De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie - PowerPoint PPT Presentation

Mia_John
de rol van de np er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsuffici ntie l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie PowerPoint Presentation
Download Presentation
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie
267 Views
Download Presentation

De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Jacqueline Knoll Nurse practitioner kinderuorologie & kindernefrologie

 2. Opbouw presentatie • Ketenzorg (algemeen) • NP-ers UKZ, Nijmegen & Ketenzorg • Ketenzorg binnen de kindernefrologie • De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie

 3. Definities Ketenbeschrijving:Een stapsgewijze beschrijving van de weg die een patiënt (product of proces) doorloopt in de gezondheidszorg waarbij de nadruk ligt op coördinatie en afstemming, het “hoe” is geregeld in een multiprofessionele richtlijn. Het belang van de patiënt staat voorop.Zorgketen:Gestructureerde samenwerking tussen zorgaanbieders waarbinnen een totaalpakket van op elkaar afgestemde zorgvoorzieningen wordt geboden, met als doel het bereiken van een optimale continuïteit van het zorgproces.

 4. Aanleiding • Externe ontwikkelingen • Meer onderbouwing dat kwaliteit van zorg mede afhankelijk is van de organisatie van zorg • Overheid en zorgverzekeraars zetten in op kwaliteit en transparantie • Succesvolle projecten in verkorten toegangstijd, kortere doorlooptijden • Interne ontwikkelingen • Efficiëntie • Professional: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs meer in evenwicht brengen • Voor de patiënt zijn resultaten zichtbaar in de proces-organisatie over afdelingen heen

 5. Doelen • Verbetering van de kwaliteit van zorg • Meer efficiëntie (toegangstijd, doorstroomtijd, ligduur) • Verbetering overdrachten binnen en buiten het ziekenhuis • Samenwerking in de keten • Profilering • Taakherschikking waar nodig

 6. Werkwijze UKZ Nijmegen • Coördinatie en gezamenlijke ontwikkeling (kwaliteitscoördinator en klankbordgroep, multidisciplinair) • Vele initiatieven inzichtelijk maken • Gebruik maken van kennis en ervaring • Prioritering, afstemming en samenwerking • Eenduidige en planmatige aanpak

 7. Werkwijze per keten (1) • Initiatief • Projectplan • Keteneigenaar, - regisseur, - adviseur • Projectgroep • Lokale, actuele gegevens verzamelen, incl verbeterpunten • Literatuur (optimale) gegevens verzamelen

 8. Werkwijze per keten (2) • Ketenbeschrijving raadpleegbaar maken • Verbeterpunten prioriteren • Indicatoren vaststellen • Rapporteren (presenteren, publiceren) • Toepassen • Borgen (indicator feedback, audits)

 9. Ketens & flowchartsBetreft een uitwerking van het onderdeel transitie binnen de keten

 10. Toelichting flowchart- Werkwijze- Verantwoordelijke cq bevoegde- Normen / criteria- Referentie

 11. NP-er & ketenzorg • Keteneigenaar Verantwoordelijk voor de beschrijving van de keten Autorisator van documenten. Benoeming door clusterbestuur Is voorzitter van multidisciplinair patiëntenoverleg en/of medisch hoofd • Ketenregisseur case manager: coördinerend persoon die de patiënt volgt en diens belang voorop stelt. Speelt rol bij planning, overdracht en samenwerking Binnen het UKZ zijn de NP-ers de ketenregisseuren !

 12. NP-ers werkzaam in het UKZ St. Radboud, Nijmegen

 13. Ketens binnen het UKZ Nijmegen Kinderurologie Onco neuro Prematuren / ECMO Kinderhartcentrum Pylorushypertrofie Bottumoren Hypoplastisch hartsyndroom Mitochondriële aandoeningen Chr. longaandoeningen Kind met chr.nierinsufficiëntie

 14. Ketenzorg & kindenefrologie 4 kindernefrologische centra (dialyse & niertransplantatie) • AMC Amsterdam • SKZ Rotterdam • WKZ Nijmegen • UKZ St Radboud, Nijmegen * Nijmegen grootste regio, vormt cluster met UMC Groningen Groningen Nijmegen

 15. Ketenzorg & kindernefrologie • De ketenzorg van het kind met een chronische nierinsufficiëntie reikt verder dan de afdeling en/of het UKZ St. Radboud, Nijmegen • Samenwerking met: - Afdeling volwassennefrologie op het gebied van transplantatie (levende donoren programma) en transitie - Perifere ziekenhuizen in de regio m.b.t. prédialyse & transitie - UMC Groningen m.b.t. prédialyse en post-transplantatie • Processen & procedures binnen de keten moeten op deze samenwerking zijn afgestemd.

 16. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie • Voorzitter multidisciplinaire patiëntenbespreking • Kwaliteitszorg / EBP / Ketenregisseur • Coördinatie en bewaking kindernefrologische verpleegkundige zorg op verpleegafdeling, polikliniek en dialyse • Aandachtgebieden: Prédialyse, PD, TX en transitie Algemeen

 17. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie • Het klinisch pad van een kind met chronische nierinsufficiëntie Predialyse Dialyse Transplantatie PD HD NP-er kindernefrologie

 18. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Predialyse • Coördinatie prédialyse traject • Voorlichting & informatie ouders en kind • Coördinatie regio-informatiedagen (Nijmegen – Groningen) • Poliklinische begeleiding in de prédialyse fase (medicatie, dieet, acceptatie) • Contactpersoon prédialyse patiënten UMC Groningen

 19. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse • Coördinatie & supervisie verpleegkundige PD zorg • Opzetten verpleegkundig spreekuur • Kwaliteitszorg / EBP • Opzetten PD poli UMC Groningen * Trainingen en dagelijkse PD zorg wordt uitgevoerd door 2 kinderdialyseverpleegkundigen

 20. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Hemodialyse Dialyse Peritoneaaldialyse • Kwaliteitszorg / EBP • * Dagelijkse HD zorg is in handen van • seniorverpleegkundigen

 21. De rol van de NP-er binnen de keten van het kind met een chronische nierinsufficiëntie Transplantatie • Coördinatie transplantatietraject levend donoren • Voorlichting & informatie ouders en kind • Klinische begeleiding in pré-, per- en post TX fase • Uitvoeren van transplantatiepoli (kindernefro- en kinderurologisch) • Samenwerking met kindernefroloog UMC Groningen m.b.t. TX patiënten

 22. Conclusie • Ketenzorg is nauw verbonden met kwaliteitszorg • Het is een multidisciplinaire verantwoordelijkheid • Verantwoordelijkheden / bevoegdheden van verschillende professionals staan beschreven • Beschrijving van een keten leidt tot een probleem- en verbeterinventarisatie en uiteindelijk kwaliteitswinst voor de patiëntengroep. • Het is van belang de kwaliteit van de keten te optimaliseren, bewaken en borgen De NP- er heeft binnen de ketenzorg, van o.a. het kind met een chronische nierinsufficiëntie, een centrale rol als coördinator van zorg en ketenregisseur

 23. Dank u voor uw aandacht