مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن - PowerPoint PPT Presentation

Anita
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن PowerPoint Presentation
Download Presentation
مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن
291 Views
Download Presentation

مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن تهیه اسلاید : استاد : وب سایت مدیریتی ایران دکتر احمد ورزشکار مهر 1389 Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 2. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 3. سرفصل مطالب Content /outline 9. مدیریت تعارض و مذاکره 2. احساسات : هوش عاطفی و چرخه زیستی 8. گروه ها و تیم ها 1. مقدمه : رفتار سازمانی و ماهیت آن 10. مدیریت نگرش ها و ارزش ها 3. انگیزش : نظریه های انگیزشی 11. مدیریت خلاقیت و نوآوری 4. شخصیت 12. مدیریت فرهنگ سازمانی 5. ارتباطات : توسعه مهارت برقراری ارتباط 13. مدیریت رفتار سیاسی (نفوذ ، قدرت) 6. رهبری : توسعه مهارت رهبری 14. مدیریت یادگیری در سازمان 7. استرس : مدیریت فشار عصبی و تحلیل رفتگی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 4. ماهیت ( اساس ) رفتار سازمانی : • تعریف رفتار سازمانی : پاسخ به سؤالات متعددی در مورد چرایی و علت رفتارهای متفاوت کارکنان ، مدیران و کل سازمان و نیز دلایل کسب نتایج متفاوت ، ماهیت و اساس این علم می باشد . عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می د هند. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 5. مدیریت : • سازمان : یک ساختار رسمی از کارهای هماهنگ برنامه ریزی شده ، و مستلزم دو یا چند نفراست تا یک هدف مشترک یا معمولی را تأمین نماید فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است . که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 6. پیدایش علمی رفتار سازمانی مـــــطـالـــعـــــــــه رفـــتــــار ســـــازمــــــانــــــی • یادگیری( Learning): هر نوع تغییر نسبتا دائمی که در نتیجه نوعی تجربه در رفتار رخ می دهد. • انگیزش(Motivation): تمایل به انجام در گرو توانایی فرد ، تابدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. • شخصیت(Personality): آمیزه ای از ویژگی های روانی که بدان طریق افراد را طبقه بندی می نماییم. • ادراک(Perception): فرآیندی که فرد احساس خود را تفسیر مینماید تا بتواند به محیط خود معنا بدهد. • مؤثر بودن رهبری(Leadership Effectiveness): توانایی در اعمال نفوذ بر گروه،در جهت هدف. • رضایت شغلی(Job satisfaction): نگرش کلی فرد درباره ی کارش . • تصمیم گیری فردی(Individual decisions): انتخاب یک راه از بین راه های متعدد در پیش رو . • ارزیابی عملکرد(Evaluation): ابزار تصمیمگیری جهت ارتقا ، جابجایی و خاتمه به کارکارکنان.(شاخص:نتایج،رفتار،ویژگی) • سنجش رفتار(Behavior Assessment ):اثرات ناشی از رفتار در عملکرد و سازمان بر اساس اهداف ارزیابی می کند. • انتخاب کارمند(Employee Selection):مقایسه شرایط متقاضیان شغلی با شرایط احراز مشاغل، به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدها • طرح ریزی مشاغل(Work Design): شیوه درهم آمیختن کارها برای ایجاد مشاغل به منظور تأثیر بر عملکرد و رضایت شغلی. • فشار کار(Work Stress):وضعیت پویایی که در آن انسان با یک فرصت، محدودیت یا تقاضا روبرو است .که با آنچه بدان اشتیاق دارد و نتیجه ی آن برای مهم و در عین حال نا مطمئن است مرتبط می باشد . فـرد روانشناسی (Psychology)

 7. پیدایش علمی رفتار سازمانی مـــــطـالـــعـــــــــه رفـــتــــار ســـــازمــــــانــــــی • پویایی گروه: فراگردهایی که طی آن منابع به نتایج تبدیل می شود و می تواند باز ، بسته و سازنده و مخرب باشد . • ارتباطات(Relationship): انتقال و درک مقصود بین افراد . • قدرت : توان بسیج منابع انسانی ، اطلاعاتی و مادی برای انجام کار است . • رفتار بین گروهی: در نتیجه استمرار روابط و تعامل افراد با یکدیگر در طول زمان مابین گروه ها نوعی همبستگی و پیوند مشترک ایجاد می شو د که سبب دستیابی به هدف مشترک و توافق گروه ها می شود. پیام پیام پیام پیام گیرنده پیام رمزگشایی کانال رمزگذاری منبع گروه بازخور جامعه شناسی (Sociology) • تئوری سازمان رسمی: منظور از رسمی بودن درجه یا میزان استاندارد بودن کارهای سازمان است . • سلسله مراتب اداری (بروکراسی):سازمان بر مبنای قدرت و اختیار و در قالب سلسله مراتب است . • تکنولوژی سازمانی: موجب تغییر و تحول سازمانها شده است .در این موضوع اثرات تکنولوژی در فرایند کار و مدیریت بررسی می شود. • تحول سازمانی: حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب (کرت لوین) • فرهنگ سازمانی:درک و ستنباط مشتركی است كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود میزان رسمی بودن اختیار فرد سیستم سازمانی تخریب حرکت تثبیت

 8. مـــــطـالـــعـــــــــه رفـــتــــار ســـــازمــــــانــــــی پیدایش علمی رفتار سازمانی • تغییر رفتاری • تغییر در حالت (رفتار) • ارتباطات: انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده با درک مشابه. • فرآیندهای گروهی: • تصمیم گیری های گروهی زیاد تغییر در رفتار جمعی تغییر در رفتار فردی دچواری ایجاد تغییر تغییر در نگرش تغییر در دانش کم کم زیاد زمان مورد نیاز برای تغییر روانشنا سی اجتماعی (Social psychology) گروه افول پذیرش هوشیاری اغفال/فریب انسجام تضادهاوچالشها توجیه ازهم پاشیدن تکامل احساس غیر واقعی از سازگاری درگیری شکل گیری دو فکر > یک فکر فردی 1. سرعت 2. مسئولیت 3. ثبات رویه و ارزشها گروهی 1. اطلاعات و دانش بیشتر 2. کیفیت تصمیمات 3. مورد تأیید بودن راه حل ها

 9. پیدایش علمی رفتار سازمانی مـــــطـالـــعـــــــــه رفـــتــــار ســـــازمــــــانــــــی • ارزشهای قیاسی: ارزشها بیانگر باورهای کلی است و رفتار آدمی را در همه شرایط تحت تأثیر قرار می دهند . • رفتارهای قیاسی: ”آمادگی ناخودآگاه“ برای نزاع یا گریختن فرد به هنگام رویارویی با هرگونه تقاضا می باشد. • تجزیه و تحلیل متقابل فرهنگ ها: جنبش جامعه گرا است که فرهنگ های مختلف دارد و پذیرش فرهنگ دیگران وجود دارد . (سنت ها و قید های فرهنگی متقابل) گروه مردم شناسی (Anthropology) • فرهنگ سازمانی: (اجزا :1. خلاقیت .2. توجه به جزئیات .3. توجه به نتیجه.4.توجه به افراد.5.تشکیل تیم.6.تحول.7.ثبات یا پایداری) • محیط سازمانی:شبکه ای پویا و پیچیده از افراد که رابطه متقابل دارند ، و بحث رقابت و بوم شناسی در کانون توجه آن است . سیستم سازمانی • تعارض(Conflict) :عدم توافق، مخالفت، یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه در باره ی موضوعی خاص . • سیاست های درون سازمانی: اعمال آگاهانه برای نفوذ به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع به هنگام وجود راه حل های متضاد. • قدرت: علوم سیاسی (Political science) سیستم سازمانی رابطه قدرت و اختیار عبارت از ”حق“ یا ”اجبار“ سازگار کردن دیگران است اختیار: ”توان ظهور یافته ” برای کسب سازگاری محسوب می شو د. (پنج منشأ: 1. پاداش،2 .تنبیه، 3.مشروع- قانونی- ،5.صلاحیت، 6.مهارت) قدرت قدرت: اختیار

 10. روانشناسی : • جامعه شناسی : سیستم اجتماعی را که فرد در آن نقشهایی ایفا می نماید ، مورد توجه قرار می دهند .(یعنی افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرند). سنجش ، توجیه ، برشمردن علت و گاهی در صدد تغییر رفتار بر میآید . (روان شناسان رفتار فردی را مورد مطالعه قرار میدهند و می کوشند تا آن را درک کنند). Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 11. مردم شناسی : • روانشناسی اجتماعی : در آن دو رشته علمی روانشناسی و جامعه شناسی در هم آمیخته می شوند . در این رشته علمی به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود . مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی و فعالیت های آنان مطالبی آموخت. • علوم سیاسی : عبارت است از مطالعه ی رفتار فرد و گروه در یک محیط سیاسی. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 12. اهداف رفتارسازمانی Goals ofOrganizational Behavior کنترل Control توجیه Explanation پیش بینی Prediction Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 13. کنترل : • فرآیندی است که مدیران از طریق تطابق عملیات انجام شده را با فعالیت های برنامه ریزی شده می سنجند . • از این رو در برنامه ریزی فعالیت های یک سازمان برای نیل به اهداف اساسی فرآیند کنترل به کار می رود و میزان پیشرفت در جهت اهداف و توان مدیریت در تشخیص طرح و اصلاح برنامه را قبل از آن که در شود نشان می دهد .

 14. توجیه : • پیش بینی: هنگامی که در صدد بر می آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا افراد یا گروهی ، کاری را انجام دادند ، در واقع به دنبال بیان یا توجیه هدف هستیم. هدف از پیش بینی توجه به رویدادهای اینده است. مدیریت در صدد برمی آید تا مشخص کند که نتیجه یک اقدام خاص چه خواهد بود. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 15. سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی Organization as a Social Phenomenon SRPs نوع تجزیه و تحلیل (Type of Analysis) نظری Theoretical کاربردی (عملی) Applied (Practical) مدیریت استراتژیک Strategic Management (SM) جامعه شناسی سازمانی Organizational Sociology (OS) کلان macro تئوری سازمان Organization Theory (OT) بهبود و بازسازی سازمان (توسعه سازمان) Organization Development (OD) میانه meso سطح تجزیه و تحلیل (Type of Analysis) مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) رفتار سازمانی Organizational Behavior (OB) خرد micro Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 16. کاربرد های مدیریت رفتار سازمانی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 17. بهبود کیفیت و بازدهی (مدیریت کیفیت جامع): 1. توجه زیاد به مشتری 2. توجه به بهبود مستمر 3. بهبود کیفیت همه ی کارهایی که سازمان انجام می دهد . 4. سنجش یا اندازه گیری های دقیق 5. تفویض اختیار Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 18. بهبود مهارت افراد : به مهارت هایی که افراد می توانند در سازمان و به هنگام کار مورد استفاده قرار دهند توجه دقیق می کنیم و در صدد بهبود و افزایش مهارت انها اقدام می نماییم. گوناگونی نیروی کار : سازمان ها مجبورند افرادی را استخدام کنند که از نظر جنس ، نژاد و قومیت تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشند . بنابراین ایشان از نظر هنجار ها متفاوت هستند. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 19. واکنش در برابر جهانی شدن : • مدیران به نوبه ی خود باید بتوانند با افراد متعلق به فرهنگ های مختلف کار کنند. • 1. ممکن است مدیر پست هایی را در خارج بپذیرد که در آنجا با نیروی کاری سروکار خواهد داشت که از نظر نیاز ، نگرش و تشویق و ترغیب با افراد بومی متفاوت است • 2. در داخل کشور هم مدیر با نیروی کاری روبرو می شود که در فرهنگ های گوناگون پرورش یافته اند. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 20. تفویض اختیار: • کنترل کامل امور به دست کارکنان. • وجودگروه های متخصص و خودگردان که می توانند بدون وجود رییس و سرپرست کارهای خود را اداره کنند. نوآوری و ایجاد تغییر : سازمان های موفق کنونی باید در پی نواوری باشند و برای این که از بین نروند همواره افراد را تشویق به نواوری نمایند و پدیده ی تغییر را با آغوشی باز بپذیرند. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 21. تغییرات سرسام آور: • در گذشته مدیریت شاهد ثبات و پایداری نسبتاً طولانی بود و سازمان به ندرت شاهد دوره های کوتاه و تغییرات سریع بود . امروزه مدیریت می تواند دوره های بلند مدت تغییر را بدین گونه بیان کند که مجموعه ای از دوره های کوتاه مدت با ثبات تشکیل می شود و همواره دستخوش تغییرات زودگذر است. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 22. کم شدن وفاداری کارکنان : • پدیده ی رقابت جهانی باعث شده تا شرکت ها امنیت شغلی ، سابقه خدمت و پاداش های مناسبی را که به کارکنان قدیمی خود می دادند ، کاهش دهند . این تغییرات باعث شده است که وفاداری اعضا و کارکنان به سازمان ها کاهش یابد. نیروی کار دوگانه : در آن کارکنان باید کارهایی با مهارت پایین انجام دهند و حقوق نسبتا پایینی بگیرند ، یا کارهای با مهارت بالا انجام دهند و حقوق متوسط دریافت کنند Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 23. بهبود رفتار از نظر اخلاقی : • مدیران باید ، از نظر اخلاقی جو یا محیطی سالم برای کارکنان به وجود آورند ، تا آنها بتوانند برمیزان تولید ، بازدهی و بهره وری خود بیفزایند که از نظر داشتن رفتار خوب و بد دچار مشکل یا معما نشوند. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 24. نگرش مبانی رفتار سازمانی • ارزیابی یا برآوردی است که به صورت مطلوب یا نا مطلوب درباره ی شی ، فرد ، یا رویدادی صورت می گیرد. شخصیت • مجموعه یا آمیزه ای از ویژگی های روانی است که بدان طریق ما افراد را طبقه بندی می کنیم . ادراک • فرآیندی است که بدان وسیله فرد احساس خود را تفسیر می نماید تا بتواند به محیط خود معنی بدهد. یادگیری • هر نوع تغییر نسبتاً دائمی که در نتیجه ی نوعی تجربه در رفتار رخ دهد . Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 25. سه سطح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 26. چهار لایه تنوع ابعاد سازمانی صعود به سطح عملکردی / طبقه بندی ابعاد بیرونی محل جغرافیایی وضعیت تأهل محتوا کار / رشته ابعاد درونی وضعیت مدیریت درآمد سن شخصیت وضعیت پدر و مادر عادات شخصی نژاد جنسیت اوقات فراغت بخش گروه واحد ظاهری اتحادیه حقوقی قومیت توانایی جسمی سابقه کار دین و مذهب سوابق تحصیلی محل کار ارشدیت Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 27. The Four Layers of Diversity Organizational Dimensions Functional Level/ Classification External Dimensions* Geographic Location MaritalStatus WorkContent/Field Mgmt.Status Internal Dimensions* Income Age Personality ParentalStatus PersonalHabits Race Division/Dept./Unit/Group RecreationalHabits Appearance SexualOrientation Ethnicity UnionAffiliation PhysicalAbility WorkExperience Religion EducationalBackground WorkLocation Seniority Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 28. فعالیت های موفق و مؤثر رفتار سازمانی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 29. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 30. y x متغیر وابسته در رفتار سازمانی • متغیر وابسته: • متغیری که تأثیر پذیر از متغیر مستقل میباشد و به واسطه تغییر در متغیر مستقل ، آن نیز تغییر می یابد . Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 31. متغیرهای وابسته در رفتار سازمانی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 32. متغیر مستقل در رفتار سازمانی • متغیر مستقل : • علت اصلی برخی از تغییرات در متغیر وابسته می باشد. متغیرهای مستقل (IndependentVariables) متغیرهای سطح فردی Individual-Level Variables متغیرهای سطح جمعی Collective – Level Variables Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 33. چـــالــش هـــای رفتار سازمانی Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 34. روند (گرایش) اول : جهانی شدن (Globalization) • شرکت های جهانی : • گسترش فعالیت ها به دیگر نقاط جهان . • شرکت فعال در بازارهای دیگر . • رقابت با شرکت های کشورهای دیگر. • مفاهیم جهانی شدن : • ساختار های نوین سازمانی • اشکال مختلف ارتباطات • رقابت بیشتر ، تغییر ، مالکیت ، کوچک سازی ، فشار کار • میزان حساست تفاوت های فرهنگی . Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 35. روند (گرایش) دوم : تغییر نیروی کار (Changing Workforce) • ارتباط با کارکنان(Mployment Relationship): • انجام کارهای بسیاری که مربوط به وظایف کارکنان نمی باشد . • کار مشروط(Contingent work) : • هیچ قرارداد صریح و ضمنی برای اشتغال بلند مدت وجود ندارد. • دورکاری (Telecommuting ) : • کار از خانه ، معمولا با اتصال کامپیوتر به دفتر صورت می گیرد. • تیم های مجازی (Virtual teams ) : • کار در فضاهای مجازی ، عمدتا از طریق فناوری های اکترونیکی و ارتباطی. Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 36. روند (گرایش) سوم : توانمند سازی (Empowerment) • میزان کنترل مدیران • میزان قبول مسئولیت کارکنان • میزان تفویض اختیار و قدرت توسط مدیران Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 37. روند (گرایش) چهارم : فناوری اطلاعات (Information Technology) • بر چگونگی تعامل کارکنان تأثیر می گذارد : • دور کاری (Telecommuting ) • تیم های مجازی (Virtual teams ) • بر چگونگی پیکر بندی سازمان ها تأثیر می گذارد : • ساختار شبکه (Network structures) • اتحاد چندین سازمان(alliance of several organizations ) Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 38. روند(گرایش) پنجم : ارزش ها و اخلاق (Values and Ethics) • ارزش ها (Values): • پایدار ، اعتقادات طولانی مدت در مورد آنچه مهم است . • شخصی ، فرهنگی ، سازمانی ، حرفه ای • اهمیت ارزشها (Importance of values) : • جهانی شدن ؛ آگاهی بیشتر از ارزشهای مختلف. • جایگزینی ارزش ها بر نظارت ، کنترل ، دستور. • تأکید بیشتر بر رفتار اخلاقی کسب و کار . Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 39. روند(گرایش) پنجم : ارزش ها و اخلاق (Values and Ethics) • اصول اخلاق (Ethics) : • رعایت اصول اخلاقی ، تعیین هنجارها و مشخص نمودن اقدامات مثبت و منفی با نتایج خوب یا بد . Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 40. نقش های ده گانه مدیریت مینتزبرگ رئیس تشریفات (انجام وظایف اجتماعی و تشریفات) مذاکره کننده رهبر نقشهای متقابل شخصی تخصیص دهنده منابع رابط (بویژه در مواجهه با افراد خارج از سازمان) نقشهای تصمیم گیری گیرنده (اخذ اطلاعات مربوط به عملیات) نقشهای اطلاعاتی آشوب زدایی نشر دهنده (ارائه اطلاعات به کارکنان) سخنگو (انتقال اطلاعات به خارج از سازمان) سوداگری Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 41. مــنابــع Refrence • مبانی رفتار سازمانی / استیفن پی . رابینز ؛ مترجمان علی پارسائیان ، محمد اعرابی . _ تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1376 . • مدیریت رفتار سازمانی / علی رضاییان . تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1372. • مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) / علی رضاییان ._ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1382 • مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) / علی رضاییان ._ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1383 • مدیریت فشسار روانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) / علی رضاییان ._ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1383 • انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) / علی رضاییان ._ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1384 • تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) / علی رضاییان ._ تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، 1386 Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 42. مــنابــع Refrence • مدیریت رفتار سازمانی / پاول هرسی _ کنت ایچ بلانچارد . تهران : انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ، 1368. • مبانی سازمان و مدیریت / علی رضاییان. تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی ، 1380 • سازمان و مدیریت (سیستم و رفتار سازمانی) / علی محمد اقتداری . تهران : چاپ علامه طباطبایی . 1365. • مجموعه کامل در یک نگاه های مدیریتی / احمد ورزشکار .تهران : مرکز مطالات مدیریت . 1388 • تئوری نیازها و انگیزش در نظریه سه شاخکی / احمد ورزشکار . 1382. • جزوه رفتار سازمانی پیشرفته / احمد ورزشکار . 1373. • جزوه درسی مدریت رفتار سازمانی / آرین قلی پور . 1389 Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 43. مــنابــع Refrence • فرهنگ جامع مدیریت / شمس السادات زاهدی ، مهدی الوانی و ابوالحسن فقیهی _ تهران : دانشگاه علامه طباطبایی ، 1376. • مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی ، صنعتی و بازرگانی)/تألیف : حسین ابطحی . _کرج:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، 1386. • مدیریت رفتار سازمانی / زهرا برومند . • وب سایت مدیریتی ایران / www.managerial.ir. • وب سایت مدیریار / www.modiryar.ir • وب سایت مرجع الکترونیکی مدیریت /www.emodiran.com Advanced Organizational Behavior Management Dr.Varzeshkar Ahmad.2010

 44. و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد