Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Malayalam ottamooli pdf download PowerPoint Presentation
Download Presentation
Malayalam ottamooli pdf download

Malayalam ottamooli pdf download

2 Views Download Presentation
Download Presentation

Malayalam ottamooli pdf download

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ഒ?മൂലികൾ ഇ??യിെല സം?ാന?ളിൽ മരു?ുകൾ വാ?ി കഴി?ു? കാര??ിൽ നാം മലയാളികൾ െതാ?തിനും പിടി?തിനുെമാെ? മരു?് കഴി?ുേ?ാൾ ന?ുെട ശരീര?ിൽ നിരവധി പാർശ?ഫല?ള?ം കാരണമാകു?ു?്. ശരീരം കുടുംബ?ൾ തകർ? േനരിേട?ി വരികയും െച??ം. ഇവിെട ഒ?മൂലികൾ ഒരു പരിധിവെര െച???തായി െതളി?ി???്. വീര? വർ?ിത കാലമായി പരിഗണി?ു?ു. ഭാഗംതെ?യായ മനുഷ?െ? തര?ിലുമു?പ?മരു?ുക ൾ?പകൃതിയുെടപ?ലു?്. കഴിവതും കലർ?ി?ാ? ?ശമകരമായ ഒരു േജാലിയായിരി?ും. വള?ള?ം കീടനാശിനികള?ം കലരാ? മ?ിൽനി?ും കി??? ഔഷധ െചടികൾ ന? ഫലം തരുെമ?് ?പത?ാശി?ാം. അതിനാൽ, കാ??െചടികൾ കൂടുതൽ ഫലം നൽകു?തായി അനുഭവ സാ???ള??്. ഒ?മൂലി എ? വാ?് അർ?മാ?ു?തുേപാെല ഒരു ?പാവശ?െ? ഉപേയാഗം മൂലം േരാഗം മാേറ?താണ്. അെ??ിൽ, പരിേശാധനയ്?ായിേഡാക്ടെറസമീപി?ുമേ?ാ. ഒരു േരാഗിയിൽ ഒ?മൂലിയുെട സ?ാംശീകരണം നട?ുവാൻ ആ വ??ി അേ? ദിവസെമ?ിലും വി?ശമിേ??ത് അത?ാവശ?മായിരി?ും. ഓേരാ േരാഗ?ൾ?ും പര?രാഗതമായി െചയ്തുവരു? ഒ?മൂലികെള നമു?് ?ഗാമ?ൾ നഗരവൽ?രണ?ിേല?് ഔഷധ സസ??ൾ ഓേരാ കുറ?ുവരു?ു; കറു? കാടുകള?ം ച?യിൽനി?ും മ??ം വാ?ു?വയുെട ഗുണേമ?യിൽ ഉറെ?ാ?ും ഇ?താനും. അതിനാൽ, ഓേരാ ഒ?മൂലികൾ പരമാവധി ഉൾെ?ാ?ി?ാ നും ?ശമി?ി???്. നി?ൾ?് സ?ീകരി?ാമേ?ാ. മു?ിലാണ്. വളെര ഇ?െന ഉ?ാകാൻ സാ??ികമായും മഴ?ാലം ?പകൃതിയുെട േരാഗശാ?ി?ായി ഇത് മാ?തമ?, മനുഷ?ശരീര?ി ൽ ഗുണം ഒ?മൂലിയുെട ഒരു പല ഒ?മൂലികൾ ക?ുപിടി?ു?ത് കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ന?ായി പരിചയെ?ടാം. കുതി?ു?തിനാൽ ?പേദശ?ും െവള??ു േരാഗ?ിനും ഞാൻ എള???ിൽ ന?ുെട ലഭ?മാകു?വ വരികയാണ്. െച?ാവു? ഇവിെട ലഭി?ു?ത് - ​ottamoolikal.net

 2. ഉ?ട?ം ​ തലേവദന െകാടി?ി (ൈമേ?ഗൻ) െച?ി?ു?് (ൈസനുൈസ?ിസ്) അകാലനര കഷ?ി താരൻ ചുഴലി (അപസ്മാരം) ഉറ?മി?ായ ് മ ഓർ??ുറവ ് തലയിെലേപൻകളയാൻ മേനാേരാഗം കാൻസർ (അർബുദം) അരി?ാറ കണ്കുരു ക?ിൽെചാറി?ിൽ, ചതവ ്, മുറിവ ് ക?ിൽകരട്വീണാൽ െച??് ക?ിനുതാെഴകറു?്നിറം തിമിരം ജലേദാഷം മൂ?ിൽദശ ഇസ്െനാഫീലിയ െചവിയിൽ?പാണിേപായാൽ... െചവിയിൽെവ?ംേപായാൽ... െചവിേവദന േകൾവി?ുറവ ് വായിെലെതാലിേപാകൽ/കുരു വായ ്നാ?ം പുഴു??് More remedies at ​ottamoolikal.net​​2

 3. പ??േവദന അ?ൻഡിൈസ?ിസ് വിയർ?്ഇ?ാ?അത??ഷ്ണം പുളി??തിക?ൽ വയറുേവദന/വയറിള?ം അമിതവിയർ?് അർശസ് അൾസർ More remedies at ​ottamoolikal.net​​3

 4. ൈവദ?നിരാകരണം ഈബു?ിെ?ഉ?ട?ംമൂലംവായന?ാരനു ?പത??മാേയാപേരാ?മാേയാഎെ??ിലും നഷ്ടവുംഅപകടവുംബു?ിമു??കള?ംവ?ാൽ എഴു?ുകാരന്യാെതാരുവിധ?ിലും ഉ?രവാദി?വുംബാധ?തയും ഉ?ായിരി?ു?ത?. ബു?ിെ?ഉ?ട??ിൽ െകാടു?ിരി?ു?ആള?കള?െടേപരും?ല?ള?ം സംഭവ?ള?ംയഥാർ?മ? ന?ി More remedies at ​ottamoolikal.net​​4

 5. തലേവദന ● െന?ിയുെട െതാലി പാലിൽ ന?വ?ം അര?? െന?ിയിൽ േത?ുക. ● െത?ിെ? മ?ി?യുെട നടുഭാഗം തുരെ?ടു?് കുരുമുളകും േചർ?്െന?ിയിൽഇടുക ● സൂര?കാ?ിയുെടവി?്അെ??ംചവ?ര??തി?ുക ● േകാഴിമു?യുെട െവ??രു പ? ജാതി?ാ േചർ?് അര?് െന?ിയിൽഇടുക. ● മ?േകാളാ?ിപൂെവടു?്അര?്െന?ിയിൽഇടുക. ● ജാതി?േയാെവള??ു?ിേയാപ?െവ??ിൽഅര?ിടുക. ● േമേ?ാ?ി?ിഴ?്അര?്െന?ിയിൽേത??പിടി?ി?ുക. ● ൈമലാ?ി, പുതിന, മ?ി എ?ിവയിൽ ഏതിെ?െയ?ിലും ഇല അര??െന?ിയിൽപുര??ക. More remedies at ​ottamoolikal.net​​5

 6. ● തു?യുെട േത?ുക. ● ചുേ?ാകുരുമുളേകാെന?ിയിൽഅര?ിടുക. ● േത?ാെവ??ിൽതുണിമു?ിെന?ിയിൽഇടുക. തളിരിലയും പൂവും േചർ?ര?? െന?ിയിൽ െകാടി?ി (ൈമേ?ഗൻ) ● സൂേര?ാദയ?ിനു മുൻപ്, ഒരു േനർ? െവ??ുണിയിൽ അ?ം െവ????ാ?ും െചറു വഴുതനയില നീരും േചർ?് കാലിെ? ത?വിരലിൽ അന?ാെത പതിന?ു മിനി?് ഇരി?ണം. പി?ീട്, കഴുകി?ളയാെത തനിെയ ഉണ?ാൻ അനുവദി?ണം. ● കാ??കടുക് അര?് നെ??യിൽ കാ?ിെയടു?് െന?ിയിലും മൂ?ിലുംേത?ുക. ● മ?ൾക?ി??പുകദിവസംര?ുേനരംവലി?ുക. ● ജീരകംപാലിൽഅര??േചർ?ത്രാവിെലകുടി?ുക. ● കുറ?് ഉഴു?ുപരി?് അര?? പാലിൽ േചർ?് ഉറ?ാൻേനരം കുടി?ുക. ● കരിംജീരകം അര?് കിഴിെക?ി ഒരുദിവസംതെ? പലതവണ മൂ?ിലൂെടമണംവലി?ുക. ● െതാ?ാവാടിസമൂലംഅര??െന?ിയിൽപുര??ക. ● കുടവെ? 7 ഇലയും 7 കുരുമുളകും കർ?ിടക മാസ?ിൽ ചവ??തി?ുക. ● തി?ലിയുംകുരുമുളകുംസമംെപാടി??പാലിൽകഴി?ുക. ● മു?ു?ിഅര?്െന?ിയിൽപുര??ക. ● െന?ി?യും താ?ി?യും കടു?യും േതനും സമം േചർ?് േസവി?ുക. ● ?ബ?ിയുെട അെ??ിൽ കുടവെ? നീരും േതനും േചർ?് അതിരാവിെലകഴി?ുക. ഇ?ി?ുക. കാൽ കേസരയില്?െ? അധികം ഒരു െച?ി?ു?് (ൈസനുൈസ?ിസ്) ● ക?ു?ിനീരുെകാ?്നസ?ംെച??ക. ● നാ?ാമരേ?ാൽെന?ിയിൽഅര??േത?ുക. More remedies at ​ottamoolikal.net​​6

 7. ● ചുവ?ു?ി െവ?ം േചർ?് അരെ?ടു?ത് അരിെ?ടു?് തലേവദനയി?ാ?ഭാഗെ?മൂ?ിൽഒഴി?ുക. ● േഗാത?ുക?ിയിൽ െന?് േചർ?ു രാവിെല െവറുംവയ?ിൽ കഴി?ണം. ● മു?ിരി?ഴവും ജീരകവും ക?ിൽ അര?് പശുവിൻപാലിൽ കുടി?ുക. ● കു?ുമപൂവ്മുല?ാലിൽഅരിെ?ടു?്നസ?ം. ● േവ?ാഷാദിവടകംേതൻേചർ?്രാ?തികഴി?ുക. അകാലനര ● മാ?ാ?ിയുെട പരി?് ഉണ?ിെ?ാടി?ത് കടു?യും േചർ?് െവളിെ??യിൽേചർ?്പുര??ക. ● െന?ി?യി?? തിള?ി?ാറിയ കഴുകുക. ● തണു?ക?ൻചായെവ?ംെകാ?ുമുടികഴുകുക. ● ശു?മായ െവളിെ??യും അര? ബദാം പരി??ം തുല?മായി േചർ?്തലയിൽപുര??ക. ● കരിംജീരക?ിെ?എ?തലയിൽപുര??ക. ● െവളിെ??യിൽമയിലാ?ിഅര??േചർ?്പുര??ക. ● െചറുപയർന?ായിെപാടി?ത്തലയിൽേത??കുളി?ുക. ● അ?ം കാ?ിെ?ാടി ആവണ?ിെ? എ?യിൽ േചർ?് തലയിൽതിരു?ികുളി?ുക. െവ??ിൽ പതിവായി തല കഷ?ി ● േചർ?ുരുവും കഷ?ിയു?ഭാഗ?് േത?ുക. ● കരടിെന?ിൽആനെ?ാ?്അര?്കഷ?ിയിൽപുര??ക. ● എ?ാ ദിവസവും െന?ി?യുെട കഴി?ുക. ● കിഴുകാെന?ി അര?തിനുേശഷം േത??പിടി?ി?ുക. കുറ??സമയംകഴി?ുകുളി?ുക. ● നിത?വുംെവളിെ??തലയിൽതിരു?ിയേശഷംകുളി?ുക. എ?ിൻപൂവും ച?നവും അര?ത് നീരും ൈതരും ഒരുമി?? തലേയാ?ിയിൽ More remedies at ​ottamoolikal.net​​7

 8. താരൻ ● മാ?ാ?ിയുെട പരി?് ഉണ?ിയത് തലയിൽ പുര?ിയ േശഷം കുളി?ുക. ● േത?ാ?ാലിൽെചറുനാര?ാനീര ്േചർ?്തലയിൽപുര??ക. ● കടുക്അര?്തലയിൽപുര?ിയേശഷംകുളി?ുക. ● ഒലിെവ? തലേയാ?ിയിൽ തിരു?ിയ േശഷം പ?ു മിനി?് കഴി?ുകുളി?ുക. ● ക?ിെവ??ിെ? പാട അത്ഉണ?ി?ഴി?ുകുളി?ുക. ● എ?ിെ? എ?യിൽ നാര?ാനീരും േചർ?് തലേയാ?ിയിൽ േത??പിടി?ി??അ?ുമിനി?്കഴി?ുകഴുകി?ളയുക. ● െചറുപയർെപാടിതലയിൽേത??കുളി?ുക. ● ഉ??ംേവ?ിലയുംഅര?ത് തലയിൽേത??കുളി?ുക. തലയിൽ േത??പിടി?ി?േശഷം ചുഴലി (അപസ്മാരം) ● കരി?ൂവള?ിെ? ഇല പിഴി? ചാറിൽ ഒരു സ്പൂൺ േതൻ ചാലി?്കഴി?ുക. ● കറുകയുെടപു?ിെ?നീെരടു?്പാലിൽേചർ?്കഴി?ുക. ● ഇര?ിമധുരംേതനിൽചാലി?്കഴി?ുക. ● െവള??ു?ിയുെട നീെരടു?് കഴി?ുക. ● ?ബ?ിയുംേതനുംവയ?ുംഒരുമി??േചർ?ുകഴി?ുക. ● ഇ?ിനീരും െപാടി? ഉ??ം ദിവസവും അര സ്പൂൺ ഒരു തവണ കഴി?ുക. ● ദിവസവുംരാവിെലശീർഷാസനംെച??ക. ● കു?ള?യുെടനീരുംഇര?ിമധുരവുംേചർ?്കഴി?ുക. െവളിെ??യിൽ േചർ?ു ഉറ?മി?ായ ് മ ● രാ?തിയിൽ ഒഴിവാ?ുക. ● രാ?തിയിൽഎരുമ/ആ?ിൻപാലുംപഴവുംകഴി?ുക. ● അയ?വസ്?ത?ൾഉറ?ുേ?ാൾഉപേയാഗി?ുക.. ടി.വി, ക????ർ, ൈവകി േഫാൺ ഉപേയാഗം More remedies at ​ottamoolikal.net​​8

 9. ● കിട?ാൻേനരം െചറുചൂടു? െവ??ിൽ ര?ു സ്പൂൺ േതെനാഴി??കുടി?ുക. ● പാലിൽജാതി?അര??േചർ?്കഴി?ുക. ● തണു? െവ??ിൽ കുളി?തിനു േപാകുക. ● ന?ഇരു???മുറിയിൽഉറ?ുക. േശഷം ഉറ?ാൻ ഓർ??ുറവ ് ● കണ?ുകൾ കൂ?ാൻ കാൽ?ുേല?ർ കഴിവതും ഒഴിവാ?ി മന?ണ?്കൂ??ക. ● ഇര?ിമധുരംേതനിൽചാലി??കഴി?ുക. ● ?ബ?ിെപാടി?ത്േതനിൽേചർ?്കഴി?ുക. ● ?ബ?ിപാലിെ?കൂെടകഴി?ുക. ● േകരള?ബ?ിയുെട (കുടകൻ) ഇല ക?ിൽ അര?തു േതനും കൂ?ികഴി?ാം. ഇല?റിയായി??ംഉപേയാഗി?ാം. ● കൂവള?ിെ?നീരുംേസവി?ാം. ● സമീകൃതാഹാരംശീലി?ുക. ● െന?ി?യും ശർ?രയും േതനും ഒരുമി?് അര?ാസ് എ?ും രാവിെലകഴി?ുക തലയിെലേപൻകളയാൻ ● േവ?ിന്കുരു പുര??ക. ● തലയിൽജമാ?ി??വ്തിരുകിഉറ?ുക. ● ആ?യുെട ഇല െവളിെ??േചർ?്തലയിൽേത?ുക. ● തുളസിയിലഅര??തലയിൽേത??പിടി?ി?ുക. ● അര? െവള??ു?ിയും െചറുനാര?ാനീരും തലയിൽ പുര?ി കുറ??കഴി?്കഴുകി?ളയുക. ● തലേയാ?ിയിൽ വയ?ു പുര?ിയേശഷം കഴുകുക. കടുെക?യിൽ അര?? ചാലി?് തലയിൽ അര?? പിഴി?് അേത അളവിൽ അ?ം കഴി?് More remedies at ​ottamoolikal.net​​9

 10. മേനാേരാഗം ● മേനാേരാഗം ഉ?ാ?ു? ?ലം, വ??ികൾ, സാഹചര?ം, എ?ിവയിൽനി?് മാറിനിൽ?ുക. ● തലയിൽെവയിൽെകാ?രുത്. ● തണു? കാലാവ?യു? മാറി?ാമസി?ുക. ● കു?ി?ുരു അെ??ിൽ േത?ാ?രൽ അര?് പാലിൽ േചർ?ു കഴി?ുക. ● ?തിഫലയും െന??ം പ?സാരയും േതനും ഒ?ി??േചർ?് കഴി?ുക. ● ആ?ിൻപാലിൽശംഖുപുഷ്പംഅര??കഴി?ുക. ● ഉറ?ംഇള?്േജാലികൾ, ടി.വി, എ?ിവഅരുത്. ?ലേ??് കാൻസർ (അർബുദം) ● നിലംപാലപാലിൽഅര?േശഷംകുടി?ുക. ● കറു?എ??ംെന?ി?യുംേതനിൽെപാടി??കഴി?ുക. ● ചി?മൃത്േതനിൽലയി?ി??കഴി?ുക. ● െച?നീർ കിഴ?് ഉണ?ിെ?ാടി?് ബാധി?ഭാഗ?്പുര??ക. ● കൃഷ്ണതുളസിയിലയുെടനീര ്കുടി?ുക. ● കറുക???ിെ?നീര ്കുടി?ുക. ● കൃ?തിമ നിറ?ൾ, ടിൻ ഫുഡ് , പഴകിയ എ?കൾ എ?ിവ ഒഴിവാ?ുക. െവ??ിൽ ചാലി?് അരി?ാറ ● എരു?ിെ?കറഅരി?ാറേമൽേത?ുക. ● െവള??ു?ിേയാ അരി?ാറേമൽെപാതി?ുെക??ക. ● കിഴുകാെന?ിപാലിൽഅര??പുര??ക. ● ക?ിെചടിയുെട അരി?ാറേമൽപുര??ക. ● നാര?യുെടേതാൽഅരി?ാറേമൽെമെ?ഉരസുക. ചുവ?ു?ിേയാ അര?തിനുേശഷം കറയും കു?ിരി?വും േചർ?് More remedies at ​ottamoolikal.net​​10

 11. ● ആൽമര?ിെ? ഇ?ിയുംഇ?ു??ംഅര??പുര??ക. ● കശുവ?ിയുെടകറപുര??ക. ഞാ?ു കിട?ു? േവരിെ? െതാലിയും കണ്കുരു ● കുരുമുളകിെ? ഇല കനലിൽ വാ?ിെയടു?് കൺേപാളേമൽ വയ്?ുക. ● തഴുതാമയുെടേവര ്േതനിൽഅര?്കെ?ഴുതുക. ● ഇര?ിമധുരംേതനിൽചാലി?്പുര??ക. ● ആ?ിൻപാൽകറ?പാേടക?ിൽഇ?ി?ുക. ● ന??ാർവ??ിെ? പൂവ് പിഴി? ചാറും മുല?ാലും േചർ?് ക?ിൽതു?ിയായിഒഴി?ുക. ക?ിൽെചാറി?ിൽ, ചതവ ്, മുറിവ ് ● മുയല്െചവിയിലയുെടനീെരടു?്ക?ിൽഇ?ി?ുക. ● ന??ാർവ?പൂെവടു?്പിഴി?്ക?ിൽഒഴി?ുക. ● കാ??ത?ാളിയിലയുെടനീരുപിഴി?്ക?ിൽഒഴി?ുക. ● കരി?ിൻെവ?ംെകാ?്ക?്കഴുകുക. ക?ിൽകരട്വീണാൽ ● ക?? െവ?െമടു?് പിടി?ുക. ● കരട് കാണാൻ സാധി?ുെമ?ിൽ വൃ?ിയു? തുണിയുെട അ?ംെകാ?്എടു?ുകളയാം. ● ക??കൾ തുറ?ുപിടി?? ഊതിയ േശഷം ശു?മായ െവ?ം െകാ?്കഴുകുക. ● മുല?ാലിൽപൂവാൻകുറു?യിലഅര?ത് ക?ിൽഇ?ി?ണം. തിരു?ാെത ഒരു പര? ക?് പാ?ത?ിൽ മൂട??വിധം നിറെയ മുഖം അതിൽ െച??് ● ആകാശവ?ിയുെട ക?ിൽതു?ിയായിഇ?ി?ുക. നീെരടു?് ആ?ിൻപാലും േചർ?് More remedies at ​ottamoolikal.net​​11

 12. ● കരി?ുെവ??ിൽക?്കഴുകുക. ● പൂവാൻകുറു?ൽ പിഴി?ി?്മുല?ാലിൽചാലി?്ക?ിൽഎഴുതുക. ● ന??ാർവ??ിെ?പൂവ ്ഇ?െവ??ിൽക?്കഴുകുക. ● മുരി?യിലകനലിൽപുക?്ആപുകക?ിൽഏൽ?ുക. ഇല അര?േശഷം തുണിയിൽ െക?ി ക?ിനുതാെഴകറു?്നിറം ● പഴംപാലിൽഅര?്കറു?പാടിനുമീെതേത?ുക. ● പാടിനുേമൽേതൻപുര??ക. ● പാൽപാടപുര?ിവയ്?ുക. ● േസാപ്ഇ?ാെതമുഖംകഴുകുക. തിമിരം ● തഴുതാമയിലയുെട നീര് ഒരു സ്പൂൺ േചർ?് ഒരു മാസം തുടർ?യായിരാവിെലകഴി?ുക. ● തഴുതാമയിലകറിെവ?്കഴി?ുക. ● ചുവ?ു?ിതി?ുക. ● െവയിൽെകാ?രുത്. ജലേദാഷം ● ശ?മായിമൂ?്ചീ?ാതിരി?ുക. ● പുല്ൈതലംആവിെകാ??ക. ● ക?ൻചായയിൽ തി?ുക. ● ചു?ും കുരുമുളകും തി?ലിയും കൽക?വും കൂ?ി െപാടി?? േതനിൽകഴി?ുക. ● ഇളംചൂടു?ഉ??െവ?ംവായിൽെകാ??ക. ● െന?ി?േതനിൽഅര??േചർ?്െമെ?കഴി?ുക. ● കരിംജീരകംതിരു?ിയത് മണ?ുക. ● അ?ംഇ?ിയുംകുരുമുളകുംെപാടി??കഴി?ുക. ഇ?ി ചത?? പ?സാരയും േചർ?് More remedies at ​ottamoolikal.net​​12

 13. മൂ?ിൽദശ ● തുളസിയി??തിള?ി?െവ?ംമൂ?ിൽആവിെകാ??ക. ● കാ??േചനപുഴു?ികഴി?ുക. ● മു?ു?ിപൂവ്ചത??കിഴിെക?ിമൂ?ിലൂെടമണംെകാ??ക. ഇസ്െനാഫീലിയ ● പ?െകാ?മ?ിയിലക?ിെവ??ിൽഅര??കഴി?ുക. ● ചുവ?ു?ിനീരുംമുല?ാലുംേചർ?്നസ?ംെച??ക. ● െനാ?ിയിലയുെടചാറിൽപശുെന?്കാ?ികഴി?ുക. ● കുരുമുളകുംപാലുംകൽ??വുംഒ?ി??േചർ?്കഴി?ുക. ● ആടേലാടക?ിെ?േവരുകരി??പുകമൂ?ിൽെകാ??ക. െചവിയിൽ?പാണിേപായാൽ... ● േനെര നി? െച??ംവിധം േടാർച് ൈല?് കുറ??േനരം െതളി?? പിടി?ുക. ?പാണി ഇറ?ിവരും. അതിനു കു?ിെ?ാ?ാൽഇറ?ിവരി?. േശഷം െചവിയുെട ഉ?ിേല?് മുൻപുതെ? ?പകാശം വിരലി?? െചവിയിൽെവ?ംേപായാൽ... ● െവ?ം കയറിയ െവ?ം ൈക?ു?ിളിൽ ഏതാനും െസ??് േനരേ??് അ?െന പിടി?േശഷം, തല െപെ??് താേഴ?് െവ?ി?് െചവിയിെല െവ?ം മുഴുവനായി പുറ?ുകളയാം. തല െചരി??പിടി?്, കുറ?? എടു?് ഒഴി?? െചവിയിൽ നിറയ ് ?ുക. െചവിേവദന ● എരു?ിെ? െചവിയിൽഇ?ി?ുക. ● കടുെക?േനർ?ചൂടിൽെചവിയിൽഒഴി?ുക. ● െവ?ിലയുെടനീരുംഇ?ു??ംേചർ?്െചവിയിൽഒഴി?ുക. ● താഴ?ുവ് ചാെറടു?് െവളിെ??യിൽ കലർ?ി തണു?ി?? െചവിയിൽഒഴി?ുക. ഇല കനലിൽ വാ?ിെയടു?് ചാെറടു?് More remedies at ​ottamoolikal.net​​13

 14. ● ച?ലംപര? ഒഴി?ുക. കനലിൽ വാ?ി ചാെറടു?് െചവിയിൽ േകൾവി?ുറവ ് ● െവളിെ??യും ആ?ിൻമൂ?തവും േചർ?് ചൂടാ?ി േനരിയ ചൂേടാെടെചവിയിൽഒഴി?ുക. ● തുളസിയിലയും കൂവള?ിലയും േവെ?? േചർ?് ചൂടാ?ി തണു?േശഷംെചവിയിൽഇ?ി?ുക. ● എ?്, െചറുപയർ, ഏല?രി, കായം എ?ിവ കടുെക?യിൽ കുഴ??േചർ?്തീ?നലിൽഇ?്പുകെകാ??ക. ● കാ??പരു?ിയുെട കായ പഴു? ?ാവിലയിൽ െപാതി?ു ചുെ?ടു?്പിഴി?നീര ്െചവിയിൽഒഴി?ുക. വായിെലെതാലിേപാകൽ/കുരു ● നാര?ാെവ?ംവായിൽെകാ??ക. ● ചുവ?ു?ിഅര?്പാലിൽേചർ?ുകഴി?ുക. ● െവ?രി?ാനീരുംേതനുംേചർ?്വായിൽെകാ??ക. ● ഉ??െവ?ംകവിൾെകാ??ക. ● കഴിവതും േബ?റി ഉ???ൾ, എ?ിവഒഴിവാ?ുക. ● വി?ാമിൻബി, സി. അട?ിയഭ?ണംകഴി?ുക. ● െടൻഷനി?ാെതജീവി?ാൻ?ശമി?ുക. നിറമു? പാനീയ?ൾ വായ ്നാ?ം ● മാ?ാ?ി?രി??ംഇ?ു??ംകൂ?ിവായിൽചവയ്?ുക. ● പ?െന?ി?ചവയ്?ുക. ● മാ?ളിർചവ??വായകഴുകുക. ● ഞാവലിെ?കുരുഅര?്േതനുംകൂ?ിചവ??തു??ക. ● െവ?ിലയുംകേ?ാലവുംചവയ്?ുക. ● ഇര?ിമധുരംെമെ?ചവ?ിറ?ുക. ● ഏലം/?ഗാ?ൂഎ?ിവവായിലി??ചവയ ്?ുക. More remedies at ​ottamoolikal.net​​14

 15. പുഴു??് ● േപരാലിെ?കറേപാടിൽെതാടുക. ● ആര?േവ?ിെ?ത?്കടി??ചവയ്?ുക. ● ക???്, ജാതി?ാ, കുരുമുളക്എ?ിവെപാടി??പ?്േത?ുക. ● എരി?ിെ?പാൽപ?ിെ?േപാടിൽഒഴി?ുക. ● തു?യുെടനീരുംെചറുേതനുംേചർ?്വായിൽെകാ??ക. പ??േവദന ● െചറുചൂടു?ഉ??െവ?ംകവിൾെകാ??ക. ● ജാതി?യുംഇ?ു??ംേവദനയു?ിട?്വയ്?ുക. ● േപരയുെട ഇലയും ഉ??ം െവള??ു?ിയും അര?? ആ പ?ിെ? പുറ?ുവയ്?ുക. ● െചറുേതനുംഇ?ിനീരുംേചർ?്വായിൽെകാ??ക. ● ?ഗാ?ൂേവദനയു?ിട?്വയ ് ?ുക. ● േപരയിലയി?്തിള?ി?ാറിയെവ?ംവായിൽെകാ??ക. ● ഉ??ം െവള??ു?ിയും കിഴിെക?ി മുകളിൽവയ്?ുക. േവദനയു? പ?ിെ? അ?ൻഡിൈസ?ിസ് ● കായം, ഇ?ു?് എ?ിവ മുരി?െ?ാലിയുെട കഷായ?ിൽ േചർ?്നിത?വുംകഴി?ുക. വിയർ?്ഇ?ാ?അത??ഷ്ണം ● താമര?ുള?ിെല േശഷംഅത്ഉണ?ിയേശഷംകുളി?ുക. െചളി േദഹം മുഴുവൻ േത??പിടി?ി? പുളി??തിക?ൽ ● നാര?ാെവ?ംകുടി?ുക. ● േവ?ിലേമാരിൽഅര??കുടി?ുക. ● െവള??ു?ിയുെടനീരുംപശുെന??ംരാവിെലകഴി?ുക. More remedies at ​ottamoolikal.net​​15

 16. വയറുേവദന/വയറിള?ം ● കൂവെ?ാടികുറു?ിയത്ഒരു?ാ?്കഴി?ുക. ● േപരാലിെ?െമാ??കൾപാലിൽചത??തിള?ി?് കുടി?ുക. ● ഉ??ംകാ??ജീരകവുംഅര?്ഒരുസ്പൂൺകഴി?ുക. ● ഉലുവഅര?്േമാരിൽകല?ികുടി?ുക. ● െവള??ു?ിയും ചു?ും ആ?ികുടി?ുക. ● പ?മ?ള?ം കായവും കുടി?ുക. ● ചു?്െപാടി?ത്േമാരിൽകല?ികഴി?ുക. ● അമു?ുരംേതനിൽചാലി?്കഴി?ുക. ● ഇ?ിനീരുംഅ?ംഉ??ംേചർ?ത്കഴി?ുക. എല?ിെ? കറയും കഷായം പുതിനയിലയും അര?് േമാരിൽ അമിതവിയർ?് ● ഉലുവെ?ാടിയും ചീവ?െ?ാടിയും ഒരുമി?? േചർ?് േദഹ?് പുര?ികുളി?ുക. ● മുതിരഅര??േദഹ?ുേത??പിടി?ി?േശഷംകുളി?ുക. ● മ?ൾഅര??േത?്കുളി?ുക. ● ധാരാളംെവ?ംകുടി?ുക. അർശസ് ● േപരാലിെ?െതാലികഷായമാ?ികുടി?ുക. ● മുരി?യിലേതാരനുംേമാരുംകൂ?ികഴി?ുക. ● െവള??ു?ിെന?ിൽമൂ?ി??കഴി?ുക. ● ചുവ?ു?ിയും ഭ?ണേ?ാെടാ?ംകഴി?ുക. ● പാലിൽഎ?ര?്കുടി?ുക. ● പാലിൽചുവ?ു?ിഅര??േസവി?ുക. ● നിലംപര?പാലിൽഅര??കുടി?ുക. ● വാളന്പുളിയുെടപൂ?ൾപിഴി?്അ?ംകുടി?ുക. ● െവള??ു?ിയും പന?ൽ??വും തി?ുക. ഉ??ം ച?ലംപര?യും അര?് െന?ിൽ വറ?ു More remedies at ​ottamoolikal.net​​16

 17. ● വാഴ?ഴവും പഴകിയ വാളൻപുളിയും കൽക?വും ഒരുമി?? േചർ?്നാലുതവണകഴി?ുക. അൾസർ ● കറിേവ?ിലയി?്തിള?ി?െവ?ംകുടി?ുക. ● വാഴ?ി?ിയുെട നീെരടു?് കുടി?ുക. ● എ?ാദിവസവുംഒരുമാതള?ഴ?ിെ?പകുതികഴി?ുക. ● പാലിൽബദാംഅര??േചർ?്കഴി?ുക. ● െന?ി?ക?ിെകാ?്മുറി?ാെതകടി??തി?ുക. ● വാഴ?ഴംദിവസവുംകഴി?ണം. ● െചറുനാര?ാനീരുംകരി?ിൻനീരുംസമംകഴി?ുക. ● കരി?ിൻനീരിൽഇ?ിനീരുംേചർ?്കഴി?ുക. ● േതനുംബീ?്റൂ?്നീരുംേചർ?്കഴി?ുക. ● ഇ?ു??ംകാ??േവ?ിലയുംേമാരിൽകഴി?ുക. േതനിൽ ചാലി?് രാവിെല More remedies at ​ottamoolikal.net​​17