När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal? - PowerPoint PPT Presentation

Lucy
n r kan bof och tejping komplettera familjesamtal l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal? PowerPoint Presentation
Download Presentation
När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?
411 Views
Download Presentation

När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal? Terry Jobe Kuratorer och leg. psykoterapeut Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna

 2. Leken central • ”Jag ser lek som en kommunikationskanal när man skall arbeta med barn. Det är mycket svårt att förstå barn om man inte intresserar sig för deras lek”. - Martin Soltvedt.

 3. ** • BOF är en terapiform där barn och föräldrar tillsammans får leka i en sandlåda. Det centrala i BOF är samhandling och man utgår från relationerna i familjen. Leken videofilmas och efteråt reflekterar man tillsammans med föräldrarna över leken, kopplad till verkligheten. Behandlingen innebär för föräldrar och barn att de får ett lekområde, ett symboliskt utrymme att mötas på.

 4. Beskrivning av BOF • Material • Övriga resurser • Ramarna • Vad gör man? • Gången; vad brukar hända? • Två nivåer: symbolnivå och verklighetsnivå

 5. Material • ** • I BOF-behandlingen används sandlåda, lekmaterial och en videoutrustning.

 6. Ramarna • ** • Två terapeuter är involverade. En leker och den andra håller i ramarna och samtalet efter leken. • Tiden. Varje leksamtal 15-20 minuter. • Ofta en kontrakt på 4-5 tillfällen.

 7. Vad gör man? • ** • Första behandlingstillfället; terapeut + barnet. Föräldern tittar på. • De följande gångerna är det barnet och föräldrarna som leker. Terapeuten går med sin alter ego-docka ner i samlek med familjen i sandlådan och för i leken in systemiska och reflekterande positioner.

 8. Efter varje lekomgång • ** • Samtal mellan terapeuter och föräldrar om vad som hände i leken illustrerade med relevanta videoavsnitt. Pratet handlar om leken och vad som sker i leken. Man kan t.ex. fråga barnet om olika figurer; vad de tänkte och kände. Man kan också passa på att förstärka positiva situationer.

 9. Två nivåer • Symbolnivå • Verklighetsnivå

 10. Symbolnivå • Terapeuten, och sedan föräldern möter barnets figur(er) med sin alter-egodocka. • BOF inbjuder till lekfullhet och kreativitet. Det är fri lek. Den får inte vara förbestämd, förutom ramarna.

 11. Verklighetsnivå • Terapeuten kan påverka själva förutsättningarna som ligger till grund för leksituationen. • Indirekt påverkan – ex. genom positiv förstärkning i bandgenomgångar. • Kan begränsa antalet saker. • Få barnet att stanna upp i ett möte genom att uppmana det hålla sin figur, markera sitt område etc. Våga samleka, vara kvar i leken, respektera gränser och avtal. Man tränar tur-tagning och övergångar; ”börja och avsluta”.

 12. Vilka åldersgrupper? • BOF används med fördel för barn mellan 4 och 10 år. • Tejping kan med fördel användas med äldre barn, tonåringar och även vuxna.

 13. Något av vad leken kan ge • ** • Ökad förståelse av barnets dilemman. • Viktig information om barnets del-själv. • Kan hitta barnets basala utvecklingsnivå, behov, svårigheter och resurser.

 14. Tejping (kartläggande samtal, leksamtal) • Utvecklad av Martin Soltvedt, också influerats av Linda Winns dramaterapi vid PTSD, Michael Whites och David Epstons externaliseringbegrepp, Tom Andersens tankar om yttre och inre samtal, Jim Wilsons miniskulptering, tankegångar från psykodrama och modern utvecklingspsykologi. • Utvecklare/utbildare i Sverige är Jan Nilsson och Barbro Nilsson Sjölin, Uppsala. Nilsjo.psyk@telia.com

 15. Vad innebär Tejping rent praktiskt? • Låter klienten/familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord, (eller sandlåda).

 16. Skapa dialoger och berättelser • Med hjälp av en alter egofigur deltar terapeuten själv i gestaltandet. Man söker samspel mellan figurerna på scenen. Dessa kan representera såväl yttre personer som del-själv inom klienten.

 17. Mellanområde • Genom gestaltandet med träfigurerna skapas ett mellanområde. Problemet illustreras genom en externalisering och med denna distans blir klienten friare att finna lösningar i låsta situationer.

 18. Användningsområden • Både vid inre och yttre problem eller konflikt. • Trauma • Underlätta att ge en berättelse eller beskrivning av hur situationen (problemet) ser ut. (speciellt i tejping). • Kompletterar samtalet. Passar där orden inte räcker till. • Fallbeskrivning.

 19. Samspel och Samhandling • ** • Föräldrarna kan få hjälp att se sina interaktionsmönster. • Får pröva nya sätt tillsammans med barnet och utveckla en förmåga till samhandling. • God samhandling får barnet att fungera bättre.

 20. Litteratur • Bowlby, J. 1999: En trygg bas. Natur och kultur, Stockholm. • Hedenbro, M., Lidén, A. 2002: Samspelsbehandling. Fokus på familjen 1/2002:20-33. • Hagebring, Y., Lönnblom, C. 2005 Barnorienterad familjeterapi – en bro mellan lek och verklighet. Fokus vol. 33:69-75. • Hansson, K., Sundelin, J. 1995: Familjeterapi tillämpningar ur ett svenskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund. • Holmberg, M. 2003: Familjediagnostik med hjälp av barnorienterad familjeterapi, Påbyggnadsutbildning i psykoterapi 60 p, Institutionen för socialt arbete. Göteborg. • Omma, L. 2001: Öppna samtal och strukturerad sandlådelek med barn och föräldrar. Fokus på familjen 2/2001:113-124. • Sjölin-Nilsson, B. 1992: Barnorienterad familjeterapi utifrån Martin Soltvedts metod. Svensk familjeterapi 3-4, 1992. • Soltvedt, M. 1992: Barnorientert familjeterapi. Kongressrapporten från 17:e Nordiska Barn- och Ungdomspsykoterapikongressen i Stockholm. • Soltvedt, M.BOF – Barnorienterad familjeterapi. Mareld, Stockholm. • Stern, D. 1996: Moderskapskonstellationen. Natur och Kultur, Stockholm. • Stern, D. 1999: En mor blir till. Natur och Kultur, Stockholm. • Stierlin, H. 1977: Mänskliga relationer. Den inre problematiken. Natur och Kultur, Stockholm.

 21. När går alter-egodockan in? • ** • Hjälp till möten. • Klargöra var gränser går. • Bistå då någon attackeras.

 22. Adresser • www.bof-tejping.com • Nilsson & Sjölin Psykologkonsult AB • Lindsbergsgatan 15 A • 752 40 UPPSALA • Tel: 018- 55 25 42 • Nilsjo.psyk@telia.com • Terry.jobe@dll.se