h ndbok for fana ppt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Håndbok For FANA PPT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Håndbok For FANA PPT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Håndbok For FANA PPT - PowerPoint PPT Presentation


 • 588 Views
 • Uploaded on

Håndbok For FANA PPT. Skoleåret 2009 - 2010. FANA PPT. Visjonen for kommunen Kompetanse for alle i mulighetenes skole Kompetente barn og unge. FANA PPT. En reflekterende organisasjon, en samarbeidende organisasjon, en nytenkende organisasjon Er en organisasjon i bevegelse. FANA PPT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Håndbok For FANA PPT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h ndbok for fana ppt
Håndbok ForFANA PPT

Skoleåret

2009 - 2010

fana ppt
FANA PPT

Visjonen for kommunen

Kompetanse for alle i mulighetenes skole

Kompetente barn og unge

fana ppt3
FANA PPT

En reflekterende organisasjon, en samarbeidende organisasjon, en nytenkende organisasjon

Er en organisasjon i bevegelse

fana ppt4
FANA PPT

Om å kunne mer enn man kan…..

Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet.

Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan.

Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evner og fleksibilitet.

Utgangspunktet for arbeidsfellesskap

Skal vi være sterke sammen

Må vi være unike alene

fana ppt5
FANA PPT

Overordnet mål for vår tjeneste må være!

 • Bidra til en tilpasset opplæring for alle og være med på å utvikle en inkluderende barnehage og skole der flere barn opplever mestring, trygghet, samt utvikle et positivt selvbilde og gode relasjoner til andre barn/ elever og voksne i et sosialt fellesskap.
 • PPT skal bidra til å sikre at barns rettigheter til likeverdig opplæring blir ivaretatt, og ut fra kommunale planer ( og i samråd med barnehage og skoleledere) bistå med vei-ledning som skal resultere i kompetanse-heving og organisasjonslæring
 • PPT skal bidra til et godt samarbeid mellom de ulike tjenestesteder. Godt samarbeid legger grunnlag for å kunne skape forandring, bedre det tverrfaglige arbeidet, skape fornuftige relasjoner til hjelpeaparatet, kunne bistå skoler og barnehager i endringsprosesser/ utviklingsprosesser og prosesser rundt enkeltbarn
 • Stimulere til tverrfaglig samarbeid i grupper sammen med andre aktører
 • Skape lærende organisasjoner
fana ppt6
FANA PPT

HVA BYGGER VI VÅRT ARBEID PÅ?

OPPLÆRINGSLOVEN

 • § 1.2 Formålet med opplæringa
 • § 1.3 Tilpassa opplæring
 • § 2.1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
 • § 5.1 Rett til spesialundervisning
 • § 5.3 Sakkyndig vurdering
 • § 5.4 Saksbehandling i samband med vedtak om spesialundervisning
 • § 5.6 PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre til rette for elever med særskilte behov
 • § 5.7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
 • Barnehageloven og forskrifte; 2006

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver; 2006

Her er overordnet prinsipp at mest mulig opplæring og trening foregår i gruppen sammen med andre barn og at særlig tiltak i den grad det er mulig, gjennomføres innenfor barnehagens rammer. Dette prinsippet følger av barnehagens grunntanke om at barnehagens innhold skal tilpasses både ulike gruppers og enkeltbarns særlige behov. Det blir da en forutsetning for de tilrådninger som PPT skal gi for den denne aldersgruppen.

fana ppt7
FANA PPT

HVA BYGGER VI VÅRT ARBEID PÅ?

Stortingsmelding nr. 30 ( 2003-04) Kultur for læring

I forbindelse med økt innsats på tilpasset opplæring uttales følgende om PP-tjenesten.

 • Styrking av PP-tjenestens rolle
 • Skoleeier må legge til rette for modeller der PP-tjenestens innsats i retning av systemrettet arbeid styrkes
 • Stortingsmelding nr. 23 ( 1997 – 98)

Opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov

 • Stortingsmelding nr. 23 ( 2007 – 2008)

Språk bygger broer

 • NOU 2009: 18 Rett til læring ( Høringsutkast fra Midtlyngutvalget)
 • NF-rapport nr. 5/2009

Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten

fana ppt8
FANA PPT

PP-tjenetens rolle og oppgaver

 • Virksomhetens oppgaver er hjemlet i Opplæringsloven med forskrifter.
 • Tjenesten ivaretar oppgaver som sakkyndig instans for enkeltbarn/elever
 • Tjenesten ønsker å bidra med kompetanseheving etter forespørsel fra ledelsen i barnehager, skoler og administrasjon i grunnskolen

PPT kan hjelpe skolen/ barnehagen med

 • Kompetanseheving knyttet til enkeltsaker
 • Kompetanseheving knyttet til system
 • Veiledning/ kurs knyttet til spesielle tema, eks. atferd, to-språklighet, matematikk, kartlegging, kartleggingsmateriale, De utrolige årene m.m.

Overordnet mål for vår tjeneste må være!

 • Bidra til en tilpasset opplæring for alle og være med på å utvikle en inkluderende barnehage og skole der flere barn opplever mestring, trygghet, samt utvikle et positivt selvbilde og gode relasjoner til andre barn/ elever og voksne i et sosialt fellesskap. Stortingsmelding Nr. 23 Språk bygger broer.
 • PPT skal bidra til å sikre at barns rettigheter til likeverdig opplæring blir ivaretatt, og ut fra kommunale planer ( og i samråd med barnehage og skoleledere) bistå med veiledning som skal resultere i kompetanseheving og organisasjonslæring

Sakkyndig vurdering ( se saksbehandling ved tildeling av ressurser til spesialundervisningen og Kap. 5 spesialunderv. I gr. Skolen og den videreg.)

5.1 Lovgrunnlag

5.2 Hensikt med IOP

5.3 Hvem har ansvar for utarbeide IOP

5.4 Innhold m.m.

fana ppt9
FANA PPT

Kunnskapsløftet

Elevene skal ha kompetanse i:

 • Lese-/ og skrive-kompetanse
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Digital kompetanse

Kompetanse

er å gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter og holdninger og få erfaringer til å ta beslutninger og kunne handle ut fra egne og fellesskapets mål.

Kunnskapsløftet

Fokus på:

 • Eleven ikke fagene
 • Elevens arbeidsplaner skal inneholde kompetansemål
 • Karakterer; det skal bli synlig hva en har lært
 • Elevmedvirkning, eleven med på egen vurdering
fana ppt10
FANA PPT

Intern organisasjon

Pr. i dag har Fana PPT 42 stillinger ( ca 52 ansatte)

Leder; 100%

Førskoleteam;

 • to psykologer ( i en periode nå er det tre psykologer/ 60% - 50%) og en spesialpedagog/ logoped

Stillingshjemmel; 300%

Skoleteam;

 • 6 psykologer og 4 pedagoger

Stillingshjemmel; 700

 • + Psykolog 50% psykisk helse
 • Merkantil 100%

Fagsenter:

 • Leder; 100%
 • 9 spesialpedagoger ( Hel,deltidsstillinger, en er logoped)
 • og 22 støttepedag stillinger
 • Merkantil 20%
fana ppt11
FANA PPT

Leder: 100 % stilling

Turid Anita Granheim – Logoped/ spesialpedagog/ Cand. Ed.

Førskole-teamet

 • Gro Bjørnsen - Logoped, Can.San. ( 100%)
 • Karin Wulff Johansen - Psykolog ( 100 % , perm 20%)
 • Marianne Skaatan – Psykolog ( 100 %) 50%
 • Marianne Nesse – Psykolog ( 60%)
  • Jobber inn mot alle barnehager og i overgang barnehage og skole

Skoleteam

 • Elisabeth Bjelland - Spesialpedagog ( 100 %)
 • Ivar Bern – Psykolog ( 80 %)
 • Bente B. skålbones – Psykolog ( 100 %)
 • Siv Børsheim- Master spes.ped. (80 % vikariat )

Skoler:

Smørås, Tveiterås, Nordvik, Midtun, Montesorrey, Slåtthaug, Hop, Nattland, Ulsmåg og Skjold skole

Skoleteam

 • Sveinung Sellevoll – Psykolog ( 100 %)
 • Kari Angeltveit –Spesialpedagog/ master ( 60%)
 • Liv Solfrid Berge – Psykolog 70% ( 100%, perm 30%)
 • Maria Løvik Nordheim ( permisjon) ( 80% fast + 20% vikariat)
 • Kristine Sommersten vikar 60%

Skoler:

Steinerskolen Skjold, Rudolf steinerskolen, Riple, Kringlebotn, Kaland, Samdal, Rådalslien, Storetveit, Krokeide og Kirkevoll

Skoleteam

 • Ninni Eriksen – Psykolog ( 100 %)
 • Turid Anita Granheim - leder

Skoler: Apeltun, Paradis, Helldal

fana ppt12
FANA PPT

Pedagogisk Fagsenter

Leder: Gunn M. Aase

 • Tone Strømsø Larsen – spesialpedagog ( 100 %)
 • Helen Wettergren – Spesialpedagog ( 80 %)
 • Kirsten Østerbøe Bentsen – Spesialpedagog ( 100 %)
 • Ingrid Markussen – Spesialpedagog ( 70%)
 • Kjersti Rødland – logoped ( 100 %)
 • Merete Lindvall (100%)
 • Helene Torsteinson ( 40%)
 • Karin Trondsen ( 40%)
 • Elisabeth Christiansen Merkantil Fagsenteret ( 20%)

Merkantil PPT: Liv Strand ( 100 %)

Hvor finner dere oss;

Kommunehuset Nesttun; Wollert Konows plass 3

Postadresse; Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen

Tlf. 55 56 13 61

Mobli leder; 92241332

Tlf. Fagsenteret;55 56 12 31

hvem betjener vi
Hvem betjener vi?
 • 23 skoler i Fana bydel
 • 13 Barneskoler
 • 4 ungdomsskoler
 • 3 kombinerte skoler ( her en spesialskole)
 • 3 private skoler ( kombinerte skoler)
 • CA. 44 barnehager; her av 9 kommunale

Fana PPT; Overordnet mål

 • Høy kvalitet på tjenestene
 • Nærhet til brukerne/ økt tilgjengelighet
 • Økt fokus på systemrettet arbeid
 • Enhetlige tjenester og felles tjenestetilbud
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Økt stabilitet i fagpersonalet
 • Utvikling av den enkeltes spesialområde
fana ppt slik jobber vi
FANA PPT- Slik jobber vi

Fagpersoner har faste dager på skolene

 • Store skoler 2 dager pr. mnd, mindre skoler ca. ½ dag /1 dag ( kommer an på antall elever)

PPT - skoleansvarlig er tilstede på skolen hel dag ( event. etter avtale kan det deles opp ihalve dager)

PPT kan være tilstede på møter ( etter avtale, utenom faste dager), og vil følge opp enkeltsaker tettere i perioder.

Skolens ledelse har ansvar for planlegging og tilrettelegging av de faste dagene

 • Saksliste skal være PPT i hende noen dager i forkant ( viktig for at PPT kan møte forberedt)
 • Skolen ansvarlig for eventuelle møteinnkallinger
 • Sette opp møter, avtaler m.m.
 • PPT ansvar for å melde fra til skolen om saker de vil ta opp
 • Tverrfaglig team - oversikt
 • Spes.ped team ( der det er ønskelig at PPT er med)
 • Observasjoner m.m.

Dersom skolen ikke har lagt planer for dagene, brukes dagen slik en finner det best. Det viktige er å ”være tilgjengelig”for skolen.

fana ppt faste skoledager
FANA PPT- faste skoledager

Ninni/ Turid Anita

Apeltun ;

Paradis; Tirsdager – torsdager, hele/ halve dager.

Helldal ;

Bente:

Slåtthaug; Helseteam mandager;

Natland; fra 5. trinn

Siv;

Ulsmåg;

Skjold

Sveinung:

Kaland

Storetveit; Tirsdager

Steinerskolen Skjold; etter avtale

Kari;

Kringlebotten; Tirsdager

Steinerskolen Skjold;

Liv Solfrid

Kirkevoll; Tirsdager

Krokeide

Rådalslien

Maria: Vikar Kristine

Kirkevoll-barnetrinnet

Riple

R-Steinerskolen

fana ppt faste skoledager16
FANA PPT faste skoledager

Elisabeth

Montesory;

Tveiterås;

Smørås

Nordvik;

Natland

Ivar

Midtun;

Hop:

Teamene skal jobbe tett sammen og fordele saker og utfylle hverandre etter behov og sakens kompleksitet.

Turid Anita

Alle lederfunksjoner + enkeltsaker der den enkelte medarbeider har behov for støtte og hjelp

Førskoleteam

Gro, Karin og Marianne Skaatan og Marianne Nesse

Alle barnehager

fana ppt interne m ter
FANA PPT - Interne møter

Fast møtedager

 • Samarbeidsmøter alle team: hver mandag
 • Ungdomsskole team: 2 ganger pr. halvår
 • Leders møte med teamene tre ganger pr. halvår etter oppsatt plan
 • Info. Alle: En mandag i mnd. ( kan variere) fra kl. 12.00 – 13.00
 • Fagsenter + PPT leder annen hver torsdag: kl. 09.00 – 10.00
 • Planleggingsdager/ kurs ca. 2 pr. halvår.
 • Eksterne kurs: ca. 2 pr. år
 • Felleskurs PPT Bergen ca. 2 pr. år.
 • Fagsenterleder / PPT leder + førskoleteam
 • Medbestemmelsesmøter 2 ganger pr. halvår; september og november
fana ppt saksgang ved bekymring henvisning
FANA PPT- Saksgang ved bekymring / henvisning

Henvisning på individnivå

Skolens ansvar

Kontaktlærer, faglærer, andre viktige personer

melder fra til:

 • Trinnteam
 • Foresatte
 • Tverrfaglig team
 • Spes.ped. Team

Ved bekymring.

Henvendelse på alle nivåer bør være skriftlig med en nøye beskrivelse a problemet / vansken.

Saksgang

 • Saken drøftes i lærer team/ trinnteam eller med skolerådgiver
 • Saken drøftes med foresatte
 • Uformell kartlegging, eks. observasjon, prøver m.m.
 • Eventuelt mer formell kartlegging/ standardiserte prøver/ bruk av kartleggingsmateriale, utredning av skole logoped
 • Sak belyses/ drøftes i spes.ped. team eller tverrfaglig team der ulike fagpersoner er tilstede, eks. PPT, helse, barnevern m.m.
 • Ut fra de opplysninger som fremkommer, kan PPT eller andre faggrupper veilede og tiltak iverksettes.
 • Tverrfaglig team/ ansvarsfordeling viktig
fana ppt saksgang ved bekymring henvisning fortsetter
FANA PPT- Saksgang ved bekymring / henvisning- fortsetter;
 • Tiltak evalueres/ revurderes
 • Videre behov drøftes, PPT skalvære med på vurdering av henvisning.
 • Det må stilles krav i forhold til dokumentasjon m.m

Alle saker som henvises PPT skal:

 • Være drøftet med skolerepresentant
 • Være drøftet med foresatte
 • Være kartlagt, faglig og sosialt
 • Tiltak/ endring av metoder m.m. Skal være prøvd ut og dokumentert

I alle saker som henvises PPT skal:

 • PPT ha kjennskap til saken/ barnet
 • Fokus skal være på mestring, ikke bare vanske
 • Fokus skal, i de fleste saker være på tilpasset opplæring, bare barn med store vansker bør/ skal vurderes med rett til § 5.1
 • Ønske/ behov i forhold til videre utredning/ arbeid belyses
 • Utredning
 • Veiledning til skole, den enkelte lærer og foresatte
 • Hjelp til elev/ barn, foresatte og skole
 • Sakkyndig vurdering
 • Videre henvisning til 2. / 3. Linje tjenesten

PPT kan hjelpe skolen/ barnehagen med

 • Kompetanseheving knyttet til enkeltsaker
 • Kompetanseheving knyttet til system
 • Veiledning/ kurs knyttet til spesielle tema, eks. atferd, to-språklighet, matematikk, kartlegging, kartleggingsmateriale, samspill m.m.
sakkyndig vurdering
Sakkyndig vurdering

Saksgang ved sakkyndig utredning/vurdering

 • Henvisning skriftlig fra skole, barnehage /foresatte/ eventuelt bare foresatte
 • Samtaler på skolen,i barnehage/ PPT kontor
 • Anamneseopptak
 • Observasjoner ute der barnet er
 • Utredning
 • Konsultasjon med eget team
 • Sakkyndig rapport som skal si noe om omfang, innhold og organisering
 • Tilbakemelding/ samtale rundt problemstilling
 • Hvordan tenker skolen tilrettelegging, omfang, innhold og organisering
 • Skolens ansvar å legge fram forslag til IOP
 • Rett til klage etter forvaltningsloven § 13 ( saksgang)

Førskoleteam og skoleteam

Teamene fordeler ansvar:

 • Kontaktperson ( felles ansvar)
 • Fordeler saker etter problemstilling og kapasitet
 • Samarbeider rundt saker, faste møter
 • Avtaler faste dager på skolene, hyppighet etter skolestørrelse.
fana ppt28
FANA PPT

Saksarbeid

 • Kontorleder tar imot og fordeler alle saker
 • Teamene får ansvar for et antall nye saker, fordeler ansvar og har fokus på sakene til event. rapporter er ferdige.
 • Oppfølgings behov drøftes med skolene/ barnehagene og plan for oppfølging legges. ( ansvar for oppf. fordeles på teamet)

Høsten 2009 planlegger leder å gjennomføre skolebesøk sammen med skolens PPT representant:

MÅL:

 • Gjennomgang av saker
 • Prioriteringer
 • Skolens satsingsområder
 • M.M
ppt pedagogisk fagsenter
PPT & Pedagogisk fagsenter

PPT Leder

Førskoleteam

PPT

Skoleteam

PPT

Daglig leder

fagsenteret

Barnehagen

Spesialpedagog

(inkl logoped)

Støttepedagog

pedagogisk fagsenter
Pedagogisk fagsenter

Endring

Organisering

Og

rolleavklaring

spesialpedagogiske arbeid i barnehager i endring
Spesialpedagogiske arbeid i barnehager i endring

Det er et politisk vedtak i BERGEN at det skal være en helhetlig tenkning

rundt alle barn også barn med spesielle behov

VEDTAKET ER FORANKRET I ET BYSTYREVEDTAK

Hjelp skal være tilnærmet lik for alle

Foreldre og barnehage skal oppleve å bli likebehandlet

Området ” spesialtiltak barnehage” er et utviklingsområde i Bergen kommune.

Målsettingen for tjenesten er;

” å gi et helhetlig tilbud med høy kvalitet, Barnet skal møte godt kvalifiserte og kompetente voksne gjennom hele barnehagehverdagen”

” Bergen bystyre har som vi vet, gjort vedtak om å opprett 8 bydelsvise pedagogiske fagsenter, hvert senter med en egen daglig leder. Tjenesten er tilknyttet PP-tjenesten i bydelen og har PPT-leder som resultatenhetsleder. Her skal spesialpedagoger, tidligere språkbaselogopeder og støttepedagoger samles for å kunne gi et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til den enkelte barnehage og det enkelte barn.”

”Utviklingsarbeidene vil føre til spesielt fokus på innhold og arbeidsmåter innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfelt, både når det gjelder spesialpedagogiske hjelp etter opplæringslovens § 5-7, det tilbudet som tidligere har vært gitt ved språkbasene, og det tilbudet som blir gitt av støttepedagogene”

pedagogisk fagsenter32
Pedagogisk fagsenter

” Det er også behov for å utvikle arbeidsmåter i tjenesten i retning av lavterskel-tilbud. Et slikt tilbud innebærer at barnehager skal få rask og relevant hjelp på små og store spørsmål som gjelder barns utvikling. Tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at en kan henvende seg uten henvisning og kunne tilbys hjelp uten ventetid og lang saksbehandling. Denne form for hjelp og veiledning vil være med på å utvikle barnehagene og øke kompetansen til de ansatte”.

§ 5-7, rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder.

” Barn under opplæringspliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan og givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans”.

§ 5-3 Sakkyndig vurdering

Når barn før opplæringspliktig alder, etter sakkyndig vurdering har behov for spesialpedagogisk hjelp er vedtaks organet etter den nye ordningen pedagogiske fagsenter ved leder.

barnehagen i endring
Barnehagen i endring
 • Den nye rammeplanen sier blant annet ikke noe om barn med spesielle behov, men heller at barnehagehverdagen skal tilrettelegges for det enkelte barn
 • Den sier noe om hvordan voksne skal være, hva de skal gjøre og hvilket ansvar de har
 • Rammeplanen sier noe om at omsorgen og aktivitetstilbud må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppe
 • Den sier og at barnehagen skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud til det enkelte barn uansett funksjonsnivå m.m
 • Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og / eller fysiske forhold i barnehagen. Foreldre og eventuelt støteapparat rundt barna er viktige samarbeidspartnere for barnehagen

Endring av barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens ansvar for det enkelte barn og tilrettelegging i barnehagehverdagen,

krever også endring av den

Spesialpedagogiske praksis

m l for tjenesten
Mål for tjenesten:
 • Skal sette barnets behov i sentrum og samordne tilbudet til barnet på en best mulig måte
 • Foresatte skal kunne forvente en oversiktlig tjeneste og enkel saksgang
 • Yte et Lavterskel-tilbud for barnehagene
 • Delta i og utvikle et tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i bydelen
 • Tilrettelegge og drive kompetanse-utviklingstiltak for barnehagepersonalet
 • Tilrettelegge for overgang barnehage – skole
 • Veiledning og kompetansetiltak for foresatte med barn med ulike funksjons- hemninger
pedagogisk fagsenter35
Pedagogisk fagsenter

Leder for fagsenteret = Daglig leder :

 • Personal- og administrativt ansvar
 • Vedtak / Fordeling av spesialpedagogisk hjelp / styrking av grunnbemanning
 • Fordele arbeidsoppgaver - logopeder / spesialpedagoger
 • Kontakt med barnehager
 • Kontakt med evt. førskoleteamet PPT
 • Kontaktpersonen - fagsenteret og PPT leder
 • Samordne tjenestetilbudet

Barnehagens oppgave:

 • Oppdage
 • Melde fra til styrer
 • Samtale med foresatte
 • Kartlegge vanske
 • Prøve ut tiltak
 • Evaluere
 • Kontakte fagsenteret eventuelt anonymt
 • Kontakte fagsenteret for veiledning
ppt leder sin rolle overordnede ansvar faglig konomisk personal
PPT – leder sin rolle:Overordnede ansvarFagligØkonomiskPersonal

Pedagogisk fagsenter

Hvordan jobbe?

 • Spesialpedagogisk hjelp (inkl logoped) til førskolebarn
 • Støttepedagog ressurs til barnehagene
 • Systemarbeid
 • Individarbeid
 • Direkte/ indirekte tiltak
 • Tverrfaglig samarbeid

PPT/ Pedagogisk fagsenteret kan hjelpe barnehagen med:

 • Kompetanseheving knyttet til system
 • Kompetanseheving knyttet til fagområde
 • Kompetanseheving knyttet til individ

Systemarbeid:

Fagsenterets oppgave:

 • Veiledning og tiltak
 • Eventuelt observasjoner i barnegruppen
 • Obs. av barn (krever samtykke fra foresatte)
 • Hjelpe barnehagen med kartlegging
 • Hjelpe barnehagen i en eventuelt videre henvisningsprosess
 • Kompetanseutviklende tiltak
individniv
Individnivå:
 • Barnet henvises til PPT for videre utredning
 • PPT observerer, utreder og er sakkyndige
 • Barnet får en rett etter Opplæringsloven § 5-7
 • Daglig leder for fagsenteret vurderer behov i samarbeid med PPT rådgiver
 • Daglig leder gir tilsagn om hjelp/ timer
 • Daglig leder for fagsenteret vurderer hvem som skal hjelpe; logoped eller spesialpedagog
 • Daglig leder følger opp
 • Utredning
 • Sakkyndig vurdering
 • Viderehenvisning til 2. / 3. linjetjenesten
 • Veiledning til barnehage, personale, foresatte
 • Hjelp til barn, foresatte, barnehage
 • Kompetansetiltak
visjon
Visjon

Arbeidet i forhold til barn skal foregå ute i barnehagene og i klasserommet eller mindre grupper

 • Hjelp til barn på lavest mulig nivå- lavterskeltilbud
 • Indirekte hjelp
 • Hjelpe barnet ved å ta utgangspunkt i der barnet er
 • og lede det videre
 • Veiledning både til personale, lærere og foresatte
 • Kompetanseheving
 • Foreldresamarbeid- foreldremedvirkning
 • Tverrfaglig samarbeid

Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen; endring til hva?

 • Samle kompetansen i et fagsenter
 • All hjelp skal gis i barnehagen ( med unntak av de barn som ikke går i barnehage, men som har rett til hjelp etter § 5-7)
 • Spesialpedagogen/ logopeden som blant annet veileder, igangsetter av tiltak og en viktig støttespiller i tilrettelegging av hjelp til barn med spesielle behov
 • Lavterskeltilbud/ tidlige tiltak, forebygging
 • Systemrettet og individrettet arbeid
 • Oppfylle kravet i den nye barnehageloven
hvorfor endring
Hvorfor endring?
 • Barnehageloven sier noe om hvordan voksne skal være, hva de skal gjøre og hvilke ansvar de har
 • Styrers ansvar: skal legge til rette for at avd. leder får jobben sin. Styrer har det overordnede ansvar
 • Alle barn er hele personalets ansvar
 • Fra ” det lukkede rom” til læring i naturlige omgivelser
 • Ta utgangspunkt i barnets ståsted og interesser, ikke bare ” instrumentalistisk” læring

Utfordringer:

 • Spesialpedagogisk hjelp i naturlige omgivelser, ikke ” passiv læring”
 • Kunne ta utgangspunkt i barnets nivå, interesser m.m. Gå veien sammen med barnet og være delaktig i barnets hverdag
 • Endre holdninger til det spesialpedagogiske arbeidet / tilnærming
 • Det trengs ikke spesialpedagogisk trening dersom en bruker de spesialpedagogiske prinsipper
 • Barnehagens ansvar- hvem følger opp?
 • Voksne fra barnehagen må være tilstede og ”lære- erfare” sammen med barnet og spesialpedagogen/ logopeden- mulighet for videreføring i den hverdag barnet er en del av.
 • Spesialpedagogen/ logopeden er ikke / kan ikke være tilsted hele tiden
 • Støttepedagogen rolle: sammen med barnet ivareta en ”rød” tråd gjennom barnehagehverdagen

Systemarbeid, øke kompetanse ute i barnehagen

 • Kompetanseheving for hele personalet- spesialpedagogen spiller her en viktig rolle
 • Jobbe system – forebygging
 • Jobbe system med utgangspunkt i individet
 • Foreldremedvirkning
 • Skape tillit mellom barnehage, foresatte og spesialpedagog
 • Avklaring av forventninger ( hvem gjør hva og hvem har ansvar for hva)
spesialpedagogisk hjelp i barnehager
Spesialpedagogisk hjelp i barnehager

Spesialpedagogene- logopedene

 • Alt arbeid skal foregå i barnehagene, unntak er barn som ikke går i barnehage og som har rett til spes.ped hjelp.
 • Tenke muligheter innenfor arbeidsåret, ikke så opphengt i 70/30
 • Arbeidsår er 1687.5 t.
 • Fordeling av arbeidsoppgaver/ kompetanseområder til den enkelte- samarbeid rundt det enkelte barn eller problemstilling
 • Logopedene tilknyttet helsestasjonen
dilemmaer i pedagogisk psykologisk arbeid
Dilemmaer i pedagogisk psykologisk arbeid

Etikk og moral

Moral

Oppfatning om rett og galt i omgang mellom mennesker

( handler om hva vi gjør og hvordan vi oppfører oss)

Etikk

Systematisk refleksjon om rett og galt i omgang mellom mennesker

( Handler om hva vi snakker om/ begrunner, våre handlinger og holdninger)

Et dilemma foreligger når to eller flere tunge beslutninger står mot hverandre. Det innebærer at du kan ikke handle ut fra begge/alle. Ofte er det slik at du må velge mellom det som er rett og det som er rett.

Etiske prinsipper

1. Likhetsprinsippet

Like tilfeller bør behandles likt. Forskjellsbehandlingen krever at vi kan peke på en moralsk relevant forskjell

En versjon av likhetsprinsippet er ”Den Gylne Regel” gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

2. Offentlighetsprinsippet

Du bør være villig til å forsvare beslutningen din offentlig. Kan du fortelle om den til dine nærmeste? Er du bekvem med at pressen får vite om den?

etikk
Etikk

Blikk for situasjonen:Oppmerksomheten kan ofte være rettet/ fokus så sterkt mot noe at vi glemmer å ” se til siden”. Se seg blind på noe.

Etikk handler om:

 • Blikk for situasjonen
 • Mot ( til å stå imot ulike situasjoner)
 • Språk ( være i stand til å formidle det en har sett/ opplevd)
 • Etikk handler ikke nødvendigvis om å være snill, men være i stand til å begrunne de valg en tar
 • Etikk er veldig mye praktisk ferdighet

Profesjonsetikkens 3 formål

 • Den skal informere
 • Den skal skape avklaring innad i profesjonen
 • Den skal legitimere tjenesteytelsen

Informere

 • Utpeke fagområdet
 • Hva kan bruker og samfunn vente seg av faggruppen?
 • Beskrive etiske problemstillinger
 • På hvilke områder har faggruppen bruk for etikk

Skape oppslutning

 • Om verdier
 • Faggruppens verdigrunnlag
 • Om yrkesutøvelse
 • Faggruppens yrkesidentitet
 • Om normene for yrket
 • Faggruppens selvpålagte og pålagte forbud og forskrifter
navigasjonshjulet
Navigasjonshjulet

Er det lovlig?

Jus

Er det i

samsvar med

verdiene våre

Lar det seg

begrunne?

Hva gjør du?

Identitet

Etikk

Økonomi

Lønner det seg?

Moral

Er de riktig?

Omdømme

Beholder vi vår troverdighet?

den skal legtimere
Den skal legtimere
 • Gjennom kvalitet og kvalitetsikring: faglig oppdatering
 • Gjennom profesjonalitet: kunne det en gjør og gjøre det en kan
 • Gjennom sikring mot makt og autoritet

Fire typer utfordring for pedagogisk etikk

 • Å fremme og forsvare verdier i de pedagogiske områder, herunder PPT
 • Å formidle moralske normer og verdier
 • Primæretisk innsats i fagutøvelse: å velge det gode i møte med yrkesetiske utfordringer
 • Sekundæretisk innsats i faget:

å løse praktiske yrkesetiske dilemmaer og problemer

Etiske utfordringer i pedagogens hverdag

 • Endring i samfunnets sosialiseringsbetingelser
 • Mangfoldets inntog
 • Endringer i virksomhetskulturen i de pedagogiske områder
 • Rutinisering og instrumentell tenkning, eks. evalueringsmetodikk
 • Nye faglige roller
 • Frihet og ansvar – eller lydige redskaper
 • Endringsprosessens etiske sider
skape oppslutning
Skape oppslutning
 • Om verdier
 • Faggruppens verdigrunnlag
 • Om yrkesutøvelse
 • Faggruppens yrkesidentitet
 • Om normene for yrket
 • Faggruppens selvpålagte og pålagte forbud og forskrifter

Det kyndige blikket

Å kunne betrakte, vurdere og beslutte på en mer kompetent måte enn lekfolk

Kunnskap

 • Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne for en bestemt hensikt
 • Kunnskap får vi gjennom erfaring og læring
 • Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser
 • Læring er endring i atferd, eller prosessen hvor levende organismer skaffer seg kunnskap om verden
 • Med tilstrekkelig kunnskap, erfaring og læring blir vi eksperter
 • En ekspert er en person som besitter høy kompetanse innenfor et spesialisert område. Eksperten forventes å kunne ( innenfor sitt område) skille relevant fra irrelevant informasjon, og viss mulig, årsaksforklare informasjonen
 • Hva kan vi bli ekspert på: alt som har sikre svar
sakkyndighetsarbeid dilemmaer
Sakkyndighetsarbeid- dilemmaer

Utredning av vansker og tilrettelegging for barn dreier seg om vurdering under usikkerhet. Man samler informasjon og vurderer denne opp mot gitte kriterier ( hypotesetesting)

Premisser:

 • Generell forutsigbarhet): kunnskap og erfaring
 • Informasjonssystemets troverdighet
 • Match mellom miljø og ekspert
 • Reliabilitet i informasjonssammenheng): vurdering av generelle og ulike tegn
 • Reliabilitet i informasjonsprosessering):bla. behandling av informasjon
 • Kalibrering ): har eksperten god forståelse av hvor sikker en kan være, gitt ekspertens egen oppfatning

Hva er pedagogisk psykologisk kompetanse?

 • Kunnskap om barns utvikling
 • Kunnskap om normalitet
 • Kunnskap om evner
 • Kunnskap om læring
 • Kunnskap om ulike typer vansker
 • Kunnskap om tiltak
 • Og
 • Kunnskap om hva vi ikke vet
 • Kunnskap om hvorfor vi ikke vet det
to roller
To roller

PPT-rådgiver oppfattes som ekspert fordi;

 • Klienten og personer rundt klienten forventer at rådgiver har svar på spørsmål som angår klientens problemer

Og byråkrater fordi:

 • Oppfylles av produksjonsmål
 • Flere formål enn å hjelpe mennesker
 • Rollen befinner seg i krysningspunktet mellom ekspertise og byråkrati. Dette får konsekvenser for hvorvidt utrederen kan tillate seg å arbeide optimalt

Alternativ syn på ekspertise

 • Utdype problemer overfor klienten
 • Nå klienten via ulike verdier
 • Bruke erfaring og kunnskap til å gi mening i kaos
 • Klargjøre klientens tenkning ( spille ball)
 • Klienten, ikke eksperten gjør beslutninger

Det kyndige blikk tilhører det kyndige menneske

 • Kjenner sin egen usikkerhet
 • Har flere perspektiver enn å gjennomskue
 • Ser sin rolle i større sammenheng
fana ppt48
FANA PPT

Samarbeidspartnere

fana ppt49

Bufetat

FANA PPT

3. Linje tjenesten

Andre kontorer

BUP

Helse

Skole

Psykiatri

PPT

Barnehage

Barnevern

Spesialskoler

Foresatte

Statlige støttesystem

fana ppt50
FANA PPT

Samarbeid kan medvirke til:

 • Å skape forandringer
 • Bredere tverrfaglighet
 • Kompetanseheving
 • Skape fornuftige relasjoner til hjelpeapparatet
 • Bistå skoler og barnehager i endringsprosesser/ utviklingsprosesser og prosesser rundt enkeltbarn
 • Stimulere til tverrfaglig samarbeid i grupper sammen med andre aktører
 • Skape lærende organisasjoner