Eko ja l hiruokailta 23 11 2011 jyv skyl n kaupunginkirjasto
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Eko- ja lähiruokailta 23.11.2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eko- ja lähiruokailta 23.11.2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto. Pentti Seuri p entti.seuri@mtt.fi. Maatalouden ympäristövaikutukset. maankäyttö (maisema, eliölajit, avoimet näkymät) eroosio (vesi, tuuli, kasvipeitteisyys) luonnonvarat (kasvinravinteet, energia)

Download Presentation

Eko- ja lähiruokailta 23.11.2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eko ja l hiruokailta 23 11 2011 jyv skyl n kaupunginkirjasto

Eko- ja lähiruokailta 23.11.2011Jyväskylän kaupunginkirjasto

Pentti Seuri

pentti.seuri@mtt.fi


Maatalouden ymp rist vaikutukset

Maatalouden ympäristövaikutukset

 • maankäyttö (maisema, eliölajit, avoimet näkymät)

 • eroosio (vesi, tuuli, kasvipeitteisyys)

 • luonnonvarat (kasvinravinteet, energia)

 • kasvihuoneilmiö (fossiilinen energia, viljelymaa, kotieläimet)

 • maatalouskemikaalit (pinta- ja pohjavedet)

 • ravinnekuormitus (pinta- ja pohjavedet, Itämeri)

 • GMO (evoluutio, biodiversiteetti)


Ravinteet kiert v t energia virtaa

Ravinteet kiertävät; energia virtaa

Keskeinen ero ravinteiden ja energian välillä:

 • Ravinteet noudattavat aineen häviämättömyyden lakia ja ovat näin ikuisessa kiertokulussa; ravinteet eivät voi koskaan loppua

 • Energia noudattaa entropialakia, minkä mukaan energian hyödyntämisessä tapahtuu aina tappioita, joiden seurauksena ennen pitkää kaikki energia on muuttunut hyödyttömäksi (lämpöenergiaksi); ellei energiaa saada jatkuvasti lisää, se loppuu ennen pitkää; ekosysteemin ainoa kestävä energialähde on auringon säteilyenergia


Maatalouden ja luonnonekosysteemin toimintaerot

Maatalouden ja luonnonekosysteemin toimintaerot

Luonnonekosysteemi:

 • Aineen kiertokulku

 • Auringon valoenergia

 • Biodiversiteetti (vapaa kilpailu)

  Maatalousekosysteemi:

 • Lineaarinen ravinnetalous

 • Apuenergiaa (fossiilista)

 • Monokulttuurit, puhdaskasvustot


Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaero

tuotos

tuotos

ulkopuolinen

tuotantopanos

ulkopuolinen

tuotantopanos

KASVI

KOTIELÄIN

jäte

(kuormitus)

jäte

(kuormitus)

Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaero

1)

2)


Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaero1

KASVI

KASVINSYÖJÄ

PETOELÄIN

RAVINTEET

HAJOTTAJAT

Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaero

3)


Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaerot

Maataloustuotannon ja luonnon ekosysteemin toimintaerot

 • periaatekaaviot 1 ja 2 kuvaavat maatalouden kasvituotantoa (1) ja kotieläintuotantoa (2)

 • koska tuotannossa merkittävä osa tuotantopanoksista, esim. ravinteista, tulee tilan ulkopuolelta sekä kasvintuotanto ja kotieläintuotanto tapahtuvat erillään, syntyy varsinaisen tuotannon lisäksi huomattava ympäristökuormitus

 • luonnon ekosysteemissä (3) ravinteet ovat ikuisessa kiertokulussa -> ei tarvita systeemin ulkopuolisia ravinteita eikä aiheuteta ympäristön ravinnekuormitusta


Puutteellisen ravinteiden kierron seuraukset

Puutteellisen ravinteiden kierron seuraukset

Puutteellinen ravinteiden kierto on ehkä tärkein syy maatalouden aiheuttamiin haitallisiin ympäristövaikutuksiin; useimmat maatalouden ympäristövaikutukset aiheutuvat puutteellisesta ravinteiden kiertokulusta joko suoraan tai välillisesti

 • Ravinnekuormitus

 • Maaperän köyhtyminen

 • Kasvihuonekaasupäästöt (menetettyjen ravinteiden korvaaminen)

 • Kasvinsuojeluongelmat, torjunta-aineiden haitat (yksipuolinen viljely)

 • Uusiutumattomien resurssien kuluttaminen (fosfori, energia)

 • Biodiversiteetin köyhtyminen (yksipuolinen viljely, heikko viljavuus

   tarvitaan enemmän viljelymaata


Maatalouden ymp rist vaikutukset1

Maatalouden ympäristövaikutukset

Maatalouden ympäristövaikutukset kulminoituvat globalisaatioon, joka on ihmisten rakentama poliittinen toimintatapa

Luonnonekosysteemin toimintatapaa ei voida poliittisilla päätöksillä muuttaa mihinkään!


Maatalouden ymp rist vaikutukset2

Maatalouden ympäristövaikutukset

 • Maatalous on ihmisen keskeisin ravinnonlähde

 • Globaali maailmantalous merkitsee ravinnon tuotannon ja kulutuksen irtautumista toisistaan

 • Uusien tuotantoteknologioiden ja maailmankaupan avulla on voitu ”unohtaa” ihmisen riippuvuus ekologisesta kantokyvystä


Maatalouden ymp rist vaikutukset3

Maatalouden ympäristövaikutukset

Luonnonekosysteemit toimivat AINA paikallisesti (toki globaalissa vuorovaikutuksessa).

YMPÄRISTÖONGELMAT OVAT GLOBAALI ONGELMA,

MUTTA RATKAISUT PAIKALLISIA!


Kantokykymatematiikkaa

Kantokykymatematiikkaa

Ihmisen vuotuinen ravinnon energiatarve on n. 300 RY (1 RY = 1 kg ohraa)

Keskimääräinen hehtaarisato on 3000 RY

 • 1 ha elättää 10 ihmistä

  Kotieläimet muuntavat rehua 5 – 40 % energiahyötysuhteella ihmisravinnoksi

  => Satoa/(peltoa) tarvitaan 2,5 – 20 –kertainen määrä


Eko ja l hiruokailta 23 11 2011 jyv skyl n kaupunginkirjasto

Miten kuvata ravinteiden hyödyntämistä?


Ravinnetalouden tehostaminen

Ravinnetalouden tehostaminen

 • Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon integrointi

 • Paikallinen kulutus => synnyttää monipuolista paikallista tuotantoa

 • Kulutuksen ja tuotannon välille luotava vuorovaikutus (ravinteiden kierrätys)

 • Kotieläintuotteiden kulutuksessa pitäydyttävä kohtuudessa

 • Olemassaolevista ruokajärjestelmistä luomutuotanto korostaa em. seikkoja, mutta luomussakin paljon kehitettävää

 • Paikallisuus ymmärrettävä välttämättömyytenä ympäristön tilan hallinnassa


Typen kiertokulku suomen maataloudessa 2002

Typen kiertokulku Suomen maataloudessa (2002)

Tappiot pellosta

58

RUOKA

27 (13 +14)

Typpeä maatalouteen

100

SATO

70

Kasvi-

Kasvi-tuotanto

tuotteet

13

Pellolle

35 + 93 = 128

Kotieläin-

tuotteet

14

Tuontirehu

7

Lannan varastotappiot

15

Lanta peltoon

REHU

57 + 7

35

Kotieläin-tuotanto

LANTA

50


Prim rityppitase

Primäärityppitase

Typen käytön tehokkuus maataloudessa ja erikseen kasvinviljely ja kotieläintiloilla = primäärityppitase ulkopuolinen typpipanos = primäärityppi, sisältää väkilannoitteet, laskeuman ja biologisen typen sidonnanprimäärityppitase = sato/primäärityppi * 100 = montako % primääritypestä korjataan satona talteen


Seitsem n luomutilan typpitalous seuri 2005

Seitsemän luomutilan typpitalous (Seuri 2005)


 • Login