ทีมสหสาขาวิชาชีพ
Download
1 / 46

??? ??.?.?.???? ??. ?????????? ??????? ??????????????? ????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

ทีมสหสาขาวิชาชีพ. โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Multidisciplinary VS Interdisciplinary. Older persons are generally having multiple diseases & increasing complexity and scope of problems.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ??.?.?.???? ??. ?????????? ??????? ??????????????? ?????????????????????' - Jeffrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ทีมสหสาขาวิชาชีพ

โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Multidisciplinary VS Interdisciplinary


Slide2 l.jpg

Older persons are generally having

multiple diseases & increasing complexity and scope of problems


Slide3 l.jpg

Comprehensive patient care often involves trying to solve problems which are beyond the scopeof expertise and training of any one provider.


Slide4 l.jpg

Especially i solve problems which are beyond the scopen long-term care settings, health care professionals work together as a team to meet the needs of the older adults.


Care of older adult is generally accepted to be an interdisciplinary team project l.jpg
Care of older adult is generally accepted to be an solve problems which are beyond the scopeinterdisciplinary team project

The older adult does not“belong”to medicine, nursing, physiotherapy, or any other disciplines.


Slide6 l.jpg
ความสำคัญ solve problems which are beyond the scope

 • เพื่อตอบสนองต่อปัญหาผู้สูงอายุที่ซับซ้อน

 • ตระหนักถึงความหลากหลายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 • ด้วยมีการใช้ความรู้และทักษะพิเศษ จึงต้องได้รับการประเมินโดยทีมที่ให้การดูแลมากกว่าจากคนใดคนหนึ่ง

 • ได้ผลลัพธ์ดีกว่าสาขาวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

 • ได้เนื้อหาและข้อมูลจากการวิเคราะห์มากกว่า

 • ทำให้สมาชิกเป็นเครือข่ายความช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน

 • เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพ


Slide7 l.jpg
ข้อโต้แย้ง solve problems which are beyond the scope

 • ทำให้การดูแลแต่ละวิชาชีพมองเห็นไม่เด่นชัด – บทบาทของพยาบาลต้องชัดเจน

 • เครื่องมือและกลวิธีที่มีอยู่ค่อนข้างซับซ้อน บรรลุเป้าหมายได้ยาก

 • ประสิทธิภาพการให้บริการยังไม่ชัดเจน


Slide8 l.jpg

How do teams solve problems which are beyond the scope

work together?


Slide9 l.jpg

" solve problems which are beyond the scopea team is a small number of consistent people committed to a relevant shared purpose, with common performance goals, complementary and overlapping skills, and a common approach to their work. Team members hold themselves mutually accountable, team results are outcomes."

Team

Lorimer & Manion (1996)


Health care team l.jpg
Health Care Team solve problems which are beyond the scope

 • คือ Interdisciplinary team ที่สมาชิกมาจากสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกันเข้ามามีบทบาททั้ง formal & informal เพื่อให้บริการที่ดี

  (Walsh, 1994)

หน่วยงานทางด้านสุขภาพ เป็นทีมวิชาชีพที่สำคัญ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดี่ยวกัน

(Bond & Bond, 1994)


Balance responsibilities l.jpg
การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิชาชีพต่างๆ จะต้อง“balance responsibilities”

 • Values

 • Knowledge

 • Skills

 • Goal about patient

Majority opinion (more expert opinion, unanimity, or consensus may be more appropriate methods of decision making than autocratic choice


Working together l.jpg
Working together วิชาชีพต่างๆ จะต้อง

 • Different training and experience, each member of the team bring different strengths

 • Team member need to work together in order to best unitize the expertise and insights of each member


Slide13 l.jpg
การทำงานเป็นทีม วิชาชีพต่างๆ จะต้อง

 • พัฒนาแผนการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

 • ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่ออภิปรายเรื่องแผนการดูแล

 • ทบทวนแผนการดูแล และสมาชิกแต่ละคนให้ข้อคิดเห็นตามความเชี่ยวชาญของตน


Slide14 l.jpg
การทำงานเป็นทีม วิชาชีพต่างๆ จะต้อง

 • หากผู้ช่วยดูแลไม่ได้อยู่ในทีมเป็นทางการ ข้อคิดเห็นของผู้ช่วยพยาบาลก็ควรได้รับการเอาใจใส่ด้วยเนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุดการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการนำกิจกรรมการดูแลจากที่ประชุมไปใช้


Slide15 l.jpg
หลักสำคัญ วิชาชีพต่างๆ จะต้องเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

 • จนท.ต้องมีวุฒิภาวะ มีบุคลิกแน่วแน่ ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่น

 • สมาชิกในทีมทุกคน ทำหน้าที่คล้ายกับผู้ทรงคุณวุฒิในการะบวนการตัดสินใจ

 • ผู้ป่วย/คค. มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับสมาชิกในทีม


Slide16 l.jpg
หลักสำคัญเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จหลักสำคัญเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

 • หัวหน้าทีมต้องเคารพและยอมรับการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน

 • ให้ความสนใจในการทำงานเป็นทีม

 • การบริการและเป้าประสงค์ขององค์กรควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ

 • สมาชิกแต่ละคนควรให้ความสนใจต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น & หาทางแก้ไขเพื่อสร้างทีมให้เข้มแข็ง


Multidisciplinary vs interdisciplinary l.jpg

Multidisciplinary หลักสำคัญเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

VS

Interdisciplinary


Multi disciplinary team l.jpg
Multi-disciplinary Teamหลักสำคัญเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

“เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของแต่คนจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพตน

โดยที่สมาชิกแต่ละคนจะต้องรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติในวิชาชีพของตน”

(Walsh, 1994)


Interdisciplinary l.jpg
Interdisciplinaryหลักสำคัญเพื่อทำให้งานประสบความสำเร็จ

หมายถึง

“กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยตรง โดยที่แต่ละคนเป็นตัวแทนของสหสาขาวิชาชีพต่างๆ สมาชิกภายในกลุ่มต้องเพิ่มความรับผิดชอบในการค้นหาทักษะ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ในการส่งต่อไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องมากกว่าการรวมกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนไว้ด้วยกัน” (Walsh, 1994)


Slide20 l.jpg

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทีม interdisciplinary ส่งผลทำให้เกิดความต้องการประสานความร่วมมือกันมากขึ้น ผู้ที่มีพื้นฐานต่างกันนำความรู้มารวมกันเพื่อนำไปสู่การวางแผนการดูแลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

รูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ให้บริการทางสุขภาพมีแนวโน้มที่จะรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นอิสระและมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ในขณะที่ผู้ป่วยจะถูกมองเป็นผู้รับการดูแล

(Wiecha, 2004)

ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลของการประเมินผู้ป่วยร่วมกันแต่มักทำงานเป็นอิสระในการวางแผนการดูแล

(ประคอง อินทรสมบัติ, 2546)

Interdisciplinary

Multidisciplinary"

John Wiecha (2004)


Interdisciplinary team l.jpg
Interdisciplinary Team สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • สมาชิกในทีมมีการประสานความร่วมมือ และประสานงานกันมากกว่า

 • มีปฏิสัมพันธ์ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ

 • ทำงานแบบพึ่งพากัน

 • สมาชิกมีส่วน contribute องค์ความรู้เฉพาะและความชำนาญในการประเมินผู้ป่วย

 • สมาชิกแบ่งปัน ทำความเข้าใจผู้ป่วย ความต้องการ ปัญหาสุขภาพและแหล่งประโยชน์ต่างๆ เพื่อประสานแผนการดูแลตามเป้าหมายที่วางไว้

 • ติดตามประเมินผล

 • ปรึกษากัน เกิดนวตกรรมใหม่ๆ

ประคอง อินทรสมบัติ (2546)


Interdisciplinary team22 l.jpg
กิจกรรมในกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายInterdisciplinary Teamเป็นกิจกรรมที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ที่ให้ผลลัพธ์มากเกินกว่าคนใดคนหนึ่งทำขึ้น

การดำเนินการของทีม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของผู้ป่วยและครอบครัว

- Priority setting

- Co-ordinate treatment

- Education & Counselling

- Discharge Planning

ควรให้บริการแบบ Client-Centred & เป็นสิ่งที่สังคมต้องการ


Interdisciplinary collaboration l.jpg
Interdisciplinary collaboration สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • มีความสำคัญเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ

 • สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการดูแล

 • เป้าหมายคือความสำเร็จในการสื่อสาร

 • จำแนกความคาดหวัง และการให้การบริการแต่ละวิชาชีพ


Interdisciplinary collaboration cont l.jpg
Interdisciplinary collaboration สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(cont.)

 • ระบุวิธีการบันทึกข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนและ แบบฟอร์ม และความถี่ของการสื่อสารระหว่าง intra- and interdisciplinary team

 • ระบุวิธีการประเมินเพื่อใช้วัดผลลัพธ์การดูแล (outcome of care)


Slide25 l.jpg

ผู้ป่วยและครอบครัว สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

พยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล

แพทย์

นักสังคมสงเคราะห์

โภชนากร

นักกิจกรรมบำบัด

นักกายภาพบำบัด

Speech therapist

Podiatrist

จิตแพทย์

Audiologist

Dentist

สมาชิกสหสาขาวิชาชีพ


Slide26 l.jpg

Team Approach to Rehabilitation สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

พยาบาล

แพทย์

ผู้ให้คำปรึกษาด้านฟื้นฟูสภาพ

Podiatrist

กรมการขนส่ง

ผู้ป่วย

นักอรรถบำบัด

โภชนากร

เภสัชกร

นักกิจกรรมบำบัด

นักกายภาพบำบัด

นักดนตรีบำบัด


Slide27 l.jpg

ชุมชนผู้เกษียนอายุ สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและพึงพากันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หน่วยบริการทางสังคม

ครอบครัว เพื่อน

Home Health Care

แพทย์ประจำตัว

สาธารณสุข

ผู้สูงอายุ

OPD

Multi-disciplinary Assessment

ระบุปัญหา ความต้องการ ให้ข้อเสนอแนะ

ทีมประชุมร่วมกับผู้ป่วยและญาติ


Slide28 l.jpg

บทบาทของสหสาขาวิชาชีพบทบาทของสหสาขาวิชาชีพ


Slide29 l.jpg
บทบาทของแพทย์บทบาทของสหสาขาวิชาชีพ

 • ซักประวัติ

 • ตรวจร่างกาย

 • การตรวจทาง

 • ห้องปฏิบัติการ


Slide30 l.jpg
บทบาทของพยาบาลบทบาทของสหสาขาวิชาชีพ

 • Coordinator of team services

 • ตรวจระบบต่างๆ

 • ตรวจความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย

 • ตรวจภาวะสมรรถภาพสมอง


Slide31 l.jpg
บทบาทของนักกายภาพบำบัดบทบาทของนักกายภาพบำบัด

 • ประเมินผล ความสามารถในการทำหน้าที่-

  • ADL

  • Rang of motion

  • Manual muscle testing

  • Screening for gait problems

 • ใช้ข้อมูลจากสาขาวิชาชีพอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่

  • -ผลกระทบจาก polypharmacy ต่อการเคลื่อนไหว


Slide32 l.jpg
บทบาทของเภสัชกรบทบาทของนักกายภาพบำบัด

 • การประเมิน

  • การตอบสนองต่อยา

  • อุบัติการณ์ของ polypharmacy

  • ผลจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง

 • Review ยาก่อนผู้ป่วยพบแพทย์

 • ให้ขอเสนอแนะเรื่องยา ความต้องการใช้ยา


Slide33 l.jpg

ตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

เครือข่ายทางสังคม

เพื่อน

เพื่อนบ้าน ครอบครัว

หน่วยงาน องค์กรในชุมชนที่ใช้บริการอยู่

สิ่งแวดล้อมของบ้าน

แหล่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ความสนใจ

อาชีพเดิม

ความสามรถในการจัดการกับภาวะเครียด

บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์


Slide34 l.jpg
การประเมินผลตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

 • สมาชิกในทีมทุกคนพบกันเพื่อพิจารณาผลที่พบ

 • ระบุความต้องการการดูแล

 • ให้ข้อเสนอแนะ

 • ตั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว

 • ผลการประเมินจะเป็นภาพรวมของทั้งทีม


Slide35 l.jpg
ตัวอย่าง กิจกรรม ตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • การประเมินผู้ป่วย

 • การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย

 • การใช้ยาเหมาะสม

 • การฟื้นฟูสภาพและการปรับสิ่งแวดล้อม

 • การติดตาม ดูแล และแนะนำ


Slide36 l.jpg
ตัวอย่างสมาชิกตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ในทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • Geriatrician/physician

 • Geriatric resources nurse

 • Ambulatory service nurse

 • Pharmacist

 • Physiotherapist

 • Dietitian

 • Social Worker


Slide37 l.jpg
ตัวอย่าง ตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินบทบาทสมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ(Geriatrician/physician)-

  • วินิจฉัยโรค ปัญหาผู้ป่วย

  • การใช้ยาที่เหมาะสม

  • ติดต่อสื่อสารกับแพทย์สาขาอื่นๆ

  • เตรียมแผนการจำหน่าย ตั้งแต่วันแรก


Multi disciplinary team38 l.jpg
ตัวอย่าง บทบาทสมาชิกตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินMulti-disciplinary Team

 • Geriatric resources nurse: GRN)

  พยาบาลที่สนใจการดูแลผู้สูงอายุ ward ต่างๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านผู้สูงอายุ

  • ประสานงานการดูแล

  • สื่อสารกับญาติ ผู้ดูแล ครอบครัว

  • ประเมินสภาพผู้ป่วย (Functional Ass.)

   • ADL เป็นพื้นฐานการวางแผนการฟื้นฟูสภาพ เตรียมความพร้อมผู้ดูแล บ้าน สวลใ เพื่อวางแผนจำหน่าย


Multi disciplinary team39 l.jpg
ตัวอย่าง บทบาทสมาชิก ตรวจสอบผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินMulti-disciplinary Team

 • Ambulatory service nurse:

  พยาบาลที่ให้การดูแล แนะนำ กำกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

  • รับการปรึกษาจาก GRN ให้ประเมินสภาพผู้ป่วย discharge planing

  • เตรียมผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ประเมินความสามารถผู้ดูแล

   • การดูแลให้อาหาร

   • การสวนปัสสาวะ

   • ทำแผล

   • การดูดเสมหะ


Multi disciplinary team40 l.jpg
ตัวอย่าง บทบาทของสมาชิกในMulti-disciplinary Team

 • Pharmacist

  • ดูแลเรื่องยาให้เหมาะสม ชนิด ขนาด วิธี

  • แนะนำ ดูแลเพื่อลด side-effect, drug interaction, polypharmacy

 • Physiotherapist

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ Ac.illness

  • ประเมิน ตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูสภาพ

  • แนะนำเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


Multi disciplinary team41 l.jpg
ตัวอย่าง บทบาทของสมาชิกในMulti-disciplinary Team

 • Dietitian

  • เลือกวิธี ชนิด ขนาดอาหารให้ผู้ป่วย

 • Social Worker

  • ประสานการปรับปรุง สวล.

  • ช่วยเหลือด้านการเงิน (ในอดีต)


Slide42 l.jpg
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

 • ความจำเป็นในการใช้เตียง

 • จำหน่ายผู้ป่วยเร็ว

 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ฟื้นฟูสภาพที่บ้านโดยญาติ

 • ฟื้นสภาพได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

สิรินทร ฉันศิริกาณจน (2546)


Slide43 l.jpg
ตัวอย่างปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน วิธีดำเนินงาน

 • แพทย์ GRN ประเมินผู้สูงอายุโรค สมรรถภาพของร่างกายวางแผนดูแล & จำหน่ายผู้ป่วย

 • เภสัชกร review เรื่องยาที่ได้รับ

 • โภชนากรแนะนำเรื่องการให้อาหาร

 • สมาชิกในทีมพบกันสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อทราบข้อมูลผู้ป่วยใหม่ รับมอบผู้ป่วยที่ได้รับส่งต่อ

 • เสนอความก้าวหน้าผู้ป่วยรายเก่าและที่กลับบ้าน

 • พยาบาลเยี่ยมบ้านรายงานประเมินการดูแลที่บ้าน


Slide44 l.jpg
จะทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานความคิดเห็นไม่ตรงกัน?

 • การมีความคิดเห็นไม่ตรงกันของแต่ละวิชาชีพเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากความแตกต่างด้านความรู้ ประสบการณ์ คุณค่า และแนวความคิดที่หลากหลายของสมาชิกในทีม

 • วิธีการแก้ไขปัญหา

  • ให้การเคารพซึ่งกันและกัน

  • พฤติกรรมที่การแสดงการเคารพ เช่น การฟังและพิจารณาข้อคิดเห็นของแต่ละฝ่าย แสดงออกโดยคำพูด กริยาท่าทางและการกระทำ


Slide45 l.jpg

“I acknowledge and respect your perspective in this matter, but for the following reasons. I disagree with your conclusions, and believe I should do something else…”


Slide46 l.jpg
เอกสารอ้างอิง matter, but for the following reasons. I disagree with your conclusions, and believe I should do something else…”

 • ประคอง อินทรสมบัติ (2546) Team care for hospitalized geriatric patients.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง.19-21 พ.ย.46 ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์.98-100.

 • สิรินทร ฉันศิริกาจณ (2546)การดูแลผู้ป่วยสูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การดแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง.19-21 พ.ย.46 ณ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์. 92-97

 • Eliopoulos, C. (1990) Caring for the Elderly in Diverse Care Setting, Philadelphia : J.B.Lippincott Company.

 • Luggen, A.S. and einer, S.E. (2001) NGNA: Core Curriculum for Gerontological Nursing (2nd ed.) , St.Louis : Mosby.

 • O’Neill, P.A. (2002) Caring for the Older Adult: A Health Promotion Perspective, Philadelphia : W.B.Saunders Company.

 • ETHICS IN MEDICINE University of Washington School of Medicine. Retrieved on 2 March 2009 from: http://depts.washington.edu/bioethx/topics/team.html


ad