732g70 statistik a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FL6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FL6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

FL6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on

732G70 Statistik A. FL6. Konfidensintervall för proportionstal. Givet att Bildas konfidensintervall för proportionstal (andelar) enligt. När ska vi använda vilken fördelning?. Finns det någon skillnad i genomsnittlig bromssträcka mellan yngre och äldre bilförare?. Bromssträcka (i meter).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FL6


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
732g70 statistik a
732G70

Statistik A

FL6

konfidensintervall f r proportionstal
Konfidensintervall för proportionstal

Givet att

Bildas konfidensintervall för proportionstal (andelar) enligt

finns det n gon skillnad i genomsnittlig bromsstr cka mellan yngre och ldre bilf rare
Finns det någon skillnad i genomsnittlig bromssträcka mellan yngre och äldre bilförare?

Bromssträcka (i meter)

Beror skillnaden vi tycker oss se på slumpen, eller är den statistiskt säkerställd?

Med andra ord: är populationsmedelvärdena för Yngre respektive Äldre lika?

Antaganden:

Vi har gjort två OSU och observationerna är oberoende av varandra

Populationerna som stickproven dragits ifrån kan betraktas som normalfördelade

slide5
Konfidensintervall för jämförelse av medelvärden i två populationer om stickproven är små (n1 och n2 < 30)
  • och t är t-tabellvärde med önskad konfidensnivå och
  • n1 + n2 – 2 frihetsgrader

där

slide6
Konfidensintervall för jämförelse av medelvärden i två populationer om stickproven är stora (n1 och n2 > 30)
enkelsidiga konfidensintervall
Enkelsidiga konfidensintervall

 > Punktskattning – tabellvärde * medelfel

 < Punktskattning + tabellvärde * medelfel

parvisa observationer
Parvisa observationer

När samma individ undersöks vid två olika tillfällen, till exempel före och efter en behandling, uppfylls inte kravet på oberoende mellan stickproven.

populationsparametrar och skattningsfunktioner
Populationsparametrar och skattningsfunktioner

Tabell över väntevärdesriktiga skattningsfunktioner.

att best mma stickprovsstorlek
Att bestämma stickprovsstorlek

Budget

Precision

Budgeten förstås viktigast, men precisionen kan ge oss en god uppfattning om lämplig stickprovsstorlek. Välj ut den variabel i studien som vi främst är intresserad av och bestäm acceptabel längd på konfidensintervallet för denna.

exempel
Exempel

En glassfabrikant genomför en marknadsundersökning genom att låta 10 slumpmässigt utvalda personer betygsätta smaken på en ny glassort, där betygsskalan är tiogradig och 1 står för mycket osmaklig och 10 för mycket välsmakande. Följande resultat erhålles.

Bestäm ett 95% konfidensintervall för glassens genomsnittsbetyg.

Man väljer slumpmässigt ut 10 nya personer och låter dem genomgå samma provsmakning, varpå följande resultat erhålles.

Finns det några skillnader i genomsnittsbetyg mellan de två grupperna med avseende på hur de betygsatt glassen?

Antag att det i själva verket var samma personer som genomfört den första och den andra provsmakningen fast vid två olika tillfällen. Undersök om det finns några skillnader i betygsättning mellan de två tillfällena på 5% signifikansnivå.