an tme kaybi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANİ İŞİTME KAYBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANİ İŞİTME KAYBI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

ANİ İŞİTME KAYBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 778 Views
 • Uploaded on

ANİ İŞİTME KAYBI. Dr.Hasan MERCAN. TANIM. Ani işitme kaybı üç günden kısa bir zaman içinde gelişen,ardarda üç frekansta 30dB’den daha fazla bir kayıpla ortaya çıkan sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanır. KBB acilleri içinde yer alır. %90’dan fazla olguda unilateraldir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANİ İŞİTME KAYBI' - JasminFlorian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
an tme kaybi

ANİ İŞİTME KAYBI

Dr.Hasan MERCAN

tanim
TANIM
 • Ani işitme kaybı üç günden kısa bir zaman içinde gelişen,ardarda üç frekansta 30dB’den daha fazla bir kayıpla ortaya çıkan sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanır.
 • KBB acilleri içinde yer alır.
 • %90’dan fazla olguda unilateraldir.
 • Teşhis ve tedavi ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi prognoza sahiptir.
 • Cinsiyet,bölgesel farklılıklar ve mevsimsel değişikliklerin gösterilebilmiş bir etkisi yoktur.
tanim3
TANIM
 • Etyopatogenezinde birçok etken suçlanmış olup,bunların bir kısmını anamnez,fizik muayene ve bazı testlerle ortaya koymak mümkün olabilir.Ancak vakaların büyük kısmı idiopatiktir.
 • Hastalar genelde işitme kaybı şikayetiyle gelirler.
 • İşitme kaybına sıklıkla başka şikayetler de eklenir.
 • İşitme kaybı çoğunlukla uykudan uyanma sırasında farkedilir.
ns dans
İNSİDANS
 • Görülme sıklığı her yıl 1/10.000 civarındadır.Medikal tedavi görmeksizin kendiliğinden düzelme oranının yüksek olması nedeniyle gerçek insidansın bu rakamdan fazla olması muhtemeldir.
 • Genelde tüm yaş gruplarında eşit sıklıkta izlenmekle beraber,yapılan çalışmalarda 30 ila 60 yaş arasında daha sık görüldüğü vurgulanmıştır.
slide5
TANI
 • Tanı; anamnez,fizik muayene ve odyolojik testlerle konur.AİK,sıklıkla kulakları sağlıklı kişilerde ortaya çıktığı için fizik muayene normaldir.
 • Anamnezde belirgin bir sebep olmaksızın üç günden daha kısa bir zaman içinde gelişen işitme kaybı vardır.
 • Geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonu ve sistemik hastalıklar sorgulanmalıdır.
 • Bütün hastalara işitme kaybının varlığını ve sensörinöral tipte olduğunu göstermek için mutlaka odyometrik test yapılmalıdır.
slide6
ÖYKÜ

Travma

Barotravma

Gürültülü ortam TRAVMA

ÜSYE

Diyabet

Koronel/Karotid arter hastalığı İNTRAKRANİAL

Vertigo KİTLE

Tinnitus

KULAK MUAYENESİ MULTİPLE

Buşon tıkacı ETYOLOJİ İLE TANI SKLEROZ

Perforasyon Hikaye

Hemotimpanum Fizik muayene KONJENİTAL

Kulak yolunda kan MR ve laboratuar

OTOİMMÜN/METABOLİK

ANİ SENSÖRİNÖRAL

İŞİTME KAYBI

VİRAL

LABORATUVAR İDİOPATİK BAŞLANGIÇTA VASKÜLER

Odyogram YAKLAŞIM

MR

BT İKİ TARAFLI AİK Koklear İmplant

Metabolik panel

<4 haftadan ise

Ampirik tedaviye

başla

(Steroid/Antiviral)

Steroid

Antiviral

Steroid

Antiviral

Dekstran

Hypaque

Koklear İmplant

slide7
TRAVMA

Direkt veya indirekt travma

Steroid

Yatak istirahati

Gürültüden uzaklaşma

BT

MR

Elektronistagmografi

Gürültülü ortam

Barotravma

Cerrahi onarım

Perilenfatik fistül

Cerrahi Eksizyon

Radyoterapi

Takip

İNTRAKRANİAL

KİTLE

Nöroloji Konsültasyonu

MULTIPL SKLEROZ

Cihaz

KONJENİTAL

BT Düşün

Steroid

Metotrexate

İmuran

Siklofosfatamin

OTOİMMÜN/METABOLİK

slide8
TANI
 • Odyolojik incelemede ardarda üç frekansı birden tutan orta dereceden totale kadar değişen şiddette sensörinöral işitme kaybının saptanması tanı koydurucudur.
 • İşitme kaybı sadece alçak ya da yüksek frekansları tutabildiği gibi tüm frekansları da tutabilir.
 • Timpanometride orta kulak basınçları normal olarak bulunur.Stapes refleks eşikleri,işitme kaybı 60dB’i aşmadıkça genelde etkilenmez.Etkilenim 60dB’i aşan şiddette ise ipsilateral ve kontrlateral stapes refleks eşikleri yükselir,refleks alınamaz.
slide9
TANI

Supraliminer testler,konuşmayı ayırdetme skorları,beyin sapı odyometrisi(ABR),koklear-retrokoklear lezyonların ayırıcı tanısında ve fonksiyonel işitme kayıplarını saptamada faydalıdır.

Kalorik testler ve elektronistagmografi(ENG) vestibüler etkilenmeyi ortaya koyar.

Akustik nörinoma seyrek görülse bile erken teşhisin önemi nedeniyle MR yapılmalıdır.Akustik nörinomalı hastaların %13’ünde ani işitme kaybı,ani işitme kayıplı hastaların %1’inde de akustik nörinoma gözlenir.

slide10
TANI

Asıl Belirtiler :

1-İşitme kaybı aniden gelişen bir başlangıç içerir.

2-İşitme kaybının nedeni belli değildir.

3-Dalgalanma göstermez ve genellikle unilateraldir.

Eklenen Belirtiler:

1-Tinnitus eşlik edebilir.

2-Yineleyen nöbetler olmaksızın vertigo,bulantı ve kusma tabloya katılabilir.

3-8. kafa çifti dışında hiçbir kafa çifti ile ilişkili belirtiye rastlanmaz.

kl n k semptomlar
KLİNİK SEMPTOMLAR
 • Major klinik bulgu işitme kaybıdır.Genelde unilateral,nadiren de bilateraldir.%70 vakada tinnitus da mevcuttur.
 • Hastaların yaklaşık yarısında vestibüler semptomlar(vertigo,bulantı,kusma) da vardır.
 • Vertigo daha çok yüksek frekansları tutan işitme kaybı olan hastalarda izlenmektedir.
etyoloj
ETYOLOJİ
 • Ani işitme kayıplarında spesifik etyoloji vakaların %10-15’inde saptanabilir.
 • Tek bir etyolojik faktörün rol almadığı bilinmekte olup birçok faktör etyopatogenezde rol almaktadır.
 • Bu nedenle “İdiopatik Ani İşitme Kaybı” olarak isimlendirmek de olasıdır.
etyoloj13
ETYOLOJİ

A.Enfeksiyöz Nedenler:

1.Viral Enfeksiyonlar:

 • Kabakulak
 • Kızamık
 • İnfluenza
 • Parainfluenza A,B,C
 • EBV
 • Adenovirüs tip2
 • CMV,Herpes Zoster
 • Kızamıkçık,HIV
etyoloj14
ETYOLOJİ

A.Enfeksiyöz Nedenler:

1.Viral Enfeksiyonlar:

 • Hastaların %25’inde AİK başlamadan birkaç hafta önce bir ÜSYE anamnezi vardır.
 • Serolojik incelemelerde,kontrol populasyonunda görülmeyen viral ajanlara karşı önemli derecede artmış antikor titreleri saptanmıştır.
 • Virüslerle yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda virüslerin hiperkoagülasyona yol açarak koklea kanlanmasını bozduğu gözlenmiştir.
etyoloj15
ETYOLOJİ

A.Enfeksiyöz Nedenler:

1.Viral Enfeksiyonlar:

 • Kabakulak virüsü ani işitme kaybına yol açtığı en iyi bilinen virüstür.
 • Kızamık virüsü genelde bilateral olarak iç kulağı etkiler.Döküntülerin olduğu dönemde işitme kaybı da ortaya çıkar.
 • İnfluenza virüsü ve adenovirüs de koklear ve vestibüler labirentit yapar.
etyoloj16
ETYOLOJİ

2.Bakteriyel Enfeksiyonlar:

 • Meningokokal menenjit
 • Mikoplazma
 • Sifiliz
 • Lyme
 • Kronik kulak enfeksiyonlarına sekonder
etyoloj17
ETYOLOJİ

3.Mantar Enfeksiyonları:

 • Kriptokokal menenjit

4.Protozoal Enfeksiyonlar:

 • Toksoplazmozis

B.Sirkülatuar Nedenler:

İç kulak metabolizması yüksek düzeyde olup anoksiye duyarlıdır.İç kulak,kanlanmasının terminal damarlarla olması nedeniyle vasküler patolojilerden kolay etkilenir.

Vasküler Oklüzyon:

1.Kısmi Oklüzyon

2.Tam Oklüzyon

3.İç Kulağa Kanama,Lösemi,Antikoagülasyon.

etyoloj18
ETYOLOJİ

1.Kısmi Oklüzyon:

a.Yüksek Viskozite Sendromları:

 • Makroglobulinemi
 • Polisitemia vera
 • Multıpl myeloma

c.Küçük Damar Obstrüsiyonu:

 • Orak hücreli anemi
 • Mikroemboli
etyoloj19
ETYOLOJİ

c.Küçük Damarlarda Daralma:

 • Diabetes Mellitus
 • Arteriosklerozis
 • Buerger Hastalığı

d.Hiperkoagülabilite

e.Vazospazm

f.Vertebrobaziler Yetmezlik

g.Karotid Arter Anomalileri

h.Vasküler Hastalıklarla Birlikte Mitokondriopatiler

etyoloj20
ETYOLOJİ

2.Tam Oklüzyon:

a.Trombüs veya emboli

b.By-pass cerrahisine ikincil mikroemboli

3.İç Kulağa Kanama,Lösemi,Antikoagülasyon

C.Travmatik Nedenler:

1.İntrakoklear Yırtılma

2.Oval ve Yuvarlak Pencere Membran Kompresyonu

 • Kafa travmasına ikincil
 • Otolojik ve otolojik olmayan cerrahi müdahaleler
 • Konjenital malformasyonlar
etyoloj21
ETYOLOJİ

C.Travmatik Nedenler:

3.Perilenf Fistülü

4.Akustik Travma

5.İç kulak sarsıntıları

D.Neoplastik Nedenler:

 • Akustik nörinoma
 • Lösemi
 • Myeloma
 • İnternal Akustik Kanal Metastazları
 • Meningeal Karsinomatozis
 • Paraneoplastik Sendrom
etyoloj22
ETYOLOJİ

E.İmmünolojik Nedenler:

 • Primer immün iç kulak hastalığı
 • Temporal arterit
 • Wegener granülomatozisi
 • Cogan Sendromu
 • Poliarteritis nodosa
 • SLE
 • RA
etyoloj23
ETYOLOJİ

F.Nörolojik Nedenler:

 • Multipl Sklerozis
 • Fokal pontin iskemi
 • Migren
 • G.Toksik Nedenler:
 • Yılan ısırması
 • Ototoksik ilaçlar(Aminoglikozidler,salisilatlar,diüretikler,sisplatin,eritromisin,kinin,vankomisin,OKS)
etyoloj24
ETYOLOJİ

H.Psikojenik Nedenler:

 • Konversif reaksiyon

I.Metabolik Nedenler:

 • Tirotoksik hipokalsemi
 • Demir metabolizma bozuklukları
 • Diabetes Mellitus
 • Renal yetmezlik
etyoloj25
ETYOLOJİ

J.Diğer Nedenler:

 • Meniere hastalığı
 • Nörosarkoidozis
 • Psödohipoakuzi
 • Siklosporin uygulanan renal transplantasyonlar
 • Dental cerrahi
 • Genetik predispozisyon
 • Stres

Bu listeye daha pek çok neden ilave etmek mümkündür.Ancak bugün ilk iki başlık olan viral nedenler ve sirkülatuar nedenler üzerinde durulmaktadır.

prognoz
PROGNOZ

1.Kötü Prognoz Kriterleri:

 • İleri yaş
 • İşitme kaybı bilateral ve totalse
 • Objektif vestibüler semptomlar ve fasiyal paralizi varsa
 • Birden fazla vasküler risk faktörü olması
 • Hasta geç başvurmuş ve tedaviye geç başlanmışsa
 • Odyogramda inen eğri şeklinde işitme kaybı mevcutsa
prognoz27
PROGNOZ

2.İyi Prognoz Kriterleri:

 • Vestibüler semptom olmaması
 • Birden fazla vasküler risk faktörü olmaması
 • İşitme kaybının hafif olması
 • Erken tedavi
 • Odyogramda 2 hafta içinde iyileşme belirtileri varsa
 • İşitme kaybı tek taraflı ise
 • Odyogramda yükselen eğri şeklinde işitme kaybı saptandı ise
tedav
TEDAVİ
 • AİK’da birçok değişik tedavi protokolleri uygulanmaktadır.Literatürde 51 ayrı ilaç ve kombinasyonunun uygulandığı bildirilmiştir.
 • Nadir olmakla birlikte hiçbir tedavi uygulamayan klinikler de vardır.
 • AİK’da bir etyoloji saptandığında tedavi ona yönelik olmalıdır.
 • AİK’da spontan iyileşme oranı %65’e kadar çıkmaktadır.
tedav29
TEDAVİ
 • AİK’nın çoğu idiopatik olduğu için tedavi de ampirik olmaktadır.
 • Her hasta mutlaka hospitalize edilmeli ve sedatize edilerek yatak istirahatinde tutulmalıdır.
 • Hastalara tuzsuz,karbonhidrat ve yağ bakımından kısıtlı diyet uygulanmalıdır.
 • Alkol,sigara ve stimülan ajanlar yasaklanmalıdır.
 • Tedaviye hemen başlanmalıdır.
tedav30
TEDAVİ

AİK’da Kullanılan Tedavi Yöntemleri:

1.Kortikosteroidler

2.Hemodilüsyon

3.Vazodilatatörler

4.Antikoagülanlar

5.Ürografin

6.Sempatik ganglion blokajı

7.Diüretikler(Tiazid grubu,triamterene)

8.Vitaminler(B Vitamini,nikotinik asit)

tedav31
TEDAVİ

AİK’da Kullanılan Tedavi Yöntemleri:

9.Hiperbarik oksijen tedavisi

10.Karbogen(%5 CO2 + %95 O2)

11.Papaverin

12.Prostoglandin E1

13.Pentoksifilin

14.Pirasetam

15.Otoimmün tedavi protokolü(Steroid+sitotoksik ajan(siklofosfamid veya azotiopurin))

16.Cerrahi tedavi

tedav32
TEDAVİ

1.Kortikosteroidler:

 • AİK’da en sık başvurulan ilaçlardandır.
 • Steroidlerin ödem çözücü ve antiinflamatuar etkilerinden faydalanılmaktadır.
 • Genelde 40-80 mg(1mg/kg) dozda prednizolon veya eşdeğeri kortizon başlanarak kademeli olarak azaltılır.
 • Aynı amaçla ACTH da kullanılabilir(40ü/gün).
tedav33
TEDAVİ

2.Hemodilüsyon:

 • Bu tedavi şeklinde amaç bir yandan düşük kan volümünü arttırmaya,diğer yandan eritrosit akışkanlığını ve mikrosirkülasyonu hızlandırmaya yöneliktir.
 • Bu amaçla Dexran-40,Rheomacrodex gibi düşük molekül ağırlıklı,hipervolemik hemodilüsyon sağlayan maddeler kullanılır.
 • Böylece hematokrit düşer ve doku perfüzyonu artar.
 • %10’luk dextran 12 saat ara ile 4 saatte gidecek şekilde 500 ml verilir.
tedav34
TEDAVİ

3.Vazodilatatörler:

 • Geçici iskemi sebebi olan vazospazmı çözerler.
 • Bu amaçla prostaglandin E1,karbondioksit inhalasyonu,nikotinik asit,histamin,papaverin,nilidrinkullanılabilir.

4.Antikoagülanlar:

 • Amaç,heparin ve kumadin gibi maddelerin antikoagülan,antiinflamatuar,lipolitik ve antihistaminik etkilerinden faydalanmaktır.
 • Heparin 12 saat ara ile 5000-6000 ünite s.c , kumadin 20mg/gün oral kullanılır.
tedav35
TEDAVİ

5.Ürografin:

 • Ürografin,radyolojik görüntülemede kullanılan,intravenöz verilen kontrast maddedir.
 • İşitme üzerine olan etkisi 1976 yılında tesadüfen farkedilmiştir.

6.Sempatik Ganglion Blokajı:

 • Tedavinin esası stellat ganglionun adrenalinsiz lokal anestezi ile blokajı ve blokaja bağlı olarak sempatik aktivitenin ortadan kaldırılması ile vazodilatasyon sağlanmasıdır.
tedav36
TEDAVİ

7.Diüretikler:

 • Diüretiklerin ödem çözücü etkilerinden faydalanılmaktadır.
 • Furosemid ve Etakrinik asidin ototoksik etkisi olduğundan tiazid grubu diüretikler kullanılmalıdır.

8.Vitaminler:

 • En yaygın olarak B grubu vitaminler kullanılır.
 • Yapılan deneysel çalışmalarda nikotinik asidin sempatik inhibisyon yaparak vazodilatasyona neden olduğu gösterilmiştir.
tedav37
TEDAVİ

9.Hiperbarik Oksijen Tedavisi:

 • Amaç,kokleadaki parsiyel O2 basıncını arttırarak hücrelerdeki hasarı ortadan kaldırmaktır.
 • İlk 48 saatte kullanılması esastır.

10.Karbogen Tedavisi:

 • %5 CO2 + %95 O2 karışımının günde 4-8 defa 10-30 dakika(5-8 litre/dak.) inhalasyonu ile uygulanır.
 • Bu yöntemin esası ani işitme kayıplı hastalarda perilenfatik alanda ölçülen parsiyel O2 basıncı düşüklüğüne dayanır.
 • Bu karışımın inhalasyonu sonucu oluşan vazodilatasyon sayesinde koklear kan akımı artmakta ve iç kulakta oksijenizasyon artmaktadır.
tedav38
TEDAVİ

11.Papaverin:

 • Düz kasları gevşeten bu ilaç vazodilatasyon yapar.3 gün i.v izleyen dönemde oral yoldan devam edilir.

12.Prostoglandin E1:

 • Vazodilatatör ve trombosit agregasyon inhibitörüdür.
 • 40-60mg/gün verilir.
tedav39
TEDAVİ

13.Pentoksifilin:

 • Bir teofilin derivesi olan pentoksifilin,eritrositlerin patolojik rijiditesini azaltır,trombosit agregasyonunu önler ve viskoziteyi azaltarak kan akımını arttırır.

14.Pirasetam:

 • Trombosit agregasyonunu,trombosit aktivasyonunu,trombosit faktör 4 salınımı,beta tromboglobulini inhibe eder.
tedav40
TEDAVİ

15.Otoimmün Tedavi Protokolü:

 • Otoimmün tedavi,humoral ve hücresel immünitenin sensörinöral işitme kaybı oluşturduğu esasına dayanır.
 • Steroid+sitotoksik kombinasyonu kullanılır.
 • Sitotoksik olarak siklofosfamid veya azotiopurin kullanılır.
tedav41
TEDAVİ

16.Cerrahi Tedavi:

 • Perilenf fistülü düşünülen hastalarda eksploratris timpanotomi önerilmektedir.
 • Perilenf fistülü vakalarında fistül onarımının başlıca 3 nedeni vardır:

1.Hastanın işitme ve denge ile ilgili yakınmalarını düzeltmek

2.Olası bir menenjiti önlemek

3.Kokleaya hava girmesini önlemek

tedav42
TEDAVİ

KOMBİNE TEDAVİ:

 • Ani işitme kaybında spontan tam veya tama yakın iyileşmenin yüksek oranda görülmesi,tıbbi tedavilerin değerlendirilmesini güçleştirmektedir.
 • Kombine tedavi ile daha başarılı sonuçların alınacağı düşüncesi ile çeşitli kombine tedavi protokolleri önerilmiştir.
tedav43
TEDAVİ

KOMBİNE TEDAVİ:

Protokol 1(Meyerhoff ve Paparella):

Heparin 2x5000-6000 U subkütanACTH 40 U IMPapaverin HCl 2x150 mg oralDekstran %10’luk 2x500 cc IV%5 CO2 +%95 O2 Günde 4 defa 10 dakika

Protokol 2(Shea ve ark.):

Histamin 2x2.75 mgDeksametazon 2x0.75 mgDyazide 500 mg %5 CO2 + %95 O28 defa/gün, 30 dakika süre ileHypaque10 cc/gün IV

tedav44
TEDAVİ

KOMBİNE TEDAVİ:

Protokol 3(Wilkins ve ark.):

Hypaque (%60) 2x10 cc IVHistamin fosfat 2x 2.75 mgDekstran (%10’luk)2x 500 cc IVNiacin 3x 100 mg oralPapaverin HCl 3x 150 mg oralDecadron 2x4 mg oral Dyazide 500 mg%5 CO2 +%95 O2 4 defa/gün,15 dakika süre ile

tedav45
KOMBİNE TEDAVİ:

Protokol 4(Hughes ve ark.):

Düşüktuzlu diyet(2gr/gün)

Hidroklorotiazid(25mg/gün,oral)

Prednizolon(1mg/kg/gün/oral)

Asiklovir(1-2gr/gün,oral 5*1,10 gün)

Birkaç gün periyodik karbojen inhalasyonu

Protokol 5(Uludağ Üniv. KBB ABD):

TEDAVİ

1. 500 cc Rheomacrodex mg tb. 1x1 içerisine 3 amp. pentoxifyllin, 3 saatte i.v. infüzyon şeklinde (Saat 07.00) 2. 500 cc SF içerisine 3 amp. pentoxifyllin, 3 saatte i.v. İnfüzyon şeklinde (Saat 19.00)

3. Triamteren 50 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg cap. 1x1

4. B1 + B6 vitamini 3x1

5. Asetilsalisilik asit 1x1

6. Mianserin HCI 10

slide46
SONUÇ
 • AİK’nın belirgin etyolojisini saptamak genellikle mümkün olmamaktadır. En çok görülen etyoloji, viral kokleittir. Kortikosteroid tedavisi, eğer hemen uygulanmaya başlanırsa orta derecedeki işitme kayıplarında etkili olmaktadır.
 • Vazodilatör tedavinin damarsal etyolojilerde etkinliği önemlidir.
 • Labirent fistülleri genellikle bir travmayı takiben oluşan işitme kayıplarında oluşmaktadır. Bu hastalar orta kulak eksplorasyonundan fayda görmekteler.
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Byl M.Frederick, Sudden hearing loss eight years experience and suggested prognostic table, Laryngoscope 94: 647-661-1984.
 • Ömür M. KBB’nin ihtisas dalı olarak çıkışı. KBB postası. Sayı:2, Volum 1 S:65.
 • Kohut R, Hinojosa R: Sudden sensory hearing loss, Head and neck surgery otolaryngology (edited by Byron J. Bailey) Lippincott company, Philedelphia 1993, S:1820-1825
 • Moskowitz Dan M.D., Lee K, J. Smith Wh: Steroid use in idipathic sudden sensory hearing loss. Laryngoscope 94: May 1984 S:664-666.
 • Wilson R.W, Gulya J. Sudden sensory hearing loss. Otolarygology-Head and neck surgery. (edited by Cummings C.W. Mosby Year Book 1993 S:3103-3112.
 • Papila İ, Çanakçıoğlu S, ErişirF: Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler, Türk Otolaringoloji Arşivi 30, 90-92, 1992.
 • Anadolu Y, Esmer N: Ani İşitme Kayıplarında Ürografinin Tedavisi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt 1, S:1-4, 1993.
 • Pyykkö I. Vesannen M, Asikainnen K: Human Spumaretrovirüs in the etyology of sudden hearing loss Acta Otolarygology (stock) 113:109-112, 1993.
kaynaklar49
KAYNAKLAR
 • Selesnick H, Jackler R, Atypicar L. Hearing Loss in Acaustic Neuroma Patients Laryngoscope 103: P:437-441, 1993
 • Tsutown Nakashıma, Nasahıde Kaida Round Window Membrame Rupture and Inner Ear Demage. Acta Otolaryngol (Stoch) 493:57-62, 1992.
 • Moffat D.A., Baguley DM., Sudden deafness in vestibular schwannoma J.Laryngol. Otol. 108 (2) p: 116-9, 1994.
 • Ciuffetti G., Sccrdama A: Whole Blood filterability in sudden deafness. Laryngoscope 101: 65-67, 1991.
 • O’Keffe L.J: Maw A.R. Sudden total deofness in scikle cell disease. J. Laryngol. Otol. 105 (8) p.353-355, 1991.
 • Einer H, Tengborn L, Sudden sensorineural hearing loss and hemostatic mechanisms. Arch. Otolaryngol Head Neck Surgery Vol:120, 536-540, 1994.
 • Hildesheiwer M. Block F. Blood viscosity and sensorineural hearingloss. Arch. Otolaryngol Head Neck Surgery Vol:116-820-823, 1990.
 • Kikuchi S, Hıgo R, Takumaru A: Sudden Sensorineural Hearing Loss Assocciated With Slow Blood Flow of the Vestebrobosllar System. Ann. Otol. Rhinol-Laryngol 102:873-877, 1993.
kaynaklar50
KAYNAKLAR
 • Nakashima T: Yanagita N. Outcome of sudden deafness witn and without vertigo Laryngoscope 103.1145-1149, 1993.
 • Hısltcrantz E. Sudden deafness. Current Therapy in Otolaryngol Head and Neck Surgery, 46-50 1990.
 • Saeki N. Kıtahara M. Assessment of prognosis in sudden deafness. Acta Otolaryngol suppl. 510 S.56-61, 1994.
 • Yamasoba T. Kikuchi S. Sogasawa M. Acute Low-Tone Sensorineural Hearing Loss. Without Vertigo, Vol:120 532-533, 1994.
 • Katırcıoğlu S, Karatj C. Saracaydan A: Akut işitme kayıplarında yeni tedavi protokolleri. KBB Derğisi sayı 2, S:79-82, 1991
 • Hultcrantz E. Stenguist M. Lyttkenst. Sudden deafness a retrospective evaluation of dextran therapy. ORL. S. Otorhinolaryngol Relats Spec. (Summary) 56(3) 137-142, 1994.
kaynaklar51
KAYNAKLAR
 • Nakashina T: Kuno K, Yanagita N: Evaluation of prostoglandin E therapy far sudden deafness Laryngoscope 99(5) 542-546, 1989.
 • Gürsan C, Akçay A: Ani işitme kayıpları. Türk Otolaryngoloji Arşivi. 30.17.19, 1992.
 • Mutlu M, Kecik C, Erkus S, Cingi E, Cingi C; Ani işitme kayıplı hastalarda uyguladığımız tedavi yöntemleri ve aldığımız sonuçlar. XIX. Türk Otolaryngoloji Kongre Kitabı Erol Ofset S. 1084-1090.
 • Özden C, Ensaris, Şemi M ve ark. High dose papoverine therapy in idiopathic sudden sensorineural hearing loss. XV. WORLIS CONGRESS of ORL. Head and Neck Surgery Kitabı ........... ofset, S.92-94, 1994.
 • Katırcıoğlu S, Katırcıoğlu O.S, Sunay T ve ark. Azothioprive combined with corticosteroid therapy in sudden hearing loss. XV. WORLD CONGRESS of ORL. Head and Neck Surgery Kitabı. S.276-279, 1994.