Download
koniec ekonomick ho softv ru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Humanet.sk PowerPoint Presentation

Humanet.sk

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Humanet.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONIEC EKONOMICKÉHO SOFTVÉRU ONLINE INTERNETOVÉ MZDY A PERSONALISTIKA,JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 2. ONLINE EKONOMICKÝ SOFTWARE • Nemusítenikdyničstahovať, inštalovaťaleboaktualizovať • Vždypracujete s najnovšouverziou • Vašedátasúautomatickyzálohované a chránené • Systémmátedostupnýkedykoľvek a odkiaľkovek • Používajtepočítač, tablet, mobil a čokoľvekiné • PouživajteVášobľubenýprehliadač 2

 3. MZDY A PERSONALISTIKA • Systém, ktorýfungujenarôznychplatformách a operačnýchsystémoch • Mzdymátespracovanéveľmirýchlo • Vždymátesprávnu a aktuálnulegislatívu • Širokýrozsah a prehľadnosťevidencieúdajov • Možnosťprispôsobiťsialebosivytvoriťvlastnémzdovélisty, výplatnépásky, formuláre, účtovnédoklady a exporty pre prepojenienaúčtovníctvo 3

 4. MZDY A PERSONALISTIKA • Ponúkamefunkcie, ktorébežnéprogramynamzdyneponúkajú:ročnézúčtovania, uživateľskynadefinovateľnýnielenobsah ale ajformu,vzoryuniverzalnychriadkovýchzostáv, formulárovézostavy, možnosťimportovaťúdaje, nadefinovaťvlastné PAM položky a mzdovépoložkya iné • Príručky, videonávody, tipy a triky • Nadstavbovémoduly 4

 5. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO • Jednoduchosť, prehľadnosť a automatizáciaovládania • Prepojenienadaňovúsprávu, banky a ďalšiesystémy • Prispôsobenie, definovanie a vytvorenievlastnýchzostáv • Komplexnosťriešenia • Širokýrozsahfunkcií: • podvojnéúčtovníctvo • Fakturácia • Majetok • Skladovéhospodárstvo • Pokladňa 5

 6. JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO • Jednoduchosť, prehľadnosť a automatizáciaovládania • Prepojenienadaňovúsprávu, banky a ďalšiesystémy • Prispôsobenie, definovanie a vytvorenievlastnýchzostáv • Rozsahfunkciíjednoduchéhoúčtovníctva: • Moduljednoduchéhoúčtovníctva • Účtovnévýkazy,vedenieúčtovníctva v domácej I cudzejmene • Sledovanievýnosov a nákladov • Prehľadnétlačovévýstupy a iné • Fakturácia • Majetok • Sklad • Pokladňa 6

 7. AKO ZAČAŤ… • Bezplatnesazaregistrujte a môžetezačaťpoužívať online internetovýekonomickýsoftvérHumanet. SúčasťouHumanetusúmzdy a personalistika, jednoduchéúčtovníctvo, podvojnéúčtovníctvo, fakturácia, sklad, majetok, banka, pokladňa, DPH, daňovépriznania ... • Procesregistrácie je veľmirýchly, jednoduchý a bezplatný. 7

 8. AKO POUŽÍVAŤ… • Čiuž s Humanetompracujetedlhšie, začínatealebosalenrozhodujete, či, kde a akozačať, je pre Váspripravenémnožstvorôznychzdrojov a informáciami. • Ichúčelom je uľahčiťVámorientáciu v systémeHumanet a zároveňposkytnúťdostatokužitočnýchrád, pomôcok a návodov.

 9. INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE… • Klienti, ktorýmportálovériešenienevyhovuje a chcúmaťsystémnasadenývovlastnejvnútornejsieti, môžusystémHumanetvyužívaťpojehoinštalácii do ichvnútornejsiete. • Takétoriešenie je vhodné pre väčšieorganizácie, ktorýchpracoviskásúrozmiestnenégeografickynaväčšomúzemí. S úspechomsaHumanetvyužívanapríklad v štátnejspráve. 9

 10. KONTAKT • Portálovériešenie • Určené pre malé a strednéorganizácievyužívajúcepriamotentoportálnaspracovaniemiezdaleboúčtovníctva. MADO spol. s.r.o. Veľkýdiel 3323, 010 08 Žilina 0905 / 231 126 obchod@humanet.sk 10

 11. KONTAKT • Individuálneriešenie • Pre klientov, ktorýmportálovériešenienevyhovuje a majúalebochcúmaťsystémnasadenývovlastnejvnútornejsieti. HOUR, spol. s.r.o. Veľkýdiel 3323 010 08 Žilina 041 / 507 27 11 obchod@hour.sk

 12. www.humanet.sk