capita selecta loonbelasting mr maurice r m deden deventer 18 oktober 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. Deden Deventer 18 oktober 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. Deden Deventer 18 oktober 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. Deden Deventer 18 oktober 2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 285 Views
  • Uploaded on

Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. Deden Deventer 18 oktober 2010. Bedrijfspresentatie 01 Jean Paul van ‘t Hof 01-01-2009. Agenda. Concept regeerakkoord / Belastingplan 2011 Werkkostenregeling hoofdlijnen Vervoer Eigen vervoer Openbaar vervoer Auto van de zaak 30%-regeling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. Deden Deventer 18 oktober 2010' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
capita selecta loonbelasting mr maurice r m deden deventer 18 oktober 2010

Capita selecta Loonbelasting mr. Maurice R.M. DedenDeventer18 oktober 2010

Bedrijfspresentatie 01

Jean Paul van ‘t Hof

01-01-2009

agenda

Agenda

Concept regeerakkoord / Belastingplan 2011

Werkkostenregeling hoofdlijnen

Vervoer

Eigen vervoer

Openbaar vervoer

Auto van de zaak

30%-regeling

Flexibele arbeidsrelaties

ZZP’er

Uitzendkrachten

Internationale uitzending binnen concernverband

concept regeerakkoord

Concept regeerakkoord

Vermindering administratieve lasten- en regeldruk met 10% in 2012 ten opzichte van 2010.

Uniformering loonbegrip

Aanpak van de loonsomheffing

Vitaliteitsregeling

Levensloopregeling en spaarloon worden geïntegreerd tot een regeling die ondersteunt in zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen.

Let op: De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden!

Persbericht Ministerie SZW (8 oktober 2010)

Kleine banenregeling voortgezet in 2011: werkgevers betalen geen sv premies voor werknemers tot 23 jaar, die minder verdienen dan helft van het wet. minimum loon

belastingplan 2011

Belastingplan 2011

Loon in / Loon over methodeOok voor 2011 blijft het mogelijk om binnen het kalenderjaar loonbetalingen toe te rekenen aan verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben.

Stimulering Speur- en Ontwikkelingswerk

Afdrachtvermindering van 46% op het totale S&O loon tot een grens van EURO 220.000

Voor het meerdere geldt 16%

Totale maximumbedrag is EURO 11 miljoen

belastingplan 20117

Belastingplan 2011

Werkkostenregeling verruiming

Vakliteratuur thuis of op kantoor bezorgd ook gerichte vrijstelling

Inschrijving beroepsregister ook gerichte vrijstelling

Ter beschikking gestelde kleding met logo ten minste 70 cm² wordt op nihil gewaardeerd

Geen onderscheid meer tussen forfaitair bedrag ontbijt, lunch en diner: EURO 2,90 per persoon per maaltijd

Bedrijfsfitness op de werkplek nihilwaardering

werkkostenregeling hoofdlijnen

Werkkostenregeling, hoofdlijnen

Wijs vergoedingen/verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling vallen

Indien niet aangewezen, dan belast loon bij de werknemer

Verschuldigde loonbelasting bij aanwijzing komt voor rekening van de werkgever en bedraagt 80%

1,4% (1,5% na invoering Wet uniformering loonbegrip) over het kolom 14 loon is onbelast

Uitgezonderd zijn:

- Gerichte vrijstelling

Voorziening op de werkplek met nihil waardering

Geen saldering van de forfaitaire ruimte mogelijk binnen concernverband

Ongebruikelijkheidstoets

Intermediaire kosten

Discussie werkgever-belastingdienst verschuift naar werkgever-werknemer

vervoer reiskostenvergoedingen algemeen

Vervoer, reiskostenvergoedingen algemeen

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M

EURO 0,19 per zakelijk gereden kilometer

Woon-werkverkeer

Dienstreizen

Auto, fiets, ov, te voet, etc.

Wat te doen met kilometers naar huis om te lunchen?

Rechtbank Arnhem 14 juli 2009, nrs. 08/5324 en 08/5329

Hoger beroep is aangetekend

Bij taxi, boot, vliegtuig: geen beperking tot EURO 0,19

Openbaar vervoer: werkelijke kosten

Plaatsbewijzen in administratie

OV-chipkaart: vrije bewijsleer, bijv. via door het vervoerbedrijf gemaakte overzichten van transacties met de kaart

vervoer vaste reiskostenvergoedingen

Vervoer, vaste reiskostenvergoedingen

Voor reiskosten met vast en gelijkmatig karakter kan een vaste vergoeding worden gegeven (woon-werk)

Artikel 15a, lid 1 onderdeel k Wet LB

Vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie

Indien totale reisafstand (heen en weer) meer is dan 150 kilometer per dag

Praktische regeling

Stel het aantal reguliere werkdagen vast op 214

Totale reisafstand per dag bedraagt maximaal 150 kilometer

Doorgaans reizen naar vaste arbeidsplaats

Op jaarbasis ten minste 36 weken (70% van 52 weken)

Ruimere methode ook mogelijk: werknemer moet dan op minstens 128 werkdagen naar de vaste arbeidsplaats reizen.

Werknemer kan tot 2 dagen per week thuis werken en de volledige onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven ontvangen

vervoer vaste reiskostenvergoedingen11

Vervoer, vaste reiskostenvergoedingen

Salderingsmethode

Bereken het gemiddelde van de hoge (dienstreis)vergoedingen en de normale of lagere (woon-werk)vergoedingen

Wel schriftelijk vastleggen

Carpoolen

EURO 0,19 per kilometer voor bestuurder en mede inzittenden

Niet bij vervoer vanwege de inhoudingsplichtige

Meerijregeling op initiatief van de werkgever: chauffeur wel en inzittenden geen onbelaste vergoeding van EURO 0,19 per kilometer, ook omrijkilometers

Meerijregeling op initiatief van de werknemers: zowel de chauffeur als ook de inzittenden kunnen onbelaste vergoeding ontvangen, zonder omrijkilometers

Parkeer-, veer- en tolgelden: verplichte eindheffing

vervoer auto van de zaak

Vervoer, auto van de zaak

Artikel 13bis Wet LB

Wet uniformering loonbegrip: voordeel auto van de zaak wordt ook premieloon!

Hoogte bijtelling (ten minste)

35%, bij auto van 15 jaar of ouder, dan wiev

25%, uitgangspunt

20%, 14% of 0%, afhankelijk van CO2 uitstoot

Eigen bijdrage voor privé gebruik komt in mindering op bijtelling

Hoge Raad 13 augustus 2010, nr. 08/02970: eigen bijdrage standsuitgave slechts naar rato aftrekbaar

Indien minder dan 500 privé kilometers per jaar: geen bijtelling

Verklaring geen privé gebruik

Wat te doen bij 2 opeenvolgende auto’s (de een meer dan 500 km op jaarbasis privé, de ander niet) bij dezelfde werkgever? En bij 2 verschillende werkgevers?

30 regeling algemeen

30%-regeling, algemeen

Extraterritoriale kosten (15a lid 1 onderdeel j Wet LB)

1. werknemer is vanuit het buitenland aangeworven2. loon is onderworpen aan Nederlandse loonbelasting3. specifiek deskundig / schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt4. aanvragen beschikking bij de belastingdienst5. maximaal 120 maanden6. status belastingplicht

Vanaf 1 januari 2011: artikel 31a lid 2 onderdeel e Wet LB (gerichte vrijstelling bij de nieuwe werkkostenregeling)

30 regeling ontslagvergoeding

30%-regeling, ontslagvergoeding

Voordat de werknemer per 1 januaria.s. wordtontslagen, staatdezevanaf 1 maart op non-actief. Salariswordtdoorbetaald.

Is de 30%-regeling van toepassing?- salarisperiodejanuari-februari/maart-december- ontslagvergoeding- vanafinvoering Wet UniformeringLoonbegrip

HR 25 januari 2008, nr. 43.396

Art. gew. toel. Wet Unif. Loonb., pag. 40

30 regeling binnen concernverband

30%-regeling, binnen concernverband

Medewerker wordt vanuit het buitenland binnen concern naar Nederlandse concernmaatschappij gedetacheerd.

Op naam van welke inhoudingsplichtige wordt de 30%-regeling aangevraagd?- buitenlandse concernmaatschappij- Nederlandse concernmaatschappij

HR 29 juni 2007, nr. 42.748

Besluit 12 januari 2010, DGB2010/267M

30 regeling onbelaste vergoeding naast de regeling

30%-regeling, onbelaste vergoeding naast de regeling

Kunnen de volgende kosten onbelast naast de forfaitaire 30%-regeling worden vergoed?- kosten van het doen van de aangifte IB- aanvraag 30%-regeling- dubbele huisvestingskosten- aanvraag MVV, VV, TWV

Hof Den Bosch 28 februari 2008, 07/00233 MK IVConclusie AG 2 april 2009, nr. 08/02969Besluit 11 februari 2004, CPP 2003/641M

30 regeling tot slot

30%-regeling, tot slot

Aanvraag 30%-regeling en kennismigrantenregeling

Expatcenter Amsterdam/Rotterdam

Overige expatpraktijk:- verschuiving IB-aangifte naar salarisadministratie- afspraken belastingdienst buitenland

Werkelijke ET kostenvergoeding

Uitgezonden werknemers

flexibele arbeidsrelaties zzp er

Flexibele arbeidsrelaties, ZZP’er

RelatietussenZZP’er en werkgeverkankwalificerenals (fictieve) dienstbetrekking.

Gevolg: risicoomnaast de ZZP-fee ooknogtemoetenbetalen:

loonbelasting

premiesvolksverzekeringen

premieswerknemersverzekeringen

inkomensafhankelijkebijdrageZorgverzekeringswet

LET OP: kostenwerkgeverkunnendanaanzienlijkstijgen!

flexibele arbeidsrelaties zzp er19

Flexibele arbeidsrelaties, ZZP’er

VerklaringArbeidsRelatie

Kwalificatie van de VAR

WinstuitOnderneming

risico op naheffingsaanslagvoorwerkgeveruitgesloten

Werkzaamhedenverrichtvoorrekening en risico van eigen BV

risico op naheffingsaanslagvoorwerkgeveruitgesloten

Resultaatuitoverigewerkzaamheden

Loon uitdienstbetrekking

flexibele arbeidsrelaties zzp er20

Flexibele arbeidsrelaties, ZZP’er

Type werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden op de VAR moet overeenstemmen met werkelijke activiteiten.

Duur van de werkzaamheden

In principe maximaal één jaar geldig.

Vaststellen van de identiteit

Kopie paspoort of identiteitskaart, geen kopie rijbewijs.

Buitenland

Het is mogelijk ook een VAR aan te vragen door een ZZP’er die in het buitenland woont.

flexibele arbeidsrelaties zzp er21

Flexibele arbeidsrelaties, ZZP’er

Indien geen geldige VAR-WUO of VAR-DGA, dan toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Echte dienstbetrekking

Is er sprake van loon, arbeid, gezag?

Fictieve dienstbetrekking

Indien de ZZP’er voor ten minste een periode van een maand op doorgaans tenminste 2 dagen per week 40% van het minimum loon verdient.

flexibele arbeidsrelaties uitzendkracht

Flexibele arbeidsrelaties, Uitzendkracht

Ingevolge de inlenersaansprakelijkheid kan de werkgeverhoofdelijkaansprakelijkgesteldwordenvoor de belastingen en sociale zekerheidspremies die niet zijnbetaalddoorhetuitzendbureau.

loonbelasting

premiesvolksverzekeringen

premieswerknemersverzekeringen

inkomensafhankelijkebijdrageZorgverzekeringswet

omzetbelasting

flexibele arbeidsrelaties uitzendkracht23

Flexibele arbeidsrelaties, Uitzendkracht

Kritischeselectieuitzendbureau

gerenommeerdeuitzendbureaus (met naam)

verklaringgoedbetalingsgedrag

referentiesopvragen

goedecontractueelvastgelegdeafspraken

let op bijprijsaanbiedingen

houdeengoedeeigenadministratiebij

G-rekening

Totbedrag van storting op de G-rekening kan werkgever niet aansprakelijkgesteldworden. Werkgeverbetaaltfactuuruitzendbureaugesplitst: 35% op G-rekening en 65% rekeningnr. uitzendbureau.Rechtstreeksstortenbij de Belastingdienst

flexibele arbeidsrelaties uitzendkracht24

Flexibele arbeidsrelaties, Uitzendkracht

Depotstelsel

G-rekening/rechtstreeks storten gaat verdwijnen

introductie depotstelsel

uitzendbureau houdt depot aan bij Belastingdienst

werkgever stort gedeelte factuur op depot

nog niet bekend wanneer precieze ingangsdatum

flexibele arbeidsrelaties uitzendkracht25

Flexibele arbeidsrelaties, Uitzendkracht

Inhuur via buitenlandsuitzendbureau

Belastingverdrag van toepassing?

indien minder dan 183 dagen in Nederland en

uitzendbureauheeftgeen vaste inrichting in Nederland,

wieis de (materiële) werkgever?

Werkgeverismaterieelwerkgeverals:

voerthetuitzendbureauwerkgeversfunctiesuit?

feitelijkgezaguitzendkrachtenbij Van Lunteren BV?

koppelingbeloninguitzendkracht en feeuitzendbureau?

LET OP: heffingsrecht dan aan Nederland, maar werkgevergeeninhoudingsplicht LB

flexibele arbeidsrelaties binnen concernverband internationaal

Flexibele arbeidsrelaties, binnen concernverband internationaal

In de situatie dat de uitgezonden werknemer formeel in dienst blijft bij de buitenlandse concernvennootschap, dan:

Indien de internationale (specifiek deskundige) medewerker wordt uitgezonden naar Nederland voor een kortere periode dan 60 werkdagen per 12 maandsperiode, ontstaat er geen belastingplicht in Nederland (geen sprake van een verdragswerkgever).

Staat de werknemer in gezagsrelatie tot werkgever?

Worden de werkzaamheden verricht voor rekening en risico van de werkgever?

Wordt de beloning van de tijdelijk uitgezonden medewerker ‘als zodanig’ doorbelast aan de werkgever?

contactgegevens

Contactgegevens

Maurice Deden

maurice@courdid.com

www.courdid.com

070-315 34 70