บทที่
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Updated On :

บทที่ 11 การธำรงรักษาพนักงาน. แนวความคิด. การธำรงรักษาพนักงาน เป็นวิธีการ ผูกใจ พนักงานให้อยู่กับองค์การ. คุณลักษณะพนักงานที่สมควรจะธำรงรักษา. ความมีน้ำใจ. จิตสำนึก. มีความรู้ความสามารถ. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ. มีความรับผิดชอบ. ภักดีต่อองค์การ. ความหมาย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บทที่ 11 การธำรงรักษาพนักงาน

แนวความคิด

การธำรงรักษาพนักงาน เป็นวิธีการผูกใจพนักงานให้อยู่กับองค์การ


คุณลักษณะพนักงานที่สมควรจะธำรงรักษาคุณลักษณะพนักงานที่สมควรจะธำรงรักษา

ความมีน้ำใจ

จิตสำนึก

มีความรู้ความสามารถ

มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

มีความรับผิดชอบ

ภักดีต่อองค์การ


ความหมายคุณลักษณะพนักงานที่สมควรจะธำรงรักษา

- การใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้พนักงานที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การได้นานที่สุด


ประโยชน์คุณลักษณะพนักงานที่สมควรจะธำรงรักษา

1. รักษาคนดี

2.ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ


ความสำคัญของการธำรงรักษาความสำคัญของการธำรงรักษา

ต่อองค์การ

ต่อพนักงาน

- ไม่สูญเสียพนักงาน

- มีขวัญและกำลังใจดี

- ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการสรรหาและคัดเลือก

- มั่นคงเพราะความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

-ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน


วัตถุประสงค์ความสำคัญของการธำรงรักษา

- รักษาคนดีไว้กับองค์การ

- ลดปัญหาเข้า - ออกของพนักงาน

- ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อองค์การ


ประโยชน์ของการธำรงรักษาประโยชน์ของการธำรงรักษา

ต่อองค์การ

ความเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาพลักษณ์ที่ดี

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มผลผลิตมากขึ้น


ต่อพนักงานประโยชน์ของการธำรงรักษา

มีความปลอดภัยจากระบบงานที่ดี

ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน


หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักการธำรงรักษาพนักงาน

1. หลักความเสมอภาค

ความเท่าเทียมกันในขอบเขตของการธำรงรักษา


2. หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักแห่งสิทธิประโยชน์

มีลักษณะการแลกเปลี่ยนกันและกันทั้งองค์การและพนักงาน เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพงาน และสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ


3. หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักแห่งการจูงใจ


4. หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักแห่งการตอบสนองความต้องการ

-การมอบสิทธิประโยชน์ควรจะเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อพนักงานอย่างแท้จริง


5. หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักแห่งประสิทธิภาพ

- การมอบสิทธิประโยชน์นั้นควรจะเป็นการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่รวดเร็วและดีที่สุดต่อทั้งพนักงานและองค์การ


6.หลักการธำรงรักษาพนักงานหลักแห่งความพึงพอใจ

เป็นการสมประโยชน์


ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาพนักงานทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาพนักงาน

1.ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์

-การที่องค์การสามารถตอบสนองต่อความต้องการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงสูงสุด


2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาพนักงานทฤษฎีการจูงใจสองปัจจัย


Mทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาพนักงาน

H

เงินเดือน ความมั่นคง ปลอดภัย

นโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทน ดูแลความั่นคงและปลอดภัย


3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการธำรงรักษาพนักงานทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลนแลนด์

HOPE

ค่าตอบแทน

ปัจจุบัน


ขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษาขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษา 5ประการ

 • 1. การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม

 • 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน

 • 3.การให้ประโยชน์และการบริการที่ดีและเป็นไปตามความต้องการของพนักงาน

 • 4.การป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย

 • 5. การพัฒนาอาชีพของพนักงาน


1.ขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษาหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ ค่าครองชีพ ลักษณะงาน ความยุติธรรม จูงใจ เสมอภาค

เป็นไปตามหลักการและหลักเกณฑ์ที่องค์การกำหนด โครงสร้างเงินเดือน


2. ขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี

2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

- แสงสว่างที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

- การใช้เสียง เสียงดนตรีและเสียงรบกวน

- การใช้สีภายในสำนักงาน

- การปรับอากาศ ให้มีอุณหภูมิพอเหมาะ


2.2 ขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษาสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาหรือบรรยากาศในการทำงาน

-ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานภายในองค์การจะช่วยให้การธำรงรักษาพนักงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


3. ขอบเขต(วิธีการ)ของการธำรงรักษาการให้ผลประโยชน์และการบริการ

ความหมายผลตอบแทนต่าง ๆที่องค์การมอบให้ แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้พนักงานอยู่เป็นประจำ


ความสำคัญของผลประโยชน์และบริความสำคัญของผลประโยชน์และบริการ

ด้านสังคม : พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะบริการด้านอาชีว อนามัย

องค์การ: ลดปัญหาการหมุนเวียนของพนักงาน

พนักงาน: รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น


ประเภทของการให้ประโยชน์และบริการประเภทของการให้ประโยชน์และบริการ

1. เวลาที่ไม่ต้องทำงาน

- วันหยุดประจำปี

- พักผ่อนประจำปี ปีละ 10 วัน

- วันลา ปกติ ลากิจ ลาป่วย ลาคลอดลาศึกษาต่อ ลาระดมพล


2. ประเภทของการให้ประโยชน์และบริการประโยชน์ด้านสุขภาพและความมั่นคง

- ด้านสังคม : ช่วยเหลือบุคคลไม่ต้องพ้นจากงาน

 • ด้านรายได้ : ลักษณะเหมือนกับการประกันสังคมที่มีใช้กันในต่างประเทศ


3. ประเภทของการให้ประโยชน์และบริการสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนเงินทดแทน ฯลฯ


4.ประเภทของการให้ประโยชน์และบริการ แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัย เป็นไปตามทฤษฎีการบริหาร

ความหมายของอุบัติเหตุ

ประเภทการเกิดของอุบัติเหตุ

- เล็กน้อยไม่อันตรายรุนแรง


สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

1.สาเหตุจากพนักงาน

2.สาเหตุระบบการบริหารจัดการ

3. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม


การส่งเสริมความสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุปลอดภัย

-กำหนดนโยบาย การฝึกซ้อมการหนีภัยต่าง ๆ เอาจริงเอาจังกับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

- การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ

- กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


5. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการพัฒนาอาชีพ

ความหมายของอาชีพกิจกรรมการเลี้ยงชีพ การทำมาหากิน และงานที่กระทำอยู่เพื่อการเลี้ยงชีวิต ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คนในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ต้องเลี้ยงดู


Career Path Planning สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการวางแผนอาชีพ หมายถึงระบบการพิจารณาเลื่อนขั้น ซึ่งพิจารณาจาก 4 ด้านคือ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และผลงาน ซึ่งควรมีรีวิวทั้งรายไตรมาสและและรายปี และสำรองคนใน Talent Pool เพื่อเสริมระดับบริหารได้ทุกเมื่อ


ธนาคารสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

นักศึกษา

Job Competency : วุฒิการศึกษา,มนุษยสัมพันธ์,ความซื่อสัตย์,ความรับผิดชอบ


อาชีพทางการบริหารมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 4 คำ คือ

1.สายทางก้าวหน้าของอาชีพ: คือ หนทางที่องค์การกำหนดเส้นทางการเจริญเติบโตในการปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง


2. การวางแผนอาชีพ: วิธีการที่พนักงานแต่ละคนเป็นผู้กำหนดอนาคตในอาชีพของตนเอง โดยการสนับสนุนจากองค์การ

3. การพัฒนาสายงานอาชีพ: เป็นวิธีการจัดระบบเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน


4. การบริหารจัดการงานอาชีพ: เป็นกิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ ที่องค์การจัดทำขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะมี กำลังคนมากเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ

-พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอาชีพ


การพัฒนาอาชีพวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ

( Career Development)

การวางแผนงานอาชีพ

(บุคคล)

การวางแผนงานอาชีพ

(องค์การ)

 • การเลือกอาชีพที่ตนถนัด- การเลือกหน่วยงาน

 • -การเลือกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย- การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ

 • การสรรหาและการคัดเลือกนักงาน

 • การสรรหาพนักงานลงสู่ตำแหน่ง

 • การจัดสายทางก้าวในอาชีพของพนักงาน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม


ad