Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PPt PowerPoint Presentation

PPt

117 Views Download Presentation
Download Presentation

PPt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8 7 6 5 4 3 2 1 ELENA BOTEZATUPLАNUL DЕ АFАCЕRI – INSTRUMЕNT DЕ PLАNIFICАRЕ ȘI MАNАGЕMЕNT(în bаzа mаtеriаlеlor compаniеi „M-INTER-FARMA”)

 2. “Având un plan minuţiosşidetaliat, puteţiînvinge; având un plan neglijentşimaipuţin detaliat, s-arputeasã nu învingeţi. Însã eşecul este şi mai previzibil dacã nu planificaţi deloc! O victorie sau o înfrângere poate fi prevãzutã pornind de la modul în care acţiunea a fost planificatã în avans.” Sun Tzu, Arta rãzboiului, sec. 400 î. H

 3. 1. 2. 3. 4. 5. • Rolul planificării financiare în practica internaţională; • Funcţiile, rolul şi importanţa planificării financiare în condiţii de risc şi incertitudine; • Condiţiile de realizare a planificării financiare; • Analiza riscurilor financiare şi a metodelor de depăşire a acestora; • Dezvoltarea şi perfecţionarea planificării financiare ; Scopul - cunoaşterea mai îndeaproape cu evoluţia, importanţa, clasificarea, funcţiile, problemele , căile de dezvoltare

 4. analizarea unei situaţii date realizarea obiectivelor stabilite determinarea obiectivelor Prinplanificare se întelegeprogramarea, coordonarea şiconducereapebază de plan a activităţii întreprinderii.

 5. Planificarea financiară stabileşte liniile directoare care privesc schimbările ce se vor avea loc în întreprindere. Eatrebuiesăincludă: analizacritică a mediului intern şiextern identificarea şi stabilirea obiectivelor firmei situaţiafinanciarăcurentă a firmei elaborareaunordocumente cu actiunilenecesare

 6. Planificarea financiară, în funcţie de orizontul de timp, are două componente:

 7. Din celemenţionaterezultăcăplanificareafinanciară a întreprinderiiurmeazăsăîndeplineascăurmatoarelesarcini: • Determinareanecesaruluideresursematerialeşifinanciare • Elaborareaplanuluicirculaţieibăneşti; • Identificarea volumului de producţie necesar satisfacerii depline a cererii pe piaţă; • Stabilirea celor mai raţionale căi şi direcţii de utilizare a resurselor

 8. Principalele RISCURI frecvente LA ÎNTREPRINDERE În general prin risc se subînţeleg pierderile posibile ale unei întreprinderi.Analiza diferitor concepte ne permite să delimităm caracteristicile de bază ale riscului: • Riscul operaţional • Riscul de afaceri • Risculdatoratschimbărilor în tehnologie • Risculfinanciar • Riscul de credit • Riscul de lichiditateşi faliment • Caracterulîntîmplător al evenimentului; • Posibilitateadeciziilor alternative; • Pot fi determinate probalităţilerezultateloraşteptate; • Este probabilitatea de a obţine pirderi; • Este probabilitatea de obţine profit suplimentar.

 9. Planificareafinanciarăstrategicăîncadrulîntreprinderii„M-INTER-FARMA”Planificareafinanciarăstrategicăîncadrulîntreprinderii„M-INTER-FARMA”

 10. Analiza profitului întreprinderii pentru anii 2012-2014 Sursa:elaborat de autor în baza rapoartelor financiare pe anii2012-2014 ale întreprinderii S.A. ,, M-INTER-FARMA”.

 11. Calităţile de bază ale principiilor fundamentale utilizate la planificarea financiară în practica internaţională pentru măsurarea performanţelor întreprinderii :

 12. Calitatea managementuluila nivel internaţional se măsoară prin indicatorii:

 13. Perfecţionarea planificării financiare poate continua cu stabilireaunuioptimînraportvenituri-riscuricereprezintă un atribut al managementuluifinanciarşipresupuneurmătoarele:

 14. Cercetareaefectuată a permissăformulezurmătoareleconcluzii: • Pentru a preveniriscul la care poatefisupusăîntreprinderea, manageriitrebuiesăcalculezeşisăasigure, din toateactivităţiledesfăşurate, un prag de rentabilitate, configurat cu un int0erval de încredereşi nu ca un repervaloricpredeterminat.

 15. Vamultumescpentruatenţie Cu respect Botezatu Elena