Y net mde yen yakla imlar
Download
1 / 26

Y NETIMDE YENI YAKLASIMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Updated On :

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. Bayram COŞKUN. Yönetim Nedir?. Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır. . Devleti Değişime Zorlayan Faktörler.

Related searches for Y NETIMDE YENI YAKLASIMLAR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Y NETIMDE YENI YAKLASIMLAR' - zuwena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Y net mde yen yakla imlar l.jpg

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Bayram COŞKUN


Y netim nedir l.jpg
Yönetim Nedir?

 • Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.


Devleti de i ime zorlayan fakt rler l.jpg
Devleti Değişime Zorlayan Faktörler

 • 1970’li yılların başında ortaya çıkan petrol krizinin tetiklediği mali kriz,

 • Kamu sektörüne yöneltilen eleştirilerin artması,

 • Kamu hizmetlerine yönelik beklentinin artması,

 • Devletin rolü ve büyüklüğüne yönelik yeni değerlendirmeler,


Y netimin yap ve leyi ini etkileyen yeni yakla mlar l.jpg
Yönetimin Yapı ve İşleyişini Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

 • Yeni Kamu Yönetimi (YKY)

 • Yönetişim

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve E-Devlet

 • Performans Yönetimi

 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

 • Etik anlayışı yaygınlaştırma çalışmaları


Yeni kamu y netimi l.jpg
Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımlar

 • 1980’li yılların başında ortaya çıkmıştır.

 • YKY’de temel amaç, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır.

 • Bu anlayışta aşırı merkeziyetçiliğe karşı çıkılır ve desantralizasyon savunulur.


Yeni kamu y netimi yakla m l.jpg
Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı Yaklaşımlar

 • Performansa,

 • Sonuçlara,

 • Hizmetlerde niteliğe (kaliteye),

 • Etkinliğe ve verimliliğe,

 • Vatandaşa, sivil topluma ve

 • Piyasa sisteminin önemine vurgu yapmaktadır


Y neti im l.jpg
Yönetişim Yaklaşımlar

 • Kavram ilk olarak Dünya Bankası tarafından kullanılmıştır.

 • AB Konseyi tarafından 2001 yılında yayımlanan Beyaz Kitap; yönetişimin açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık olmak üzere beş ilkeden oluştuğunu ifade etmiştir.


Slide8 l.jpg

 • 2006 yılında yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • “Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı” biçiminde tanımlanmıştır


Y neti imin temel lkeleri l.jpg
Yönetişimin Temel İlkeleri Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Açıklık ve Saydamlık

 • Hesap verebilirlik

 • Katılımcılık

 • Etkililik

 • Tutarlılık


A kl k ve saydaml k l.jpg
Açıklık ve Saydamlık Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Yönetimde açıklık, saydamlık, ulaşılabilirlik ve cevap vermeyi gerektirir.

 • Açık yönetim, vatandaşların kamusal bilgi ve belgeleri talep ve elde edebildiği, hizmetlere ulaşabildiği ve karar alma sürecine katılabildiği bir yönetimi temsil etmektedir.


T rkiye de durum l.jpg
Türkiye’de Durum Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Türkiye’de kamu yönetiminde açıklığı sağlamak üzere 2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kabul edilmiştir.

 • Ayrıca bu kanunun uygulanmasını sağlamak üzere “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 27/04/2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Hesap verebilirlik l.jpg
Hesap verebilirlik Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Hesap verebilirlik, kısaca bir kimsenin veya kurumun yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlanabilir.

 • Hesap verebilirliğin temel amacı bürokrasilerin daha fazla vatandaşa hesap verebilir kılınmasıyla yönetimin ve demokrasinin geliştirilmesidir.


Kat l mc l k l.jpg
Katılımcılık Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Katılımcılık kamu örgütlerinin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin dahil olmasını anlatan bir kavramdır.

 • Hizmetten yararlananların yönetime katılımı bilgilendirme, danışma ve aktif katılım biçiminde üç farklı türde olabilmektedir


Etkililik l.jpg
Etkililik Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Etkililik amaçlara (hem çıktı hem de etki açısından) ulaşmayı ifade eder.

 • Kamu yönetimindeki kurumların kaynakları en iyi şekilde kullanarak istenen sonuçlara ulaşmasını ifade eder.


Tutarl l k l.jpg
Tutarlılık Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Tutarlılık birden fazla kararın ve eylemlerin birbirleriyle uyumlu olmasını ve çatışmaması anlamına gelmektedir


E devlet l.jpg
E-Devlet Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • E-devlet genel olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirmiş olduğu olanakların kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılmasıdır.


E devlet uygulamalar n n yararlar u ekilde belirtilebilir l.jpg
E-devlet uygulamalarının Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim: yararları şu şekilde belirtilebilir:

 • E-devlet kamu hizmetlerinin biçimini değiştirir.

 • E-devlet yönetim anlayışında dönüşüme yol açar.

 • E-devlet verimlilik artışı yanında daha etkili ve etkin hizmet sunumu sağlar.

 • E-demokrasinin yerleşmesine katkı yapar.

 • Bilgiye ulaşım daha kolaylaşmaktadır.

 • Yönetimde açıklığa katkı sağlamaktadır.


Performans y netimi l.jpg
Performans Yönetimi Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Performans yönetiminde daha önceden belirlenmiş standartlara göre örgütsel ve kişisel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 • Bu kapsamda kamu kaynaklarının verimli kullanılması sonucunu doğurur.


Toplam kalite y netimi tky l.jpg
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • TKY, kullanıcı (müşteri) memnuniyetini esas alan bir yönetim yaklaşımıdır.

 • TKY tekniği ile, maliyetlerde bir artış olmadan, kaliteyi arttırmak mümkündür.

 • TKY’ne göre, kalite kontrol edilmez, üretilir.

 • TKY süreçlere büyük önem verir.


Slide20 l.jpg
Etik Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • Etik kamu görevlileri açısından uyulması gereken davranış kuralları, prosedürler ve şekil şartlarını ifade eder.

 • Kamu yönetimi açısından etik kavramı; dürüstlük, adalet, güvenirlilik, yararlılık, sorumluluk, hesap verebilirlilik, zarardan kaçınma gibi temel ilkelerin bir bütünü biçiminde tanımlanabilir.


Kamu g revlileri etik kurulu l.jpg
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • 25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur.

 • Kurulun temel görevi, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulanmasını gözetmektir.


Slide22 l.jpg


Sonu olarak l.jpg
Sonuç olarak İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır. ;

 • Kamu hizmetlerinin sunumunu derinden etkileyen bir çok yönetsel çaba ve yaklaşım özellikle son 20-30 yıldır global ölçekte kamu yönetimlerini etkisi altında bulundurmaktadır.


Bug n kamu y netimleri l.jpg
Bugün kamu yönetimleri; İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır.

 • Değişik toplumsal aktörlerle işbirliği içerisinde politikalar oluşturan,

 • Yerinden yönetime ağırlık veren,

 • Katılımcı ve hesap verebilen,

 • Etik ve yolsuzluk konularında duyarlı,


Slide25 l.jpg

 • Şeffaflık ve açıklığı ilke edinen, İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır.

 • Performansı dikkate alan,

 • Vatandaş istek ve beklentilerine duyarlı,

 • Bilgi-iletişim teknolojilerini hizmet planlaması ve sunumunda azami ölçülerde kullanan yapılara doğru ilerle yolundadır.


Slide26 l.jpg


ad