Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VLAANDERENEU PowerPoint Presentation
Download Presentation
VLAANDERENEU

VLAANDERENEU

106 Views Download Presentation
Download Presentation

VLAANDERENEU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VLAANDEREN@EU Didactische brochure rond 50 jaar Vlaanderen in Europa

  3. Tweede Wereldoorlog:

  4. Idee van Jean Monnet “gemeenschappelijke markt voor kolen en staal”

  5. EGKS 1951: ondertekening EGKS-verdrag

  6. EGKS

  7. Een nieuwe stap voorwaarts 1957 (de Verdragen van Rome): EEG-verdrag EURATOM-verdrag

  8. De samenwerking groeit 1973 1981 1986

  9. Een Europa zonder grenzen 1993: Interne markt

  10. Europa’s nieuwe gelaat

  11. Verdrag van Maastricht

  12. Een nieuwe eeuw, een nieuw Europa? 1995

  13. Een nieuwe eeuw, een nieuw Europa? 2004 2007

  14. Europese grondwet

  15. De Europese Unie: hoe werkt dat?

  16. INLEIDING De Europese Raad De Europese Commissie Ministerraad Het Europees Parlement Het Europees Hof van Justitie …….

  17. De Europese Raad Wie? Staats- en regeringsleiders + voorzitter Europese Commissie Wat? Grote beleidslijnen Waar? Meestal in Brussel

  18. Europese Commissie Wie? 27 commissarissen Wat? Initiatiefrecht uitvoerende macht controle Waar? Brussel Waarom? Belang van de hele EU

  19. Ministerraad Wie? 27 ministers, afhankelijk van onderwerp Wat? Wetgevende macht Waar? Brussel Waarom? Nationale belangen

  20. Europees Parlement Wie? 785 europarlementariërs 24 Belgen, 14 Vlamingen Wat? Medebeslissingsrecht Waar? Brussel, Straatsburg, Luxemburg Waarom? Belangen van de burgers

  21. Europees Hof van Justitie Wie? 27 rechters + 8 advocaten- generaal Wat? Regelt geschillen tussen lidstaten en/of instellingen Waar? Luxemburg Waarom? Onafhankelijke scheidsrechter

  23. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Omzetting Europese wetgeving in Vlaamse wetgeving : - draaiboek - eurocoördinatoren - …

  24. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Kanalen: - Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU - VLEVA - Comité van de regio’s Voorbeeld: - Opmaak meerjarenbegroting

  25. UITDAGINGEN 1. Aanpassing instellingen Europese Grondwet 2.Voornemen Vlaamse Regering: meer rechtstreekse en transparante band met EU-instellingen

  26. Economie en onderzoek

  27. INLEIDING

  28. ECONOMIE EEG Douane-unie Interne markt

  29. 1993: Interne markt

  30. ECONOMIE EEG Douane-unie Interne markt EMU

  31. ONDERZOEK LISSABON-strategie: “de grootste en meest dynamische kenniseconomie van de wereld”

  32. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Welvaart Pact van Vilvoorde (‘Lissabonproces op Vlaamse schaal’)

  33. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Gemeenschapsoctrooi

  34. UITDAGINGEN INTERN: - vergrijzing - knelpuntberoepen - sociale zekerheid - ….

  35. UITDAGINGEN INTERN EXTERN: - delokalisatie - opkomst groei-economieën - …

  36. UITDAGINGEN INTERN EXTERN Lissabon

  37. Landbouw en Visserij

  38. LANDBOUW Jaren ’50: begin gemeenschappelijk landbouwbeleid Hoe meer productie = hoe meer subsidies MAAR: overproductie Inkomenssteun Voedselkwaliteit

  40. VISSERIJ Vangstquota Werkgelegenheid

  41. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Plattelandsontwikkeling Leader +

  42. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Hervorming suikersector Vangstbeperkingen

  43. UITDAGINGEN Uitbreiding Globalisering

  44. Regionaal beleid

  45. INLEIDING

  46. Structuurfondsen - Europees Sociaal Fonds (ESF) - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

  47. Cohesiefonds Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland Nieuwe lidstaten

  48. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Plassendale Planarch Cultured Grensoverschrijdende samenwerking

  49. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Verdeling Europese fondsen

  50. UITDAGINGEN - Betaalbaar???

  51. Mobiliteit

  52. INLEIDING

  53. INLEIDING

  54. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Hogesnelheidslijn Motorways of the sea Seine-Schelde kanaal Spoorlijn Lyon/Genua – Bazel – Duisburg – Rotterdam/Amsterdam

  55. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Verkeersveiligheid rij- en rusttijden vrachtwagenchauffeurs, kinderzitjes, dodehoekspiegel, …

  56. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Havenrichtlijn ‘zelfafhandeling’

  57. UITDAGINGEN - Duurzaam transportbeleid

  58. Sociaal beleid

  59. INLEIDING

  60. INLEIDING

  61. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Tabaksreclame

  62. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Tabaksreclame Zorgverzekering

  63. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Biomonitoring

  64. UITDAGINGEN - Globalisering

  65. Onderwijs

  66. INLEIDING

  67. Europese uitwisselingsprogramma’s

  68. Europese uitwisselingsprogramma’s Hervorming hoger onderwijs

  69. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Uitwisselingsprogramma’s Erasmus Grundtvig Comenius Leonardo da Vinci

  70. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Europees Instituut voor Technologie (EIT)

  71. UITDAGINGEN - Lissabon-doelstelling

  72. Cultuur

  73. INLEIDING

  74. Programma CULTUUR MEDIA-programma 23 officiële talen

  75. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN

  76. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Europese fondsen Vrijwilligerswerk

  77. UITDAGINGEN Europese filmindustrie Europese jongerenpas

  78. Milieu

  79. INLEIDING

  80. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN Zwemwaterrichtlijn

  81. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU Batterijenrichtlijn

  82. UITDAGINGEN Kyoto-protocol

  83. Migratie

  84. INLEIDING

  86. INVLOED VAN DE EU OP VLAANDEREN

  87. INVLOED VAN VLAANDEREN OP DE EU asiel- en migratiebeleid: federaal + Europese bevoegdheden op vlak integratiebeleid: zeer beperkt Weinig invloed

  88. UITDAGINGEN Bewaking buitengrenzen Migratiequota Europese asielprocedure MAAR: unanimiteit!