Tosprogede og matematikundervisning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Tosprogede og matematikundervisning PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tosprogede og matematikundervisning. Ved Birgitte Henriksen, NAVIMAT (Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik). Hovedpunkter. Definition af tosprogede elever Historisk perspektiv: Cirkulær tænkning contra lineær tænkning og inputhypotese og outputhypotese

Download Presentation

Tosprogede og matematikundervisning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tosprogede og matematikundervisning

Ved Birgitte Henriksen, NAVIMAT (Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik)


Hovedpunkter

 • Definition af tosprogede elever

 • Historisk perspektiv: Cirkulær tænkning contra lineær tænkning og inputhypotese og outputhypotese

 • Output: Praktiske produktive tilgange og kodeskift


Hovedpunkter

 • Input: Receptive problemfelter:

 • Sætningslængde

 • Sætningsstruktur

 • Førfaglige begreber

 • Inddragelse af modersmål

 • Formativ evaluering: Eksplicitte mål for undervisningen

 • Konkrete erfaringer


Definition af tosprogede elever

 • Undervisningsministeriet følger folkeskolelovens definition af tosprogede § 4 a, stk. 2: "Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk"


En funktionel definition

 • En funktionel definition, der tager afsæt i personens faktiske behov og dermed ikke inddrager kompetence som kriterium


Cirkulær tænkning contra lineær tænkning

 • Lineær tænkning: forberedende undervisning i andetsprog og derefter indgå på lige fod med etsprogede elever i de forskellige fag

 • Cirkulær tænkning: Sammentænkning af sproglig udvikling og faglig udvikling


Inputhypotese

 • Tidligere inputhypotese, hvor fokus var på at modtage forståeligt input. Eleverne fik gode kompetencer til at lytte og læse, men ikke til at tale og skrive.


Outputhypotese

 • Fokus på output kan bidrage til:

 • erkendelse af udtryksevne

 • danne og afprøve hypoteser

 • skabe øget sproglig opmærksomhed

 • Outputhypotese og nordisk matematikundervisning peger i samme retning


Et eksempel

 •  ”sætte sig ind i og fortolke matematikholdige udsagn og kunne udtrykke sig skriftligt, mundtligt og visuelt med en vis faglig præcision om matematikholdige anliggender.”(Faglige formål, avu matematik niveau F)


Produktive mundtlige tilgange

 • Hvilke typer spørgsmål stilles i matematikundervisningen?

 • Lukkede spørgsmål: Hvad hedder denne geometriske figur? (Figuren har lige lange sider og retvinklede hjørner).

 • Åbne spørgsmål: Hvad kan I fortælle mig om denne figur?


Produktive mundtlige tilgange

 • Spørgsmål der kan indlede en diskussion:

 • Prøv at forklare, hvorfor du tror det?

 • Hvordan er du kommet til det resultat? Hvordan kan man vide det?

 • Overbevis resten af os om, at det stemmer?

 • Er der andre har samme svar men en anden forklaring?


Produktive mundtlige tilgange

 • Spørgsmål der kan støtte eleverne i at formulere og løse problemer:

 • Hvad tror du er problemet?

 • Mangler du noget for at kunne løse problemet?

 • Er der oplysninger der er overflødige?

 • Har du et forslag? Tør du gætte?

 • Har du før arbejde med lignende problemer?


Produktive mundtlige tilgange

 • ”Nationellt centrum för matematikutbildning” (NCM) http://ncm.gu.se/ - Under overskriften ”Nämnaren på nettet” findes Kängurusiden eller Strävorna. Siderne viser mange problemløsningsopgaver med tilhørende løsningsforslag.


Produktive mundtlige tilgange

 • f.eks. Agnes är 10 år. Hennes mamma Lisa är 4 gånger så gammal. Hur gammal är Lisa när Agnes är dubbelt så gammal som hon är nu?


Kodeskift

 • Kodeskift er et skift mellem sprog inden for samme samtalesekvens.

 • Eleven kan adskille sprogene, men bruger kodeskift for at nå sine kommunikative intentioner i en given samtale.

 • Matematikdidaktisk forskning ved bl.a. Judit Moschkovich – inddragelse af tosprogede elevers ressourcer og kompetencer og fokus på elevernes matematiske ideer.


Produktive skriftlige tilgange

 • Løsning af opgaver med besvarelse

 • Brev til oldemor

 • Kursisterne formulerer matematikopgaver

 • Begrebskort

 • Kursistens egen matematikopslagsbog


Begrebskort – et eksempel


Et receptivt aspekt - Sætningslængde

 • Maria Martiniello: En udbredt indikator for lingvistisk kompleksitet er sætningslængden.

 • Længere sætninger giver læseren flere ord at afkode og forstå.

 • ”Här är en del av muren som är gjord av två olika sorters tegelstenar och som i verkligheten är 16 cm og 8 cm höga.” (Myndigheten for skolutvickling).

 • Hvordan kan tekststykket modificeres?


Et receptivt aspekt - Sætningsstruktur

 • Verber i passiv form er generelt sværere at forstå end den aktive form.

 • Eksempel: En bil kører 13 km pr. liter benzin. Hvor mange liter bruges der på en tur på 200 km?

 • Hvordan kan sætningen formuleres, så den bliver lettere at forstå?


Et receptivt aspekt - Sætningstruktur

 • Verber med præpositionsforbindelse danner tilsammen en enhed med en specifik betydning, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med verbet isoleret set.

 • Eksempel: En medarbejders løn stiger fra 125 kr. pr. time til 150 kr. pr. time. Hvor mange procent udgør stigningen?


Et receptivt aspekt - Førfaglige begreber

 • Undersøgelse af Jørgen Gimbel fra 1995

 • Ord, der ligger mellem det mest grundlæggende ordforråd og det helt fagspecifikke ordforråd.

 • Eksempler på førfaglige begreber: udsalg, regnskab, oftest, samtidig, rækkefølge, rummer, erstatte


Et receptivt aspekt - Førfaglige begreber

 • Jørgen Gimbel udvalgte 90 ord fra faglige domæner i biologi, historie og geografi.

 • Tre erfarne orienteringslærere afmærkede med stor overensstemmelse 40 ord, som de ville forklare i klasser med udelukkende danske elever. Tilbage var 50 ord.

 • Undersøgelsens resultater: I gennemsnit kendte de tyrkiske elever 15 ord af 50 ord (min. 3, max. 37) og de danske elever kendte i gennemsnit 42 af ordene (min. 35, max. 47).


Inddragelse af modersmål

 • Modersmålet være en begrebsmæssig støtte for eleverne i deres matematiklæring

 • Synliggørelse af elevernes forskellige modersmål kan medvirke til at skabe kulturel anerkendelse, når de sprogkulturer, som eleverne tilhører, afspejles i undervisning og klasseværelse.


Inddragelse af modersmål

 • Plancher i klassen med matematiske begreber på dansk og andre relevante sprog.

 • Hyppig anvendelse af forskellige repræsentationsformer.

 • Lære at tælle til ti på tyrkisk og spille ”Ram 1000”


Inddragelse af modersmål

 • webbmatte.se

 • Svensk støttemateriale til grundskole og gymnasium fra 2007.

 • Svensk, arabisk, persisk, polsk, engelsk, russisk, somalisk og spansk (grundskolen).

 • Giver eleverne mulighed for at anvende deres modersmål til at understøtte den matematiske begrebstilegnelse.


Formativ evaluering: Eksplicitte mål for undervisningen

 • Hvilke kriterier bygger en god præstation i matematik på? Kulturelle forskelle

 • Selvevaluering

 • Formelle krav: ”Evalueringen tager udgangspunkt i de faglige mål, der i undervisningen ekspliciteres for kursisten.”

  (avu-bekendtgørelsen for basis, august 2009)


Konkrete erfaringer - udfordringer

 • Mange kommer fra en meget autoritær undervisning

 • Meget bastant matematikopfattelse

 • Ikke vant til gruppearbejde

 • Ikke vant til at arbejde selvstændigt

 • Negative erfaringer og følelser i forhold til faget


Konkrete erfaringer - udfordringer

 • Prøver at skjule sproglige problemer – vil ikke indrømme, at de ikke forstår et spørgsmål

 • Førfaglige ord

 • Lange tekstopgaver som gør at tosprogede giver op før de kommer til matematikken

 • Forståelige begrebsforklaringer

 • Hvordan hjælpe eleverne til at tro at de kan matematik


Konkrete gode erfaringer

 • Produktive mundtlige tilgange:

 • Diskutere meget

 • Anvende tankekort

 • Sætter ord på strategier – tænker højt fortæller hvad man gør

 • Matematik på D-niveau: At lade kursisterne fortælle om deres synopser til hinanden.


Konkrete gode erfaringer

 • Starte et tema med brainstorming

 • Spil: sænke slagskibet, førsproglige begreber

 • Geometriske figurer (ryg mod ryg) forklare hvad man ser – den anden tegner efter

 • Matematikmorgener: et oplæg hvor eleverne skal lave et foredrag om hvordan de har brugt matematikken en morgen – vandforbrug, buspris, humørkurve etc.


Konkrete gode erfaringer

 • Produktive skriftlige tilgange:

 • Elevernes selvproducerede kort (de mangler ordforråd)

 • Begrebskort


Konkrete gode erfaringer

 • Receptive mundtlige tilgange (lytte):

 • Give eksamensopgaver og lade de tosprogede lytte til opgaverne, som er indlæst.

 • Ved introduktion af nye begreber oversættes begrebet med så mange hverdagsord som muligt og konkrete ting inddrages

 • Højtlæsning af opgaver (computer)


Konkrete gode erfaringer

 • Receptive skriftlige tilgange (læse):

 • Arbejde sammen: to og to læser for andre, sikre forståelse ved genfortælling

 • 4- mandsgrupper: læser et afsnit, refererer teksten, understreger betydende ord, skriver fx en overskrift

 • Viser billeder på google af matematiske - og andre ord


Konkrete gode erfaringer

 • Kulturelle forskelle:

 • Lade kursisterne få lov at vise deres egen måde at bruge de fire regnearter på


Konkrete gode erfaringer

 • Modersmålet inddrages:

 • Ved introduktion af nye begreber (positionssystem, måleenheder, geometriske betegnelser) spørges ind til, hvad det hedder på kursistens eget sprog eller hvordan det kan beskrives.

 • Tosprogede kursister oversætter førfaglige ord til deres eget sprog og hjælper dermed kursister, der har det samme sprog.


Konkrete gode erfaringer

 • At strukturere undervisningen så kursisterne ved hvilket ”læringsrum” de befinder sig i og hvilke kompetencer, der sættes i spil og udvikles. Ex Dagens regel, Taltræning, etc

 • CL – struktur kan bruges til forklarende tekster


Konkrete gode erfaringer

 • Samarbejdsrelationer:

 • Samarbejde med andetsprogslæreren


Litteratur

 • Laursen, Helle Pia (2004): Dansk som andetsprog i fagene http://www.tosprogede.kk.dk/upload/publikationer/folkeskolen/1.%20del%20indledning.pdf

 • Gimbel, Jørgen (1995): Bakker og udale

 • http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr3/Gimbel.html

 • Myndigheten för skolutvecling (2008): Mer än matematik

 • http://www.skolverket.se/sb/d/256 søg i publikationer på følgende titel: Mer än matematik.

 • Moschkovich,Judit (2007): Bilingual Mathematics Learners

 • http://www.math.uic.edu/~imse/IMSE/CETP/Moschko%20TCP%20Chapter%2007.pdf

  Lee, Clare (2006): Language for Learning Mathematics – Assessment for Learning in Practice. Open University Press, England.

  Martiniello, Maria(2008): Language and the Performance of English-Language Learner in Math Word Problems. Harvard Educational Review, Cambridge: Summer 2008. Vol.78, Iss.2.


 • Login