atat rk lke ve nkilap tar h l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 576 Views
 • Uploaded on

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. 1. MEŞRUTİYET. Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 me rut yet

1. MEŞRUTİYET

Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir.

Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlanan Osmanlı Devletinin ilk anayasası, Kanuni Esasi ilan edildi. Böylece 23 Aralık 1876’da 1. Meşrutiyet ilan edilmiş oldu. Bu dönemin temel özelliği Osmanlı Devletinin Anayasal bir döneme girmiş olmasıdır.

trablusgarp sava
Trablusgarp Savaşı
 • İtalya siyasi birliği geç tamamlamıştır. Büyük devlet olmanın, ancak sömürge elde etmek olduğunu düşünen İtalya Trablusgarp’ı işgal etti. Aynı zamanda gelişen sanayileri için hammadde ve pazar olarak da burayı uygun bulmuşlardı. Trablusgarp onlara yakındı ve Osmanlı gibi güçsüz bir devletin elinde bulunuyordu.
 • Mustafa Kemâl Paşa ve Enver Paşa Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlarla başarılı savaşlar yaptılar.
 • Bu sırada Balkan Savaşları başladı ve sonucunda 15 Ekim 1912’de Uşi Antlaşması Osmanlı Devleti ve İtalyanlar arasında imzalandı. Bu savaş Mustafa Kemâl’in subay olarak bulunduğu ilk savaştır.
i d nya sava n n nedenleri
I. Dünya Savaşının Nedenleri
 • İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik yarış
 • Fransa 1871’de Almanlara yenilmiş ve zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesini Almanlara kaptırmıştı. Bu yenilginin acısını unutamıyordu.
 • 1908’de gizlice Ruslarla görüşen İngilizler Balkanlarda Rusları serbest bırakmışlardı. Onların panistlavist politikaları bünyesinde pek çok azınlık bulunduran Avusturya-Macaristan’ı rahatsız ediyordu.
 • Balkanlarda Rus çıkarlarını koruyan Sırbistan, Avusturya-Macaristan’daki soydaşlarının bulunduğu toprakları kendi topraklarına katmak istiyordu.
mondros ate kes antla mas 30 ekim 1918
Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918

Maddeleri:

- Boğazlar Anlaşma Devletlerine açılacak ve bu devletlerce işgal edilecekti.

 • Osmanlı Devleti güvenliğin sağlanması için gerekli olan sayıdan fazla askerlerini hemen terhis edecekti
 • Tüm ulaşım, haberleşme gereçlerini ve sistemlerini Anlaşma Devletlerinin dolaysız denetimine bırakacaktı.
 • Tersanemize ve donanmamıza el konulacaktı.
 • Anadolu dışındaki cephelerde savaşan askerlerimiz derhal teslim olacaklar.
 • Anlaşma Devletleri istedikleri malzemeye el koyabilecek.
 • Bazı doğu illerinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek. (Amaç: Ermenistan Devleti kurmak)
 • Osmanlı Devleti savaşta aldığı esirleri hemen bırakacak. Ama düşmana esir düşen Türkler geri verilmeyecekti.
milli varl a d man cemiyetler
Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

1- Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

2- Kürt Teali Cemiyeti

3- Teali İslam Cemiyeti

4- İngiliz Muhipler Cemiyeti

5- Rumların Kurduğu Cemiyetler

- Mavri Mira, Etniki Eterya Cemiyeti

- Rum Pontus Cemiyeti

6- Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler: Hınçak, Taşnak

mill cemiyetler
Millî Cemiyetler

1-Trakya Paşaeli Cemiyeti

2-İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye

3-Kilikyalılar Cemiyeti

4-Reddi İlhak Cemiyeti

5-Şark Vilayetleri Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye

6-Trabzon Muhafaza-ı Hukuk-ı Milliye

amasya genelgesi 22 haziran 1919
Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919

Maddeleri:

-Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

-Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.

Amasya Tamimi, Anadolu’da yayımlanan ilk ulusal genelgedir.

erzurum kongresi 23 temmuz 7 a ustos 1919
Erzurum Kongresi23 Temmuz-7 Ağustos 1919

-Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

-Manda ve himaye kabul edilemez. (İlk kez mandacılığa karşı çıkmıştır.)

-Kuvay-i Milliyeyi etkin, milli iradeyi egemen kılmak esastır. (İlk kez devlet anlayışı doğmuştur.)

-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremezse yeni bir hükümetin kurulması gereklidir.

sivas kongresi 4 11 eyl l 1919
Sivas Kongresi4-11 Eylül 1919

-Erzurum Kongresi kararları genişletilerek kabul edildi.

-Manda ve himaye kesin reddedildi.

-Bütün millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi.

-İnsancıl değerler esas olmak şartıyla Batının ekonomik ve teknik yardımları kabul edilebilir.

misak mill 28 ocak 1920
Misak-ı Millî (28 Ocak 1920)

-Mondros Mütarekesi imzalandığı sıradaki sınırlarımız bölünmez bir bütündür.

-Millî ve iktisadî gelişmemize engel olan kararlara karşıyız.

-Arap ülkeleri ve Batı Trakya’nın durumunu halkın vereceği oy belirleyecektir.

-Kars, Ardahan, Batum’un komşu ülkelerdeki müslümanlara uygulanan haklar kadar hak verilmelidir.

-Güvenliği sağlanırsa Boğazlar uluslararası ticaret ve ulaşıma açılabilir.

tbmm nin a lmas ve lk anayasa
TBMM’nin Açılması ve İlk Anayasa

23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.

20 Ocak 1921’de Türkiye Devletinin anayasası Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi.

ermen sorunu ve sava
ERMENİ SORUNU VE SAVAŞ
 • Ermeniler saldırılara devam ettiler. Burada XV. Kolordu komutanı Kazım KARABEKİR komutan olarak ilan edildi.
 • 3 Aralık 1920’de Gümrü Ant. imzalandı.
i n n zafer 6 10 ocak 1921
I. İNÖNÜ ZAFERİ (6-10 Ocak 1921)
 • iki büyük siyasi sonucu olmuştur.
  • Londra Konferansı
  • Ruslarla imzalanan Moskova Antlaşması
moskova antla masi
MOSKOVA ANTLAŞMASI
 • Rus Devleti TBMM Hükümetini tanıdı.
 • Sovyet Rusya ile yapılan bir antlaşma TBMM Hükümetinin diplomatik bir zaferidir,
 • İlk defa büyük bir devlet “TBMM’ni ve onun kurduğu düzeni” tanımıştır.
sakarya meydan muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
 • Bu zaferden sonra M.Kemal Paşaya Mareşallik ve gazilik unvanı verildi.
 • Doğu sınırımız çizildi.
fransa ile ankara antla mas
Fransa ile Ankara Antlaşması
 • Fransızlar TBMM ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşmasını imzaladılar.
 • Bugünkü Suriye sınırımız (Hatay ve İskenderun hariç) çizilmiş oldu.
 • Fransa Anadolu işgalinde diğer dostlarından kopmuştur.
b y k taarruz ve ba kumandan meydan muhaberesi
Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muhaberesi
 • 30 ağustosta Dumlupınar’da düşman güçleri yenildi.
 • İtilaf devletleri ateşkes önerisinde bulundular.
mudanya ate kes antla mas
Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • 3-11 Ekim 1922
 • Büyük Taarruzun siyasi sonucudur.
 • Kurtuluş Savaşının cephe boyutu kapanmıştır.
   • Saltanatın Kaldırılması
 • 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı.
lozan bar antla mas 24 temmuz 1923
Lozan Barış Antlaşması24 Temmuz 1923
 • Katılan Devletler: İngiltere,Fransa,İtalya,Yunanistan,Yugoslavya, Romanya,Japonya,ABD,Rusya ve Bulgaristan.
 • Maddeler:
 • Sınırlar
 • Güney sınırı
 • Irak Musul Meselesi
 • Batı sınırı
 • Kapitülasyonlar
 • Devlet Borçları
 • Boğazlar
 • Azınlıklar
 • İstanbul’un Boşaltılması
cumhuriyet in lan 29 ekim 1923
Cumhuriyet’in İlanı 29 Ekim 1923
 • Devlet Başkanlığı Sorunu Çözülmüştür
 • Kabine Sistemi Getirilmiştir
 • Halifelik Kaldırılmıştır
ok partili d neme ge i
Çok Partili Döneme Geçiş
 • 9 Ağustos 1923’te Türk Devletinin İlk Siyasal Partisi Halk Fırkasını Kurdu
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • 1925’te Şeyh Sait İsyanı Çıktı
 • 4 Mart 1925’te Takrir-i Sükun Kanunu Çıkarıldı
hukuk ta laikli e ge i a amalar
Hukuk’ta Laikliğe Geçiş Aşamaları
 • Saltanat Kaldırıldı 1 Kasım 1922
 • Halifelik Kaldırıldı 3 Mart 1924
 • Tevhid-i Tedrisat 3 Mart 1924
medeni kanunun kabulu 17 ubat 1926
Medeni Kanunun Kabulu 17 Şubat 1926
 • Türk Kadınlarına 1930’da Belediye Seçimlerine Katılma Hakkı Tanındı
 • 1934’te milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı
e itim ve k lt r alan nda nk laplar
Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu Çıkarıldı 3 Mart 1924
 • Eğitim ve Öğretim Birleştirildi
 • Eğitim Milli Eğitim Bakanlığına Bağlandı
 • Harf İnkılabı 1 Kasım 1928
 • Türk Tarih Kurumu Kuruldu 1931
 • Türk Dil Kurumunun Kurulması 1932
toplumsal ya ay la lgili nk laplar
Toplumsal Yaşayışla İlgili İnkılaplar
 • Kılık Kıyafet Değişikliği
 • Tekke ve Zaviyeler Kapatıldı
 • Takvim,Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapıldı
 • Soyadı Kanunu Çıkarıldı 1934
ekonomik alanda geli meler
Ekonomik Alanda Gelişmeler
 • 18 Şubat 1923’te İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi Toplandı
 • Kapitülasyonların Kapatılması
tar m alan nda geli meler
Tarım Alanında Gelişmeler
 • 17 Şubat 1925’te Öşür Vergisi Kaldırıldı
 • Köylüye Ucuz Kredi Sağlandı
 • Tarım Kredi Kooperatifleri Kuruldu
 • Yüksek Ziraat Enstitüsü Kuruldu 1933
ticaret alan nda geli meler
Ticaret Alanında Gelişmeler
 • İş Bankası Kuruldu 1924
 • Kabotaj Kanunu Çıkarıldı 1 Temmuz 1926
sanayi alan nda geli meler
Sanayi Alanında Gelişmeler
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu Çıkarıldı
 • Beş yıllık Kalkınma Planına Geçildi 1933
bay nd rl k ula t rma sa l k ve t p alan nda geli meler
Bayındırlık,Ulaştırma,Sağlık ve Tıp Alanında Gelişmeler
 • Demir Yollarına Öncelik Tanındı 1939
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruldu
 • Ankara’da Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu
t rkiye cumhuriyeti nin d siyaseti
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti
 • Nüfus Mübadelesi
 • Yabancı Okullar Sorunu
 • Musul Sorunu
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi
 • Balkan Antantı 9 Şubat 1934
 • Sadabat Paktı
 • Hatay Sorunu 1921
atat rk lkeleri
Atatürk İlkeleri
 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık