lean manufacturing l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lean Manufacturing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lean Manufacturing

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Lean Manufacturing - PowerPoint PPT Presentation


 • 803 Views
 • Uploaded on

Lean Manufacturing. Industrial Engineering. What’s Lean?. What’s Lean?. History of Lean. History of Lean. ผลิตเฉพาะสินค้า หรือ ชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามเวลาที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดย มุ่งกำจัดความสูญเปล่า และคงคุณถาพให้ดียิ่งๆขึ้นไป. วิวัฒนาการของลีน. Craft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lean Manufacturing' - Gabriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lean manufacturing

Lean Manufacturing

Industrial Engineering

history of lean5
History of Lean
 • ผลิตเฉพาะสินค้า หรือ ชิ้นส่วนที่จำเป็น ตามเวลาที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่า และคงคุณถาพให้ดียิ่งๆขึ้นไป
slide6
วิวัฒนาการของลีน

Craft

Production

Lean

Production

Differentiation / Flexible

Mass

Production

LOW COST

waste
ความสูญเปล่า(Waste)
 • หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า“มุดะ(Muda)”คือการกระทำใดๆก็ตามที่ใช้ทรัพยากรไปไม่ว่าจะเป็นแรงงานวัตถุดิบเวลาเงินหรืออื่นๆแต่ไม่ทำให้สินค้าหรือบริการเกิด “คุณค่าหรือการเปลี่ยนแปลง” มีอยู่ 7 ประการดังนี้
seven wastes
Seven Wastes

Over Production

ผลิตเกินความจำเป็น

Transportation

การขนย้าย

Inventory

สินค้าคงคลัง

Motionการเคลื่อนไหว

Defect

ของเสีย

Excess Processingกระบวนการผลิตเกินจำเป็น

Waiting

การรอคอย

slide11

การผลิตมากเกินความจำเป็น (Over Production)

การผลิตสินค้ามากกว่าที่ลูกค้าต้องการและการผลิตสินค้าก่อนความต้องการ

slide12

2. การมีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น (Excess Inventory)

 • สินค้าคงคลัง ประกอบด้วย
  • การมีวัตถุดิบ (RM)
  • งานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP)
  • สินค้าสำเร็จรูป (FG)
  • วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่

การมีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็นทำให้การไหลของผลิตภัณฑ์ (Flow) ไม่ดีเท่าที่ควร

slide13

3. การมีของเสีย (Defects)

การผลิตของเสียส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและเมื่อไม่สามารถควบคุมอัตราของเสียได้ย่อมมีผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้าได้นอกจากนั้นการมีของเสียหลุดไปถึงลูกค้ายังมีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย

slide15

4. การมีกระบวนการที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Processing)

การมีขั้นตอนการผลิตที่มากเกินความจำเป็นทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตซึ่งทำให้กระทบต่อการจัดส่งสินค้าได้ทั้งยังทำให้เกิดความเมื่อยล้าต่อพนักงานและเป็นต้นทุนอีกด้วย

slide16

5. การรอคอย (Waiting)

การรอคอยต่างๆไม่ให้ประโยชน์ต่อการผลิตเป็นการเสียเวลาโดยไม่ได้ผลผลิตเช่นการรอวัตถุดิบรออุปกรณ์รอคนงานรอเครื่องจักรรออะไหล่รอคำสั่งรอการขนย้ายรอการตรวจสอบรอการตัดสินใจเป็นต้น

slide18

6. การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)

การเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินความจำเป็นทำให้สูญเสียเวลาในการผลิตและเกิดความเมื่อยล้า

slide20

7. การขนย้ายที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Transportation)

การขนส่งขนย้ายที่มากเกินไปหรือมีระยะทางที่ยาวไกลส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเวลาในการผลิต

slide22
เครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดของลีนเครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวความคิดของลีน
jidoka
Jidoka

Automation with a human touch = Autonomation

Type G Toyoda Automatic Loom

Origin of Jidoka

Concept of Jidoka

kaizen
Kaizen : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
takt time
Takt time : การกำหนดจังวะการผลิต

การทำให้อัตราการผลิตสอดคล้องกับอัตราการขายสินค้า

total productive maintenance tpm
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
visual control
Visual Control: การควบคุมด้วยสายตา
slide36
ประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีนประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีน

ข้อดี

 • 1 ไม่มีต้นทุนจมกับของคงคลัง
 • 2 มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับกระบวนการได้ง่าย
 • 3 สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 • 4 พนักงานทุกฝ่ายมีการรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
 • 5 การเงินมีสภาพคล่องสูง
 • 6 มีการขจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
 • 7 ทำให้ศักยภาพการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา
 • 8ทำให้กระบวนการสามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่าง
slide37
ประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีนประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีน

ข้อดี(ต่อ)

 • 9 ช่วยให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน
 • 10 องค์กรมีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสาร และประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
 • 11 ต้นทุนในการผลิตลดลง
 • 12 มีผลการปรับปรุงเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างน้อย 10%
 • 13 ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม
 • 14 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์การสู่ความเป็นเลิศในการผลิต
slide38
ประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีนประโยชน์และข้อดีข้อเสียของลีน

ข้อเสีย

 • 1 ยากต่อการสื่อสารและทำความเข้าใจ
 • 2 เกิดการสูญเสียจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของเครื่องจักร
 • 3 เกิดการสูญเสียจาก อัตราการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอุปกรณ์
 • 4 ยากต่อการบริหารและการจัดการ การเปลี่ยนแปลง
 • 5 มีความยุ่งยากในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • 6 ต้องการความร่วมมือจากผู้ผลิตจากภายนอก (Supplier)
 • 7 ต้องสร้างแรงงานแบบหลายทักษะ
 • 8 ผ้กำหนดการเริ่มโครงการลีนเข้าสู่องค์กร ต้องมีการยอมรับด้วยว่า ลีน เป็นหนทางสู่การปรับปรุง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสั่งการเท่านั้น
slide39

กรณีศึกษา

โรงงานตัวอย่างในสายการผลิต

STEPPING MOTOR LPD4–001

slide40
วัตถุประสงค์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างในสายการผลิตSTEPPING MOTOR LPD4–001 ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อนภายในกล้องถ่ายรูป
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพตามแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) โดยใช้ Balanced Scorecard: BSC ในการวัดและประเมินผลเพื่อเลือกหาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
slide41
วิธีการศึกษา
 • 3.1 ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 • 3.2 สร้างแบบจำลองระบบการผลิตของสายการผลิตที่ทำการศึกษา
 • 3.3 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
 • 3.4 การกำหนดดัชนีการวัดและประเมินผลเชิงดุลยภาพจากตัวแปรตามในแบบจำลอง
 • 3.5 วิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในปัจจุบัน
 • 3.6 เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตามแนวคิดแบบลีน
slide42
การปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือการปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือ
 • ลดความสูญเปล่าจากการรอคอย
 • ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง
 • ความสามารถในการผลิต (Productivity)

และจำนวนชิ้นงานระหว่างการผลิต(WIP) ดีขึ้น

slide43
การปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือการปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือ
 • เพิ่มพนักงานที่สถานีงาน Pin Pitch Check

จาก 1 คนเป็น 2 คน และลดพนักงาน

ในสถานีงานจาก 2 คน ให้เหลือ 1 คน

 • พบว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

จาก 122,603 ชิ้น เป็น 150,896 ชิ้นในระยะ

เวลา 20 วันทำงาน และจำนวนพนักงาน

จะลดลงจาก 60 คน เหลือ 56 คน

slide44
ผลจากการปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือผลจากการปรับปรุงโดยใช้วิธีเพิ่มและลดจำนวนพนักงานและเครื่องมือ
handling reduction
การปรับปรุงโดยใช้วิธีการลดการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Handling Reduction)
 • ช่วยลด ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Waste of Transportation) และความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Waste of Motion)
 • โดยพิจารณาการจัดวางผังสายการผลิตในปัจจุบัน

พบว่าการวางตำแหน่งของสถานีงานในสายการผลิตย่อย

ไม่สัมพันธ์กันในขั้นตอนของการส่งชิ้นงานให้กับสายการ

ประกอบ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและเคลื่อนไหว

โดยไม่จำเป็น

handling reduction46
การปรับปรุงโดยใช้วิธีการลดการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Handling Reduction)
 • ปรับปรุงโดยย้ายสถานีงาน COVER Ass’y มาอยู่ใกล้สายการประกอบหลักมากขึ้นเพื่อสะดวกในการส่งชิ้นงานระหว่างกัน
 • พบว่า สายการผลิตใหม่ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนเท่าเดิม แต่จะช่วยลดจำนวนชิ้นงานระหว่างผลิตที่ awaiting case2 จาก 4,800 ชิ้น เหลือ 0 ชิ้นและที่ awaiting magnet3 จาก 28,812 ชิ้น เหลืออยู่ 7 ชิ้น
line balancing
การปรับปรุงโดยใช้การทำสมดุลสายการผลิต(Line Balancing)
 • ลดความสูญเปล่าและการรอคอยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อันได้แก่ ความสูญเปล่าจากการ ปรับปรุงจุดที่เป็นปัญหาคอขวดของสายการผลิต
slide52
จัดทำโดย

นายประกาศิต พวงเงิน รหัส 0947469

นางสาวแพรวดี แก้วคงคา รหัส 09490668

นางสาวรัชนี จิ้มลิ้ม รหัส 09490681

นางสาววิชนี ทัดศรี รหัส 09490692

นายวิทวัส ไชยวุฒิ รหัส 09490693

นางสาวศิโรวัลลิ์ ยินดี รหัส 09490708

นางสาวสารินี บัวเจริญ รหัส 09490712

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์สกุล รหัส 09490724

นางสาวอภิญญา จันทร์วีนุกูล รหัส 09490728

นางสาวอังสนา กลิ่นพิพัฒน์ รหัส 09490734