slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่4 ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่4 ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

บทที่4 ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร - PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on

บทที่4 ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร. เกษตรกร. ประเทศเกษตรกรรม. ปัจจัยในการผลิต. องค์ประกอบของการเกษตร. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตร. 1. ลมฟ้าอากาศ 2. ดินและปุ๋ย 3. แหล่งน้ำ การจัดการน้ำ การชลประทาน 4. พันธุ์ 5. ระบบการปลูกพืช 6. การเก็บเกี่ยว.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

บทที่4 ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
บทที่4ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตรบทที่4ความสัมพันธ์ของภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรมเกษตร
slide2

เกษตรกร

ประเทศเกษตรกรรม

ปัจจัยในการผลิต

องค์ประกอบของการเกษตร

slide3
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรปัจจัยที่จำเป็นต่อการผลิตทางการเกษตร

1. ลมฟ้าอากาศ2. ดินและปุ๋ย3. แหล่งน้ำ การจัดการน้ำ การชลประทาน4. พันธุ์5. ระบบการปลูกพืช6. การเก็บเกี่ยว

slide4
ความเกี่ยวข้องของการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรความเกี่ยวข้องของการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

องค์ประกอบของการเกษตร

องค์ประกอบอุตสาหกรรม

ประเทศเกษตรกรรม

ปัจจัยการผลิต

เกษตรกร

การจัดหาหรือผลิตวัตถุดิบ

การผลิตระบบอุตสาหกรรม

การจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์

ผลพลอยได้

ของเหลือ

คุณภาพราคา

การใช้ประโยชน์

slide5

วัตถุดิบอุตสาหกรรมเกษตรจากการเกษตรกรรมวัตถุดิบอุตสาหกรรมเกษตรจากการเกษตรกรรม

ประเทศเกษตรกรรม สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของธรรมชาติปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สิ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิผล เกษตร การดูแลรักษาและสร้างประสิทธิภาพ

ปริมาณวัตถุดิบ

คุณภาพวัตถุดิบ

ราคาวัตถุดิบ

slide6

การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไทยการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไทย

ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม - ทำการเกษตรแบบธรรมชาติเพื่อเลี้ยงครอบครัวหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม - การทำเกษตรแบบเดิมเพื่อส่งออกผลิผลเศรษฐกิจการปฏิวัติ - การทำเกษตรแบบการค้าการพัฒนาประเทศอุตสาหกรรมใหม่ - การลดพื้นที่และการลดจำนวนเกษตรกรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจ - เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ยากจนเพิ่มขึ้น ช่องว่าง ระหว่างคนมีกับคนจนมากขึ้น

slide7

ประเทศเกษตรกรรม1. พื้นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก2. สภาพของดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม3. มีแหล่งน้ำ4. มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ5. มีเกษตรกร ประเทศเกษตรกรรมได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย บราซิล อาร์เจนตินาร์ เปรู ประเทศในทวีปอเมริกันกลาง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทั้งอุปโภคและบริโภคยกเว้นประเทศ จีน พม่า ญวน

slide8

1. สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การเกษตร2. เกษตรกร3. มีปัจจัยพื้นฐาน (Infra Structure) ของเศรษฐกิจการเกษตร4. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร5. การควบคุมสมดุลธรรมชาติ ( Balance of nature )6. สังคมเกษตรกรรม7. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

สิ่งที่จำเป็นของประเทศเกษตรกรรม

slide9

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเกษตร (Agro – Infrastructure) หมายถึง ทุนทางกายภาพและองค์กรต่างๆที่คนตั้งขึ้นมา เพื่อจัดหาบริหารทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนการเกษตร แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก (external) ของแต่ละไร่นาหรือแต่ละบริษัท ในส่วนการเกษตรมีอยู่ 2 ชนิด คือ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทุนมากแต่ทรัพยากรมนุษย์น้อย (Capital extensive) โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใช้ทุนน้อยแต่ใช้ทรัพยากรมนุษย์มาก(Capital intensive)Capital External 1. หน่วยผลิต- แหล่งน้ำ ชลประทาน - พลังงานไฟฟ้า

slide10

- ถนน - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกษตรและการตลาด 2. หน่วยการจัดการ - ตลาดกลาง - สินเชื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร Capital Intensive 1. หน่วยผลิต - การส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - การวิจัยและพัฒนา 2. หน่วยจัดจำหน่าย - การมาตรฐาน - การวิจัยตลาด

slide11

Green Revolution : การเปลี่ยนระบบการผลิตจากดั้งเดิมไปเป็นการผลิตแบบเกษตรใหม่ซึ่งสามารถผลิตผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้พันธุ์ใหม่ ยากำจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกล การใช้ระบบจัดฟาร์มและการชลประทานสิ่งสำคัญคือ - การปฏิวัติเขียวมีจุดเด่นที่ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างได้ผลชัดเจน จุดอ่อนคือ - ละเลยผลกระทบต่อด้านอื่นเช่นสังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาต่างๆ

Green Revolution

slide12

ระบบการเกษตรปัจจุบันอยู่บนหลักการใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 1. ความมักง่าย แสดงออกโดยการมองเห็นทุกสิ่งแยกส่วน 2. ความรุนแรง ใช้สารเคมีมีพิษฆ่าหรือทำลายโดยตรง ระบบการเกษตรปัจจุบันพยายามแตกตัวออกจากธรรมชาติโดยใช้วิธีการควบคุมและบังคับธรรมชาติไปในทิศทางที่มนุษย์ต้องการเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง

slide13

เกษตรกร

1. เป็นคนงานมีฝีมือ ใช้ความชำนาญ 2. ความรู้น้อย 3. ส่วนใหญ่ยากจน 4. ขาดอำนาจต่อรอง 5. ขาดข้อมูลข่าวสาร 6. ต้องพึ่งพาธรรมชาติโดยเฉพาะฝน 7. เป็นผู้ต้องยอมรับในชะตากรรม

slide14

ความสำคัญของเกษตรกร

1. เป็นผลิตอาหารและวัตถุดิบ2. เป็นผู้สร้างคุณภาพแก่วัตถุดิบ3. เป็นผู้ประกอบการและแรงงาน4. เป็นผู้ใช้และผู้บริโภค5. เป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สังคมมนุษย์

“ ความเจริญเดินตามรอยไถ (Civilization Follow the Plow) ”

slide15

การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของเกษตรกร

เกษตรกรเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการอิสระ พอมีพอกิน เลี้ยงครอบครัว เกษตรกรผู้เช่าที่ดินและผู้ประการอิสระ ยากจนแต่ไม่อดอยาก ลูกจ้างทำการเกษตรเกษตรผู้ยากไร้ ยากไร้ไม่มีกินกรรมกรรับจ้าง ทิ้งถิ่นเพื่อขายแรงงาน เก็บเงินส่งกลับบ้าน

slide16

ขบวนการเกษตรผู้ยากไร้ขบวนการเกษตรผู้ยากไร้

1. แนวคิดเพิ่มรายได้ด้วยวิธีผลิตแบบการค้า2. หาทุนเพื่อใช้ดำเนินงาน3. กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือนายทุนโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้4. ธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้สินเชื่อตามโควต้าและเพื่อกำไรโดยให้กู้ต่ำกว่าราคาจริงของหลักทรัพย์

slide17

5. เกษตรนำเงินมาลงทุนดำเนินการเกษตรแบบการค้าซึ่งมี ความเสี่ยง6. สภาพการชำระหนี้ 6.1 ปีที่มีกำไร สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ ตามสัญญากู้ 6.2 ปีที่ขาดทุนจะค้างชำระ 6.3 จำนวนหนี้จะทบทวีสูงขึ้น จนเกินรายได้ที่จะส่งใช้ 6.4 อาจถูกบังคับให้ขายที่ดินใช้หนี้หรือถูกยึด7. เกษตรกรเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้

slide18

ขั้นตอนการทำฝนเทียม

1. ก่อกวน = ทำให้เกิดเมฆ

  • เลี้ยงให้อ้วน = เมฆรวมกันเป็นก้อน
  • ขั้นโจมตี = ฝนตก
slide19

อุณหภูมิกับการเกษตร1. อุณหภูมิของอากาศ 2. มีผลต่อพืชและสัตว์ (Maximum, Optimum, Minimum) 3. มีผลต่อการหายใจ 4. มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 5. อุณหภูมิของดิน 6. มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและการงอกของเมล็ดพืช

slide20

แหล่งน้ำ- ฝน (น้ำผิวดิน, น้ำใต้ดิน)- น้ำค้าง- หิมะ ระบบชลประทาน1. การให้น้ำ - ผิวดิน - ใต้ดิน (น้ำบาดาล) - ฉีดพ่นฝน2. การระบายน้ำพันธุ์- พันธุ์ธรรมชาติ หรือ พันธุ์พื้นเมือง- พันธุ์จากการคัดเลือก (Select)- พันธุ์จากการปรับปรุง

ดินหน้าที่ของดิน- พยุงดันพืช,ให้ความชื้น,ให้อากาศประเภทของปุ๋ย- ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยเทศบาล- ปุ๋ยเคมี : แม่ปุ๋ย N, P, K, ปุ๋ยผสม (N: P: K) ปุ๋ย คือ สิ่งที่ใส่ลงไปในดินเพื่อให้อาหารธาตุแก่พืช เพื่อเพิ่มผลผลิต

slide21

เทคโนโลยีติดต่อพันธุกรรม = (GMOs)

ข้อสนับสนุน GMOs1. พืชGMOs ทำให้เพิ่มผลผลิตถึง 20 % หรือมากกว่า ทำให้โลกมีอาหารมากขึ้น พอเพียงกับประชากร2. GMOs ทำให้พืชแข็งแรง คุณภาพดี ทนทานต่อยาฆ่าแมลงข้อคัดค้าน GMOs1. พืช GMOs อันตราย มีเชื้อโรคร้าย2. พืช GMOs ทำให้สภาพแวดล้อมธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป กระทบสิ่งแวดล้อม3. พืช GMOs ทำให้ภูมิต้านทานถูกทำลาย

slide22

ระบบการปลูกพืช1. ปลูกพืชซ้ำ – ทำนา ปลูกผลไม้2. ปลูกพืชแซมดิน – พืชไร่และพืชสวน = พืชคลุมดิน3. ปลูกพืชหมุนเวียน – เพื่อป้องกันดินจืด แต่ทำไม่ได้ ในเนื้อที่จำกัด

4. ปลูกพืชทับทวี – ไม่ให้มีการพักดิน5. ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

ระบบการเลี้ยงสัตว์1. กักขัง2. รวมเป็นกลุ่ม3. สหกรณ์4. ตามธรรมชาติ

slide23

การเก็บเกี่ยว- การเก็บเกี่ยวตามการใช้ประโยชน์ - อายุ- ความแก่อ่อน - องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพ- วิธีการเก็บเกี่ยว - เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว- การบรรจุและการขนถ่าย การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว1. หลักปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว2. วิธีปฏิบัติ- ควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายในวัตถุดิบ- ทำความสะอาดวัตถุดิบ- คัดเลือกและจัดพวก- เก็บรักษาก่อนการขนสู่โรงงาน

3. การขนส่งและการขนถ่าย- ลักษณะการขนส่ง- กองสุม (ใส่ภาชนะบรรจุ ใส่ตู้คอนเทนเนอร์)