slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม PowerPoint Presentation
Download Presentation
การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. ๑. การเตรียมการและการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

slide2
๑. การเตรียมการและการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ตามหนังสือ สตง. ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๔๖ กำหนดให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • กรณีส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค รวมทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • กรณีหน่วยงานอื่นๆ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
slide3

ให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่ สตง. กำหนด

โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี

และส่งสำเนาให้ สตง. หรือ สนง.สตง ภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี

เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้

ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ

และส่งสำเนาให้ สตง. หรือ สนง.สตง. ภูมิภาค แล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

slide4
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุประเภทงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ต้องรู้ระเบียบพัสดุฯ จึงจะสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้อง

slide5
๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
slide6

หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๔๐๕/ว ๖๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๔๕

 • ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามแล้ว ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ
 • จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคานั้นโดยสรุป เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจดูของประชาชน
slide7
๓. กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • การจัดทำเอง
 • การซื้อ
 • การจ้าง
 • การจ้างที่ปรึกษา
 • การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
 • การเช่า
 • การแลกเปลี่ยน
slide8
วิธีการจัดหา

การจัดซื้อหรือจ้าง

 • วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท
 • วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท
 • วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข
 • วิธีกรณีพิเศษ ไม่มีกำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข
 • วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 • ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49 ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
slide9

หน่วยงานเริ่มจัดหาเมื่อใดหน่วยงานเริ่มจัดหาเมื่อใด

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ กำหนดว่า “หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนำไปใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบนี้ เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ มาตรา ๒๓ กำหนดสรุปว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
slide10
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

มาตรา 26

ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ กระทำการก่อหนี้ผูกพัน หรือจ่ายเงิน หรือโดยรู้อยู่แล้ว ยินยอมอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวนั้น โดย ฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออก โดย พ.ร.บ. นี้

นอกจากความรับผิดทางอาญา จะต้องชดใช้จำนวนเงินที่ส่วนราชการจ่ายไป/ต้องผูกพันจะต้องจ่าย

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้จำนวนเงินนั้น ตลอดจนค่าสินไหมใด ๆ ให้แก่ส่วนราชการ

slide11

คณะกรรมการในการซื้อ/จ้างคณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง

 • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา
 • คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
 • คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
 • คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 • คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(มติคณะรัฐมนตรี)
slide12
องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประธาน 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 2 คน

แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

** หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 448 ลว. 26 ธ.ค. 51 กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ

** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป** (ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ)

slide13
องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือไม่องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือไม่

หลักการ

ประธาน / กรรมการ ต้องเป็นข้าราชการ

ผู้ตรวจรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

กรณีซื้อ / จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท

กวพ. ยกเว้น ตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว 155 ลว. 1 พ.ค. 50 ดังนี้

กรณีมหาวิทยาลัย ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างได้

กรณีส่วนราชการอื่น ให้พนักงานราชการเป็นผู้ตรวจรับ พัสดุ/งานจ้างได้

slide14
ข้อห้าม

กรรมการรับและเปิด

ซองประกวดราคา

กรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

กรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

กรรมการตรวจรับพัสดุ

slide15
การประชุมของคณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ

- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

องค์ประชุม

- ถือเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง

เพิ่มอีก 1 เสียง

มติกรรมการ

ยกเว้น

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ต้องใช้มติเอกฉันท์

slide16

การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็นหลายครั้ง

โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

1) แบ่งวงเงิน ให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ

2) ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป

slide17

วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

พัสดุที่จะจัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่

พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้

พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกันหรือไม่

แนวทางการพิจารณาเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

slide18

การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

การจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา เมื่อมีการประมาณการความต้องการในการใช้งานของทั้งปีแล้ว จะต้องจัดซื้อรวมในครั้งเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จำเป็นต้องแยกซื้อที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัสดุ จะต้องกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

slide19
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทำรายงานของซื้อ/จ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี

- หัวหน้าส่วนราชการ

- ปลัดกระทรวง/ทบวง

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ดำเนินการจัดหา

ขออนุมัติ

หัวหน้าส่วนราชการ

การทำสัญญา

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- ผู้ควบคุมงาน

การตรวจรับ

slide20
การทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างการทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

slide21
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 27)

** ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้องทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

หลักการ

รายละเอียดของรายงาน

- เหตุผลความจำเป็น

- รายละเอียดของพัสดุ

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี

- วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง

- กำหนดเวลาที่ต้องใช้

- วิธีจะซื้อ/จ้าง

 • - ข้อเสนออื่นๆ

* การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา

slide22
ข้อยกเว้น

** การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และ วิธีพิเศษกรณีเร่งด่วนตาม 23 (2) หรือ 24 (3) ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ จะทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

** การซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ตามข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง แต่ต้องทำรายงานขอความเห็นชอบ

slide23

ใครเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะใครเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • คณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้ง
 • ผู้ใช้พัสดุ
 • งานก่อสร้างแบบรูปรายการ
 • (อาจจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบ)
slide24

การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาการดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

3

เจ้าหน้าที่ พัสดุ

4

ติดต่อ

1

เสนอราคา

รายงาน (๒๗)

5

ใบสั่ง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่งของ/งาน

6

เห็นชอบ (๒๙)

2

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง

ผู้ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับการจ้าง

หัวหน้าส่วนราชการ

slide25

การดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาการดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

ข้อยกเว้น

วิธีการ

 • กรณีจำเป็นเร่งด่วน
 • ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
 • ดำเนินการตามปกติไม่ทัน
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบ
 • ดำเนินการไปก่อน
 • รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้า
 • ส่วนราชการ
 • ใช้รายงานเป็นหลักฐานการตรวจรับ
slide26

วันประกาศห่างจากวันปิดรับซอง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

เริ่มต้นรับซองนับตั้งแต่วันประกาศ

วันปิดรับซอง จะต้องห่างจากวันเริ่มต้นรับซองไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

... ?... วัน คำนึงถึงตรวจฮั้ว

วันประกาศ

รับซองอย่างน้อย ๑๐ วัน

วันรับซอง

ปิดรับซอง

เปิดซอง

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๑)

ข้อ 27

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อ 29

- ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน / นานาชาติ ไม่น้อยกว่า 45 วัน

- ส่งประกาศ + เอกสารสอบราคา ให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด

- ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย

จัดทำประกาศ (ข้อ 40)

เผยแพร่เอกสาร

slide27

- ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง

ประธานกรรมการ

การยื่นซอง

- ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ (กรณีที่กำหนดไว้)

- เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิดซอง

การรับซอง

- ระบุวันและเวลารับซอง

- ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที

 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งให้ คกก.เปิดซองสอบราคาในวันเปิดซอง

การเก็บรักษาซอง

- หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลัน หลังครบกำหนดรับซอง

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๒)

slide28

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)

ขั้นที่ 1ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + ประกาศชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ขั้นที่ 2

เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

+ อ่านแจ้งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกำกับ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

slide29

การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง

1. บุคคล /นิติบุคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่

- มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

- มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน

- มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

2. เข้าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน

slide30
ความสัมพันธ์ในเชิงทุนความสัมพันธ์ในเชิงทุน

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ใน หจก.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. บมจ.(>25% หรือ กวพ. กำหนด)

 • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ / หจก.
 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. บมจ.
slide31
ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

ผู้จัดการ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน

มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการ

บุคคลหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย

slide32
ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

- ผู้จัดการ

- หุ้นส่วนผู้จัดการ

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้บริหาร

- ผู้มีอำนาจใน

การดำเนินงาน

-หุ้นส่วนใน

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ / หจก.

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ใน บจก. / บมจ.

slide33

ตัวอย่าง: ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

เชิงบริหาร

เชิงทุน

เชิงไขว้

slide34

ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ หจก.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)

บริษัทจำกัดหรือ บจม.

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

กิจการร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการร่วมค้า

- นิติบุคคล ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

เอกสารอื่น - หลักฐานแสดงฐานะการเงิน

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง

slide35
EX.การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อเท็จจริง ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคล ไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอำนาจควบคุม แต่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด

 • คำวินิจฉัย1. การกำหนดให้ยื่นบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
slide36
EX. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)

คำวินิจฉัย 2. หากผู้เสนอราคารายใดมิได้ยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ถือเป็นการผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการไม่ยื่นเอกสารทำให้คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง

 • คำวินิจฉัย 3. ในใบเสนอราคาได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ซึ่งผู้เสนอราคาได้ทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จึงควรต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
slide37
EX.การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ต่อ)
 • คำวินิจฉัย 4. ในทางความเป็นจริง หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการอาจเป็นบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ โดยเป็นผู้บริหารที่แท้จริงในทางอ้อม
 • คำวินิจฉัย 5. หากส่วนราชการไม่ดำเนินการตามแนววินิจฉัยของ กวพ. อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน และอาจถูกฟ้องร้องให้รับผิดได้ ตลอดจนอาจมีผลกระทบต่อมาตรการป้องกันการสมยอมการเสนอราคา
slide38
การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๓)

ขั้นที่ 3คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

** หนังสือ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ในส่วนที่ ไม่สามารถกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ **

ข้อสังเกต

รายที่เลือกไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้พิจารณารายต่ำถัดไป

ราคาเท่ากันหลายราย ให้ผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวยื่นซองใหม่

ถูกต้องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ดำเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม

ขั้นที่ 4เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ขั้นที่ 5รายงานผลและความเห็น ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ

slide39

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา (๔)

กรณีเกินวงเงิน (ข้อ 43)

 • เรียกรายต่ำสุดมาต่อรองให้อยู่ในวงเงินหรือสูงกว่าไม่เกิน 10 %
 • ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่
 • ถ้าไม่ได้ผลอีก ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
 • ** ขอลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน
 • ** ขอเงินเพิ่มเติม
 • ** ยกเลิกการสอบราคา
slide40

ขั้นตอนการประกวดราคา

จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง

และแต่งตั้ง

คณะกรรมการ (ข้อ ๒๗)

จัดทำเอกสาร

ประกวดราคา

(ข้อ ๔๔)

การประกาศเผยแพร่การประกวดราคา

(ข้อ ๔๔, ๔๖)

การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

(ข้อ ๖๕)

การพิจารณาผลการประกวดราคา

(ข้อ ๕๐)

การรับและเปิดซอง

(ข้อ ๔๙)

การทำสัญญา (ข้อ ๑๓๒-๑๓๓)

ตรวจรับ

slide41

ข้อ 27

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อ 29

จัดทำเอกสาร (ข้อ 44)

 • ทำตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด หรือ
 • ที่ผ่านการตรวจจาก สนง.อัยการสูงสุด
 • - แตกต่างหรือไม่รัดกุมส่ง
 • สนง. อัยการสูงสุดตรวจ

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (1)

slide42

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

ประกาศ

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

 • ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

ให้ขาย

 • ห้ามมีเงื่อนไขในการให้/ขาย

คำนวณราคา

ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

ห้ามร่นหรือเลื่อนวันรับซอง และเปิดซองประกวดราคา

วันรับซองประกวดราคา

slide43

การเผยแพร่ข่าวการประกวดราคาการเผยแพร่ข่าวการประกวดราคา

ส่งไปรษณีย์ EMS

 • ให้จัดทำเป็นประกาศ
 • ส่งวิทยุและหนังสือพิมพ์
 • ส่งกรมประชาสัมพันธ์
 • ส่งองค์การสื่อสารมวลชน
 • ส่งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
 • ส่ง สตง.
 • ปิดประกาศ ณ ที่ ทำการ
 • ในตู้ปิดประกาศมีกุญแจปิด
 • มีผู้ปิดและผู้ปลดประกาศ ซึ่งมิใช่ คนเดียวกัน และมีพยานรับรองด้วย

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา (2)

หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างก็ได้

slide44

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา- รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซอง ลงชื่อกำกับ- ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน ส่งสำเนาให้ธนาคารผู้ออก- รับเอกสารตามบัญชีรายการ พร้อมพัสดุตัวอย่าง แคตตาล๊อก หรือแบบรูป

และรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกไว้

- พ้นกำหนดรับซอง ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐาน

slide45

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

 • คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
 • - ส่งเอกสารส่วนที่ 1 ให้ คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา พร้อมบัญชีรายการเอกสาร โดยเปิดเผย เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับ
 • - ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐาน พร้อมรายงาน การดำเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
slide46

การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ

ยกเลิก/ดำเนินการต่อไป

- คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้าง

- ถูกต้องรายเดียว (๔๑)

- พิจารณาราคา เกณฑ์ปกติ

ยกเลิก

- ไม่มีผู้เสนอราคา หรือไม่ถูกต้องตาม spec (๕๒)

- เท่ากันหลายราย

- สูงกว่าวงเงิน

รายต่ำสุด

- ประกวดราคาใหม่ ไม่ได้ผลดี

ยื่นซองใหม่

อนุโลมข้อ ๔๓

ใช้วิธีพิเศษ

slide47

รายงาน ข้อ ๒๗

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

ให้ความเห็นชอบ ๒๙

เงื่อนไข (ข้อ ๒๓) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๗)

การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ

เจรจาตกลงราคา

- จะขายทอดตลาด

เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- เร่งด่วนช้าเสียหาย

- ราชการลับ

เชิญผู้มีอาชีพขายมาเสนอราคาและต่อรอง

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order)

เจรจาผู้ขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรือดีกว่า

slide48

เงื่อนไข (ข้อ ๒๓) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๗)

การดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ

- ซื้อจากต่างประเทศ

สั่งตรงโดยให้หน่วยงานอื่นในต่างประเทศสืบราคาให้

เชิญผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายมาเสนอราคาและต่อรอง

- จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ

- ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างเฉพาะ

เชิญเจ้าของมาตกลงราคา

- ดำเนินงานโดยวิธีอื่นแล้ว ไม่ได้ผลดี

สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายและผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ต่อรองราคา

slide49

รายงาน ข้อ ๒๗

หัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ให้ความเห็นชอบ ๒๙

เงื่อนไข (ข้อ ๒๔) วงเงินเกิน 1 แสนบาท

วิธีการ (ข้อ ๕๘)

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือโดย เฉพาะหรือชำนาญโดยพิเศษ

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่ไม่ทราบ ความเสียหาย

- เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- เร่งด่วนช้าเสียหาย

การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ

slide50

การดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ

ราชการลับ

เชิญผู้มีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิม ราคาต่ำกว่าหรือราคาเดิม

จ้างเพิ่ม

(Repeat Order)

สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างและผู้เสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ต่อรองราคา

ดำเนินการโดยวิธีอื่นไม่ได้ผลดี

slide51

การดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษการดำเนินการซื้อและการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

(ข้อ ๒๗)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าส่วนราชการ

(ข้อ ๒๙)

- วงเงินเกิน 100,000 บาท

หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งซื้อหรือจ้าง

- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เป็นอำนาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ติดต่อตกลงราคา

กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

เงื่อนไข :

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

1. เป็นผู้ทำ/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ซื้อ/จ้าง

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อ/จ้าง

slide52

การเช่า

ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม

การเช่า ก็คือ การที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด โดยผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าตอบแทนในการที่ตนได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินที่เช่านั้น

slide53

การจ้าง

ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายความรวมถึง การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การจ้างบุคคล/บริษัท ถือเป็นการจ้างทำของ ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ควรนำไปรวมกับการจ้างลูกจ้างของหน่วยงาน

slide54

การจ้างที่ปรึกษา

การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา

แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ด้วยเงินงบประมาณ

ที่ปรึกษา หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สำรวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

slide55

กรณีศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัดนิติบุคคลเดียวกันกระทำได้หรือไม่ ?

 • จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง
 • จำหน่ายในนาม กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง

จัดตั้งเป็นกองทุน จึงไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน

ออกใบเสร็จรับเงินในนามของ กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง