Arferion Dysgu ac Addysgu Effeithiol
Download
1 / 17

Arferion Dysgu ac Addysgu Effeithiol Effective Practice in Learning and Teaching Ffocws ar Addysgeg A Focus on Pedagog - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Arferion Dysgu ac Addysgu Effeithiol Effective Practice in Learning and Teaching Ffocws ar Addysgeg A Focus on Pedagogy. Tair Lefel Diwygio Tri Level Reform. Cydlyniaeth ac eglurder Coherence and Clarity of Vision. Cyfrifoldeb ac atebolrwydd Responsibility and Accountability.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arferion Dysgu ac Addysgu Effeithiol Effective Practice in Learning and Teaching Ffocws ar Addysgeg A Focus on Pedagog' - Albert_Lan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arferion dysgu ac addysgu effeithiol effective practice in learning and teaching ffocws ar addysgeg a focus on peda

Arferion Dysgu ac Addysgu EffeithiolEffective Practice in Learning and Teaching Ffocws ar AddysgegA Focus on Pedagogy


Tair lefel diwygio tri level reform
Tair Lefel DiwygioTri Level Reform

 • Cydlyniaeth ac eglurder

 • Coherence and Clarity of Vision.

 • Cyfrifoldeb ac atebolrwydd

 • Responsibility and Accountability.

 • Cydweithio

 • Working Together.


Aims 1 nodau 1

Why focus on Pedagogy?

Improve learner outcomes

Improve standards of teaching in all phases and sectors

Celebrate the work of practitioners

Raise the professional profile of practitioners

Pam Canolbwyntio ar Addysgeg?

Gwella canlyniadau dysgwyr

Gwella safonau addysgu ym mhob cyfnod a sector

Dathlu gwaith ymarferwyr

Codi Proffil proffesiynol ymarferwyr

Aims (1) Nodau 1


Aims 2 nodau 2

Transform focus of education from individual to collective professionalism

Develop a model for pedagogy that will become embedded over the next 3 years

Link explicitly to the School Effectiveness Framework and the Quality Effectiveness Framework

Trawsnewid ffocws addysg o’r unigolyn i broffesiynoldeb cyfunol

Datblygu fframwaith ar gyfer addysgeg a fydd yn ymwreiddio dros y 3 -5 mlynedd nesaf

Cyswllt eglur â’r Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion a Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd

Aims (2) Nodau (2)


Sut y penderfynwyd ar y nodau a r ffocws how were the aims and focus decided

11 practitioners from across Wales, from a variety of learning settings with a passion for learning.

Regular meetings to reflect on each others’ practice in a variety of learning settings

Research into Pedagogy

11 o athrawon o bob cwr o Gymru, o amrywiaeth o leoliadau dysgu gyda brwdfrydedd dros ddysgu.

Cyfarfodydd rheolaidd i fyfyrio ar eu harfer ei gilydd mewn amrywiaeth o leoliadau dysgu

Ymchwil i Addysgeg

Sut y penderfynwyd ar y Nodau a’r Ffocws How were the Aims and Focus decided?


Ystyriaeth a thrafodaeth consideration and discussion
Ystyriaeth a Thrafodaeth learning settings with a passion for learning.Consideration and Discussion

 • Dysgu

  Learning

 • Cydlyniad

  Coherence

 • Proffesiynoldeb

  Professionalism


Datblygu y model addysgeg developing the pedagogy model

Why? learning settings with a passion for learning.

To organise our thinking

To focus our research into Pedagogy

To reflect on practical experience

To develop a common language to focus the discussion, debate and action.

Pam?

Trefnu ein ffordd o feddwl

Canolbwyntio ein hymchwil i Addysgeg

Myfyrio are brofiad ymarferol

Datblygu iaith gyffredin er mwyn canolbwyntio’r drafodaeth, y ddadl a’r gweithredu

Datblygu y Model AddysgegDeveloping the Pedagogy Model


Framework for effective pedagogy

E learning settings with a passion for learning.

C

L

T

F

I

E

V

The Learning Process

Teaching Strategies

R

E

Enhanced learner

outcomes and

wellbeing

E

P

Relationships and

Environment

C

R

A

I

C

T

Framework for Effective Pedagogy


Fframwaith ar gyfer addysgeg effeithiol
Fframwaith ar gyfer Addysgeg Effeithiol learning settings with a passion for learning.

A

R

F

M

R

E

Y

Y Broses Ddysgu

Strategaethau

Addysgu

Addysgeg effeithiol -

gwell canlyniadau

a lles disgyblion

L

Cydberthnasau a'r

Amgylchedd

O

M

I

Y

R

F

Y


Arferion dysgu ac addysgu effeithiol effective practice in learning and teaching ffocws ar addysgeg a focus on peda

The whole is greater learning settings with a passion for learning.

than the sum of the

parts.

Learning approaches.

Teaching strategies

Learning relationships.

Mae’r cyfan yn fwy na’r rhannau unigol.

Dulliau Dysgu

Strategaethau addysgu

Cydberthnasau dysgu


Arferion a darpariaeth practice and provision
Arferion a Darpariaeth learning settings with a passion for learning.Practice and Provision

Fframwaith Addysgeg yn diffino arferion

Pedagogy Framework defines the practice

Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion yn diffinio’r ddarpariaeth i ddatblygu’r arferion

School Effectiveness Framework defines the provision to develop the practice


Link to school effectiveness
Link to School Effectiveness learning settings with a passion for learning.


Cyswllt i effeithiolrwydd ysgol
Cyswllt i Effeithiolrwydd Ysgol learning settings with a passion for learning.


Cefnogi ymarferwyr supporting practitioners

Collective, Reflective learning settings with a passion for learning.

and Effective.

New Knowledge

Reflection

Observation, coaching and mentoring

Learning communities

Research

Cyfunol, Myfyriol ac Effeithiol

Gwybodaeth Newydd

Myfyrio

Arsylwi, hyfforddi a mentora

Cymunedau dysgu

Ymchwil

Cefnogi YmarferwyrSupporting Practitioners


Cyhoeddiadau publications
Cyhoeddiadau learning settings with a passion for learning.Publications

 • Effective Practice in Learning and Teaching – A Focus on Pedagogy (Information Document No: 074/2009)

 • Arferion Effeithiol wrth Ddysgu ac Addysgu – Ffocws ar Addysgeg (Dogfen Wybodaeth Rhif: 074/2009)

 • http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/focusonpedagogy/?skip=1&lang=cy

 • http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/focusonpedagogy/?lang=en


Camau nesaf next steps
Camau Nesaf learning settings with a passion for learning.Next Steps

 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol – gan gynnwys Estyn, GACC, Cynghorwyr Gwella Ysgolion AALl, Consortia Cymru a darparwyr HCA.

 • Engagement with Key Stakeholders – including Estyn, GTCW, LEA School Improvement Advisers, Consortia Cymru and ITT providers

 • Datblygu Cynllun Gweithredu Addysgeg

 • Development of Pedagogy Action Plan

 • Digwyddiadau rhanbarthol gydag Addysgwyr

 • Regional events with practitioners


Cysylltiadau contacts
Cysylltiadau/Contacts learning settings with a passion for learning.

 • Claire Thomas – 029 2082 3205

 • claire.thomas@wales.gsi.gov.uk

 • Julie Shipp - 029 2080 1019

 • julie.shipp@wales.gsi.gov.uk

 • Sian Garstang - 01745 538514

 • sian.garstang@wales.gsi.gov.uk