Carvalho Calero (por Paloma Sobradelo) - PowerPoint PPT Presentation

Marlou
paloma sobradelo mosquera 2 b lingua galega e literatura 2 avaliaci n l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Carvalho Calero (por Paloma Sobradelo) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Carvalho Calero (por Paloma Sobradelo)

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
Carvalho Calero (por Paloma Sobradelo)
17 Views
Download Presentation

Carvalho Calero (por Paloma Sobradelo)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CARVALHO CALERO Paloma Sobradelo Mosquera 2ºB Lingua Galega e Literatura 2ª avaliación

 2. ÍNDICE • Contexto histórico • Reintegracionismo • Biografía • Obra • Narrativa • Ensaio • Teatro • Poesía • Conclusión • Webgrafía

 3. CONTEXTO HISTÓRICO No primeiroterzo do século XX o sistema político dos caciques dominaba o pobo Como consecuencia diso os labregos vivían na pura miseria mentres as clases altas se enriquecían A emigración estaba moi presente napoboaciónsendo destino América e logo países europeos como Suíza e Francia

 4. FRANQUISMO O triunfo do franquismo supuxo a supresión das liberdades. Eliminouse toda a lexislación que defendía o galego e por isoconverteusenunhalinguaclandestina de uso familiar e coloquial Logo, o galeguismovolveacadar protagonismo coa creación de forzas interiores que querenfacerlle cara á ditadura: UPG e o PSG

 5. TRANSICIÓN E DEMOCRACIA Á morte de Franco é nomeadoreiXoán Carlos I No ano 1978 aprobase a Constitución • Créase o Estatuto de Autonomía aprobado no 1981 • Apróbase a Lei de Normalización Lingüística no ano 1983

 6. REINTEGRACIONISMO Calero é o gran pensador do reintegracionismo Apoia o feito de que o galego pertenza á lingua histórica coñecidaen todo o mundo co nome de português. Sostén que o galego e o portuguésforman parte do mesmo diasistemalingüístico Os reintegracionistas entenden que a normativa oficial vixente en Galicia é inapropiada, xa que consagra a castelanización do galego

 7. BIOGRAFÍA

 8. Naceu en Ferrol o 30 de outubro de 1910 e faleceu en Santiago de Compostela o 25 de marzo de 1990 Foi escritor, historiador da Literatura, crítico literario, filólogo e lingüista

 9. Realizou estudos secundarios na Coruña e universitariosen Santiago de Compostela, onde se licenciou enDereito (1931) e enFilosofía e Letras (1935) Vinculouse ao galeguismo; participou na revista Nós, ingresouen 1927 no Seminario de Estudos Galegos, colaborou na redacción do Estatuto de autonomíae ingresou no Partido Galeguista

 10. O estalido da Guerra Civil sorprendeuno en Madrid; Uniuse á loita como miliciano, ata chegarao grao de tenente en campaña Despois da guerra, foixulgado e condenado a doce anos (e un día). Se ben aosdous anos, en 1941, volveu a Ferrol, baixoliberdade condicional e imposibilitado para acceder a calquera cargo público

 11. IngresounaReal Academia Galega Converteuse, en 1972, no primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega da Universidad de Santiago Dendeentón dedicado á Universidade, e ata a súaxubilación, en 1980, publicou obras relacionadas coa lingua e a literatura galegas

 12. En 1987 recibiuo Premio Nacional de Literatura por Scórpio

 13. Desenvolveuun traballo de investigación moi importante - Aportacións á literatura galega contemporánea (1955, premio extraordinario) que tivo como froito a publicación en 1963 de Historia de la literatura gallega contemporánea

 14. Contribuíu con numerosas colaboraciónsás revistas literarias máis destacadas; A Nosa Terra, Nós, Guión, Galiza, Resol, Universidade, Paper en cor. Na actualidade, o que fora a súa biblioteca persoal forma parte dos fondos bibliográficos do Parlamento de Galiciadende 1997, ano no que foi adquirida xuntoco seu arquivo persoal. Monumento dedicado a Carvalho Calero en Santiago de Compostela, no Xardín da Carreira do Conde

 15. OBRAS

 16. NARRATIVA De todos os campos que cultivou, quizais os máis recentes foron os de narrativa e a lingüística, onde, a pesar diso, deixou obras notables. Na vertente narrativa, as súas novelas, tan diferentes, A xente da Barreira (1951), de ambiente rural galego, e Scórpio (1987), situada en plena Guerra Civil e con ecos autobiográficos, obtiveron o aplauso da crítica, aínda que a súapersonalidade artística inclinouse cara a cadrosmáisbreves e moi variadas.

 17. NARRATIVA A XENTE DA BARREIRA (1951) É a primeira novela en galego da posguerra. Foi escrita na década de 1940, logo de que o autor saíse da prisiónenXaén e regresase a Ferrol.

 18. NARRATIVA • Na novela cóntase a historia dunhafamilia fidalga, os Frade Eirís, que vive no rural galego. • Nesta ficción está retratado o mundo rural coa súarelación complicada, intensa e pintoresca entre os diversos estamentos da fidalguía decadente e demais personaxes que se moven arredor do pazo.

 19. NARRATIVA SCÓRPIO (1987) É unha novela moderna cunha alta dose de ironíaliteraria que pode lembrar as novelas epistolares do século XVIII e mesmo a literatura galante. Tamén é unha novela histórica que describe a xeración de mozosgaleguistas republicanos, unha xeración truncada pola Guerra Civil.

 20. NARRATIVA O título fai referencia ao protagonista do libro Rafael Martínez Pinheiro, que ten como alcumeScórpio polo día de nacemento no Zodíaco.

 21. ENSAIO GRAMÁTICA ELEMENTAL DEL GALLEGO COMÚN (1966) Éunha gramática da linguagalega publicada pola Editorial Galaxiaen 1966.

 22. ENSAIO HISTORIA DA LITERATURA GALEGA CONTEMPORÁNEA (1963) Esta monumental historia da literatura galega contemporánea é a obra máis importante do autor e unha contribución fundamental á historiografía da literatura enlingua galega, fonte na que beben os estudos posteriores.

 23. ENSAIO

 24. TEATRO A chamada do teatro é algo máistardía. As súas obras, a miúdo situadas no mundo rural, lonxede calquercostumismo, plantexantemas como a liberdade, as dificultades da relación humana ou coa divinidade. “A farsa das zocas” foi a máis representada.

 25. TEATRO CATRO PEZAS (1971) A sombra de Orfeo Farsa das zocas que contén… A arbre Auto do prisioneiro

 26. TEATRO TEATRO COMPLETO (1982)

 27. POESÍA Foi o xéneroco que se sentiumáis identificado. A poesía "era unhasorte de relicario, un precioso ben ao que se aferrar por se tratrardun instrumento necesario sobre o que verques as súasinquedanzas, dúbidas, alegrías, pensamentos... Os poemas posteriores á guerra civil son máis sombríos que os precedentes... Frecuenta o clasicismo con referencias de natureza histórico-cultural.” A súa obra poética, na que hai modernismo, neotrobadorismo, hilozoísmo, creacionismo, ultraísmo… é ampla:

 28. POESÍA

 29. CONCLUSIÓN Carvalho Calero é autor dunha obra extensa e multiforme, baseadanunha gran precocidade, como creador e como investigador, unha longa traxectoria vital e unha dedicación intensa e disciplinada, prexudicada, non obstante, polas circunstancias biográficas indicadas, pero semprealimentada polasúa marcada vocación polasletras. Cabe destacar que Carvalho Calero vai ser homenaxeadonas Letras Galegas 2020.

 30. WEBGRAFÍA • http://dbe.rah.es/biografias/10653/ricardo-carvalho-calero • https://es.slideshare.net/Socri/carvalho-calero-por-laura-rubio • https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Carballo_Calero#Ensayo