praktyka programowania
Download
Skip this Video
Download Presentation
Praktyka Programowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Praktyka Programowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Praktyka Programowania. Semestr I: wykład - 1 godz. laboratorium - 1 godz. projekt - 1 godz. Programowanie komputerów. Cel przedmiotu : algorytmizacja problemów programowanie proceduralne programowanie obiektowe Platforma programowa : GCC + SPOJ Visual C++. Literatura:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praktyka Programowania' - zudora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktyka programowania
Praktyka Programowania

Semestr I:

 • wykład - 1 godz.
 • laboratorium - 1 godz.
 • projekt - 1 godz.
programowanie komputer w
Programowanie komputerów
 • Cel przedmiotu:
  • algorytmizacja problemów
  • programowanie proceduralne
  • programowanie obiektowe
 • Platforma programowa:
  • GCC + SPOJ
  • Visual C++
literatura
Literatura:

J.Grębosz: SymfoniaC++. ProgramowaniewjęzykuC++orientowaneobiektowo, wyd.KallimachKraków

wymagania
Wymagania:
 • Laboratorium:
  • Wykonanie bieżących ćwiczeń;
 • Projekt:
  • Wykonanie czterech indywidualnych programów;
 • Wykład:
  • napisanie z wynikiem pozytywnym kolokwiów testowych.

Próg każdej części: 30%

Próg przedmiotu: W+L+P: 50%

slide5

Język:

 • C
 • C++
 • Java
 • C#
 • Java Script
algorytm
Algorytm*:
 • Skończony ciąg sekwencji/reguł, które aplikuje się na skończonej liczbie danych, pozwalający rozwiązywać zbliżone do siebie klasy problemów.
 • Zespół reguł charakterystycznych dla pewnych obliczeń lub czynności informatycznych.

------------------------------

* Dictionaries le Robert - Paryż 1994

*Abu Ja’far Mohammed ibn Musa al.-Khowarizmi (Algorismus)

algorytm1
Algorytm:
 • posiada dane wejściowe (w ilości większej lub równej zero) pochodzące z dobrze zdefiniowanego zbioru;
 • produkuje pewien wynik, niekoniecznie numeryczny;
 • POWINIEN BYĆ precyzyjnie zdefiniowany - każdy krok algorytmu musi być jednoznacznie zdefiniowany;
 • POWINIEN BYĆ skończony - wynik algorytmu musi być „kiedyś” dostarczony.
cykl wytwarzania oprogramowania
Cykl wytwarzania oprogramowania:
 • sformułowanie problemu
 • skonstruowanie algorytmu
 • zakodowanie algorytmu
 • kompilacja programu
 • łączenie
 • uruchamianie i testowanie programu
maksymy programistyczne
Maksymy programistyczne
 • Wybieraj starannie algorytm rozwiązania;
 • Dbaj o uniwersalność programu;
 • Najpierw algorytm, potem kodowanie;
 • Dobry algorytm - to warunek konieczny, ale nie dostateczny napisania dobrego programu.
slide10

Pierwszy program w języku C++:

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

clrscr (); // czyszczenie ekranu

cout<< "\n"; // nowa linia

cout << "Witam na I wykładzie!\n";

cout << "Przedmiot: " << „Praktyka programowania\n";

cout << "Kierunek:" << " Informatyka,\n "<< "\t\t Wydział ETI\n";

return 0;

}

Witam na I wykładzie!

Przedmiot: Programowanie Komputerów

Kierunek: Informatyka,

Wydział ETI

slide11

w każdym programie w językuC++musi być specjalna funkcja o nazwiemain;

 • od tej funkcji zaczyna się wykonywanie programu;
 • instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji zawarte są między dwoma nawiasami klamrowymi{ } ;
 • operacje wejścia/wyjścia nie są częścią definicji językaC++;
 • podprogramy odpowiedzialne za te operacje znajdują się w jednej ze standardowych bibliotek;
 • jeżeli chcemy skorzystać w programie z takiej biblioteki, musimy na początku programu umieścić wiersz:
 • #include < iostream.h >
 • wówczas kompilator przed przystąpieniem do pracy nad dalszą częścią programu wstawi w tym miejscu tzw.plik nagłówkowy iostream.h.
slide12

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0;

Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0;

for (i = 1; i <= N; i = i+1)

if (a[i] > 0)

{

Sum_Dod = Sum_Dod + a[i];

Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

}

else

{

Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1;

};

slide13

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0;

Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0;

i = 1;

et1:if (a[i] > 0) goto et2;

Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1;

goto et3;

et2: Sum_Dod = Sum_Dod + a[i];

Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

et3: i = i + 1;

if (i <= N) goto et1;

slide14

Sum_Dod = 0; Licz_Dod = 0; Sum_Poz = 0; Licz_Poz = 0; i = 1;

et1: if (a[i] > 0) goto et2; Sum_Poz = Sum_Poz + a[i];

Licz_Poz = Licz_Poz + 1; goto et3;

et2: Sum_Dod = Sum_Dod + a[i]; Licz_Dod = Licz_Dod + 1;

et3: i = i + 1; if (i <= N) goto et1;

styl programowania
Styl programowania:
 • Programy mają być czytane przez ludzi;
 • Stosuj komentarze wstępne;
 • Stosuj komentarze wyjaśniające;
 • Komentarz - to nie parafraza instrukcji;
 • Stosuj odstępy do poprawienia czytelności;
 • Używaj dobrych nazw mnemonicznych;
 • Wystarczy jedna instrukcja w wierszu;
 • Stosuj wcięcia do uwidocznienia struktury programu.
 • PODPROGRAMY!!!
slide16

/*-------------------------------------------------------------------------------------/*-------------------------------------------------------------------------------------

Program przelicza wysokość podaną w stopach na wysokość

podaną w metrach. Ćwiczymy operacje wczytywania z klawiatury

i wypisywania na ekranie.

----------------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int stopy; // wysokość podana w stopach

float metry; // wysokość w metrach

float przelicznik = 0.3; // przelicznik: stopy na metry

clrscr ();

cout << "Podaj wysokość w stopach: ";

cin >> stopy; // wczytanie wysokości w stopach

// z klawiatury

metry = przelicznik * stopy;

cout << "\n";

cout << "Wysokość " << stopy << " stóp - to jest: "

<< metry << " metrów\n";

return 0;

}

Podaj wysokość w stopach:26

Wysokość26stóp - to jest7.8metrów

slide17

Zmienne

 • zmiennąokreśla się jako pewien obszar pamięci o zadanej symbolicznej nazwie, w którym można przechować wartości;
 • wartości są interpretowane zgodnie z zadeklarowanymtypem zmiennej.
 • W przytoczonym powyżej przykładzie pojawiły się definicje zmiennych:
 • int stopy;
 • float metry;
 • Zmiennym nadano nazwystopy oraz metry.
 • w językuC++nazwąmoże być dowolnie długi ciąg liter, cyfr i znaków podkreślenia;
 • małe i wielkie litery są rozróżniane;
 • nazwąnie może być słowo kluczowe.
instrukcje
Instrukcje

Instrukcja przypisania:

Zmienna = Wyrażenie;

instrukcje steruj ce
Instrukcje sterujące:
 • W instrukcjach sterujących podejmowane są decyzje o wykonaniu tych czy innych instrukcji programu.
 • Decyzje te podejmowane są w zależności od spełnienia lub niespełnienia określonego warunku, inaczej mówiąc od prawdziwości lub fałszywości jakiegoś wyrażenia.
 • Początkowo w językuC++nie było specjalnego typu określającego zmienne logiczne ‑ czyli takie, które przyjmują wartości:prawda - fałsz. do przechowywania takiej informacji można było wukorzystać każdy typ. Zasada jest prosta: sprawdza się, czy wartość danego obiektu - np. zmiennej - jest równa0, czy różna od0.
 • Wartość0- odpowiada stanowi:fałsz.
 • Wartośćinna niż 0- odpowiada stanowi:prawda.
 • W trakcie rozwoju języka dodano do języka typ bool obejmujący 2 wartości true i false .
instrukcja warunkowa if
Instrukcja warunkowa if:

if (wyrażenie ) instrukcja_1;

lub

if ( wyrażenie) instrukcja_1;

elseinstrukcja_2;

{

instr_1;

instr_2;

instr_3;

}

blok:

zagnie d ona instrukcja if else
Zagnieżdżona instrukcjaif...else:

if ( warunek_1 ) instrukcja_1;

else if ( warunek_2 ) instrukcja_2;

else if ( warunek_3 ) instrukcja_3;

...................................................;

elseinstrukcja_N;

slide22

Przykład 1:

/*Program oblicza wartość funkcji f(x) w punkcie x.

Funkcja zadana jest wzorem:

f(x) = 1/(x^2 + 1), dla x <=0

f(x) = ln x, dla x > 0

*/

#include <iostream.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

cdn.

slide23

main ()

{

float x, f;

clrscr ();

cout << "Podaj wartość x: ";

cin >> x;

if (x <= 0)

f = 1/(pow(x, 2) + 1);

else f = log(x);

cout << "\nDla x = ";

cout.width(4);

cout.precision(1);

cout << x <<" funkcja F(x) = ";

cout.width(5);

cout << f;

return 0;

}

Podaj wartość x:-2

Dla x =-2funkcja F(x) =0.2

Podaj wartość x:2

Dla x =2funkcja F(x) =0.7

slide24

Przykład 2:

/*---------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program oblicza stopień na podstawie liczby otrzymanych */ /* punktów . Kryteria: */

/* 0.. 49 pkt. - 2 */

/* 50.. 59 pkt. - 3 */

/* 60.. 69 pkt. - 3.5 */

/* 70.. 79 pkt. - 4 */

/* 80.. 89 pkt. - 4.5 */

/* 90..100 pkt. - 5 */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.

slide25

main ()

{

int lp;

float stopien;

clrscr ();

cout << "Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): ";

cin >> lp;

if (lp <= 49) stopien = 2;

else if (lp <= 59) stopien = 3;

else if (lp <= 69) stopien = 3.5;

else if (lp <= 79) stopien = 4;

else if (lp <= 89) stopien = 4.5;

else stopien = 5;

cout << "Twoja ocena: ";

cout.width(3);

cout.precision(1);

cout << stopien << endl;

return 0;

}

Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100):79

Twoja ocena:4

instrukcja while
Instrukcjawhile

while (wyrażenie) instrukcja;

 • najpierw obliczana jest wartość wyrażenia w nawiasach;
 • jeśli wartość ta jestprawdziwa(niezerowa), to następuje wykonywanieinstrukcjiw pętli tak długo, aż wyrażenie przyjmie wartość zerową ( fałsz);
 • należy zwrócić uwagę, że wartość wyrażenia jest obliczana przed wykonaniem instrukcji.
slide27

Przykład 3:

/*------------------------------------------------------------------*/

/* Program wykonuje sumowanie n liczb całkowitych. */

/* Jeśli kolejnym sumowanym składnikiem jest 0, to */ /* proces sumowania zostaje zakończony. */ /*------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn

slide28

Podaj n: 10

Podaj a:34

Podaj a:79

Podaj a:-33

Podaj a:50

Podaj a: 0

Suma = 130

Liczba składników = 4

main ()

{

int a, l, n, S;

clrscr ();

cout << "Podaj n: "; cin >> n;

cout << "Podaj a: "; cin >> a;

l = 0; S = 0;

while ((a != 0) && (l < n))

{

l = l+1;

S = S + a;

cout << "Podaj a: "; cin >> a;

}

cout << endl;

cout << "Suma = " << S << endl;

cout << "Liczba składników = " << l << endl;

return 0;

}

slide29

Instrukcjado ...while

doinstrukcjawhile (wyrażenie);

 • instrukcja jest wykonywana w pętli tak długo póki wyrażenie ma wartość niezerową ( prawda);
 • z chwilą, gdy wyrażenie przyjmie wartość zerową (fałsz), działanie instrukcji zostaje zakończone.
slide30

Przykład 4:

/*------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program wykonuje sumowanie liczb całkowitych. */

/* Sumowanie zostaje zakończone, gdy suma */

/* składników przekroczy wartość 100. */

/*------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.

slide31

Podaj a:25

Podaj a:13

Podaj a:37

Podaj a:48

Suma = 123

Liczba składników = 4

main ()

{

int a, l, S;

clrscr ();

l = 0;

S = 0;

do {

cout << "Podaj a: ";

cin >> a;

l = l+1;

S = S + a; }

while (S < =100);

cout << endl;

cout << "Suma = " << S << endl;

cout << "Liczba składników = " << l << endl;

return 0;

}

slide32

Instrukcjafor

for (ini; wyraz_warunkowe; krok ) treść_pętli;

 • ini-jest to instrukcja inicjalizująca wykonywanie pętli for;
 • wyraz_warunkowe- jest to wyrażenie obliczane przed każdym obiegiem pętli. Jeśli jest ono różne od zera, to wykonywane zostaną instrukcje będące treścią pętli;
 • krok- jest to instrukcja wykonywana na zakończenie każdego obiegu pętli. Jest to ostatnia instrukcja wykonywana bezpośrednio przed obliczeniem wyrażenia warunkowegowyraz_warunkowe.
slide33

Działanie instrukcjifor:

1. najpierw wykonywana jest instrukcja inicjalizująca pracę pętli;

2. obliczane jest wyrażenie warunkowe; jeśli jest ono równe 0 - praca pętli jest przerywana;

3. jeśli wyrażenie warunkowe jest różne od zera, wówczas wykonywane zostaną instrukcje będące treścią pętli;

4. po wykonaniu treści pętli wykonana zostanie instrukcja krok, po czym następuje powrót do p. 2.

slide34

Uwagi:

 • 1.instrukcji inicjalizujących ini może być kilka;
 • 2. wówczas muszą być one oddzielone przecinkami; podobnie jest w przypadku instrukcji kroku krok;
 • 3. wyszczególnione elementy: ini, wyraz_warunkowe, krok nie muszą wystąpić;
 • 4. dowolny z nich można opuścić, zachowując jednak średnik oddzielający go od sąsiada.
 • 5. opuszczenie wyrażenia warunkowego jest traktowane tak, jakby stało tam wyrażenie zawsze prawdziwe.
slide35

Przykład 5:

Podaj N, (0<=N <= 7): 7

Silnia z 7 równa się:5040

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program umożliwia obliczenie silni z N (0<=N<8) */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i, N, Silnia;

clrscr ();

cout << "Podaj N, (0 <= N <= 7): "; cin >> N;

Silnia = 1;

if (N >= 2)

for (i=2; i <= N; i=i + 1)

Silnia = Silnia*i;

cout << endl;

cout << "Silnia z " << N << " równa się: " << Silnia << endl;

return 0;

}

slide36

Instrukcjaswitch

 • switch (wyrażenie)
 • {
 • casewart_1 : { instr_1;
 • break; }
 • casewart_2 : { instr_2;
 • break; }
 • casewart_n : { instr_n;
 • break; }
 • default : { instr_(n+1);
 • break; }
 • }
slide37

Działanie instrukcjiswitch:

 • obliczane jest wyrażenie umieszczone w nawiasach po słowie switch;
 • jeśli jego wartość odpowiada którejś z wartości podanej w jednej z etykiet case, wówczas wykonywane są instrukcje począwszy od tej etykiety. Wykonywanie ich kończy się po napotkaniu instrukcji break. Działanie instrukcji switch zostaje wówczas zakończone;
 • jeśli wartość wyrażenia nie zgadza się z żadną z wartości podanych w etykietach case, wówczas wykonywane są instrukcje umieszczone po etykiecie default.
 • etykieta default może być umieszczona w dowolnym miejscu instrukcji switch, nawet na samym jej początku. Co więcej, etykiety default może nie być wcale. Wówczas, jeśli w zbiorze etykiet case nie ma żadnej etykiety równej wartości wyrażenia, instrukcja switch nie będzie wykonana.
 • instrukcje występujące po etykiecie case nie muszą kończyć się instrukcją break. Jeśli jej nie umieścimy, to będą wykonywane instrukcje umieszczone pod następną etykietą case.
slide38

Przykład 6:

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

/* Program oblicza stopień na podstawie liczby otrzymanych */

/* punktów. Kryteria: */

/* 0.. 49 pkt. - 2 */

/* 50.. 59 pkt. - 3 */

/* 60.. 69 pkt. - 3.5 */

/* 70.. 79 pkt. - 4 */

/* 80.. 89 pkt. - 4.5 */

/* 90..100 pkt. - 5 */

/*--------------------------------------------------------------------------------*/

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

cdn.

slide39

Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): 84

Twoja ocena:4.5

main ()

{

int lp;

float stopien;

clrscr ();

cout << "Podaj liczbę punktów (0 <= lp <= 100): "; cin >> lp;

lp = lp/10;

switch (lp)

{

case 5 : { stopien = 3; break;}

case 6 : { stopien = 3.5; break;}

case 7 : { stopien = 4; break;}

case 8 : { stopien = 4.5; break;}

case 9,10 : { stopien = 5; break;}

default : { stopien = 2; break;}

}

cout << "Twoja ocena: ";

cout.width(3); cout.precision(1);

cout << stopien << endl;

return 0;

}

slide40

Instrukcjabreak

 • instrukcja break jest używana również w instrukcjach pętli for, while, do…while;
 • instrukcja break powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania tych pętli;
 • jeśli mamy do czynienia z pętlami zagnieżdżonymi, to instrukcja break powoduje przerwanie tylko tej pętli, w której została bezpośrednio użyta.
 • jest to więc przerwanie z wyjściem o jeden poziom wyżej.
slide41

Przykład 7:

Pętla, i = 7

Pętla, i = 6

Pętla, i = 5

Przerwanie pętli !

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i = 7;

clrscr ();

while (1)

{

cout << "Pętla, i = " << i << "\n";

i = i - 1;

if (i < 5)

{ cout << "Przerwanie pętli ! "; break;

}

}

return 0;

}

slide42

Przykład 8:

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 0

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 1

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 2

*****

Kontynuujemy zewnętrzną pętlę for dla i = 3

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int i, m;

int dlugosc_linii = 3;

clrscr ();

for (i =0; i < 4; i = i+1)

{

for (m = 0; m <10; m = m+1)

{

cout << "*";

if (m > dlugosc_linii) break;

}

cout << "\nKontynuujemy zewnętrzną pętlę for"

<< " dla i ="<< i <<"\n";

}

return 0;

}

slide43

Instrukcjagoto

gotoetykieta;

 • instrukcja goto wykonuje skok do instrukcji opatrzonej wyspecyfikowaną etykietą;
 • etykieta jest nazwą, po której występuje dwukropek;
 • w języku C++ nie można wykonać skoku z dowolnego miejsca w programie do dowolnego innego miejsca;
 • etykieta, do której wykonywany jest skok, musi leżeć w obowiązującym w danej chwili zakresie ważności.
slide44

Przykład 9:

Matematyka

Informatyka

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

clrscr ();

cout << ”Matematyka \n";

goto a;

cout << ”Język polski";

a:

cout << ”Informatyka";

return 0;

}

slide45

Instrukcjacontinue

continue

 • instrukcja continue przydaje się wewnątrz pętli for, while, do...while;
 • powoduje ona zaniechanie realizacji instrukcji będących treścią pętli, jednak (w odróżnieniu od instrukcji break) sama pętla nie zostaje przerwana;
 • instrukcja continue przerywa tylko ten obieg pętli i zaczyna następny, kontynuując pracę pętli.
slide46

Ab

Ab

AAAAAAAAAA

Przykład 10:

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

main ()

{

int k;

clrscr ();

for (k = 0; k < 12; k = k+1)

{

cout << "A";

if (k > 1) continue;

cout << "b \n";

}

cout << "\n";

return 0;

}

slide47

Klamry w instrukcjach sterujących

 • while (i < 4) {
 • ...
 • }
 • while (i < 4)
 • {
 • }
 • while (i < 4)
 • {
 • }
ad