slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โปรเจคจบ PowerPoint Presentation
Download Presentation
โปรเจคจบ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

โปรเจคจบ - PowerPoint PPT Presentation


  • 12 Views
  • Uploaded on

โปรเจคจบ,รับทำโปรเจค,รับทำโปรเจคจบ,โปรเจคนักศึกษา,ขายโปรเจค,ขายโปรเจคจบ,โปรเจคphp,แจกโปรเจคจบ,รับทำเว็บไซต์,รับทำโปรเจคจบ,สอนทำโปรเจคจบ,โปรเจคนักศึกษา PHP&MySQL,Android,Asp.net,vb.net,c#,php,mysql,mssql,arduino,pic,โปรเจค pic,โปรเจค Arduino,รับเขียนโปรแกรม\n

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โปรเจคจบ' - AbbyBraeden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โปรเจคจบ|หน้าแรก

สอนท ำโปรเจคจบรับท ำโปรเจคจบโปรเจคจบโปรเจคนักศึกษำ php android arduino asp.net vb c# หัวข้อโปรเจคจบโครงงำนคอมพิวเตอร์

โปรเจคปริญญำตรีโปรเจคส ำเร็จรูป

รับสอนท ำโปรเจคจบนักศึกษำ

ทั้งซอฟแวร์และฮำร์ดแวร์ที่แรกที่เดียวในประเทศมำที่เดียวคุ้มชัวร์ที่นี่เรำรับสอนและรับท ำโปรเจคจบแบบครบวงจรมีทั้ง Software และ Hardware

ภำยในที่เดียวกัน

เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศที่เปิดสอนท ำโปรเจคจบตำมหัวข้อโปรเจคของน้องๆเรียกได้ว่ำมำที่เดียวคุ้มชัวร์

เปิดท ำกำรสอนมำยำวนำนมำกกว่ำ 7 ปีหรือ 800 กว่ำโปรเจคมีทุกมหำวิทยำลัยทุกภำษำทุกระบบกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบตัวต่อตัวต่อผู้สอน 1 ท่ำน

โปรเจคฐำนข้อมูล [PROJECT DATABASE]

ในปัจจุบันกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลได้รับควำมนิยมในหลำกหลำยธุรกิจดังนั้นเรำจึงจะสอนวิธีกำรสร้ำงระบบจัดกำรฐำนข้อมูลที่หลำกหลำยในทุกรูปแบบ

โดยใช้โปรแกรมต่ำงๆเพื่อให้คุณได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบสถำปัตยกรรมของฐำนข้อมูล

หลำยกลยุทธ์ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรวำงแผนที่รอบครอบอยู่ตลอดเวลำเพื่อเฝ้ำติดตำมพัฒนำกำรกำรสร้ำงฐำนข้อมูลในแบบของคุณ

เรำจะใช้โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ในกำรสอนคุณเช่น Oracle , Microft Access , SQL Sever , PostgreSQL เป็นต้น

slide2

โปรเจคกำรเขียนโปรแกรมโปรเจคกำรเขียนโปรแกรม

[PROJECT PROGRAMMING]

รับสอนท ำโปรเจคจบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรจะเรียนรู้กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท ำโปรเจคจบกำรศึกษำ

สอนตั้งแต่เริ่มต้นและดูแลคุณจนโปรเจคของคุณเสร็จสมบูรณ์เรำสอนโปรเจคทุกรูปแบบเช่นกำรเขียนโปรแกรมบน Web , กำรเรียนรู้โครงสร้ำง Web

Programming , เรียนรู้เกี่ยวกับ Code JAVA , เรีนรู้เกี่ยวกับ Code C# หรือ C หรือ C++ , เรียนรู้เกี่ยวกับกำรท ำโปรเจคด้วย VB.NET , เรียนรู้ภำษำ PHP ,

เรียนรู้กำรใช้ JAVASCRIPT , สอนกำรเขียน Algorithm ของโปรแกรมฯลฯส่วนใหญ่เรียนโดยกำรเน้นให้ลงมือปฏิบัติเอง

โปรเจคไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์

[ELECTRONIC PROJECT]

หลักสูตรระดับกลำงที่กลับมำพร้อมกับเนื้อหำที่สวยงำมอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะใช้ทักษะกำรเขียนโค้ดระดับกลำงของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้น Raspberry Pi Robotics

เหมำะส ำหรับผู้ที่อยำกรู้อยำกเห็นในกำรส ำรวจควำมเป็นไปได้ของ IoT โดยใช้ Raspberry Pi

หลักสูตรนี้จะใช้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่ำงไรก็ตำมควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม Python

จะช่วยให้คุณได้รับควำมรวดเร็วในกำรเรียนรู้

ในหลักสูตรนี้ครอบคลุมในส่วนของบอร์ด Arduino ขั้นสูงเหล่ำนี้ Arduino Mega 2560, Arduino Due, Arduino 101, Arduino Zero, Arduino Galileo Gen 2,

ฯลฯเป็นต้นส ำหรับแต่ละบอร์ดหลักสูตรจะพูดถึงคุณลักษณะที่แตกต่ำงกันของ Arduino อื่นๆ

จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเหล่ำนี้ผ่ำนกำรทดลองปฎิบัติด้วยตัวคุณเอง

CONTACT

Phone: 0840844653, 0882466156

Email: chalamla@gmail.com

Website: https://www.โปรเจคจบ.com