มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43
Download
1 / 73

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 “ การรวมกิจการ ”. อาจารย์ อรพรรณ ยลระบิล ผศ. กอบแก้ว รัตนอุบล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ที่มา : สมาคมการบัญชีไทย. เหตุผลของการรวมธุรกิจ. ประหยัดต้นทุน ลดความเสี่ยง ดำเนินงานได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก หลีกเลี่ยงการเข้าดำเนินงานโดยกิจการอื่น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Lucy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43“การรวมกิจการ”

อาจารย์ อรพรรณ ยลระบิล

ผศ. กอบแก้ว รัตนอุบล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา : สมาคมการบัญชีไทย

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์Slide3 l.jpg
เหตุผลของการรวมธุรกิจเหตุผลของการรวมธุรกิจ

 • ประหยัดต้นทุน

 • ลดความเสี่ยง

 • ดำเนินงานได้ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

 • หลีกเลี่ยงการเข้าดำเนินงานโดยกิจการอื่น

 • ความต้องการในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 • ประโยชน์ด้านภาษี

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide4 l.jpg
รูปแบบของการรวมธุรกิจรูปแบบของการรวมธุรกิจ

 • การควบกิจการตามกฎหมาย

  • Merger

  • Consolidation

 • การซื้อหุ้นสามัญ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Merger l.jpg

บริษัท กรูปแบบของการรวมธุรกิจ

บริษัท ก

บริษัท ข

การควบกิจการ(Merger)

 • การที่กิจการหนึ่งโอนสินทรัพย์สุทธิให้กับอีกกิจการหนึ่ง โดยกิจการที่โอนเป็นฝ่ายเลิกกิจการ ส่วนกิจการที่รับโอนดำเนินการต่อไปและมีขนาดใหญ่ขึ้น

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Consolidation l.jpg

บริษัท กรูปแบบของการรวมธุรกิจ

บริษัท ค

บริษัท ข

การรวมกิจการ (Consolidation)

 • การที่กิจการที่มารวมกันโอนสินทรัพย์สิทธิไปให้กิจการใหม่ โดยกิจการที่มารวมกันเลิกกิจการไป

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Stock acquisition l.jpg
การซื้อหุ้นรูปแบบของการรวมธุรกิจ(Stock Acquisition)

 • การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (หุ้นสามัญ) ของบริษัทที่ต้องการรวมธุรกิจเพื่อให้มีสิทธิควบคุมการบริหารงานในบริษัทที่ถูกซื้อหุ้น

 • สิทธิควบคุม หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกซื้อหุ้น(โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อบริษัทใหญ่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50%)

 • หุ้นของบริษัทย่อยส่วนที่เหลือซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น เรียกว่าส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย(Minority Interest)

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide8 l.jpg
การซื้อหุ้น (ต่อ)รูปแบบของการรวมธุรกิจ

บริษัท ก

บริษัท ก

บริษัทใหญ่

(Parent Company)

บริษัทในเครือ

(Affiliated Company)

ควบคุม

บริษัท ข

บริษัท ข

บริษัทย่อย(Subsidiary Company)

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide9 l.jpg
สรุปรูปแบบและลักษณะการรวมธุรกิจสรุปรูปแบบและลักษณะการรวมธุรกิจ

การรวมธุรกิจ

รูปแบบการรวมธุรกิจ

การควบกิจการ

การซื้อหุ้น

การซื้อธุรกิจ

ลักษณะการรวมธุรกิจ

การรวมส่วนได้เสีย

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide10 l.jpg
ลักษณะของการรวมธุรกิจลักษณะของการรวมธุรกิจ

 • โดยเนื้อหาแล้วการรวมธุรกิจสามารถแยกได้เป็น

  1. การซื้อธุรกิจ

  2. การรวมส่วนได้เสีย

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide11 l.jpg

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ลักษณะของการรวมธุรกิจ


Slide12 l.jpg
การซื้อธุรกิจลักษณะของการรวมธุรกิจ

 • การซื้อธุรกิจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจการหนึ่งเข้าควบคุมอีกกิจการหนึ่งทำให้สามารถระบุได้ว่ากิจการใดเป็นผู้ซื้อ

 • ในกรณีที่กิจการหนึ่งซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงในอีกกิจการหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ซื้อมีอำนาจควบคุมกิจการที่ซื้อมา

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide13 l.jpg
การซื้อธุรกิจลักษณะของการรวมธุรกิจ

 • สถานการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่ากิจการหนึ่งเป็นผู้ซื้อ

  • มูลค่ายุติธรรมของกิจการหนึ่งสูงกว่าอย่างเป็นสาระสำคัญ

  • รวมธุรกิจโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญกับเงินสด

  • การรวมธุรกิจทำให้ผู้บริหารของกิจการหนึ่งเข้าครอบงำการเลือกผู้บริหารของอีกกิจการหนึ่ง

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide14 l.jpg
การซื้อธุรกิจลักษณะของการรวมธุรกิจ

 • กรณีที่การซื้อหุ้นไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จะถือเป็นการซื้อธุรกิจถ้า

  • มีอำนาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อตกลงที่มีอยู่กับผู้ลงทุนอื่น

  • มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน

  • มีอำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการหรือผู้บริหาร

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide15 l.jpg
การรวมส่วนได้เสียลักษณะของการรวมธุรกิจ

 • หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละกิจการที่มารวมกันได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้วเพื่อร่วมรับประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดจากกิจการที่รวมแล้วต่อไปในลักษณะที่ไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide16 l.jpg
การรวมส่วนได้เสีย (ต่อ)

 • ลักษณะสำคัญ:

  • กิจการที่มารวมกันมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการควบคุมสินทรัพย์สุทธิ

  • ไม่สามารถระบุว่ากิจการใดเป็นผู้ซื้อ

  • กิจการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงเสมอภาคกัน เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์จากการรวมกิจการ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide17 l.jpg
การรวมส่วนได้เสีย (ต่อ)

 • การร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ:

  • กิจการนำหุ้นสามัญส่วนใหญ่มาแลกเปลี่ยนกันหรือมารวมกัน

  • มูลค่ายุติธรรมของกิจการไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

  • หลังจากรวมธุรกิจแล้ว ผู้ถือหุ้นของแต่ละกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญในกิจการที่รวมแล้วตามสัดส่วนเดิมหรือใกล้เคียงกับสัดส่วนเดิมที่มีอยู่เดิมระหว่างกันก่อนการรวมกิจการ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์Slide19 l.jpg
วิธีซื้อ (ต่อ)

 • การรวมธุรกิจที่ถือเป็นการซื้อธุรกิจต้องปฏิบัติตามวิธีซื้อ

 • นับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อจะต้อง

  • รวมผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ซื้อมาไว้ในงบกำไรขาดทุน

  • รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ของธุรกิจที่ซื้อ(รวมถึงรายการที่ไม่เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน) พร้อมทั้งค่าความนิยมหรือค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อธุรกิจไว้ในงบดุล

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide20 l.jpg
วิธีซื้อ (ต่อ)

 • ผู้ซื้อจะต้องบันทึกต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยราคาทุน

  • ราคาทุน หมายถึง จำนวนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนซึ่งผู้ซื้อมอบให้ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการควบคุมในสินทรัพย์สุทธิของผู้ขาย ต้นทุนการซื้อธุรกิจรวมถึง รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide21 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ) ตัวอย่างที่ 1

 • วันที่ 1 ก.ค. 25X1 บริษัท ก ซื้อกิจการบริษัท ข โดยการออกหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สำหรับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ก ในวันนั้นเท่ากับ 16 บาทต่อหุ้น

 • ค่าใช้จ่ายทางตรงในการรวมธุรกิจประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 80,000 บาท

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide22 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ)ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

 • บันทึกการออกหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 16 บาทในการรวมธุรกิจกับบริษัท ข โดยวิธีซื้อ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide23 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ)ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

 • บันทึกค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการกับบริษัท ข โดยเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ดำเนินการและที่ปรึกษาในการรวมกิจการ 80,000 บาท จะนำไปรวมกับบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ข ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อบริษัท ข จึงเท่ากับ 1,680,000 บาท

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide24 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ)ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

 • ตามวิธีซื้อ บริษัทที่ซื้อจะต้องบันทึกต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการอื่นไว้ในบัญชีเงินลงทุนโดยไม่ต้องคำนึงว่าบริษัทที่ถูกซื้อจะล้มเลิกกิจการหรือยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

 • ถ้าบริษัท ข ล้มเลิกกิจการไป สินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข ก็จะถูกบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท ก ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ส่วนเกินของเงินลงทุนที่จ่ายซื้อกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีค่าความนิยม(Goodwill) บัญชีเงินลงทุนในบริษัทข จะปิดพร้อมกับการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ ตามมูลค่ายุติธรรม

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide25 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ)ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

 • บันทึกการโอนบัญชีเงินลงทุนในบริษัท ข จำนวน 1,680,000 บาทและรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ ตามมูลค่ายุติธรรมและบันทึกส่วนเกินไว้ในบัญชีค่าความนิยม

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide26 l.jpg
วิธีซื้อ- (ต่อ) ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

 • ถ้าบริษัท ก และบริษัท ข ดำเนินการต่อไปในฐานะบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย บริษัท ก ก็ไม่จำเป็นต้องล้างบัญชีเงินลงทุนและรับโอนสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข มายังสมุดบัญชีของตน แต่การกระจายเงินลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อถึงกระบวนการจัดทำงบการเงินรวม

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide27 l.jpg
การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide28 l.jpg
การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide29 l.jpg
กรณีราคาทุนที่จ่ายซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิกรณีราคาทุนที่จ่ายซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ

 • สินทรัพย์และหนี้สินต่าง ๆ จะถูกรับโอนมาในมูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจะถือเป็นค่าความนิยม (Goodwill)ซึ่งจะต้องตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงให้หมดภายในระยะเวลาที่สินทรัพย์นั้นให้ประโยชน์ แต่ต้องไม่เกิน 20 ปี ยกเว้นกรณีผู้ซื้อสามารถอธิบายปัจจัยที่กำหนดอายุการให้ประโยชน์เกินกว่า 20 ปีได้อย่างมีเหตุผล

 • ผู้ซื้อจะต้องแสดงค่าความนิยมในงบดุล ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide30 l.jpg
กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อกรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

 • ผลต่างที่เกิดขึ้นเรียกว่า ค่าความนิยมติดลบ(Negative goodwill)

 • ผู้ซื้อต้องรับรู้ส่วนของค่าความนิยมติดลบที่สัมพันธ์กับผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน เมื่อผู้ซื้อรับรู้ผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายนั้น

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide31 l.jpg
กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อกรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

 • ผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตคือรายการที่เป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อต่อไปนี้

  • เป็นผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

  • ต้องระบุอยู่ในแผนการซื้อธุรกิจของผู้ซื้อ

  • สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

  • ไม่ถือเป็นหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide32 l.jpg
กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อกรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

 • ผู้ซื้อต้องรับรู้ส่วนของค่าความนิยมติดลบที่ไม่สัมพันธ์ผลขาดทุนและค่าใช้จ่ายในอนาคตเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน ดังต่อไปนี้

  • รับรู้จำนวนค่าความนิยมติดลบที่ไม่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่ระบุได้โดยใช้จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอายุการใช้งานและอายุการให้ประโยชน์

  • รับรู้จำนวนค่าความนิยมติดลบที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่ระบุได้เป็นรายได้ทันที

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide33 l.jpg
กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อกรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ

 • ผู้ซื้อต้องจัดประเภทค่าความนิยมติดลบเป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกับการจัดประเภทค่าความนิยม แต่ต้องแสดงเป็นรายการหักจากสินทรัพย์ในงบดุล

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide34 l.jpg
วิธีซื้อ-กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อตัวอย่างที่ 2

 • บริษัท ก ซื้อสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข ในการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 25X3

 • สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ข ณ วันนี้แสดงตามราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังนี้

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide35 l.jpg

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ


Slide36 l.jpg
วิธีซื้อ-กรณีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิสูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)

 • กรณีที่ 1: ค่าความนิยม (ราคาทุนที่จ่ายซื้อสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ)

  • บริษัท ก จ่ายเงินสด 400,000 บาท และออกหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 20 บาท สำหรับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide37 l.jpg

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide38 l.jpg
วิธีซื้อ- ข ให้กับสินทรัพย์และหนี้สินตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)

 • กรณีที่ 2:ค่าความนิยมติดลบ (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สูงกว่าราคาทุนที่จ่ายซื้อ)

  • บริษัท ก ออกหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 20 บาท และออกตั๋วเงินจ่าย 10% ระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 200,000 บาท สำหรับสินทรัพย์ สุทธิของบริษัท ข

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide39 l.jpg

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Pooling of interests l.jpg
การรวมส่วนได้เสีย ข ให้กับสินทรัพย์และหนี้สิน(Pooling of interests)

 • การรวมธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแต่ละกิจการที่มารวมกันได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้ว เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะเกิดจากกิจการที่รวมแล้วต่อไปในลักษณะที่ไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide41 l.jpg
ส่วนของผู้ถือหุ้นในการรวมส่วนได้เสียส่วนของผู้ถือหุ้นในการรวมส่วนได้เสีย

 • Assets and liabilities will be recorded at book value. (no goodwill)

 • (Assets + Liabilities)separate companies

  = (Assets + Liabilities)surviving (combined) company

  So must the total equities!!!

 • กิจการที่รวมแล้วต้องนำผลต่างระหว่าง (1) จำนวนที่บันทึกของหุ้นทุนที่ออกบวกจำนวนสิ่งตอบแทนในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นและ (2) จำนวนที่บันทึกของหุ้นทุนที่ได้มาไปปรับปรุงกับส่วนของเจ้าของ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide42 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย-ตัวอย่างที่ 3

 • สมมติว่า บริษัท ก และบริษัท ข ตกลงรวมกิจการกันโดยวิธี Mergerและวิธี Consolidation และบันทึกการรวมธุรกิจโดยวิธีรวมส่วนได้เสีย (Pooling of Interests Method) ส่วนของเจ้าของก่อนการรวมธุรกิจมีดังนี้

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide43 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 1: Merger Paid-in Capital > Stock Issued

  • บริษัท ก ออกหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide44 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 2:Merger Paid-in Capital = Stock Issued

  • บริษัท ก ออกหุ้นสามัญ 7,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide45 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 3: Merger Paid-in Capital < Stock Issued

  • บริษัท ก ออกหุ้นสามัญ 9,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide46 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 4:Consolidation Paid-in Capital > Stock Issued

  • บริษัท ค ออกหุ้นสามัญ 15,000 หุ้น ให้บริษัท ก 10,000 หุ้นและให้บริษัท ข 5,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide47 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 5: Consolidation Paid-in Capital > Stock Issued

  • บริษัท ค ออกหุ้นสามัญ 17,000 หุ้น ให้บริษัท ก 11,000 หุ้นและให้บริษัท ข 6,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide48 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

 • กรณีที่ 6: Consolidation Paid-in Capital < Stock Issued

  • บริษัท ค ออกหุ้นสามัญ 19,000 หุ้น ให้บริษัท ก 12,000 หุ้นและให้บริษัท ข 7,000 หุ้น เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide49 l.jpg
วิธีรวมส่วนได้เสีย- ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide50 l.jpg
หุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกันหุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกัน

 • การบัญชีสำหรับหุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกัน ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นของบริษัทที่คงอยู่หรือไม่

  • ถ้าเป็นการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทคงอยู่โดยบริษัทอื่น หุ้นจำนวนนี้จะต้องถูกไถ่ถอนและคืนให้แก่บริษัทที่คงอยู่ในลักษณะของหุ้นทุนซื้อคืนของกิจการรวม

  • ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอื่นโดยบริษัทที่คงอยู่ หุ้นจำนวนนี้จะต้องถูกไถ่ถอนในการรวมธุรกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide51 l.jpg
ตัวอย่างที่ หุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกัน4

 • สมมติว่า บริษัท ก ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ข จำนวน 200 หุ้น ในราคาทุน 3,000 บาท บริษัท ก และบริษัท ข ตกลงที่จะรวมกิจการแบบ Merger

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide52 l.jpg
ตัวอย่างที่ หุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกัน4 (ต่อ)

 • บริษัท ก เป็นบริษัทที่คงอยู่และออกหุ้นสามัญ 19,800 หุ้นให้บริษัท ข (อัตราแลกเปลี่ยน 1:1)

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide53 l.jpg
ตัวอย่างที่ หุ้นที่ถือระหว่างบริษัทที่มารวมกัน4 (ต่อ)

 • บริษัท ข เป็นบริษัทที่คงอยู่ และออกหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัท ก 10,000 หุ้น (อัตราแลกเปลี่ยน 1:1)

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide54 l.jpg
การรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสียการรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสีย

 • เมื่อการรวมธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขการรวมส่วนได้เสีย งบการเงินของกิจการรวมจะถูกจัดทำขึ้นเปรียบเสมือนกับว่าบริษัทต่าง ๆ ได้รวมกันตั้งแต่ตอนต้นปี

  • ผลการดำเนินงานของกิจการจะเหมือนกัน ไม่ว่าการรวมธุรกิจจะเกิดขึ้นเมื่อใด รายได้และค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในระว่างงวดบัญชีที่เกิดก่อนหน้าการรวมธุรกิจ ก็จะถูกโอนมาบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของกิจการที่คงอยู่ เมื่อการรวมธุรกิจสิ้นสุดลง

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide55 l.jpg
การรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสียการรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสีย

 • ในการนำวิธีรวมส่วนได้เสียมาปฏิบัติ กิจการที่รวมแล้วต้องแสดงรายการของกิจการที่มารวมกันในงบการเงินสำหรับงวดที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้นและสำหรับทุกงวดที่นำมาเปรียบเสมือนว่าการรวมธุรกิจการได้เกิดตั้งแต่วันต้นงวดของงบการเงินงวดแรกที่นำเสนอ

 • งบการเงินที่นำเสนอต้องไม่รวมรายการของกิจการที่มารวมกันหากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุดที่นำเสนอ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide56 l.jpg
ตัวอย่างที่ การรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสีย5

 • บริษัท ก และบริษัท ข รวมส่วนได้เสียกัน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 25X5 งบทดลองของบริษัทเป็นดังนี้

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide57 l.jpg
ตัวอย่างที่ การรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสีย5 (ต่อ)

 • กรณีที่ 1: Merger

  • บริษัท ก ซึ่งเป็นบริษัทที่คงอยู่ ออกหุ้นสามัญ 22,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ข ในวันที่ 1 ก.ค. 25X5

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide58 l.jpg
ตัวอย่างที่ การรายงานผลการดำเนินงานตามวิธีรวมส่วนได้เสีย5 (ต่อ)

 • กรณีที่ 2: Consolidation

  • บริษัท ก และบริษัท ข ตกลงรวมกิจการกันแบบ Consolidation โดยตั้งบริษัท ค ขึ้นมาดำเนินงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 25X5 บริษัท ค ออกหุ้นสามัญ 72,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อแลกสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ก และบริษัท ข โดยจัดแบ่งหุ้นให้บริษัท ก และบริษัท ข 50,000 หุ้นและ 22,000 หุ้นตามลำดับ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide59 l.jpg
รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรวมส่วนได้เสียรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรวมส่วนได้เสีย

 • รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับการการรวมส่วนได้เสีย รวมถึงค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน รายจ่ายในการจัดเตรียมข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ค่าจัดหากิจการ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ทำให้การรวมธุรกิจสำเร็จลงได้ รวมทั้งต้นทุนต่าง ๆ หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของกิจการที่มารวมกันก่อนการรวมธุรกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide60 l.jpg
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ

 • ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจทางตรงมักเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่สาม เช่น ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางกฎหมาย

 • ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจทางอ้อมเป็นการจัดสรรต้นทุนภายในองค์กรซึ่งอาจมีอยู่ไม่ได้มีการรวมธุรกิจ ต้นทุนนี้สะท้อนให้เห็นเวลาที่ฝ่ายบริหารใช้ไปในกิจการรวมการรวมธุรกิจ

 • ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นจากการชำระด้วยหลักทรัพย์แทนเงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและออกหุ้นจำหน่ายหุ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลในผู้ถือหุ้น เป็นต้น

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide61 l.jpg
ตัวอย่างที่ ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ6

 • ตัวอย่างเปรียบเทียบวิธีรวมส่วนได้เสียและวิธีซื้อ

 • งบทดลองเปรียบเทียบของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ วันที่ 30 ธ.ค. 25X6 ก่อนการรวมธุรกิจ มีดังนี้

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide62 l.jpg

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ


Slide63 l.jpg
ตัวอย่างที่ ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ6 (ต่อ)

 • บันทึกการลงทุน

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide64 l.jpg
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide65 l.jpg
การกระจายเงินลงทุนบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • กระจายเงินลงทุนให้สินทรัพย์สุทธิ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide66 l.jpg
การเปิดเผยข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • ในการรวมธุรกิจทุกประเภท กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในงบการเงินสำหรับงวดที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น

  • รายชื่อและคำอธิบายของแต่ละธุรกิจที่มารวมกัน

  • วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ

  • วันที่การรวมธุรกิจมีผลต่อการปฏิบัติทางบัญชี

  • การดำเนินงานบางส่วนที่ตัดสินใจจะยกเลิกเนื่องจากการรวมธุรกิจ

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Slide67 l.jpg
การเปิดเผยข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • การรวม ธุรกิจที่เป็นการซื้อธุรกิจ ผู้ซื้อต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินงวดที่เกิดการซื้อธุรกิจขึ้นเพิ่มเติม คือ

  • สัดส่วนของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ได้มา

  • ต้นทุนการซื้อธุรกิจและคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนในการซื้อธุรกิจที่ได้จ่ายไปหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Ifrs 3 business combination updated l.jpg
IFRS 3 Business Combination (updated) บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

This IFRS:

 • requires all business combinations within its scope to be accounted for by applying the purchase method.

 • requires an acquirer tobe identified for every business combinations. The acquirer is the combining entity that obtains control of the other combining entities.

 • requires the acquirer to measure the cost of a business combination as the aggregate of : the fair value, at the date of exchange, of assets given, liabilities incurred or assumed, and equity instruments issued by the acquirer, in exchange for control of the acquiree; plus any cost directly attributable to the combination.

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Ifrs 3 business combination updated69 l.jpg
IFRS 3 Business Combination (updated) บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • requires an acquirer to recognize separately, at the acquisition date, the acquiree’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities that satisfied the following recognition criteria at that date, regardless of whether they had been previous recognized in the acquiree’s financial statements;

  • in the case of an asset other than intangible asset, it is probable that any associated future economic benefits will flow to the acquirer, and its fair value can be measured reliably;

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


Ifrs 3 business combination updated70 l.jpg
IFRS 3 Business Combination (updated) บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

 • in the case of a liability other than a contingent liability, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and its fair value can be measured reliably; and

 • in the case of an intangible asset or contingent liability, its fair value can be measured reliably.

 • requires the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities that satisfied the above recognition criteria to be measured initially by the acquirer at their fair value at the acquisitiondate, irrespective of the extent of any minority interest.

 • มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


  Ifrs 3 business combination updated71 l.jpg
  IFRS 3 Business Combination (updated) บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

  • requires goodwill acquired in a business combination to be recognized by the acquirer as an asset from the acquisition date, initially measured as the excess of the cost of the business combination over the acquirer’s interest in the net fair value of the acquiree’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities recognized above.

  • prohibits the amortization of goodwill acquired and instead requires the goodwill to be tested for and impairment annually, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the asset might be impaired.

  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


  Ifrs 3 business combination updated72 l.jpg
  IFRS 3 Business Combination (updated) บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

  • requires the acquirer to reassess the identification and measurement of the acquiree’sidentifiable assets, liabilities and contingent liabilities and the measurement of the cost of the business combination if the acquirer’s interest in the net fair value of the items recognized exceeds the cost of the combination. Any excess remaining after that reassessment must be recognized by the acquirer immediatelyin profit or loss.

  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


  Slide73 l.jpg

  Q & Aบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์


  ad