AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014 - PowerPoint PPT Presentation

Jims
agr r k rnyezetgazd lkod si t mogat s 2009 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014
378 Views
Download Presentation

AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS 2009-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁS2009-2014 Fülöp Gyula A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében (LIFE projekt) Zámolyi-medence mintaterület (A1, A2, E2 akció) Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány Csákvár, 2009. május 21.

 2. NÉHÁNY ALAPVETÉS • területalapú, vissza nem térítendő támogatás • szolgáltatás a társadalom felé: többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezése (kifizetés!) • Zámolyi-medence = Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT, csak 25 van az országban) • természeti érték magasabb pontszám (A B C) több támogatás (zonális cp.) • horizontális célprogramok mellett zonális célprogramok is, amelyek több pénzzel járnak és jobban óvják a természeti értékeket • bekapcsolódhatnak ebbe a folyamatba a Zámolyi-medencében gazdálkodók is: hosszabb távon együtt megőrizhető a természeti érték és a gazdálkodó!

 3. 5 éves, 2009.09.01. – 2014.08.31. • előre tervezhető bevétel (összeg, időpont) • előre tervezhető feladat (előírások nem változnak) • csak egyszer lehet kérelmet benyújtani (aki lemarad, az kimarad!) • 4 hasznosítási irány: szántó, gyep, ültetvény, vizes élőhely (halastó kimaradt!) • MTÉT lehatárolva (MEPAR) • zónák (A, B, C) lehatárolva (MEPAR) • a területen a zónákban igénybe vehető 4 db természetvédelmi zonális célprogramon kívül az összes jogosult horizontális és egyéb zonális célprogram választható (nem jogosult: szélerózió; természetes vizes élőhelyek; vizes élőhelyek létrehozása)!

 4. CÉLPROGRAMOK

 5. A Zámolyi-medence MTÉT mindhárom (A, B, C) zónájában jogosult természetvédelmi zonális célprogramok: 2 db szántó célprogram: • Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram • Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 2 db gyep célprogram: • Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram • Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

 6. Támogatási összegek mértéke célprogramonként

 7. AKG-val szorosan összefügg (határozatok keresztben, hivatkozások, átfedés): „Nem termelő beruházások támogatása” (többször módosított33/2008. FVM r. – www.gtr.uw.hu) • mezővédő fásítás telepítése – 800 €/100 fm • sövény telepítése – 300 €/100 fm • füves mezsgye létesítése – 30 €/100 fm • ültetvény sorközgyepesítése – 310 €/ha • környezetvédelmi célú gyeptelepítés – 310 €/ha • természetvédelmi célú gyeptelepítés – 310 €/ha • rovarteleltető bakhát kialakítása – 30 €/100 fm • természetes alapanyagú kerítés kialakítása – 315 €/100 fm • természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése – 12-60 €/db 100 %-os támogatás (fenti maximális mértékig!) AKG területeken is meg lehet valósítani (van, amit csak ott), csupán az érintett területrész támogatása esik ki. Pontozási szempontok előre megadva! Benyújtása:2009. június 1 – 30. (utána évente – ha marad pénz!)

 8. AKG-val szorosan összefügg (határozatok keresztben, hivatkozások): „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása” (46/2009. FVM rendelet – www.gtr.uw.hu) • a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1.050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg. Őshonos fafajok és tájjellegű gyümölcsfa fajták telepíthetők 100-150 db fa/ha Legeltetéses és/vagy kaszálásos hasznosítás Művelési ág váltás Akg területekkel is be lehet lépni (nem kell visszafizetni, csak az érintett területrész támogatása szűnik meg, gyepnél még az sem: megmarad az akg támogatás is!) Pontozási szempontok előre megadva! Benyújtása:2009. július 1. – augusztus 31. (utána évente – ha marad pénz!)

 9. NÉHÁNY FONTOS SZEMPONT, KIEGÉSZÍTÉS • beadás: elektronikusan + postán; 2009. június 1-30. (falugazdász, Agrárkamarai tanácsadó) • 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet + mellékletei • Magyar Közlöny 66. szám • UMVP IH közlemények (eddig 30-35/2009.) • MEPAR-ban feltüntetett lehatárolások, kikereshetők: www.mepar.hu • Kölcsönös Megfeleltetés (Gazdálkodói Kézikönyv) • HMKÁ (50/2008. FVM rendelet) – állategység számítása • JFGK – jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények • gazdaság teljes területén betartandók: HMKÁ, JFGK, GN, tápanyag-gazdálkodási és növényvédőszer minimumkövetelmények • www.fvm.hu (AKG és kapcsolódó rendeletek, UMVP IH közlemények) • www.mvh.gov.hu (MVH végrehajtási közlemények, elektronikus felület) • www.umvp.eu/akg (kiadvány: Környezetkímélő gazdálkodás - Tájékoztató) • www.gtr.uw.hu (hatályos, módosított rendeletek, kapcsolódó információk)

 10. definíciók (2. §) • földhasználó kapja a támogatást • földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, 2009.09.01-ig • adott területre ugyanaz kaphatja: területalapú+AKG+KAT+Natura2000 • egybeművelt tábla nem támogatható • parcella – tábla: eltérő fogalom • zöldugar • zöldtrágya-növény • osztatlan közös tulajdon megoldásai (5. §) • vetőmag fű szántóba tartozik • területazonosítási kérelem (EOV koordináták) • 3 méter pontosságú, egy sarokpont tájbaillő megjelölése kötelező • határozattól 90 napon belül • saját költségre, de részben kifizetik (20 € + 2 €/ha) • jegyzőkönyv megőrzése • állategység (ENAR-TIR) • tartóként bejegyezve 5 évig (évente kifizetési kérelemnél TIR-ben ellenőrzik) • helyszíni ellenőrzéskor Gazdálkodási Napló alapján, • bérlegeltetett állomány beszámítható: helyszíni ellenőrzéskor igen, éves kifizetési kérelemnél nem (pl. istállózott tehén – bérben legeltetett gulya)

 11. képzés kötelező: kétszer 5 év alatt • talajvizsgálat: előző AKG zárója is beszámítható; talajlaborok jelentenek • vetésváltási szabályok • 3 helyen is: célprogram előírásai + 16. § + HMKÁ előírásai • másodvetés is beleszámít • ritka növényfajták • használható növényvédőszer hatóanyagokról évente új lista • Gazdálkodási Napló • elektronikusan is (de ellenőrzéshez ki kell nyomtatni) • naprakészség: napi-heti-havi-évi rögzítések • Monitoring Rendszerben kötelező adatszolgáltatás; kiválasztott gazdáknak bővebb adatszolgáltatás kötelező; költsége nem terheli • nem lehet célprogramot váltani • átadás-átvétel részletesen szabályozva • Natura 2000 gyepterületen 31-38 €-val csökken a kifizetés, amit a Natura 2000 támogatás keretében kap meg • MEPAR blokktérképet nem kell rajzolni, beadni • szántón táblaforgó beleszámít a területbe • gyepen fa, facsoport alatti rész beleszámíthat; állandó terelő-felhajtó út nem • vis maior részletesen szabályozva (nem minősül jogosulatlannak: osztatlan közös kimérés eltérése, NPI szerződés felmondása, tv-i hatóság kötelezi módosításra /ez utóbbinál megkapja a támogatást/)

 12. gyepes célprogramokban az adott terület hasznosítás módja (kaszálás-legeltetés) évente változhat, az éves kifizetési kérelemben kell jelezni (eltérő kódokkal) • kaszálónál az időjárás miatt (aszály) vagy természetvédelmi hatósági korlátozás miatt elmaradó 2. kaszálást vis maior-ként kell bejelenteni • célprogram szintű vetésszerkezeti előírásoknak csak az adott célprogramba bevitt területen és az 5 év alatt összességében kell megfelelni (évente is teljesíthetők az arányok, de 5 év vonatkozásában is), csak főnövényekkel teljesíthetők (másodvetés nem fogadható el) • táblaszintű vetésváltási előírások teljesítésébe a másodvetésű növények is beletartoznak (16. §)

 13. PONTOZÁS • országos rangsor • célprogramonként külön-külön • pénz célprogramonként elosztva (de átcsoportosítható), ahol elfogy ott lesz a ponthatár • mellékletben kell benyújtani a pontozáshoz szükséges, azt alátámasztó dokumentumokat (hiánypótlásukra nincs lehetőség!) • NVT-ben (2004-2009) akg résztvevők többletpontot kapnak, azonos művelési ágon belül • közép- és felsőfokú végzettség: cég vezetője, alkalmazottja, tagja; családi gazdaság vezetője, tagja; szerződött szaktanácsadó (fénymásolat) • élő szaktanácsadói szerződés: szaktanácsadó vagy szakértő vagy Területi Szaktanácsadási Központ • szántó célprogramoknál is jár többletpont az állatállományért (min. 0,2 ÁE) • legeltethető állatfaj tenyésztőszervezetétől igazolás (2009.06.30-i állapot) • egységes kérelem alapján állapítják meg a gazdaság azonos hasznosítású teljes területét, a célprogramba bevitt földterület ahhoz mért arányát • hátrányos helyzetű területre esik-e a lakhely/telephely (a Zámolyi-medence nem tartozik ide)

 14. területi lehatárolást (pl. nitrátérzékeny, Natura 2000, vízbázis, KAT, MTÉT, hátrányos helyzetű) az elektronikus felület automatikusan végzi, nem kell igazolni • területi lehatárolás többletpontjai a célprogramba bevitt terület/teljes terület arányában kerülnek beszámításra • PONTOZÁSI TÁBLÁK: 61/2009. FVM rendelet 3. számú melléklete! • Előadás letölthető, további információk: • www.provertes.hu • www.kerecsensolyom.mme.hu • Kapcsolattartás, kérdések: • provertes@provertes.hu • fulop.gyula@harisbt.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

 15. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram • (1) A támogatás célja a vonulásuk során az ország egyes jellemző tájait érintő, jelentős lúd-, réce- és daruállományok számára megfelelő őszi-téli táplálkozóhely biztosítása, az általános madárvédelmi szántóföldi előírások mellett a speciális vetésszerkezet és a betakarítás korlátozásával a táplálékbázis megteremtése, az apróvad fajok életfeltételeinek javítása, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek: • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha; • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti jogosultMTÉT egységen kell elhelyezkednie. • (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei: • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár; • b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha; • c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre igényelhető a rizs, az energiafű, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.

 16. (4) A célprogram előírásai: • a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat végeztetése; • b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása; • c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása; • d) tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket; • e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos; • f) melioráció és öntözés nem végezhető; • g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazása; • h) rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos; • i) rovarölő szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;

 17. j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: • ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni a tábla közepén, • jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni, • jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező, • jd) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját, • je) fokozottan védett, földön fészkelőmadárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;

 18. k) a vetésváltás szabályainak betartása; • l) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: • legalább 30% kalászos gabona, • legalább 20% szemeskukorica, • legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), • legalább 20% zöldugar, • legfeljebb 10% egyéb kultúra; • m) a szemeskukorica egy vagy több táblán elhelyezkedő teljes területének legalább 10%-án betakarítás előtt az érett állapotban lévő, lábon álló kukoricát szárzúzóval le kell zúzni, és a területet műveletlenül kell hagyni legalább február 28-ig. (5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után 173 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

 19. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram • (1) A támogatás célja a vadon élő madarakra, apróvadra káros hatások csökkentése a növényvédő szerek korlátozott alkalmazásával, növényvédőszer-mentes táblaszegélyek kialakításával, megfelelő betakarítási és növényápolási technológiák alkalmazásával, kevesebb műtrágya felhasználásával. A célprogram további fontos célja a különböző ragadozó madarak, illetve a fogoly és fürj életfeltételeinek biztosítása, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek: • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha; • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie. • (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei: • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár; • b) egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha; • c) a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére, valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre igényelhető a rizs, az energiafű, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint.

 20. (4) A célprogram előírásai: • a) a 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, majd a célprogram utolsó gazdálkodási évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat végeztetése; • b) a talajvizsgálati eredmények alapján évente tápanyag-gazdálkodási terv készítése és végrehajtása; • c) évente földhasználati terv készítése és végrehajtása; • d) tápanyag-utánpótlás során a műtrágyával kijuttatott nitrogén-hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 90 kg/ha/gazdálkodási év mértéket; • e) hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználása tilos; • f) melioráció és öntözés nem végezhető; • g) a 17. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédőszer-hatóanyagok alkalmazása; • h) rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazása tilos; • i) rovarölő szerek nem alkalmazhatók, kivéve a repce, a mustár, illetve az olajretek rovarirtását;

 21. j) szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén: • ja) minden kaszáláskor táblánként legalább 5%, de legfeljebb 10% kaszálatlan területet kell hagyni, a tábla szélével érintkezően, • jb) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni, • jc) kaszálásnál vadriasztó lánc használata kötelező, • jd) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját, • je) fokozottan védett, földön fészkelőmadárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható;

 22. k) a vetésváltás szabályainak betartása; • l) a táblán egy gazdálkodási évben egyszer szabad gyomirtó szerthasználni; • m) a tábla szélein legalább 3 méter széles növényvédőszer-mentes táblaszegélyt kell hagyni, ahol szükség esetén mechanikai gyomirtást kell végezni; • n) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: • legalább 30% kalászos gabona, • legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), • legalább 10% zöldugar, • legfeljebb 25% egyéb kultúra; • o) a célprogram 5 éve alatt legfeljebb egyszer végezhető középmély- vagy mélylazítás. (5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után 220 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

 23. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram • (1) A támogatás célja a nedves rétek fokozottan védett, földön fészkelő madárfajainak (haris, hamvas rétihéja, réti fülesbagoly) fészkelő- és táplálkozó helyének fenntartása e rétek megőrzésével és kíméletes hasznosításával, továbbá egyéb védett fajok élőhelyeinek biztosítása, mint például rákosi vipera, különböző kosbor fajok, kockás liliom, szibériai nőszirom, kígyógyökerű keserűfű, vérfű-hangyaboglárka, nyári tőzike, réti iszalag, kornistárnics. A célprogram céljai közé tartozik a védőzónák kialakítása a térség sérülékeny természeti területei körül, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek: • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha; • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

 24. (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei: • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár; • b) a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány; • c) legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék; juh, kecske; • d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a támogatást igénylőnek kell szerepelnie. • (4) A célprogram előírásai: • a) legeltetés esetén: • aa) a legeltetett területen legalább 0,2 állategység/ha legeltetési sűrűség alkalmazása; • ab) a gyepek túllegeltetése tilos; • ac) pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni, • ad) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, öntözés, valamint a legelő állatok által elhullajtott trágyától eltekintve egyéb szervestrágyázás tilos; • ae) fogasolás, gyepszellőztetés tilos;

 25. af) kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett, úgy hogy a célprogram kaszálásra vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani; • ag) a területen mindennemű vízelvezetés tilos; • ah) villanypásztor csak az illetékes állami természetvédelmi szerv előzetesen kiadott, a célprogram 5 évére vonatkozó írásos véleménye alapján alkalmazható; • ai) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját; • aj) fokozottan védett, földön fészkelő madárfaj fészkének, fiókáinak megtalálása esetén a betakarítást, illetve kaszálást azonnal abba kell hagyni, és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes állami természetvédelmi szerv kijelölt munkatársát. A földhasználó értesítésétől számított 3 munkanapon belül a természetvédelmi szerv köteles a földhasználót a kaszálásra, illetve betakarításra vonatkozó feltételekről tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, akkor a megkezdett munkavégzés a terület bármely részén folytatható; • ak) őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező;

 26. b) kaszálás esetén: • ba) felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, szervestrágyázás és öntözés tilos; • bb) fogasolás, gyepszellőztetés tilos; • bc) szénabetakarításnál a levágott növényi részeket 1 hónapon belül le kell hordani a gyepterületről; • bd) minden kaszáláskor táblánként legalább 10%, de legfeljebb 15% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen; • be) madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni; • bf) kaszálásnál vadriasztó lánc használata szükséges; • bg) a területen mindennemű vízelvezetés tilos; • bh) az első kaszálás a célprogramba bevitt teljes gyepterület kijelölt legfeljebb 50%-án július 31. után kezdhető el - kivéve az Őrség-vendvidék, valamint a Hanság MTÉT-t, ahol a kaszálás a célprogramba bevitt teljes gyepterület 50%-án június 1. előtt, a másik 50%-án július 15. után - az illetékes állami természetvédelmi szerv írásos véleménye alapján;

 27. bi) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját; • bk) a gazdálkodási év során kizárólag kaszálás történik. • (5) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után: • a) nem Natura 2000 gyepterületen történő: • aa) legeltetés esetén139 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • ab) kaszálás esetén116 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • b) Natura 2000 gyepterületen történő: • ba) legeltetés esetén101 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • bb) kaszálás esetén78 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.

 28. Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram • (1) A támogatás célja a magas biodiverzitású gyepterületek kiterjedésének növelése, a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. A természetkímélő gyephasznosítási technológia lehetővé teszi a környező természetes és természetközeli gyepterületek karakterfajainak betelepülését az átalakítandó szántóra, és ezzel rövid időn belül a természeteshez hasonló gyeptársulás jöhet létre. • (2) Támogatási időszak teljes időtartama alatti jogosultsági feltételek: • a) a legkisebb támogatható terület 1 ha; • b) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szántó hasznosítási irányú és a 8. § (1) bekezdésére tekintettel a 6. számú melléklet szerinti MePAR-ban lehatárolt, jogosult MTÉT egységen kell elhelyezkednie.

 29. (3) Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei: • a) egy tábla területe legalább 0,3 hektár; • b) a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a célprogram 2. évétől legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte; • c) legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék, juh; • d) a 10. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az állatállomány tartójaként a regisztrációs szám alapján a támogatást igénylőnek kell szerepelnie. • (4) A célprogram előírásai a célprogram első évében: • a) földhasználat és művelési ág váltás; • b) a létrehozott gyepterületen vegyszeres gyomirtás egy alkalommal engedélyezett; • c) csak kaszálás megengedett egy alkalommal, a legeltetetés nem; • d) kaszálás csak június 15-e után lehetséges; • e) kaszálás megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban, elektronikus úton vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.

 30. (5) A célprogram második évétől a terület jellegétől, valamint az adott zónában választható célprogramtól függően a 69. § vagy 70. § szerinti célprogramok előírásait kell betartani. • (6) A támogatás mértéke a célprogramba bevitt terület után • a) az első gazdálkodási évben238 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • b) a második gazdálkodási évtől kezdődően: • ba) nem Natura gyepterületen 305 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; • bb) Natura 2000 gyepterületen 267 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.