Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi? - PowerPoint PPT Presentation

Faraday
kev kawm ntawv tshwj xeeb kuv yuav tau paub dab tsi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi?

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi?
705 Views
Download Presentation

Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kev kawm ntawv tshwj xeeb: Kuv yuav tau paub dab tsi? Koom haum PACER Center 8161 Normandale Blvd Minneapolis, MN 55437 © 2008, Koom haum PACER Center Tau txais ib feem nyiaj pab los ntawm xeev Minnesota fab kev kawm ntawv ©2008, PACER Center

 2. Kev kawm ntawv tshwj xeeb yog dab tsi? Kev kawm ntawv tshwj xeeb yog: • Kev qhia ntawv tsim tshwj zias • Tsis raug rau niam txiv them • Tsim los raug raws li ib tug me nyuam muaj ib qho tsis taus kawm tau • Qhia nyob hauv qhov chaw qhia ntawv rau ib tsoom phim tus me nyuam Kev kawm ntawv tshwj xeeb tsis yog ib qho chaw kawm.

 3. Yog vim li cas thiaj muaj niam txiv koom nrog? Tam li ib leej niam leej txi, koj yuav tau koom nrog txhua kauj ruam vim yog: • Tsab cai muab ib txoj cai rau koj • Koj yog tib tug uas muaj kev txheeb ze tob, mus tas li thiab txhua hnub nrog koj tus me nyuam. • Koj yog ib tug ntawm pab neeg npaj kev kawm ntawv tshwj xeeb mus tas li. • Kev tshawb xyuas thiab kev pom dua los lawm qhia tias txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb no yuav zoo tshaj thaum cov niam txiv koom tes nrog. • Thaum cov niam txiv koom tes ntxhias, cov me nyuam yuav kawm tau zoo dua thiab cov tsev kawm ntawv los yuav paub qhia dua.

 4. Cov niam txiv yuav koom tes tau li cas? Tam li ib leej niam leej txi, koj muaj txoj cai: • Mus koom cov rooj sib tham hais txog kev kawm ntawv tshwj xeeb • Nyeem koj tus me nyuam cov ntaub ntawv muaj tseg • Siv cov kev kho cov lus cov nyom los daws tej kev tsis sib pom zoo • Pom zoo los yog tsis pom zoo nrog cov kev pab thiab cov kev txiav txim siab

 5. Kuv muaj cuab kav mus koom tau zoo li cas? • To taub koj txoj cai • Npaj mus koom thiab mus koom cov rooj sib tham • Muab txhua yam sau rau hauv ntawv • Nco qab ntsoov tias koj muaj txoj hauj lwm ua txawv dua li tsev kawm ntawv txoj • Sib pauv cov xov hais ua koj thawj hom lus

 6. Kev kawm ntawv tshwj xeeb thiab kev kawm ntawv ib tsoom yuav dhos tau ua ke li cas? Kev kawm ntawv ib tsoom hauv zej zog cov tsev kawm ntawv Kev kawm ntawv li tshooj 504 hais Kev kawm ntawv tshwj xeeb

 7. Txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb yuav mus zoo li cas? Qhov tso kawm cov kev pab Qhov xav tau los pab txoj kev kawm Kev ntsuam xyuas

 8. Kuv yuav tsau paub dab tsi txog txoj kev ntsuam xyuas? Tsev kawm ntawv ntsuam xyuas koj tus me nyuam raws li txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb los: • Saib seb puas muaj ib qho tsis taus thiab puas tsim nyog muab kev kawm ntawv tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam rau • To taub qhov koj tus me nyuam xav tau thiab txawj ua • Muab kev txiav txim siab txog kev kawm ntawv, nrog rau txoj cai tau cov kev pab

 9. Kev ntsuam xyuas meej pem yog dab tsi? Ib qho ntsuam xyuas meej pem yog: • Siv ntaum qhov twv xyuas thiab ntau lub tswv yim • Tsis muaj qhov saib tsis taus • Siv cov ntawv twv xyuas raug raws li lub hom phiaj kom ntau li ntau tau • Siv cov ntawv twv xyuas raug zoo • Yog tus kws kawm tawm los lawm los lis

 10. Kuv yuav tau paub dab tsi txog lub rooj sib tham npaj txoj kev kawm ntawv tus kheej? Pab neeg npaj kev kawm ntawv tus kheej yog: • Niam thiab txiv • Tus kws qhia ntawv tshwj xeeb • Tus kws qhia ntawv ib tsoom • Tus sawv cev hauv koog tsev kawm ntawv • Tus muaj cuab kav piav tau qhov ntsuam xyuas tau Pab neeg no tej zaum yuav muaj: • Tus me nyuam • Lwm tus

 11. Kuv yuav tau pab dab tsi txog kev tsim txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb? Pab nteeg npaj kev kawm no yuav tsum sib tham txog: • Qhov koj tus me nyuam txawj ua thiab rab peev xwm • Qhov koj txhawj txog koj tus me nyuam • Qhov ntsuam xyuas tau • Koj tus me nyuam xav tau dab tsi los pab thiaj li kawm tau ntawv • Cov kev pab hauv tsev kawm ntawv • Cov paus ntsis tseem ceeb

 12. Kuv yuav tau paub dab tsi txog kev tsim txoj kev kawm ntawv tus kheej? Cov hom phiaj ntsuas tau ib xyoos twg yuav: • Teev cov tswv yim los yog tus cwj pwm coj uas yuav tau hloov • Hais tawm qhov koj tus me nyuam txawj tam sim no ntawm cov tswv yim los yog tus cwj pwm coj no • Qhia qhov koj tus me nyuam yuav kawm tau nyob hauv ib xyoo yam muaj paus ntsis • Qhia seb ho yuav ntsuas qhov kawm tau li cas

 13. Koj yuav tau paub dab tsi txog kev tsim txoj kev kawm ntawv tus kheej? Tsab ntawv IEP tseem yuav piav txog: • Kev ntsuas qhov kawm tau ntawv • Cov kev pab txhawb • Hnub thiab qhov chaw muab cov kev pab • Cov kev pab hloov lub neej pib txij thaum muaj 14 xyoo • Lub hnub nyoog tiav neeg • Xeev thiab koog tsev kawm ntawv cov kev twv xyuas

 14. Kuv yuav tau paub dab tsi txog qhov tso kawm? Tsev kawm ntawv yuav muab kev kawm ntawv tshwj xeeb nyob hauv ntau qhov chaw. Qhov xub thawj: Pab neeg npaj kev kawm yuav txheeb xyuas cov hom phiaj kawm ntawv tus kheej li kawm tau thiab cov kev pab raws li qhov tus me nyuam xav tau. Ces: Pab neeg npaj kev kawm yuav sib tham tias yuav muab cov kev pab ntawd tuaj rau hauv qhov chaw ib tsoom mus kawm qhov twg tiag.

 15. Cov lus xaus hais txoj kev kawm ntawv tus kheej Lub hom phiaj ntawm txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb yog npaj tus me nyuam mus kom “txawj ua tau ib lub neej yav laus nyob tau tus kheej kom ntau li yuav ntau tau.” Tsab cai IDEA hais. Nug koj tus kheej: “txoj kev kawm ntawv tus kheej no puas yog ib txoj hau kev rau koj tus me nyuam taug mus tau ib lub neej zoo thiab nyob tau tus kheej?”

 16. Yuav ua tau dab tsi yog peb tsis sib pom zoo? Txoj cai sib kho lus muab tau cov hau kev los daws qhov tsis sib pom zoo: • Ntsib nrog cov ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv • Kev kho daws teeb meem • Kev xab thooj • Coj lub rooj sib tham IEP • Kev kho ob tog lus thiab cov rooj daws kev cov nyom • Kev qog qhia

 17. Cov muaj kev pab Kawm kom paub txoj kev kawm ntawv tshwj xeeb los yog koj txoj cai kom ntau ntxiv, koj mus cuag tau: Koom haum PACER Center, tus xov tooj yog 952-838-9000 www.PACER.org Xeev Minnesota fab kev kawm ntawv http://education.state.mn.us http://education.state.mn.us/ReportCard2005/ Tseem fwv fab kev kawm ntawv http://IDEA.ed.gov