Utfordringer for smittevern i sykehus - PowerPoint PPT Presentation

Albert_Lan
utfordringer for smittevern i sykehus l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utfordringer for smittevern i sykehus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utfordringer for smittevern i sykehus

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation
Utfordringer for smittevern i sykehus
223 Views
Download Presentation

Utfordringer for smittevern i sykehus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utfordringer for smittevern i sykehus Temadag om ESBL og multiresistente Gram negative stavbakterier 26. november 2008 Egil Lingaas Avdeling for sykehushygiene Rikshospitalet

 2. 1. Hva er problemet? (Er det noe problem?) 2. Hva er årsaken? (Er det andre risikofaktorer enn feil antibiotikapolitikk?) 3. Hva er løsningen? (Er det behov for “ekstra” smittevern?)

 3. Median tid fra mistanke om infeksjon til behandling med et effektiv antibiotikum: • ESBL +: 72 timer • ESBL - : 11.5 timer P < 0,001 Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

 4. ESBL+ E. coli og K. pneumoniae: Risikofaktorer for infeksjon og effekt av resistens på prognose (2) • Infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae var assosiert med: • lengre sykehusopphold (p = 0,01) • større kostnader (P = 0,001) Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

 5. ESBL+ E. coli og K. pneumoniae: Risikofaktorer for infeksjon og effekt av resistens på prognose (3) • Totalt antibiotikabruk før infeksjon eneste uavhengige risikofaktor for infeksjon med ESBL+ E. coli eller K. pneumoniae • OR 1.10; 95% CI 1.03–1.18; P = 0.,006 Lautenbach E. CID 2001; 32:1162

 6. Inadekvat initial antibiotikabehandling er en uavhengig risikofaktor for død ved infeksjoner med ESBL+ E. coli og Klebsiella, men bare ved infeksjoner utenom urinveiene Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375

 7. Letalitet og tid til oppstart av adekvat behandling Hyle EP et al. Arch Intern Med 2005; 165:1375

 8. Overlevelse, blodbaneinfeksjoner med og uten ESBL (n=50 + 50) Skippen I et al. JHI 2006;64:115

 9. 100 innlagte pasienter med infeksjon med ESBL+ E. coli sammenlignet med 100 pasienter med ESBL - E. coli. Pena C. JHI 2008;68:116

 10. Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL • Inadekvat empirisk antibiotikabehandling hyppigere ved ESBL+ (44% vs 15%; P < 0.01) • Tidlig letalitet (16% vs 6%; P = 0.02) • og • Total letalitet (25% vs 11%; P = 0.01) signifikant høyere ved ESBL+ Pena C. JHI 2008;68:116

 11. Sammenligning av letalitet ved infeksjoner med E. coli med/uten ESBL Multivariansanalyse: • Urinveisinfeksjon eneste uavhengige variabel som påvirket tidlig letalitet • OR: 0.1; 95% CI: 0.03-0.7; P = 0.01. • Inadekvat empirisk antibiotika-behandling var bare en uavhengig risikofaktor for tidlig letalitet hos pasienter med ESBL+ infeksjon utenfor urinveiene Pena C. JHI 2008;68:116

 12. Risikofaktorer for ESBL

 13. Nativ stamme Miljø Antibiotika-politikk Eksponering for antibiotika Dekontaminering Mennesker Overføring av gener Håndhygiene Dyr Helse-politikk Resistent stamme Utryddelse Isolering Resistensutvikling Spredning Modifisert etter DeLisle 2003

 14. Kanafani ZA et al. AJIC 2005;33:326

 15. Kanafani ZA et al. AJIC 2005;33:326

 16. Uavhengige risikofaktorer for ESBL etter logistisk regresjon Kanafani ZA et al. AJIC 2005;33:326

 17. Uavhengige risikofaktorer for blodbane-infeksjon med ESBL OR 95% CI P Tidligere ß-lactamantibiotika 11.57 2.31 - 51.15 0.003 Sykehusopphold >15 dager 2.63 1.01 - 6.89 0.04 Tidligere på intensivavdeling 13.98 1.88-19.15 0.006 Skippen I et al. JHI 2006;64:115

 18. Uavhengige risikofaktorer for blodbaneinfeksjon med ESBL 16 ESBL, 39 kontroller Ingen signifikante sammenhenger mellom individuelle risikofaktorer og blodbaneinfeksjon med ESBL Cordery RJ et al. JHI 2008;68:108

 19. Barcelona, Spania, 2003 – 2004 • Avføringsprøver fra: • 905 personer involvert i 132 utbrudd med akutt gastroenteritt • 226 personer involvert i mathåndtering relatert til utbruddene Lavilla S JAC 2008;61:1244

 20. Matbåren smitte? • 58 personer i 31 utbrudd hadde ESBL+. • I 10 utbrudd hadde 2 eller flere pesoner samme stamme • I 4 utbrudd hadde personer som håndterte maten samme stamme • Konklusjon: • Mat kan være en potensiell vektor for ESBL, trolig fra to kilder: • Produksjonsdyr • Personer som håndterer mat Lavilla S JAC 2008;61:1244

 21. Forebygging av kryss-smitte

 22. Lokalisasjon av ESBL-infeksjoner (n=45) Nosokomial infeksjon: 68,9 % McMullen R et al. J Infect 2007;54:46

 23. Varighet av kolonisering etter infeksjon Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124

 24. Varighet av kolonisering før infeksjon Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124

 25. Mammina C AJIC 2007;35:222

 26. Mammina C AJIC 2007;35:222

 27. Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (1) • Rutinemessige smitteverntiltak: • Overvåkingskulturer 2 x per uke. • Kontaktsmitteforholdsregler • Manglende effekt på utbrudd Laurent C ICHE 2008;29:517

 28. Utbrudd av ESBL + K.pneumoniae i intensivavdeling (2) Forsterkede smitteverntiltak: • Daglige overvåkingskulturer • Kohortisolering i dedikert ICU • Ekstra sykepleieressurser. • Daglige møter mellom hygienepersonell og avdelingspersonell. • Sluttdesinfeksjon av rom ved utskrivelse av pasient. • Minst mulig bredspektrede antibiotika Laurent C ICHE 2008;29:517

 29. Infeksjonsforebygging og ESBL Laurent C ICHE 2008;29:517

 30. Infeksjonsforebygging og ESBL Laurent C ICHE 2008;29:517

 31. Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124–133

 32. Warren RE Clin Microbiol Infect 2008; 14 (Suppl. 1): 124–133

 33. Rutiner for screening for potensielle kontakter til koloniserte/infiserte pasienter, Canadiske sykehus (n=28) Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563

 34. Smitteverntiltak ved resistente organismer, Canadiske sykehus Ofner-Agostini M et al. AJIC 2007;35:563