1 / 15

PPt

PPtPPtPPtPPtPPt

Download Presentation

PPt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 8 7 6 5 4 3 2 1 ELENA BOTEZATUPLАNUL DЕ АFАCЕRI – INSTRUMЕNT DЕ PLАNIFICАRЕ ȘI MАNАGЕMЕNT(în bаzа mаtеriаlеlor compаniеi „M-INTER-FARMA”)

 2. “Având un plan minuţiosşidetaliat, puteţiînvinge; având un plan neglijentşimaipuţin detaliat, s-arputeasã nu învingeţi. Însã eşecul este şi mai previzibil dacã nu planificaţi deloc! O victorie sau o înfrângere poate fi prevãzutã pornind de la modul în care acţiunea a fost planificatã în avans.” Sun Tzu, Arta rãzboiului, sec. 400 î. H

 3. 1. 2. 3. 4. 5. • Rolul planificării financiare în practica internaţională; • Funcţiile, rolul şi importanţa planificării financiare în condiţii de risc şi incertitudine; • Condiţiile de realizare a planificării financiare; • Analiza riscurilor financiare şi a metodelor de depăşire a acestora; • Dezvoltarea şi perfecţionarea planificării financiare ; Scopul - cunoaşterea mai îndeaproape cu evoluţia, importanţa, clasificarea, funcţiile, problemele , căile de dezvoltare

 4. analizarea unei situaţii date realizarea obiectivelor stabilite determinarea obiectivelor Prinplanificare se întelegeprogramarea, coordonarea şiconducereapebază de plan a activităţii întreprinderii.

 5. Planificarea financiară stabileşte liniile directoare care privesc schimbările ce se vor avea loc în întreprindere. Eatrebuiesăincludă: analizacritică a mediului intern şiextern identificarea şi stabilirea obiectivelor firmei situaţiafinanciarăcurentă a firmei elaborareaunordocumente cu actiunilenecesare

 6. Planificarea financiară, în funcţie de orizontul de timp, are două componente:

 7. Din celemenţionaterezultăcăplanificareafinanciară a întreprinderiiurmeazăsăîndeplineascăurmatoarelesarcini: • Determinareanecesaruluideresursematerialeşifinanciare • Elaborareaplanuluicirculaţieibăneşti; • Identificarea volumului de producţie necesar satisfacerii depline a cererii pe piaţă; • Stabilirea celor mai raţionale căi şi direcţii de utilizare a resurselor

 8. Principalele RISCURI frecvente LA ÎNTREPRINDERE În general prin risc se subînţeleg pierderile posibile ale unei întreprinderi.Analiza diferitor concepte ne permite să delimităm caracteristicile de bază ale riscului: • Riscul operaţional • Riscul de afaceri • Risculdatoratschimbărilor în tehnologie • Risculfinanciar • Riscul de credit • Riscul de lichiditateşi faliment • Caracterulîntîmplător al evenimentului; • Posibilitateadeciziilor alternative; • Pot fi determinate probalităţilerezultateloraşteptate; • Este probabilitatea de a obţine pirderi; • Este probabilitatea de obţine profit suplimentar.

 9. Planificareafinanciarăstrategicăîncadrulîntreprinderii„M-INTER-FARMA”Planificareafinanciarăstrategicăîncadrulîntreprinderii„M-INTER-FARMA”

 10. Analiza profitului întreprinderii pentru anii 2012-2014 Sursa:elaborat de autor în baza rapoartelor financiare pe anii2012-2014 ale întreprinderii S.A. ,, M-INTER-FARMA”.

 11. Calităţile de bază ale principiilor fundamentale utilizate la planificarea financiară în practica internaţională pentru măsurarea performanţelor întreprinderii :

 12. Calitatea managementuluila nivel internaţional se măsoară prin indicatorii:

 13. Perfecţionarea planificării financiare poate continua cu stabilireaunuioptimînraportvenituri-riscuricereprezintă un atribut al managementuluifinanciarşipresupuneurmătoarele:

 14. Cercetareaefectuată a permissăformulezurmătoareleconcluzii: • Pentru a preveniriscul la care poatefisupusăîntreprinderea, manageriitrebuiesăcalculezeşisăasigure, din toateactivităţiledesfăşurate, un prag de rentabilitate, configurat cu un int0erval de încredereşi nu ca un repervaloricpredeterminat.

 15. Vamultumescpentruatenţie Cu respect Botezatu Elena

More Related