Ταχύτητα , Απλότητα & Αξιοπιστία - PowerPoint PPT Presentation

Mia_John
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ταχύτητα , Απλότητα & Αξιοπιστία PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ταχύτητα , Απλότητα & Αξιοπιστία

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Ταχύτητα , Απλότητα & Αξιοπιστία
134 Views
Download Presentation

Ταχύτητα , Απλότητα & Αξιοπιστία

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ταχύτητα, Απλότητα& Αξιοπιστία

 2. Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager

 3. Αρχιτεκτονική • Real–Time Multithreading • Σταθερότητα κατά την εκτέλεση των διεργασιών • Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) • Elevate Data Engine / MS SQL Server • Πολυστρωματικήυποδομή • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Server με Input / Output Completion Port (IOCP)

 4. Real-Time Multithreading • Πολλαπλά νήματα για κάθε επεξεργασία(Multithreading) • Ασύγχρονη επικοινωνία με ταμειακές, barcodes κλπ. • Ταυτόχρονη εκτέλεση εκτυπώσεων και εργασιών Thread 3 Event Loop Thread 2 Event Loop Main Thread Event Loop Thread 1 Event Loop

 5. Σταθερότητα κατά την εκτέλεση των διεργασιών • Ξεχωριστή διεργασία(process) για κάθε εργασία (job) • Η απομόνωση των διεργασιών (process isolation), εμποδίζει την επέμβαση της μιας διεργασίας στην άλλη • Σε περίπτωση αποτυχίας, τερματίζει μόνο η συγκεκριμένη εργασία και όχι ολόκληρη η εφαρμογή

 6. Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) • Ουρές Μηνυμάτων (Message Queues) • Συγχρονισμός (Synchronization) • Κοινή Μνήμη (Shared Memory) • Βασισμένη στο TCP/IP πρωτόκολλο Inter-Process Communication IPC Mechanism Process “A” Process “B” IPC Mechanism IPC Mechanism Process “C” Process “D”

 7. Elevate Data Engine • Φορητή (portable) • SQL Database • Multi-Threaded • ODBC Drivers

 8. Πολυστρωματικήυποδομή Capital DOS • Capital Win • Capital ERP Application GUI GUI IPC Application Application Logic Data Engine

 9. Πολυστρωματικήυποδομή • Γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) • Διαδιεργασιακή επικοινωνία (IPC) • Application Logic • Data Engine Multi-Layer Infrastructure Data Engine Application Logic GUI IPC

 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Server με Input / Output Completion Port (IOCP) • Kernel-level threading • Βελτιστοποιημένη χρήση των threads • Χαμηλή κατανάλωση μνήμης • Μέγιστη απόδοση • Κλιμακούμενη λειτουργία

 11. Μηχανισμοί Αυτοελέγχου • Ενσωματωμένο σύστημα e-Support • Ανίχνευση και αποστολή σφαλμάτων • Ειδοποίηση για κρίσιμα updates

 12. Ενσωματωμένο σύστημα e-Support • Απομακρυσμένη σύνδεση • Γνωσιακή βάση θεμάτων υποστήριξης • e-Questions • e-Requests • Live Update

 13. Ανίχνευση και αποστολήσφαλμάτων • Έξυπνη διαχείριση σφαλμάτων • Αυτόματη αποστολή σφαλμάτων • Άμεση κλήση του πελάτη για την διερεύνηση του σφάλματος • Τηλεϋποστήριξη του πελάτη για την αντιμετώπιση του σφάλματος

 14. Συνδεσιμότητα • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoice) • Web Services • e-Commerce Ready • Υποστήριξη VOIP Τηλεφωνικών Κέντρων

 15. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoice) Ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών μέσω Tax-Manager Δυνατότητα κρυπτογράφησης των απεσταλμένων αρχείων με διαφορετικό «κλειδί» κατά λήπτη Αυτόματη εισαγωγή των εισερχόμενων παραστατικών, όταν αυτά αποστέλλονται από εφαρμογές Altec Software Καρτέλα ηλεκτρονικών παραστατικών κατά πελάτη / προμηθευτή

 16. Web Services • Διαλειτουργική αλληλεπίδραση με εφαρμογές τρίτων • XML based ερωτήματα (queries)και απαντήσεις • Πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Server,για μέγιστη ασφάλεια XML Web Services Architecture SOAP Request Phase I Serialize SOAP MESSAGE SOAP MESSAGE Phase II DeSerialize Client Client Proxy Network Web Service Phase III Serialize SOAP MESSAGE SOAP MESSAGE Phase IV DeSerialize SOAP Response

 17. e-Commerce Ready • Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) • Ενσωματωμένη γεννήτρια περιεχομένου για εταιρικά sites • B2B • B2C eCommerce Data Flow

 18. Υποστήριξη VOIP Τηλεφωνικών Κέντρων • Οθόνη αναγνώρισης του συναλλασσόμενου στις εισερχόμενες κλήσεις • Προώθηση κλήσεων • Κλήση με ένα κλικ στα στοιχεία του συν/νου • Ιστορικό κλήσεων κατά πελάτη / προμηθευτή • Ενσωματωμένη διαχείριση τηλεφωνικούκέντρου

 19. Περιβάλλον Εργασίας • Ενεργή Επιφάνεια Εργασίας • Pull-down / Start Menu • Μπάρα εργασιών

 20. Ενεργή Επιφάνεια Εργασίας • Drag & Drop Συντομεύσεων • Ενεργό Ημερολόγιο • Αριθμομηχανή • Μηνύματα • RSS Feeds • Εναλλαγή Μενού • Επιλογή Font

 21. Pull-down / Start Menu 2 Στυλ μενού

 22. Μπάρα εργασιών • Ενεργή εργασία • Προεπισκόπηση εργασίας • Εναλλαγή εργασιών με Alt+

 23. Πληροφορίες Σχήματος • Πίνακες & Πεδία • Αναζήτηση • Εμφάνιση των δεδομένων για επιλεγμένους πίνακες ή πεδία • Αποστολή στο Excel

 24. Report Builder Drag & Drop Πεδίων Παραμετροποίηση Στηλών Καθορισμός Φίλτρων & Ταξινόμησης

 25. Εκτέλεση Report Ομαδοποίηση κατά στήλη Ταξινόμηση κατά στήλη Εφαρμογή επιπλέον Φίλτρων

 26. Import Manager • ODBC Link • Σενάρια DB-Link • Ascii Import • Excel Import

 27. Γρήγορα… Έξυπνα…Απλά…