lokalplan eller2) fastlægges ved beslut-ning af en ekspropria-tionskommission efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrøren-de fast ejendom.Stk. 2. I de tilfælde, der er omtalt i stk. 1, skal vejudlægget optages i vejfortegnelsen.

 • vejens status er uafklaret
 • lokalplaner indebærer almindeligvis alene en arealreservation (jf. NKN 8.8.2001 i MAD 2001.1041)
 • substituerer udlæg efter PVL
 • stifter kun rettigheder, hvis vejen udlægges efter § 23, stk. 2 eller 3 eller
 • hvis vejen kræves anlagt
 • hvilket sker mod erstatning

Vej endeligt fastlagt som adgangsvej

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder21
Vejrettigheder

Kommunalt vejudlæg

 • Vejudlæg efter PVL § 23, stk. 3 kan ske i ”særlige tilfælde”
 • det forudsætter almen interesse
 • kan Idasvej ud-lægges som ad-gangsvej for pc. 2?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder22
Vejrettigheder

Vejanlæg

 • sker normalt på vejers foranledning
 • evt. efter aftale med vejberettigede
 • kommunen kan kræve veje i byzone anlagt
 • mod erstatning for arealafståelse, hvis vejen er udlagt i lokalplan
 • gennemførelse efter lovens kap. 10

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder23
Vejrettigheder

PVL § 39 Af hensyn til udbygning af det samlede vejnet inden for et område bestemmer vejmyndigheden, i hvilket omfang og til hvilket tidspunkt en udlagt privat fællesvej, der er optaget på vejfortegnelsen, skal anlægges som privat fællesvej..

§ 40 Arealer, der er udlagt som privat fællesvej efter § 23, stk. 1, eller ved retningsplan efter den hidtidige bygningslovgivning eller i henhold til en med kommunens godkendelse derom pålagt deklaration, kan kræves stillet til rådighed for vejanlægget uden erstatning.Stk. 2. ...Stk. 3. Arealer, der: 1)af vejmyndigheden er udlagt som privat fællesvej efter § 23, stk. 2 og 3,2)alene ved byplan eller lokalplan er fastlagt som vej,kan kun kræves afgivet til vejanlægget mod erstatning, herunder for bygninger, andre anlæg af blivende art, hegn, beplantning, afgrøder samt ulemper mv. af den i stk. 2 angivne art.

OBS - gælder kun, hvor afsnit III-reglerne gælder

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder24

OBS

Vejrettigheder

Hvem agerer, når vej skal anlægges?

 • vejejeren, men vil han ikke
 • kan kommunen påbyde veje i byzone anlagt
 • hvorfor ejeren må afstå (evt. mod erstatning, der afholdes af kommunen)
 • og de(n) vejberettigede må betale
 • fordeling kan ske mellem vejberettigede ejendomme

PVL § 42 Med hensyn til fordelingen af udgifterne ved anlægget af en pri-vat fællesvej og betalingen af grund-ejernes andele heraf samt til adgan-gen til at opnå lån af kommunen eller lån mod kommunegaranti til sådanne arbejder finder reglerne i § 57, stk. 4, § 59 og § 62 anvendelse. Anmod-ning om fordeling af udgifterne skal fremsættes over for vejmyndighe-den, før arbejdet påbegyndes, og arbejdet må herefter først påbegyn-des, når endelig beslutning forelig-ger.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder25
Vejrettigheder

Vejrettens indhold

Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning vejretten kan

 • forandres (f.eks. svarende til ejendommens forudsatte og naturlige udnyttelse), eller
 • udvides (f.eks, til også at omfatte fraskilte parceller)

Udgangspunkt: vejretten uindskrænket (vejretten er begrænset i det omfang, det fremgår af stiftelsesgrundlaget)Uspecificeret vejret generel vejret

Det afgørende er da

 • vejrettens forudsatte indhold
 • idet kvalitative ”spring” ikke kan accepteres, mens
 • den konkrete genevirkning er væsentlig ved kvantitative udvidelser

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder26
Vejrettigheder

Udvidelse af vejret - retspraksis

 • U 1946.1320 ØLD (vejret til parcelhusgrund kunne ikke udstræk-kes til færdsel til et tilkøbt grundstykke m.h.p. etablering af indu-strivirksomhed)
 • U 1981.362 ØLD (ikke pligt til at tåle den forøgelse af færdslen og den ændring af færdslens karakter, som forventedes at følge af udlejning af en del af den vejberettigedes ejendom til en model-flyveklub

Kvalitativ udvidelse

Snævre grænser for udvideligheden, når færdslens art ændres i mere intensiv retning

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder27
Vejrettigheder

Udvidelse af vejret - retspraksis

 • U 1966.663 ØLD (ret til badebro kunne ikke udstrækkes til udstykkede parceller, idet man ikke med rimelighed har kunnet forudse en sådan udvidelse ved stiftelsen)
 • U 1970.246 ØLD (hvor en vejret til en vej, der tjente som adgangsvej for ca. 20 sommerhusgrunde kunne udstrækkes til yderligere 13 sommerhusgrunde, der blev udstykket fra den vejberettigedes ejendom).

Kvantitativ udvidelse

Udvidelser i færdslens omfang er også muligt - og kan efter omstæn-dighederne være ganske betydelige (den forøgede belastning vurde-res på grundlag af de faktiske forhold og hvad, der kunne forudses ved stiftelsen)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder28
Vejrettigheder

Udvidelse af vejret

 • det er aftalt
 • eller kunne forudses ved stiftelsen/købet?
 • færdslen bliver mindre belastende eller
 • hvis færdslen kun indebærer en mindre forøgelse af (den aktuelle) servitutbyrde (princippet om servitutters udelelighed)

Ændret færdsel berettiget hvis

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder29
Vejrettigheder

Vejrettigheders retsbeskyttelse

 • TL § 1 og § 5

Tinglysning forhindrer ek-stinktion af retsforfølgende kreditorer og omsætnings

erhververe i god tro

§ 1, stk. 1. Rettigheder over fast ejendom skal lyses til tinge for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning.

§ 5, stk. 1. Ved god tro forstås i denne lov, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og ej heller ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro må være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning, og ved overdragelse af pantebreve på overdragelsens tid.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder30
Vejrettigheder

Vejrettigheders retsbeskyttelse

 • TL § 52

Rettigheder stiftet før 1. april 1926 ved hævd, ekspropria-tion, landvæsenskommis-sionskendelse og udskift-ning er gyldige uden tinglys-ning

§ 52, stk. 1. Rettigheder over fast ejendom, om hvilke det må anta-ges, at de er gyldig stiftet med rets-virkning for tredjemand uden ting-lysning før 1. april 1927, bevarer også fremtidig deres gyldighed u-den tinglysning. Rettigheder, der i-følge denne bestemmelse ikke be-høver tinglysning, kan dog kræves tinglyst uanset reglen i § 15, stk. 2.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder31
Vejrettigheder

Vejrettigheders retsbeskyttelse

 • TL § 26, stk. 1Omsætningserhververe i god tro kan fortrænge vejrettigheder stiftet ved hævd inden 2 år efter erhvervelsen

§ 26, stk. 1. Dersom en hævd ikke er tinglyst og derfor ville bortfalde over for en senere erhverver i medfør af § 1, skal denne dog gøre sin ret gæl-dende inden 2 år efter, at hans ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod ham.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder32
Vejrettigheder

Vejrettigheders retsbeskyttelse

 • VRL (L 38): Udstykningsveje er på visse betingelser beskyttet i h.t. § 1, stk. 1 (svarende til tinglysning) og kan ikke fortrænges af relakseren-de kreditorer (§ 4), men nok af andre kreditorer

§ 1, stk. 1. Når en vej er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom eller til nogen af dennes lodder, og vejen er angivet på matrikelkortet, hvis udvisende i det væsentlige stemmer med forholdene i marken, kan retten til denne vej, selvom den ikke er tinglyst, ikke fortrænges af senere erhververe af rettigheder over den tjenende ejendom ifølge aftale eller retsforføl-gning.Stk. 2. Den, der vil bestride, at der foreligger en ret til vejen, når de i stk. 1 nævnte betingelser er til stede, har bevisbyrden.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder33
Vejrettigheder

Retsbeskyttelsen i VRL (L 38 § 1, stk. 1)

 • vejen er den eneste eller den væsentligste adgangsvej
  • lige vigtige: ingen beskyttet
  • sekundær vej bør lyses
 • optaget på matrikelkortet
 • med en beliggenhed, der i det væsentligste svarer til forholdene i marken
  • i hvert fald i det væsentlige (der må ikke være tvivl om, at vejen i marken svarer til vejen på kortet)

VRL stifter ikke vejrettigheder, men giver under visse betingelser vej-rettigheder en retsbeskyttelse, der svarer til tinglysning

Betingelserne er:

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder34
Vejrettigheder

Retsbeskyttelsen i VRL (L 38 § 1, stk. 1)

Hvis betingelserne er opfyldt er

 • vejretten sandsynliggjort i et sådant omfang, at
 • den der vil anfægte vejrettens eksistens, har bevisbyrden (§ 1, stk. 2 – omvendt bevisbyrde) og
 • forholdene er da af en sådan art, at det let fører til ond tro

OBS! Beskyttelsen gælder bortfald (der skal have været en vejret) og omfatter ikke uberettiget anvendelse af en vej

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder35
Vejrettigheder

Alternativt opråb

 • kan begæres af en foranstående panthaver - som jo ikke skal respektere servitutten - såfremt auktionsbudet ikke yder pantet fuld dækning
 • i så fald værdisættes servitutten (såfremt den ikke allerede er lyst pantstiftende, hvilket ikke er det normale)
 • ejendommen opråbes på ny, og rettigheden bortfalder herefter mod det provenu, der måtte fremkomme
 • bortfalder vejrettigheder, bliver ejendommen vejløs

Servitutter, der er placeret i prioritetsrækken risikerer - i sjældne tilfælde - at bortfalde ved tvangsauktion (RPL § 573, stk. 2)

Alternativt opråb

! Ny vejret kan skaffes gennem VRL § 2

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder36
Vejrettigheder

Vejrettighedslovens retsbeskyttelse

kommunevej

4.00 m br. pr. fl.vej

C

B

A

Byvej7.53 m

B udstykket fra AVej over A findes ikke i marken

Har B vejadgang?Er vejretten beskyttet?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder37
Vejrettigheder

Gruppeopgave

Vejadgang

Matr.nr. 3 b er udstykket for over 50 år siden, bebygget med et mindre fritidshus og henligger i naturtilstand (hede- og lyngarealer).I forbindelse med udstykningen blev der etableret vejadgang ad en 3.77 m br. vej over matr.nr. 7 f til offentlig vej. Vejen blev benyttet i en kortere årrække, men findes ikke mere i marken. Vejretten er ikke tinglyst.

I stedet benyttedes en skovvej over matr.nr. 5 m som adgangsvej. Vejretten er ikke tinglyst og vejen er ikke optaget på matrikelkortet. Der foreligger i øvrigt ikke oplys-ning om grundlaget for denne færdselsudøvelse ud over, at en nabo oplyser, at den i hvert fald har været anvendt som adgangsvej for matr.nr. 3 b i en periode på 30 - 40 år.

Ejeren af matr.nr. 3 b oplyser, at han for ca. 5 år siden forsøgte at en aftale med den tidligere ejer af matr.nr. 5 m om udvidelse af vejen. Da dette mislykkedes, blev der med ejeren af matr.nr. 15 a indgået aftale om etablering af en midlertidig vejadgang over denne ejendom.Matr.nr. 5 m blev erhvervet med henblik på etablering af en rådyrfarm, og der er for ca. 1 år siden opsat et vildthegn, der bl.a. går tværs over skovvejen, der findes i marken som et delvist tilgroet hjulspor, som er ufarbar p.g.a. en del væltede træer.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder38
Vejrettigheder

Vejadgang

Ejeren af matr.nr. 15 a har opsagt den midlertidige aftale om færdsel. I den anledning ønsker ejeren at blive rådgivet om ejendommens vejadgangsfor-hold.

Hvad kan man på grundlag af ovenstående oplysninger udlede om:

- vejretsforholdene?- disses retsbeskyttelse/gyldighed

Vil der i givet fald være mulighed for at skaffe ejendommen den fornødne vejadgang?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder39

Byvej

Vejadgang - kortskitse

7 f

3.77 m. br. vej

ingen vej i marken

15 a

vildthegn

Kommunevej

5 m

3 b

Kommunevej

vejspor i marken ikke vej på matrikelkortet

4 m br. vej i markenikke på matrikelkortet

Vejrettigheder

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder40
Vejrettigheder

Vejløse ejendomme

 • ad en eksisterende vej (hvis den tidligere vej-ret er bortfaldet/ ekstingveret i h.t. TL) eller
 • ad en ny vej såfremt
  • vejbyrden ikke er til uforholdsmæssig skade for den tjenende ejendom
  • aftale ikke er mulig
  • og ikke skyldes ejerens ”vilkårlige handling” (egen skyld - jf. KFE 1993.201 og 1991.112) f.eks. hvis man har fraskrevet sig vejret.

Hvis en eksisterende ejendom mangler vejadgang, er der mulighed for - mod erstatning - ved dom at få tilkendt vejadgang i h.t. VRL § 2, stk. 1 og 2

NB!

Den, der øn-sker sig tilkendt vejret må stævne ejeren af den ejendom, hvorover vej-retten ønskes

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder41
Vejrettigheder

VRL § 2

Stk. 1. Når en vej er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom eller til nogen af dennes lodder, og brugen af vejen ikke er retsbeskyttet, kan det ved dom bestem-mes, at brugen skal vedvare mod udbetaling af erstatning efter dommerens skøn til den, der kan kræve brugens bortfald i henhold til lov om tinglysning nr. 111 af 31. marts 1926. Adgang til vej over fremmed ejendom kan ikke tilkendes i tilfælde, hvor retten skønnes at ville blive til uforholdsmæssig skade for den tjenende ejendom, men bør i øvrigt meddeles, hvor ikke særlige omstændigheder taler herimod. Til fremskaffelse af den fastsatte erstatning, der i mangel af frivillig overenskomst skal erlægges kontant, kan det efter påstand i dommen bestemmes, at der skal kunne gives pant i den herskende ejendom forud for andre hæftelser. Sagen anlægges ved den tjenende ejendoms værneting.

Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser kommer ligeledes til anvendelse, hvor en ejendom mangler den nødvendige forbindelse med en offentlig vej, og det viser sig ugørligt ved frivillig overenskomst på rimelige vilkår at erhverve fornøden adgang. Adgang til vej over fremmed ejendom kan ikke tilkendes den ejer, som ved en vilkårlig handling har afbrudt ejendommens hidtidige forbindelse med offentlig vej.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder42
Vejrettigheder

Gruppeopgave

Hvilken ret vindes?

Som det fremgår af matrikelkortet er der på matr.nr. 13 bm udlagt en sti, der fører over matr.nr. 59, som er en tidligere jernbane (nedlagt i 60’erne). På arealet ligger der nu en off. sti, der er etableret en gang i 70’erne.

Ejeren af matr..nr. 13 bm har udvidet sin have ved at bortgrave en del af skråningen.

Det kommer herefter til skelforretning, fordi der er uenighed om skellets beliggenhed. Stien på matr.nr. 13 bm findes i marken, men forholdene er som vist nedenfor.

Hvad kan der siges om matr. nr. 13 bm’s eventuelle rettighedserhvervelse?

59

13 bm

Grænse i marken

59

Sti i marken

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder43
Vejrettigheder

Beføjelser vedrørende private veje

 • skal godkende vejens beliggenhed og udformning
 • kan meddele vejret
 • kan normalt ikke foretage afspærring p.g.a. vejrettighederne

Tjenende ejendom- er vejejeren, der kan udøve dispositionsretten i respekt af PVL

Herskende ejendom- er de(n) vejberettigede

 • har påtaleret, hvis vejens fysiske tilstand ikke tillader færdsel som meddelt
 • kan normalt ikke modsætte sig øget/ændret færdsel

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder44
Vejrettigheder

Beføjelser vedrørende private veje

 • har vedligeholdelsespligt (i byer)
 • men har kun medbestemmelse vedr. vejen, hvis det fremgår af stiftelsesgrundlaget
 • kan kun modsætte sig øget/ændret færdsel på et naboretligt grundlag (væsentlig gene)

Facadeejendomme- er ejendomme, der grænser til vejen (men som ikke ejer vejen)

Andre- der bruger vejen i h.t. legal ret eller til lovlig færdsel

 • har ingen beføjelser bortset fra dem, der fremgår af lovgivningen

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder45
Vejrettigheder

Må jeg færdes på privat vej?

 • Veje, der henligger til almindelig færdsel: OK
 • En ejer kan ved skiltning/afspærring forbyde/forhindre uvedkom-mende færdsel på priv. vej (mark- og vejfredslovens § 17)
 • Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er (normalt) åbne for færdsel til fods og på cykel (NBL § 26, stk. 1)
 • Færdsel kan i øvrigt udøves på andet hjemmelsgrundlag (f.eks. til skove eller strand i h.t. NBL kap. 4)
 • I afsnit III-områder (byzone m.v.) kan kommunen med politiets samtykke gennemføre foranstaltninger og begrænsninger af færdslen og foretage hel- eller delvis afspærring (PVL § 44, stk. 1 og færdselslovens § 92 og 100)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder46
Vejrettigheder

MVL § 17 Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færd-selstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.

NBL § 26 Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter be-stemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendom-men, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar.

NBL § 26Nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af §§ 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kultur-minder og lignende, må tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til amtsrådet.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder47
Vejrettigheder

Færdsel på privat vej

Hvilken betydning har dette skilt for almen-hedens færdsel på vejen?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder48
Vejrettigheder

Forandring vedr. private veje

 • nedlægning og omlægning
 • ikke forandringer vedrørende vejprofilet eller vejens udformning

det følgende angår alene

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder49
Vejrettigheder

Hvem skal, hvem kan gøre hvad?

 • Udgangspunktet: istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje er et privat anliggende
 • private veje er (typisk) stiftet ved aftale
 • og det er denne aftale, der er grundlaget
 • ingen (færre) problemer, hvis der ved stiftelsen er taget stilling til driften (kan være lyst), eller der er et vejlaug
 • men også uden sådanne, er udgangspunktet klart
 • vedligeholdes og istandsættelse påhviler brugerne af vejen
 • PVL (kommunen) først på banen, hvis tvivl eller tvist

Enkelt i princippet - kompliceret i detaljen

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder50
Vejrettigheder

Vejsyn

møde ”on location” - konkret kendskab til forholdene

 • skal afholdes på begæring af en vejberettiget (inkl. vejejeren)
 • eller på kommunens egen foranledning
 • besigtigelse
 • drøftelse
 • evt. beslutning (kendelse)

Stk. 2. I stedet for at foretage indkaldelse som nævnt i stk. 1 kan vejmyndigheden gøre enhver, som vil blive berørt af den påtænkte beslutning, bekendt med indhol-det af denne. …

Få formelle regler (om f.eks. afvikling)

 • obligatorisk på landet (PVLcirk. pkt. 8)
 • men ikke i byen (§ 59, stk. 2)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder51
Vejrettigheder

Pligt til vejsyn ?

PVL § 15, stk. 1:

Stk. 1. Såfremt en vejberettiget gør gældende, at vejen ikke holdes i en stand, der er god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang, og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse m.v. er utilstrække-lige til dette formål, kan den vejberettigede forlange, at vejmyndigheden afholder vejsyn.

PVLcirk. pkt. 8:

Vejmyndigheden skal efter § 15, stk. 1, afholde vejsyn, såfremt en vejberet-tiget gør gældende, at vejen ikke holdes i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, og at eventuelle eksisterende bestemmelser, tid-ligere aftaler eller kendelser om vejens vedligeholdelse m.v. er utilstrække-lige.

Kommunen skal derfor kun vurdere retsgrundlaget

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder52
Vejrettigheder

Kommunens opgaver iflg. PVL

 • skal ikke nødvendigvis dokumenteres
 • men bare sandsynliggøres

forudsætningen er, at vejen er en fællesvej

Kommunen skal gå ind i sagen hvis

 • hvis parterne er uenige om vedligeholdelsen (hvordan og hvem)
 • og der ikke foreligger aftaler om fordeling af vedligeholdelses-opgaverne

Kommunen skal da tage stilling til vejens standard, arbejdets udfø-relse og fordelingen af omkostningerne

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder53
Vejrettigheder

Holdepunkter

 • kommunen ind sekundært
 • kommunen skal finde en fremkommelig løsning på mere tekniske spørgsmål
 • kommunen skal altså ikke løse juridiske konflikter
 • men den kan, hvis enighed
 • uenigheder om retsgrundlaget: domstolene
  • f.eks. fortolkning af aftale
  • eller om vejret

§ 19, stk. 1 Hvis der under et vejsyn ikke er enighed om gyldigheden og forståelsen af særlige overenskomster eller andre privatretlige bestemmelser om fordelingen af vedligeholdelses-byrden, eller om, at disse spørgsmål afgøres af vejmyndigheden, skal denne opfordre de grundejere, der under henvisning til sådanne bestem-melser påstår sig helt eller delvis fri-taget for vedligeholdelsespligten, til at indbringe spørgsmålet for dom-stolene. Samtidig udsættes vejsynet, indtil en-deligdom er afsagt, jf. dog § 20, stk. 2.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder54
Vejrettigheder

Bruttolisten (§ 16, stk. 3)

 • Stk. 3. Hvis der konstateres mangler ved vejen, skal beslutningen indeholde bestemmelser om,
 • 1) i hvilket omfang og på hvilken måde manglerne skal udbedres,
 • 2) hvorvidt vejen skal istandsættes, således at der sker en forbedring af denne,
 • 3) hvorledes vejen fremtidig skal vedligeholdes,
 • 4) hvem der skal udføre den påbudte istandsættelse eller vedligeholdelse, hvilken andel hver enkelt skal lade udføre, og hvornår arbejdet skal være afsluttet,
 • 5) fordeling af udgifterne ved vejsynet,
 • et skøn over omkostningerne ved vejarbejdet, såfremt vejmyndigheden påtager sig udførelsen af arbejdet.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder55
Vejrettigheder

Bruttolisten (§ 16, stk. 3)

 • identifikation af mangler, og hvordan de skal afhjælpes
 • hvilke arbejder, der skal udføres
 • og hvordan vejen fremtidig skal vedligeholdes
 • hvem, der skal udføre hvilket arbejde, og hvornår det skal ske
 • fordeling af vejsynsudgiften
 • et skøn over den samlede udgift, hvis arbejdet forestås af kommunen

Beslutninger skal omfatte

næppe alle obligatoriske

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder56
Vejrettigheder

Fordeling af arbejdet

 • udgangspunktet: sker efter brug af vejen § 17 stk. 1
 • altså de vejberettigede
 • ingen retningslinjer for fordeling i PVL
 • kan derfor ske efter et frit skøn
 • som næppe skal baseres på mange kriterier

Stk. 1. Såfremt der ikke fore-ligger særlige overenskomster eller andre bestemmelser om fordelingen af de efter § 16, stk. 3, påbudte arbejder, skal disse fordeles mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder57
Vejrettigheder

Retsgrundlaget for veje i byer er typisk mere afklaret

 • skal ikke (men kan) påtage sig voldgift
 • påser vejenes stand(ard)
 • med beføjelse til at intervenere
 • og til at diktere en bestemt standard
 • også ud over, hvad der privatretligt er aftalt (§ 57)

Kommunen har derfor ikke den samme rolle som på landet

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde private fællesveje med tilhørende afløb skal ved-ligeholdes, og kan for at opnå det i stk. 1 nævnte formål tillige be-stemme, at en sådan vej skal istandsættes, således at der sker en forbedring af denne. Vejmyndigheden bestemmer, hvornår arbejdet skal være afsluttet, og om det skal udføres som et samlet arbejde, også i regnskabsmæssig henseende, under vejmyndighedens kontrol, eller om de enkelte grundejere skal lade udføre en nærmere angiven del af arbejdet.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder58
Vejrettigheder

Kommunens muligheder

 • en anmodning
 • kommunen ex. officio

Anledningen kan være

udgangspunktet:

 • vejen holdes ikke i den under hensyn til færdslens art og omfang tilstrækkeligt gode og forsvarlige stand
 • hvorfor de fornødne arbejder kan forlanges gennemført

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder59
Vejrettigheder

Vejarbejder

 • påbud til tilgrænsende ejere
 • påbud til servitutforpligtede
 • påbud til andre grundejere

Afhjælpning kan ske på 3 måder

evt. anvendt i kombination

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder60
Vejrettigheder

Påbud til tilgrænsende ejere efter § 57, stk. 1

 • uanset, om ejendommen har vejret, og
 • selv om andre iflg. servitutter eller overenskomster har ved-ligeholdelsesforpligtelsen

Udgangspunktet: intet (anvendeligt) aftalegrundlag - istandsæt-telsesbyrden påhviler tilgrænsende ejendomme

Administrativ let, men giver problemer hvis

 • ejendommen ikke har vejret
 • vejen anvendes af andre end dem, påbuddet omfatter (gennemkørende eller særlig belastende trafik)
 • omfordeling må ske efterfølgende (på privat foranledning)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder61
Vejrettigheder

PVL § 57

Stk. 1. Det påhviler ejerne af de til en privat fællesvej grænsende ejendomme at holde vejen i en under hensyn til færdslens art og størrelse god og forsvarlig stand. Vejen skal være forsynet med forsvarligt afløb.

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder62
Vejrettigheder

Påbud til servitutforpligtede efter § 60

Stk. 1. I det omfang det efter tinglyste servitutter påhviler andre end ejerne af de tilgrænsende ejen-domme at vedligeholde en privat fællesvej, kan vej-myndigheden, før reglerne i §§ 57 og 58, stk. 1, jf. § 59, bringes i anvendelse, forlange, at de pågælden-de skal lade et påbudt ved-ligeholdelses- eller istand-sættelsesarbejde udføre eller afholde udgifterne herved.

 • udstykkeren
 • en grundejerforening eller et vejlaug
 • de vejberettigede

Udgangspunktet: der eksisterer et aftale-grundlag, som udpeger de(n) forpligtede

kommunen

 • er ikke bundet af aftalegrundlaget
 • eller af dets ”standsnorm”
 • ligesom indsigelser mod aftalegrund-laget (utidssvarende, uretfærdigt) kan afvises (civilt søgsmål)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder63
Vejrettigheder

Påbud til andre grundejere efter § 58

 • hvis vejret
 • også selv om der ikke eksisterer no-gen forpligtelse i aftalegrundlaget
 • ellers kan der i stedet foretages afspærring for denne bruger

Udgangspunktet: deres brug medfører særligt slid på vejen

Stk. 1. Vejmyndigheden kan bestemme, at andre brugere af en privat fæl-lesvej end ejerne af de tilgrænsende grunde skal deltage i udgifterne ved vedligeholdelsen eller istandsættelsen, såfremt deres benyttelse af vejmyndigheden skønnes i særlig grad at medføre slid på vejen. Dette gælder også for benyttelse af midlertidig karakter.

Typisk anvendelig sammen med andre påbud

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder64
Vejrettigheder

Samlet arbejde efter § 57, stk. 2

Stk. 2 ... Vejmyndigheden bestemmer, hvornår arbejdet skal være afsluttet, og om det skal udføres som et samlet arbejde, også i regnskabsmæssig henseende, under vejmyndighedens kontrol, eller om de enkelte grundejere skal lade udføre en nærmere angiven del af arbejdet.

 • derfor kan der påbydes samtidighed under kommunens kontrol, eller (og mere håndterligt)
 • at det udføres af en entreprenør (evt. af kommunen)

I praksis ikke hensigtsmæssigt med spredt istandsættelse

Herefter opstår der et fordelingsproblem

 • medmindre der foreligger et aftale-grundlag
 • hvis tvist herom eller ingen regler: fordelingpå grundlag af vejbidrags-lovens §§ 11-12

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder65
Vejrettigheder

Vejbidrag - samlet arbejde

Hvis arbejdet udføres samlet, skal omkostningerne også kun på-lægges de tilgrænsende ejendomme, men kun ejendomme med vejret (PVL § 62, stk .2 )

hvilket Vejdirektoratet forstår således, at fritagelse kan ske, når der er enighed mellem grundejerne om, at der ikke er vejret (brev af 6. dec. 1996)

 • men god forvaltningsskik bør tilsige, at kommunen selv vur-derer, om vejretten er sandsynlig
 • f.eks. tager hensyn til den faktiske vejadgang og de fysiske forhold

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder66

Hasselvej

3ny

Løndalen

Vejrettigheder

Gruppeopgave

Vejbidrag - samlet arbejde

Ejendommen matr.nr. 3 ny benytter Hasselvej som adgangsvej (vejret tillagt ved udstykningen), men grænser også til Løndalen, hvortil der dog ikke er vejad-gang, ligesom de fysiske forhold (terræn-spring) umuliggør færdsel. I forbindelse med et vejsyn har kommunen påbudt samlet istandsættelse af Løndalen og pålagt matr.nr. 3 ny en andel af omkostningerne

 • efter hvilke regler skal omkostningerne fordeles?
 • hvordan afgør man, om 3 ny har vejret til Løndalen?
 • hvem skal afgøre dette spørgsmål
 • kan kommunens afgørelse påklages?

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder67
Vejrettigheder

Vejbidragslovens fordelingsprincipper

 • færdslens art (kvalitativt - skønsmæssigt)
 • ejendommens størrelse (færdslens kvantitative omfang)
 • vejlængden

Fordeling mellem tilgrænsende ejendomme med vejret

f.eks. ud fra anparter (parcelhuse 5, sommerhuse 2, små landbrug 10, store 20, erhvervsvirksomhed 30)

 • tvivl om vejret forhindrer ikke fordeling
 • summarisk fordeling, hvis ensartet område

men fordelingen kan også aftales konkret (VBL § 12)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

vejrettigheder68
Vejrettigheder

Vejmyndighedens opgaver

 • løse uenigheder om vejes stand
 • og fordele omkostninger, hvis det ikke er fastlagt

På landet

I byen

 • sikre at veje har den fornødne stand

Litt: Leif Larsen, Dansk Vejtidsskrift 2003, nr. 3, s. 50

Lars Ramhøj: Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje, foreløbigt tryk (se www.land.auc.dk/~lr)

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj