2557 2559
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559 PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559.  วิสัยทัศน์ด้าน ICT คือ “ ผู้นำด้านบริการของหน่วยงานราชการ ด้วยนวัตกรรม ICT มาตรฐานสากล”. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559.  พันธ กิจด้าน ICT

Download Presentation

แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

วิสัยทัศน์ด้าน ICTคือ

“ ผู้นำด้านบริการของหน่วยงานราชการ

ด้วยนวัตกรรม ICT มาตรฐานสากล”

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559


  • พันธกิจด้าน ICT

  • 1.จัดหาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรมสรรพสามิต เช่น ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  • 2.บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัย

  • 3.บริหารจัดการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับ ตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสากล

  • 4.จัดหาและสร้างนวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการ ของกรมสรรพสามิต

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT

1.สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย และทันสมัย (ICT Security and Modern)

2.สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ (Service Innovation for all Partners)

3.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ICT และข้อมูล ให้รองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นมาตรฐานสากล (Law and International Standards)

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ICT Knowledge and Change Management)


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

โครงการที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559 ประกอบด้วย 30 โครงการ คือ

1. โครงการจัดจ้างดูแลอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001

3. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย Wifiระยะที่ 1

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค

4. โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐาน กรมสรรพสามิต

เพื่อรองรับ AEC

5. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย Wifiระยะที่ 2

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ

6. โครงการบูรณาการการบริหารและลดความเสี่ยงด้าน ICT

7. โครงการจัดสร้างศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(DR Site)


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

8. โครงการจัดเก็บข้อมูลถาวร(Data Archiving Management)

9. โครงการพัฒนาระบบต่อใบอนุญาตใกล้บ้าน 24*7

10. โครงการ e-Office on Cloud

11. โครงการพัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน์สรรพสามิต

Excise Social Network

12. โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และแบบฟอร์ม

เพื่อรองรับ AEC

13. โครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับ AEC

14. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ ระยะที่ 1

15. โครงการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

16. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อรองรับ National Single Windows

เต็มรูปแบบ


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

17. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ ระยะที่ 2

18. โครงการจัดทำบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ ระยะที่ 1

19. โครงการให้บริการบัญชีรายตัวข้อมูลผู้ประกอบการ

20. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณกรมสรรพสามิต

21. โครงการจัดทำบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ ระยะที่ 2

22. โครงการพัฒนาศูนย์ประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ

23. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักตาม Data Taxonomy มาตรฐานสากล

24. โครงการจัดทำ Private Cloud สำหรับให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่

25. โครงการจัดทำและเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์(e-Invoice and Receipt)

26. โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานกรมสรรพสามิต

เพื่อรองรับ AEC


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

27. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เต็มรูปแบบ

28. โครงการจัดหาระบบประเมินคุณภาพ การให้บริการ e-Services

29. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ICT

30. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจ้ดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2560-2564


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

ตัวอย่างแผนแม่บท


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Hardware


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

1. ระบบเครือข่ายภายในกรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ

High Speed WiFi –TOT (2556)

2. ระบบเครือข่ายสานักงานสรรพสามิตภาค

High Speed WiFi –TOT (2557)

3. ระบบเครือข่ายสานักงานสรรพสามิตพื้นที่, พื้นที่สาขา

High Speed WiFi –TOT (2558)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Network


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้าน พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• เพื่อรองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมต่างๆ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557-2559

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดจ้างดูแลอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

• เฝ้าระวังระบบความปลอดภัย และกำกับดูแลการเข้าออก

• เฝ้าระวัง ควบคุม และบริหารจัดการระบบของอาคาร

• เฝ้าระวัง ระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบงาน และความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

• ดำเนินการสำรองข้อมูล และบริหารจัดการให้เป็นระบบ

• จัดทำขบวนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล


จบการนำเสนอ


  • Login