บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Download
1 / 18

: 323 10210 : 66 2 833-8000 : 66 2 833-8001 - PowerPoint PPT Presentation


 • 833 Views
 • Uploaded on

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน). สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : ( 66 2 ) 833-8000 โทรสาร : ( 66 2 ) 833-8001. ความเป็นมา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' : 323 10210 : 66 2 833-8000 : 66 2 833-8001' - Leo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร

อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค)

323 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : (662) 833-8000 โทรสาร : (662 ) 833-8001


ความเป็นมา (มหาชน)

เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่งแรก ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรีและจังหวัดต่างๆ

ปัจจุบันเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ


วิสัยทัศน์ (มหาชน)

เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหาร

ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัย

เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก


พันธกิจ (มหาชน)

 • พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบทาโกร

 • มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก

 • สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้น


สินค้าและบริการ (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์จากเบทาโกร แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหญ่ๆ คือ

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่, ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู, อาหารปรุงสุก, ไส้กรอก , ผลิตภัณฑ์ไข่

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร/ปศุสัตว์ ได้แก่ อาหารสัตว์, ปศุสัตว์, สุขภาพสัตว์

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ บริการห้องปฏิบัติการ, ธุรกิจเลี้ยงสัตว์, ธุรกิจรีสอร์ต, อุปกรณ์ฟาร์ม, ผลิตภัณฑ์ Corn cob, ธุรกิจขายส่งผลิตภัณฑ์, ธุรกิจภัตตาคาร


งานที่ได้รับมอบหมาย (มหาชน)

นางสาวสุวรรณี พยับไชยกุล

ฝึกงานในแผนกระบบงานโรงงาน

 • เขียน flowchart โปรแกรม Formulas Records ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บสูตรยา

 • เขียน Database Model Diagram ของโปรแกรมตรวจนับสต็อกสินค้า

 • จัดเตรียมเอกสารและแก้ไขไฟล์ในระบบ e-Smart ISO

 • ใช้โปรแกรม Crystal Reports สร้างรายงาน Check Transaction WH และรายงานสินค้าต่างประเทศ


ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมายตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย


ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมายตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)


งานที่ได้รับมอบหมายตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวเสาวันดี ชนะเพ็ชร์

ฝึกงานในแผนกระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ

 • สร้างระบบ Betagro Shop ซึ่งเป็นระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จำพวกอาหารที่ผลิตโดยเครือเบทาโกร ซึ่งจะต้องมีการวางแผน ออกแบบ การสร้าง การทดสอบระบบ และส่งมอบชิ้นงาน


ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมายตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย


โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • Microsoft Visual Studio 2008

 • Microsoft SQL Server 2008

 • Open Office

 • Microsoft Visio 2003

 • Crystal Reports 9


ประโยชน์ที่ได้รับโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการทำงานที่มีระบบ มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน

 • ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการ Project และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

 • ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตัวเองตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน

 • ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักอดทนกับภาระงาน และแรงกดดันที่เกิดขึ้น

 • นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย


ปัญหาและอุปสรรคโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบ เป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน จึงต้องทำการศึกษาอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะทำการสร้างระบบ

 • ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบ ยังมีไม่ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทยังไม่พร้อมเผยแพร่ข้อมูล เช่น เมนูอาหารทั้งหมดที่ยังไม่แน่นอน

 • พี่เลี้ยงที่ดูแล มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้มีเวลาในการปรึกษาน้อย จึงต้องศึกษาด้วยตนเอง และสอบถามเพื่อนร่วมงาน


ข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงานข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน

 • ควรทำการศึกษาการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ ให้เข้าใจ ทั้งหลักการ และวิธีการเขียน

 • ควรศึกษาข้อมูลของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ สำหรับเตรียมพร้อมในการเข้ารับการฝึกงาน

 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและหลักการการออกแบบระบบต่างๆ


ภาพบรรยากาศการทำงานข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน


เอกสารอ้างอิงข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล “คู่มือ Betagro เพื่อคุณภาพชีวิต”

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

 • “Betagro” [Online].Available: http://www.betagro.com/

 • “แผนที่สำนักงานใหญ่” [Online].Available: http://www.betagro.com/maps.html


THANK YOU.ข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน


ad