1 / 20

CANO KUNNSKAPSPLATTFORM FOR BEREGNING AV BÆREEVNE OG LOKALISERING AV SKJELLDYRKING

CANO KUNNSKAPSPLATTFORM FOR BEREGNING AV BÆREEVNE OG LOKALISERING AV SKJELLDYRKING . Øivind S trand. Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde.

Jims
Download Presentation

CANO KUNNSKAPSPLATTFORM FOR BEREGNING AV BÆREEVNE OG LOKALISERING AV SKJELLDYRKING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CANOKUNNSKAPSPLATTFORM FOR BEREGNING AV BÆREEVNE OG LOKALISERING AV SKJELLDYRKING Øivind Strand

 2. Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde. Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i Noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsona.

 3. HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVDELING TROMSØ ▶ Et nasjonalt institutt HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN MATRE I Bergen har Havforskningsinstituttet kontorer og laboratorier i flere bygg på Nordnes HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN

 4. ▶ Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur • MILJØEFFEKTER AV HAVBRUK • HELSE HOS OPPDRETTSORGANISMER • BÆREKRAFTIG BRUK AV FÔR • VELFERD HOS OPPDRETTSORGANISMER • KONTROLLERT KJØNNSMODNING OG STERIL FISK • FANGSTBASERT AKVAKULTUR • HAVBEITE OG FJORDKULTIVERING

 5. SkjellforskningvedHavforskningsinstituttet Carrying capacity (mussel, scallops)Searanching (scallops)Ecological interactionFeeding physiology (mussel, scallop)Nutrient dynamics (mussel)Spat production (scallops, flatoyster)Shellfish disease – risk of transmissionHabitat mapping (scallops, flatoyster)Resource monitoring (scallops)Toxic algaeProduct quality (flatoyster)

 6. CArryingcapacity in NOrwegian Aquaculture (CANO) Strategisk Institutt Program (Norges Forskningsråd/Havforskningsinstituttet 2006-2009/2010) CANO CArrying capacity in NOrwegian aquaculture WP1 fishWP2 bivalvesWP3 lobster

 7. WP2 - CANO bivalves Objective Mål Øke kunnskap, kompetanse og utvikle modell- verktøyknyttet til vekst,beregning av bæreevne, valg av lokaliteter og annen rådgivning om produksjons- forhold for skjell.

 8. WP2 - CANO bivalvesDelmål/Verktøy • Utvikle kompetanse og kvalifiserte skjell-forskere • Internasjonalt netverk • Utvikle eksperimentelle fasiliteter (Austevoll havbrukst., feltbasert etc) • Etablere metoder og instrumentering (modeller, CTDhighres, etc) • Forvaltningsverktøy (DST, GIS, AkvaVis etc) • Gode relasjoner til forvaltning og næring

 9. WP2 - CANO bivalvesSites Åfjord Toskasundet Austevoll Hardangerfjord Lysefjord/ Høgsfjord Flødevigen

 10. WP2 - CANO bivalves Participants Øivind Strand (WP2 leader) Jan Aure Lars Asplin Tore Strohmeier (PhD stud, University of Bergen) Henrice Jansen (PhD stud, Wageningen University, The Netherlands) Cathinka Krogness Lena Omli Svein Rune Erga - University of Bergen Rune Rosland - University of Bergen Kirsti Redmond (Msc) - University of Bergen Anne Hageberg - Christian Michelsen Research Jon Grant, - Dalhousie University, Canada Ramon Filgueira (Post doc) - CSIC, Spain/Dalhousie University, Canada Peter Cranford - Bedford Institute of Oceanography, Canada Cedric Bacher - IFREMER, France Marianne Alunno-Bruscia - IFREMER, France Jonathan Flye Sainte Marie (Post doc) - IFREMER, France Aad Smaal -Institute for Maine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), The Netherlands

 11. WP2 - CANO bivalvesAssociatedprojects Leiv Eriksson mobility programme (NRC) - 2007 Visiting Researcher Fellowship - Peter Cranford, BIO-DFO, Canada. Title: Particle depletion by shellfish aquaculture and microbial plankton indicators of ecosystem level impacts. European Research Group AquaDEBwww.ifremer.fr/aquadeb/ Network of teams working on Dynamic Energy Budget (DEB) modelling. The Aurora mobility programme France-Norway 2008-2009 Title: ModellingMussel for Aquaculture - MOMA Partners: Ifremer and IMR Co-funding of PhD position Henrice M Jansen 2008-2011 Title: The role of suspended mussel farming in nutrient dynamics of oligotrophic systems Partners: IMARES, the Netherlands and IMR Co-funding of post doc position Jonathan Flye Sainte Marie 2008-2009 Title: Blue mussel bioenergetics in aquaculture as modelled with DEB theory - blueDEB Partners: Ifremer, IMR ,University of Bergen, CMR computing (Bergen), Hordaland County Council, SRC (Regional section of shellfish farmers) from Basse-Normandie. Post doc position Ramon Filgueira CSIC, Spain/Dalhousie University, Canada/CANO, Norway

 12. Hvaer BÆREEVNE ? Concepts of bivalve carrying capacity (Inglis et al., 2002) • • physical carrying capacity – the total area of marine farms that can be accommodated in the available physical space, • • production carrying capacity – the stocking density of bivalves at which harvests are maximised, • • ecological carrying capacity – the stocking or farm density which causes unacceptable ecological impacts, • • social carrying capacity – the level of farm development that causes unacceptable social impacts.

 13. BEHOV FOR KUNNSKAP OM BÆREEVNE ? • Lokalisering av skjelldyrking ? • Fødetilgang og vekst • Indikatorer for lokalisering • Infrastruktur/andre brukere • Hvordan dyrke ? • Metode (kasseutstyr, strømping, inngjerdet havbeite) • Anleggsdesign/bærelineavstand/dyrkingstetthet • Virkning på bunnmiljø • Hvor mye kan dyrkes ? • Ulike fjordsystemer (Lysefjorden, Åfjord, poller) • Styrt produksjon ved oppstrømning av næringsrikt dypvann i fjorder (Lysefjorden)

 14. Vitenskapeligtilnærming Beadman et al 2002

 15. CANO Individ / fysiologisk • Fødeopptaksfysiologi og energetikk hos blåskjell og kamskjell - Stipendiat, Tore Strohmeier • Vekstmodel for blåskjell (DEB) - Vekstforsøk; Flødevigen, Austevoll, Åfjord - MOMA, blueDEB /Post doc J Flye Sainte Marie • Bruk av fettsyrer og stabile isotoper som markører for å måle opptak av laksefor i blåskjell - Master studie, Kirsten Redmond (UiB)

 16. CANO Populasjon / Anlegg • Fødetilgang og vekst i i blåskjellanlegg • Høyoppløselig målinger med slepesonde for å studere 3D-variasjon i fødekonsentrasjon • Modellering av vannstrøm-reduksjon, vekstvariasjon og bæreevne i blåskjellanlegg • Næringsomsetning i blåskjellanlegg. - Stipendiat Henrice Jansen

 17. CANO Økosystem • Styrt produksjon ved oppstrømning av næringsrikt dypvann i fjorder (Lysefjorden) • Modellering for å beregne økosystem- effekter ved oppstrømning av næringsrikt dypvann i fjorder • Post doc Ramon Filgueira • Utvikling av et operasjonelt web basert verktøy for lokalisering av skjelldyrking – AkvaVis • Hydrografi, algekonsentrasjon og produksjonsforhold i Åfjord.

 18. CANO/Intern HI Økosystem • Effekter av skjelldyrking på bunnmiljø • Blåskjell (Lysefjorden, Åfjord) • Kamskjell (Toskasundet, Halsnøy, Kvitsøy)

 19. Skjell (blåskjell, kamskjell, ..) spiser effektivt og vokser ved betydelig lavere fødekonsentrasjoner enn tidligere antatt Dette skyldes trolig at skjellene er tilpasset et miljø med relativt lave fødekonsentrasjoner Dennenyekunnskapenerviktig for beregningavbæreevneoglokaliseringavskjelldyrkingiNorge.

 20. WP2 - CANO bivalves RELEVANS ! (NFR, FKD, etc) • Bidrag til utvikling av næringen • Bedre forskning og rådgivning

More Related