slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL PowerPoint Presentation
Download Presentation
WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

โรงเรียนมาตรฐานสากล. WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL. ขวัญชีวา วรรณพินทุ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก. หลักสูตรและการสอน เทียบมาตรฐานสากล. บริหารด้วยระบบคุณภาพ. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ. Digital-Age Literacy รู้ภาษายุคดิจิตัล. Inventive Thinking

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL' - Mia_John


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โรงเรียนมาตรฐานสากล

WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL

ขวัญชีวา วรรณพินทุ

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

slide2

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

หลักสูตรและการสอน

เทียบมาตรฐานสากล

บริหารด้วยระบบคุณภาพ

slide5

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

Digital-Age Literacy

รู้ภาษายุคดิจิตัล

Inventive Thinking

การคิดประดิษฐ์-สร้าง

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Effective Communication

สื่อสารมีประสิทธิผล

High Productivity

มีผลิตภาพสูง

Academic Achievement

slide6

กลยุทธ์

World-Class

Curriculum & Instruction

หลักสูตร

slide7

วิสัยทัศน์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“..มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก....”

slide8

หลักการของหลักสูตร

ความเป็นเอกภาพ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

slide9

จุดหมาย

มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

slide10

World-Class School ?

Global Education

EIL/EIS

ศิลปะ/ดนตรี

EP/MEP

Science-Math

CAS

โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ

TOK

HUB

Sister

Extended Essay

ภาษา ตปท.-2

slide11

ปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของ UNESCO

ในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้มีการพัฒนาและ

ใช้หลักสูตรการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียน.......

  • Learn to know
  • Learn to be
  • Learn to do
  • Learn to live together
slide12

หลักสูตรความเป็นสากล

Theory of Knowledge ทฤษฏีความรู้

Extended essay การเขียนความเรียงชั้นสูง

CAS (Creativity, action, services)กิจกรรมสร้างสรรค์ ประโยชน์

 Global Education โลกศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศที่ 2

slide13

Theory of Knowledge

TOKเป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่างๆ (Knowledge Issues) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) และทฤษฎีความรู้ (Theory) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด (Interdisciplinary) ในเชิงบูรณาการ

slide14

ขอบข่ายของความรู้

Areas of Knowledge

วิถีของการรู้Ways of Knowing

What do we

(claim to )know?

How do we know?

OUTCOMES

เป็นวิชา

สหวิทยาการ Interdisciplinary Course

มุ่งพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์วิจารณ์

Critical Thinking

slide15

Theory of Knowledge Diagram

Theory of Knowledge Diagram

ขอบข่ายของความรู้

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิถีของการรู้

มนุษย์ศาสตร์

เหตุผล

อารมณ์

คณิตศาสตร์

ตัวผู้รู้

KNOWER(S)

การรับรู้

ภาษา

Areas of Knowledge

ประวัติศาสตร์

Way of Knowing

จริยศาสตร์

ศิลปะ

slide16

Extended essay

การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ Extended essay

1. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ และต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2. พัฒนาทักษะการเขียนรายงานการ ค้นคว้าอย่างอิสระ

slide17

3. พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และ การคิดวิเคราะห์

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ค้นคว้าที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชา

5. มีวิธีการและสั่งสมประสบการณ์ในการ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของ ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

slide18

โลกศึกษาคืออะไร?

โลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก

slide19

โลกศึกษาเป็นการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพ การป้องกันความขัดแย้ง และการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก

slide20

Global Citizenship

ความเป็นพลเมืองโลก

Social justice

ความเป็นธรรมในสังคม

Interdependence

การพึ่งพาอาศัยกัน

GLOBAL

Diversity

ความหลากหลาย

Human Rights

สิทธิมนุษยชน

DIMENSION

Conflict Resolution

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

Values &Perceptions

ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้

Sustainable Development

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

slide21

การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบันการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน

  • วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง หรือพัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา
  • กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ
slide22

CAS

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

Creativity

Action

Service

slide23

C A S

Creativity, Action, Service

การเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติภาระงานจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

ให้รู้จักคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วางแผน

ลงมือปฏิบัติ บริการด้วยจิตอาสา

slide24

CAS : WHAT FOR? = วัตถุประสงค์

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกอื้ออาทรผู้อื่น

และการทำประโยชน์เพื่อสังคม

3. สามารถจัดการตนเอง

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข

slide25

C

ริเริ่มสร้างสรรค์

A

S

ปฏิบัติกิจกรรม

จากประสบการณ์ตรง

บริการ อาสา

ช่วยเหลือผู้อื่น

slide26

หลักสูตร

World-Class

Curriculum & Instruction

TQA

บริหาร

คุณภาพ

กลยุทธ์

slide27

ข้อมูลเบื้องต้น

สู่.....มาตรฐานสากล

จุดเริ่มจากข้อจำกัด สู่......มาตรฐานสากล

ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน

1

แนวทางพัฒนาการบริหารสู่มาตรฐานสากล

2

กรอบการประเมินตนเอง

3

บรรทัดฐานการติดตามประเมินผล

4

slide28

โครงร่างองค์กรลักษณะสำคัญโครงร่างองค์กรลักษณะสำคัญ

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การวางแผน

กลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร

1. การนำองค์กร

7. ผลลัพธ์

การดำเนินงาน

3. การมุ่งเน้นนักเรียน

และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ

กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

slide29

สร้างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

?

การคาดการณ์สภาพแวดล้อม

Environmental Scenarios

การสร้างยุทธศาสตร์

Stratigizing

การออกแบบ

Designing

อัตลักษณ์

(Identity)

การสร้างคุณค่า

Creating Value

slide30

Strategy Map

เป็นเลิศตามศักยภาพ

นักสื่อสาร -นักคิด

นักสร้างสรรค์

เป็นคนดีของสังคมโลก

คุณภาพผู้เรียน

กระบวนการ

จัดการศึกษา

ในโรงเรียน

หลักสูตร

การสอน

เทียบสากล

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ

บริหารได้คุณภาพ

ห้องเรียน

คุณภาพ

การพัฒนาองค์กร

ICT-KM

LO

ครูพัฒนา

ทรัพยากร&

เครือข่ายร่วมพัฒนา

ทั่วถึง/คุ้มค่า

Partnerships

พอเพียง/เหมาะสม

slide31

หลักสูตร

สื่อ/ICT

Smart.

Global

Citizenship

บรรยากาศ/

วัฒนธรรม

การเรียนรู้

ห้องเรียน

คุณภาพ

Partners/

Networks

ดูแลช่วยเหลือ

R&D

ครู

กลยุทธ์

บริหาร

คุณภาพ

slide32

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

Smart

Communicator

เป็นเลิศวิชาการ

สื่อสารสองภาษา

ล้ำหน้าทางความคิด

ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก

Thinker

Global Citizenship

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

Innovator

slide33

การดำเนินโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

slide34

การดำเนินงาน ปี 2553

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

1.ปรับแผนกลยุทธ์

-พัฒนาหลักสูตร

2. สัมนนา

-ทำ MOU

(18-19 มีค.)

4.ผลิต/จัดหาตำราเรียน (สวก.)

3. สร้าง WEBSITE

WORLD-CLASS SCHOOL THAI

5.พัฒนาครู

วิทย์-คณิต (สอน Eng)

6.พัฒนาครู

ภาษา ตปท. 2

slide35

การดำเนินงาน ปี 2553

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

7. พัฒนาผู้บริหาร

QM/English/ICT

8. ประสาน-จัดตั้ง

โรงเรียนร่วมพัฒนา-ภาคีเครือข่าย

9. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม

10.พัฒนาครู & บุคลากร

slide36

การดำเนินงาน ปี 2553

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

11. จ้ดกิจกรรมร่วมพัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนา-ภาคีเครือข่าย

12. วิจัยและพัฒนา (R &D –PAR)

13.จัดกิจกรรมเทียบเคียง-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Benchmarking)

14. สรรหา รร. ต้นแบบการพัฒนา

15. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

16. National Symposium

slide37

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

1. สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางพัฒนา

โรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

2. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

3. พัฒนาครู และบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากล

slide38

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

5.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้

6. แสวงหาภาคีเครือข่าย และ จัดกิจกรรม

การพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner Schools)

ทั้งภายในและต่างประเทศ

slide39

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา

7. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการสอน

8. นิเทศ กำกับ ติดตาม

ประเมินผล รายงาน

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่

slide40

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- www.worldclassschoolthai.net

- www.secondary.obec.go.th

  • ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ขวัญชีวา วรรณพินทุ

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 02 2885940 / 0816494098