tst rningar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ätstörningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ätstörningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ätstörningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 445 Views
 • Uploaded on

Ätstörningar. Ett informationsmaterial om kliniska riktlinjer för utredning och behandling. För de flesta av oss blir förhållandet till mat sällan hälsoproblem Men för vissa personer blir det annorlunda…. Definition.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ätstörningar' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tst rningar

Ätstörningar

Ett informationsmaterial om kliniska riktlinjer för utredning och behandling

slide2

För de flesta av oss blir förhållandet till mat sällan hälsoproblem

Men för vissa personer blir det annorlunda…

definition
Definition

Med ätstörningar avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande.

Störningen ska inte vara sekundär till någon känd allmänmedicinsk åkomma (t.ex. hypotalamisk tumör) eller någon annan psykiatrisk störning (t.ex ångestsyndrom)

Fairburn & Walsh, 2002

vad k nnetecknar tst rningar
Vad kännetecknar ätstörningar?
 • Gemensamt för ätstörningar är att självkänslan är överdrivet påverkad av kroppens vikt och form.
 • Ett stört förhållande till den egna kroppen med ett stort kroppsmissnöje och en stark rädsla för att gå upp i vikt.
 • Kontroll på kroppen för att kompensera låg självkänsla
vilka r tst rningsdiagnoserna
Vilka är ätstörningsdiagnoserna?
 • Anorexia nervosa
 • Bulimia nervosa
 • Ätstörning utan närmare specifikation
diagnostiska kriterier dsm iv anorexia nervosa
Diagnostiska kriterier DSM IVAnorexia nervosa
 • Undervikt, 85 % av normalvikt
 • Viktfobi
 • Störd kroppsuppfattning. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppens vikt eller förnekar allvaret med den låga vikten.
 • Utebliven mens (ej P-piller
 • Typ: enbart svält eller med hetsätningar och kräkningar
bulimia nervosa
Bulimia nervosa
 • Återkommande hetsätningar: 1) en avgränsad tidsperiod äts en onormalt stor matmängd
 • 2) kontrollförlust
 • Olämpligt kompensations-beteende, kräkningar, fasta.
 • Hetsätning och kompensationsbeteende förekommer i snitt 2 ggr/vecka i minst 3 mån.
 • Självkänslan överdrivet påverkad av kroppens vikt och form.
 • Typ: med eller utan kräkningar.
tst rning uns
Ätstörning UNS
 • Anorexi, men regelbunden mens.
 • Anorexi, men normalvikt.
 • Bulimi, men hetsätningarna inte lika ofta.
 • Normalvikt, men olämpligt kompensationsbeteende.
 • Tuggar och spottar ut maten
hetst tningsst rning
Hetstätningsstörning
 • UNS typ 6,
 • Hetsätning 2 dagar/vecka i 6 mån
 • Minst 3 kännetecken:
 • Äter snabbare än normalt
 • Äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnås
 • Äter stora mängder utan att hunger.
 • Äter ensam pga skam
 • Känner sig äcklad, nedstämd.
 • Ingen kompensation
incidens
Incidens
 • AN  10-40 nya fall / 100 000 unga kvinnor (12-25 år) och år (osäkert)
 • BN  5-65 nya fall / 100 000 unga kvinnor (12-25 år) och år (mycket osäkert)
 • Ätstörning UNS / Hetsätningsstörning – studier saknas
 • Många metodologiska problem med befintliga studier
f rekomst och riskfaktorer
Förekomst och riskfaktorer
 • Debutålder: 12-18 år.
 • Kultur: Vanligast i västvärlden
 • Riskgrupper: Elitidrottare, diabetiker
 • Riskfaktorer: Kön, ålder, bantning.
tidiga tecken
Tidiga tecken
 • Ändrade matvanor
 • Viktfixering
 • Överaktivitet
 • Rödsprängda ögon,
 • Munsår, halskatarr
 • Sömnproblem
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Oregelbunden mens
symtom vid anorexi
Avmagring

Kalla händer och fötter

Torr och sprucken hud

Perifer cyanos

Tunt hår

Bradykardi

Perifera ödem

Skavsår

Lanugobehåring

Svullna spottkörtlar

Minskad muskelkraft

Magsmärtor, uppkördhet,förstoppning

Försenad längdtillväxt

Tand- tandköttskador

Försenad pubertetsutveckling

Symtom vid anorexi
gemensamma symtom
Viktfobi

Kompensatoriska beteenden

Stark önskan att gå ned i vikt

Extrem upptagenhet av vikt- och kroppsform

Självkänslan starkt kopplad till kropp och vikt

Episoder av hetsätning samt upplevelse av kontrollförlust

Negativ självbild

Gemensamma symtom
symtom vid bulimia nervosa
Normalvikt-undervikt-övervikt

Normal mens-oregelb-amenorré

Svullna spottkörtlar

Skavsår på handrygg

Munsår

Muskelsvaghet

Svullnad

Frätskador på tänderna

Buksmärtor, uppkördhet, gasbildn.

Försämrad tarmperistaltik

Lågt kalium

Symtom vid Bulimia nervosa
riskfaktorer f r s mre prognos
Riskfaktorer för sämre prognos
 • Hög insjuknandeålder
 • Extrem viktförlust vid anorexi
 • Störda familjerelationer
 • Anorektiska och bulimiska symtom samtidigt
 • Lång slutenvårdsbehandling
 • Psykiatrisk samsjuklighet
 • Lång tid mellan insjuknande och behandlings-start vid anorexi
en m jlig v g mot tst rningar

En känslig person

En möjlig väg mot ätstörningar…

Personlighet

En mottaglig individ

Ärftliga faktorer

Tidiga erfarenheter

Familj

Att vara kvinna

Kamrater

Skola

Låg självkänsla

En besvärlig situation, utlösande faktor

Separation, kränkande kommentar, ny miljö

Det kulturella budskapet

Smal= vacker, beundrad, någon

”Utvägen”

Anorexi, bulimi

Onda cirklar som upprätthålls av biologiska,

sociala och psykologiska mekanismer

Stress

Bantning

Fixering vid mat och vikt

multifaktoriell orsaksmodell

Predisponerande faktorer

Familj och uppväxt

Sociokultur

Biogenetik

Bantning

Utlösande

faktorer

”Viktfobi” - kontrollbehov

Vidmakthållande

faktorer

Svält

Hetsätning

Bantning

Kräkning

Multifaktoriell orsaksmodell
psykiatrisk samsjuklighet eller annan diagnos
Psykiatrisk samsjuklighet/eller annan diagnos
 • Depression
 • Social fobi
 • Generaliserad ångest
 • Tvångssyndrom
 • Missbruk
 • Schizofreni
 • PTSD
 • Neuropsykiatriska syndrom
 • Personlighetsstörningar
kroppslig samsjuklighet eller annan diagnos
Kroppslig samsjuklighet/eller annan diagnos
 • Endokrinasjukdomar
  • Hyperthyreos
  • Binjurebarkinsufficiens (Addison)
  • Hypofysinsufficiens
  • Diabetes mellitus
 • Tarmsjukdomar
  • Celiaki
  • Morbus Crohn
  • Ulcerös kolit
 • Tumörsjukdomar
 • Långvariga infektioner
prim rniv
Primärnivå
 • Primärvård, skolhälsovård, ungdomsmottagning
 • Här behandlas lindriga och okomplicerade ätstörningar
 • utan medicinska komplikationer
 • Behandling: somatiska kontroller, råd och stöd, matdagböcker, självhjälpsmanualer, dietiststöd,

på ungdomsmott. påbörjas psykoterapeutisk behandling

 • Patienten remitteras vidare om viktnedgången fortsätter trots insatt behandling
ppenv rd
Öppenvård
 • Barn o ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, specialiserad ätstörningsenhet
 • Här behandlas majoriteten av alla patienter med ätstörningar, även patienter med måttliga medicinska komplikationer
 • Behandling: somatiska kontroller, råd och stöd, matdagböcker, självhjälps-manualer, matstödsgrupper, farmakologisk behandling, psykoterapeutisk behandling, dietiststöd, sjukgymnastik
slutenv rd
Slutenvård
 • Barn o ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri,

Specialiserad ätstörnings klinik

 • Här behandlas patienter med svåra svälttillstånd och med allvarliga medicinska komplikationer som tidigare inte förbättrats i öppenvård. (även bulimiska patienter kan i undantagsfall behöva slutenvård)

Slutenvårdsindikationer:

BMI<14, puls<45, blodtryck<90/60, allvarliga elektrolyt-rubbningar, temp<35,5

Barn med snabb viktnedgång och total matvägran

Patienter som helt saknar sjukdomsinsikt och som ej är samarbetsvilliga (LPT)

vad s ger forskningen om behandling f r anorexia nervosa
Vad säger forskningen om behandling för anorexia nervosa?
 • Familjeterapi är bättre än individualterapi för unga nyinsjuknade anorexipatienter (Russell o Eisler)
 • Individualterapi bättre än familjeterapi för äldre patienter med längre sjukdomshistoria
 • Antidepressiv medicin(fluoxetin) har inte effekt på själva ätstörningen (Garner o Walsh)
 • All anorexi-behandling måste prioritera viktrestitution, psykoterapi skall alltid erbjudas i kombination med medicinsk omvårdnad och viktstöd
vad s ger forskningen om behandling f r bulimia nervosa
Vad säger forskningen om behandling för bulimia nervosa?
 • KBT är den i dagsläget bästa terapiformen (Fairburn)
 • Antidepressiv medicin har effekt på bulimiska symtom men är inte lika effektiv som KBT (Goldstein)
 • Kombinationen antidepressiv medicin och KBT har i enstaka studier visat bättre effekt än enbart KBT
 • Antidepressiv medicin rekommenderas inte som enda behandlingsform
 • Interpersonell terapi (IPT) har i några studier visat lika god effekt som KBT men det tar längre tid att uppnå