1 / 25

KEPENTINGAN GEOGRAFI DALAM KURIKULUM

KEPENTINGAN GEOGRAFI DALAM KURIKULUM

MAZLAN
Download Presentation

KEPENTINGAN GEOGRAFI DALAM KURIKULUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GEOGRAFI KEPENTINGAN GEOGRAFI DALAM KURIKULUM

 2. KandunganSukatanPelajaranGeografiKurikulumBersepaduSekolahMenengahmerangkumiKandunganSukatanPelajaranGeografiKurikulumBersepaduSekolahMenengahmerangkumi • kemahirangeografi • geografifizikal dan manusia • kajian geografi tempatan • Yang membolehkan muridmengamalkanpengetahuandankemahirangeografi, nilai-nilaimurnidanpatriotismedalamkehidupanharian.

 3. Geografiialah: • Mata pelajaranterasdiperingkatsekolahmenengahrendah • Mata pelajaranelektifdiperingkatsekolahmenengahatas. • Tujuan: • Memberikanmuridpengetahuanmengenaifenomenaalamdanorganisasiruanganberasaskaninteraksimanusiadenganalamsekitarfizikaldanalamsekitarmanusia.

 4. Menyediakanmuridmenghadapicabaranhidupkearahmewujudkankesejahteraandiridanmasyarakat.Menyediakanmuridmenghadapicabaranhidupkearahmewujudkankesejahteraandiridanmasyarakat. • Mata pelajaranGeografimerupakan kesinambungan mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah rendah. • KandunganmatapelajaranGeografiadalahrelevandengankehidupanmanusia.

 5. Geografi juga memupuk nilai-nilai hidup yang harmonis dan sejahterasertamemupuknilaiseperti: • Amanah • Bersyukur • Kesederhanaan • Bertanggungjawab • Tidakmementingkandirisendiri • Mencintaialamsekitar

 6. Pemahamanmuridtentangalamsekitarfizikaldanalamsekitarmanusiadapatmenerapkansemangatpatriotiksertamewujudkansensitivitimuridterhadapfenomenaalamsecarasetempatdan global. • Usaha iniselarasdenganmatlamatdanhasratFalsafahPendidikanKebangsaan

 7. KurikulumGeografimembolehkanmuridmemahamifenomenageografiberfokuskepadanegara Malaysia danhubungannyadengannegara-negaralain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukurdanmengenalisertamencintainegara Malaysia. MATLAMAT

 8. KurikulumGeografiSekolahMenengahmembolehkanmurid: • Munghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasiruangan. 2. Mengumpul, menyusun, menganalisisdanmenyampaikan data geografiberbentukkuantitatifdankualitatif. OBJEKTIF

 9. 3.Memberi pendapatsecarakreatifdankritis, mengenalpastidanmengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusandenganbertanggungjawab. 4.Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskantaburandanpola-pola yang wujuddinegara Malaysia dannegara-negara lain.

 10. 5. Mengenalpasticarahidupdanbudayapelbagaikomunitidinegaralain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya. 6. Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam,kegiatanekonomi, sosialdanpolitikantarasatunegaradengannegaralain. 7. Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnyamenguruskanalamdansumberdenganbertanggungjawabdanbijaksana.

 11. 8. Mengenali, menghargaidanberbanggaterhadapciri-cirigeografinegara Malaysia yang istimewadanunik. 9. Menggabungjalinpelbagaifaktageografidandapatmembuatkesimpulan yang rasional. 10. Mensyukuridanmencintaialam, bersederhanadanbertanggungjawabkeatassebarangtindakandanpekaterhadapperasaan serta keperluan orang lain

 12. OBJEKTIF GEOGRAFI TINGKATAN 1 Kurikulum Geografi Tingkatan 1 membolehkan murid 1. Menentukankedudukanberpandukanbaris, lajur, arah, skalalurusdanjarakdarirumahkesekolah. 2. Memperolehkemahiranmembaca, melukisdanmentafsirciri-cirigeografiberasaskanjadual, graf bar mudah, grafgarisan, pelan dan peta lakar.

 13. 3. Memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, mentafsirdanmembuatrumusantentangciri-cirigeografimelaluiKajianGeografiTempatan. 4. Menyatadanmenjelaskanciri-cirigeografi yang istimewayang terdapat pada bentuk muka bumi, cuaca dan iklim di kawasansetempatdannegara.

 14. 5. Menyatakan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitarfizikal. 6. Menerangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitarfizikaldanpentingnyamenghargaidanmenguruskansumber-sumberalamdenganbertanggungjawabdanbijaksana.

 15. 7. Menyedaridanmenghargaipelbagaicarahidupdidunia. 8. Memerihalkan keindahan alam serta kekayaan sumber yang ada di dalam negara dan dunia. 9. BersyukurdenganpelbagaianugerahTuhan. 10. Mempunyaisemangatpatriotikterhadapnegara Malaysia.

 16. Bahagian A - KemahiranGeografi • Bahagianinibertujuanmembolehkanmuridmengkajidanmenghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalamorganisasiruangan. • KemahiranGeografimerangkumikemahiranmembinajadual, melukisgraf, carta, petadan rajah sertamembuattafsiran. KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

 17. Bahagian B - GeografiFizikaldanManusia Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan interaksiantaraaspekfizikaldenganaspekmanusia. Kajiandilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada: 1. Bentukmukabumidanpotensinya. 2. Cuaca dan iklimsertapengaruhnya. 3. Tumbuh-tumbuhansemulajadi dan hidupan liar. 4. Dinamikpenduduk. 5. Petempatandanperkembangannya. 6. Pengangkutandanperhubungan. 7. Sumber. 8. Kegiatanekonomi.

 18. Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, menghubungkaitdanmenggabungjalininteraksiantaraaspekfizikaldenganaspekmanusia.

 19. Bahagian C - KajianGeografiTempatan • Kajianinidilaksanakanberasaskanlapantema yang terdapatdalamGeografiFizikaldanManusia. • Isu-isusemasa yang berkaitandengankelapan-lapantemajugabolehdibuatkajian. • Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi pengetahuandankemahirandalamkehidupan.

 20. Pendekatan bersepadu • Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi penekanan dan tumpuan. • Daya pemikiran murid perlu dipertingkat • Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif • pemupukan nilai-nilai murni serta unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 21. Penguasaanpelbagaikemahiranbelajar • Penguasaan kemahiran sosial • pengalamanmuriddanpengalamanpembelajaranharusdisusunaturdenganmengambilkirapelbagaikecerdasanmurid • Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan • Penggunaanteknologimaklumatdankomunikasi

 22. Aras HasilPembelajaran Aras 1 Aras yang asasdanperludikuasaiolehsemuamurid. Padaarasinimuridperlumenguasaibeberapakonsepasasgeografi. Inidapatditunjukkanmelaluiobjektifperlakuanternyatamuridsepertimengenalpasti, menyenaraikan, menyatakan, menamakandanmemadankan.

 23. Aras 2 Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam urutanpengajarandanpembelajaran. Padaarasinimuridbolehmenguasaibeberapalagiperlakuanternyatasepertimenerangkan, menjelaskan, menghuraikandanmembandingkan.

 24. Aras 3 Aras 3 pula adalaharas yang tertinggidalamurutanpengajarandan pembelajaran. Pada aras ini, muridmampumenguasaibeberapalagiperlakuanternyatapadatahap yang lebihtinggisepertimerumus, membandingkandanmembezakan, menganalisisdanmencadangkan.

 25. SEKIAN…

More Related