pws ga laste taju ja m luprotsessid taju ja m lu tugevate ja n rkade k lgede seos piraskustega n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PWS-ga laste taju-ja mäluprotsessid. Taju ja mälu tugevate ja nõrkade külgede seos õpiraskustega PowerPoint Presentation
Download Presentation
PWS-ga laste taju-ja mäluprotsessid. Taju ja mälu tugevate ja nõrkade külgede seos õpiraskustega

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

PWS-ga laste taju-ja mäluprotsessid. Taju ja mälu tugevate ja nõrkade külgede seos õpiraskustega - PowerPoint PPT Presentation

Gabriel
334 Views
Download Presentation

PWS-ga laste taju-ja mäluprotsessid. Taju ja mälu tugevate ja nõrkade külgede seos õpiraskustega

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PWS-ga laste taju-ja mäluprotsessid. Taju ja mälu tugevate ja nõrkade külgede seos õpiraskustega Eike Müürsepp Tartu Ülikool Eripedagoogika 2009 lõpetaja eikemyy@gmail.com

 2. PWS-iga lapsed ei olegi kõiges sarnased • PWS-i kahte suuremasse alagruppi (UPD ja deletsiooni) kuuluvate isikute vahel on leitud märkimisväärseid erinevusi (eelkõige välimuses, käitumises ja emotsio-naalses seisundis, aga ka vaimsetes võimetes) • UPD-ga isikutel on nt PWSle vähemtüüpiline näoilme, kõrgem vaimse arengu tase, aga suurem valmidus psüühikahäire kujunemiseks, esineb rohkem autistlikke jooni • Deletsiooni alatüüpi kuuluvatel isikutel on kõrgemad visuaalruumilise taju võimed • Deletsiooni alagrupi sees on autorid leidnud omakorda vaimsete võimete erinevusi (nt verbaalne võimekus)

 3. Üldjoontes siiski ühine PWS • Samas kinnitavad uuringud, et kaks PWS-i peamist alagruppi, disoomia ja deletsiooni alagrupp, sarnanevad peamiste sellele harvaesinevale geneetilisele sündroomile iseloomulike sümptomite (hüperfaagia, ülekaalulisus, vaimse arengu mahajäämus) poolest

 4. Vaimse arengu mahajäämus PWS-ga lastel • Väidetavalt esineb kõigil PWS-ga lastel mingil tasemel vaimse arengu mahajäämus (kergest VAM-ist raskeni) ja käitumisprobleemid (33% kerge, 61% mõõdukas, 6% raske) • Samas seostavad autorid varases eas alguse saanud ülekaalulisust madalama intellektuaalse võimekusega (ülekaalulistel lastel täheldati madalamat mõtlemisvõimet, kognitiivset effektiivsuset, foneemide tundmist ja töömälu) • PWS-ga laste kognitiivset puuet selgitavad autorid 15. kromosoomi mõnede geenide puudumisega, samas esineb ülekaalulistel lastel kognitsiooni probleeme ebanormaalse hormonaalse ja ainevahetusliku keskkonna tõttu

 5. PWS-ga lastel on ebatavaline kognitiivne profiil Tugevad küljed • Hea pikaajaline mälu • Hea lugemisoskus ja sõnavara • Head visuaalruumilised võimed Nõrgadküljed * PWS-ga lastel on konkreetne mõtlemine * Esineb raskusi õpitud teadmiste rakendamisega uues situatsioonis * Vaatamata suhteliselt kõrgele IQ-le esineb sageli õpiedukuse probleeme

 6. Taju iseärasused (positiivne) • Hea nägemistaju – puzzle kokkupanemisoskused võivad ulatuda savantilaadse tasemeni, head sõnaleidmise oskused (sõnamõistatustes) • Hea toimetulek visuaalruumiliste ja sobitamisülesannetega • Kiire visuaalne töötlus – deletsiooni alagrupis, disoomia alagrupis oluliselt madalam • Hea ruumitaju – stiimuli integratsioon ruumilistes suhetes

 7. Taju iseärasused (negatiivne) • Häired järjestikuses töötluses – ei suuda objekte ajaliselt ja lineaarselt järjestada, jätta meelde tegevusplaani • Auditoorne taju – kuuldud info ei salvestu • Disoomia alagruppi kuuluvad isikud ei suuda eristada täpselt liikuvaid figuure • Disoomia algruppi kuuluvatel isikutel on raskusi visuaalruumiliste figuuride kopeerimisega

 8. Mälu iseärasused (positiivne) • Visuaalne töömälu- hea toimetulek visuaalsete ülesannetega • Hea pikaaajaline mälu –salvestataud informatsioon püsib aastaid • Kujundimälu, mitteverbaalne mälu – samal tasemel eakaaslastega • Lühimälu on disoomia alagrupis püsivam kui deletsiooni alagrupis

 9. Mälu iseärasused (negatiivne) • Nägemismälu disoomia alagrupis – esineb probleeme visuaalse info salvestamisega pikaajalisse mällu • Halb lühimälu deletsiooni alagrupis – info ununeb, objektide tunnused kaovad info meenutamisel • Halb auditoorne mälu – ei suuda salvestada kuuldud informatsiooni, õpitavat

 10. Õpiraskused (ÕR) • ÕR-te tekkimisel võib olla spetsiifiline mõju lapse vaimsele ja emotsionaalsele arengule • Samas mõjutavad kognitiivsed ja käitumuslikud tugevad ja nõrgad küljed lapse õppimise potentsiaali ja õpilase lõplikke saavutusi • ÕR-i määratletakse tänapäeval pedagoogikas ajutalitluse või ajustruktuuri neurobioloogiliste hälvetena, mis seostuvad õpilase taju, mälu, mõtlemise ja kõnega.

 11. Õpiraskused (ÕR) PWS-ga lastel • PWS-ga õpilaste akadeemilised võimed on madalamad kui võiks eeldada nende vaimse arengu taseme alusel, kuigi esineb ka erandeid • Esinevad nii üldised kui spetsiifilised ÕRd • Ebatavaline kognitiivsete võimete spekter on sarnane õpiraskustega laste omale • Spetsiifilised ÕRd matemaatikas - seos iQ-ga • ÕRd lugemises (tähemärkide kodeerimises helideks, kirjutamises, loetu-kirjutatu mõistmises) • Deletsiooniga isikutel esineb enam üldisi õpiraskusi

 12. PWS-ga õpilaste õpiraskuste põhjused • Järjestikune töötlus –raske järgida skeemi, mida, millal, kuidas tuleb teha • Probleemid lühiajalise auditoorse mäluga • Keskmisest aeglasem infotöötlemise kiirus • Töömäluhäired

 13. PWS-ga õpilaste ÕR emakeeles • UPD-ga isikutel probleem visuaalse töötlusega • Põhilised suulise ja kirjaliku kõne oskused normtasemel, va visuaalset mälu nõudvad süntaksi ja üldised lugemisülesanded (pikk proosa või visuaalne skanneerimine, TV kava) • Disoomiaga isikute kognitiivne tugev külg on sõnavara ja nõrk külg tähemärkide kodeerimine helideks, kuigi nad saavutavad lugemises eakohase, oodatava taseme

 14. PWS-ga õpilaste ÕR matemaatikas • Spetsiifilised ÕR • Sageli häiritud arvu koostise mõistmine ja sellest tulenevalt põhilised arvutusülesanded • Visuaalruumilisi ja konstruktiivseid võimeid nõudvad ülesanded ruumiline järjestamine, geomeetria (disoomiaga isikutel)

 15. PWS-iga lapse toetamise võimalused õppimisel. Järeldused. • PWS-ga õpilaste tunnetusprotsessid erinevad mittegeneetilise päritoluga VAM-ga õpilaste vastavatest kognitiivsetest protsessidest • PWS-ga õpilased saavad õppimise juures tugeva küljena kasutada head nägemistaju ja pikaajalist mälu • Õpetaja saab valida hätta jäänud PWS-ga õpilasele sobiva õppekava (kas PGRÕK, PGLÕK või TRÕK) ja õpistrateegiad (visuaalne materjal, kordav harjutamine)

 16. Tänan koostöö ja toetuse eest!