Y net mde yen yakla imlar l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR PowerPoint PPT Presentation


 • 272 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. Bayram COŞKUN. Yönetim Nedir?. Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır. . Devleti Değişime Zorlayan Faktörler.

Download Presentation

YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Bayram COŞKUN


Yönetim Nedir?

 • Yönetim: Belli amaç veya amaçları kaynakları en iyi biçimde kullanmak suretiyle gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.


Devleti Değişime Zorlayan Faktörler

 • 1970’li yılların başında ortaya çıkan petrol krizinin tetiklediği mali kriz,

 • Kamu sektörüne yöneltilen eleştirilerin artması,

 • Kamu hizmetlerine yönelik beklentinin artması,

 • Devletin rolü ve büyüklüğüne yönelik yeni değerlendirmeler,


Yönetimin Yapı ve İşleyişini Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

 • Yeni Kamu Yönetimi (YKY)

 • Yönetişim

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma ve E-Devlet

 • Performans Yönetimi

 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

 • Etik anlayışı yaygınlaştırma çalışmaları


Yeni Kamu Yönetimi

 • 1980’li yılların başında ortaya çıkmıştır.

 • YKY’de temel amaç, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır.

 • Bu anlayışta aşırı merkeziyetçiliğe karşı çıkılır ve desantralizasyon savunulur.


Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı

 • Performansa,

 • Sonuçlara,

 • Hizmetlerde niteliğe (kaliteye),

 • Etkinliğe ve verimliliğe,

 • Vatandaşa, sivil topluma ve

 • Piyasa sisteminin önemine vurgu yapmaktadır


Yönetişim

 • Kavram ilk olarak Dünya Bankası tarafından kullanılmıştır.

 • AB Konseyi tarafından 2001 yılında yayımlanan Beyaz Kitap; yönetişimin açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık olmak üzere beş ilkeden oluştuğunu ifade etmiştir.


 • 2006 yılında yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği”nin 4. maddesinde yönetişim:

 • “Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı” biçiminde tanımlanmıştır


Yönetişimin Temel İlkeleri

 • Açıklık ve Saydamlık

 • Hesap verebilirlik

 • Katılımcılık

 • Etkililik

 • Tutarlılık


Açıklık ve Saydamlık

 • Yönetimde açıklık, saydamlık, ulaşılabilirlik ve cevap vermeyi gerektirir.

 • Açık yönetim, vatandaşların kamusal bilgi ve belgeleri talep ve elde edebildiği, hizmetlere ulaşabildiği ve karar alma sürecine katılabildiği bir yönetimi temsil etmektedir.


Türkiye’de Durum

 • Türkiye’de kamu yönetiminde açıklığı sağlamak üzere 2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kabul edilmiştir.

 • Ayrıca bu kanunun uygulanmasını sağlamak üzere “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 27/04/2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Hesap verebilirlik

 • Hesap verebilirlik, kısaca bir kimsenin veya kurumun yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlanabilir.

 • Hesap verebilirliğin temel amacı bürokrasilerin daha fazla vatandaşa hesap verebilir kılınmasıyla yönetimin ve demokrasinin geliştirilmesidir.


Katılımcılık

 • Katılımcılık kamu örgütlerinin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin dahil olmasını anlatan bir kavramdır.

 • Hizmetten yararlananların yönetime katılımı bilgilendirme, danışma ve aktif katılım biçiminde üç farklı türde olabilmektedir


Etkililik

 • Etkililik amaçlara (hem çıktı hem de etki açısından) ulaşmayı ifade eder.

 • Kamu yönetimindeki kurumların kaynakları en iyi şekilde kullanarak istenen sonuçlara ulaşmasını ifade eder.


Tutarlılık

 • Tutarlılık birden fazla kararın ve eylemlerin birbirleriyle uyumlu olmasını ve çatışmaması anlamına gelmektedir


E-Devlet

 • E-devlet genel olarak; bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirmiş olduğu olanakların kamu hizmetlerinin sunumunda kullanılmasıdır.


E-devlet uygulamalarının yararları şu şekilde belirtilebilir:

 • E-devlet kamu hizmetlerinin biçimini değiştirir.

 • E-devlet yönetim anlayışında dönüşüme yol açar.

 • E-devlet verimlilik artışı yanında daha etkili ve etkin hizmet sunumu sağlar.

 • E-demokrasinin yerleşmesine katkı yapar.

 • Bilgiye ulaşım daha kolaylaşmaktadır.

 • Yönetimde açıklığa katkı sağlamaktadır.


Performans Yönetimi

 • Performans yönetiminde daha önceden belirlenmiş standartlara göre örgütsel ve kişisel performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 • Bu kapsamda kamu kaynaklarının verimli kullanılması sonucunu doğurur.


Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

 • TKY, kullanıcı (müşteri) memnuniyetini esas alan bir yönetim yaklaşımıdır.

 • TKY tekniği ile, maliyetlerde bir artış olmadan, kaliteyi arttırmak mümkündür.

 • TKY’ne göre, kalite kontrol edilmez, üretilir.

 • TKY süreçlere büyük önem verir.


Etik

 • Etik kamu görevlileri açısından uyulması gereken davranış kuralları, prosedürler ve şekil şartlarını ifade eder.

 • Kamu yönetimi açısından etik kavramı; dürüstlük, adalet, güvenirlilik, yararlılık, sorumluluk, hesap verebilirlilik, zarardan kaçınma gibi temel ilkelerin bir bütünü biçiminde tanımlanabilir.


Kamu Görevlileri Etik Kurulu

 • 25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kanun ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” kurulmuştur.

 • Kurulun temel görevi, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulanmasını gözetmektir.


 • 2005 yılında da “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır.


Sonuç olarak;

 • Kamu hizmetlerinin sunumunu derinden etkileyen bir çok yönetsel çaba ve yaklaşım özellikle son 20-30 yıldır global ölçekte kamu yönetimlerini etkisi altında bulundurmaktadır.


Bugün kamu yönetimleri;

 • Değişik toplumsal aktörlerle işbirliği içerisinde politikalar oluşturan,

 • Yerinden yönetime ağırlık veren,

 • Katılımcı ve hesap verebilen,

 • Etik ve yolsuzluk konularında duyarlı,


 • Şeffaflık ve açıklığı ilke edinen,

 • Performansı dikkate alan,

 • Vatandaş istek ve beklentilerine duyarlı,

 • Bilgi-iletişim teknolojilerini hizmet planlaması ve sunumunda azami ölçülerde kullanan yapılara doğru ilerle yolundadır.


 • İlgi ve sabrınız için çok teşekkürler…


 • Login