ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) - PowerPoint PPT Presentation

Elektron k kamu alimlari platformu ekap
Download
1 / 26

 • 308 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP). EKAP Nedir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

ELEKTRONK KAMU ALIMLARI PLATFORMU(EKAP)


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • EKAP Nedir?

  • 4734 sayl Kanundaki temel ilkeler gzetilerek, ihale srecindeki uyulmas gereken esas ve usullerin bilgi ve iletiim teknolojileri ile desteklenmesi ve satnalma ilemlerinin en az i yk ve maliyetle yaplmasna imkan tannmas iin kurulan biliim altyapsdr.


Faydalar

Faydalar

 • hale Srecinde Etkinlik ve Verimlilik

 • Saydamln Artmas

 • Eit Muamele

 • Dnyasnda Aktivasyon

 • Ekonomik Kalknma ve Rekabet


Ekap n ana unsurlar

EKAPn Ana Unsurlar

 • dareler

  • Yaklak 50 bin kamu idaresinin;

   • dari yaps,

   • Adres,

   • Bte ve dier bilgilerinin olduu veritaban,

 • stekliler

  • Yaklak 100 bin potansiyel istekliye ilikin;

   • Ticaret sicil kaytlar,

   • Katlm ve yeterlie ilikin bilgilerin tutulduu veritabanlar


Ekap n ana unsurlar1

EKAPn Ana Unsurlar

 • Satnalma Kalemleri

  • Temin edilecek mal veya hizmetlerin sektrel bazda snflandrlm hiyerarik bir yapda kodlanarak standartlatrlmas,

 • Kamu hale Mevzuat

  • hale mevzuatnda uyulmas gerekli esas ve usullerin sisteme entegre edilmesi ve gncellenmesi,


Ekap nas l uygulanacak

EKAP Nasl Uygulanacak?

 • Alc ve Satcnn Elektronik Ortamda Buluturulmas

 • Kamu Almlarnda Saydamlk, Hz ve Eriim Kolayl

 • dareler Aras Bilgi ve Tecrbe Paylam

 • Satnalma Kalemi Standardizasyonu, Fiyat/Kalite Rekabeti

  • Yeterlik Koullarnda Kesinlik ve Aklk

  • halelere Katlmda Kolaylk, Rekabet Art

  • Hatasz ve Geerli Teklif

  • Bilgisayar Destekli Teklif Deerlendirme


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

1) Kamu SatnalmlarA

Trkiyede kamu kayna kullanarak ihale yapan tm kamu kurumlar nternet zerinde kurulacak elektronik kamu satnalmlar platformuna dahil edilecektir.

Yaplan tm ihaleler, bu platform zerinden teklif vermek isteyen firmalara duyurulacaktrveyailetilecektir.hale srecine ilikin tm ilemler bu elektronik platform zerindevatandalarn da izleyebilecei bir ortamda gerekleecektir.

Bylece alc ve satcelektronik ortamda buluturulurken, kamu almlarnda saydamlk, hz ve eriim kolayl salanm olacaktr.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

2) Elektronik Teknik artname

Satnalma kalemi baznda hazrlanacak elektronik teknik artname uygulamas ile bir kamu idaresinin hazrlad ve baar ile uygulamaya koyduu teknik artname, ayn ii yapmak isteyen dier kamu idaresi iin baz oluturacaktr.

Bylece kamu idareleri aras pozitif bilgi ve tecrbepaylam salanarak satnalma kalemi standardizasyonu gerekletirilecektir.

Elektronik teknik artname uygulamas ile ihalelerdekirekabet,fiyat / kalite oran zerinden gerekleecektir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

3) Elektronik dari artname

halelere teklif verecek isteklilere ilikin;

Mesleki ve teknik yeterlilik,

Ekonomik ve mali yeterlilik ve

Katlm koullar gibi hususlar,

Bir veritabannda kaydedilip gncellenecektir.

Yeterlikve katlm koullar bilgisayar tarafndan ilenerek saysal kesinlik veaklk kazanacaktr.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

4) Elektronik Teklif ve Deerlendirme

Elektronik ortamda hazrlanan ihale teklif dokmanlar, gvenli bir ekilde kamu satnalmlar platformuna gnderilecektir.

hale saati geldiinde tm teklifler alacak ve ihale komisyonunun sonu kararn vermesini kolaylatracak karlatrma ve deerlendirme tablolar bilgisayar tarafndan hazrlanacaktr.

Bu uygulama ile geersiz teklif olgusuortadan kaldrlrken, ihalelerin daha salkl deerlendirilmesi salanacaktr.


S stem nasil ali acak

SSTEM NASIL ALIACAK?

11

1- ifreli, zaman damgal ve imzal ekilde istekli tarafndan Kamu Satnalma Platformuna gnderilmi teklifler,

Platform zerinde gvenli bir alanda (Tender Box) ihale tarih ve saatine kadar muhafaza edilecektir.

2- hale komisyonu yelerine zel olarak verilecek ifreliteklif dosyas zme anahtar yardmyla ihale tarih ve saatinden sonrateklif dosyalar alabilecektir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

3-Teklif Deerlendirme Modl, tm teklifleri ileyerek, deerlendirmeye esas olacak zellikler baznda karlatrma tablosunu otomatik olarak oluturacaktr.

4-hale komisyonu, Teklif Deerlendirme Modlnn hazrlad tablo ve dier fiyat d unsurlar kullanarak, ihalenin kimin zerinde kalacana karar verecektir.

5- hale komisyonunun karar, elektronik ortamda tm isteklilere tebli edilecek ve vatandalaraduyurulacaktr.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kamu hale Kurumu, kamu almlar alanndaki dzenleme ve denetlemegrevi kapsamnda Ynetim Konsolu aracl ile Platformun ynetimi ve iletimini gerekletirecektir.

 • Vatandalar,Saydamlk Modl aracl ile kamu ihaleleri srecini anlalr bir yapda izleyebilecektir.

 • Szleme Ynetimi Modlnn, e-ihale sistemindetamamlayc bileen ve geri besleme unsuru olarak almas ngrlmektedir.


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 4734 Sayl Kanun Ek Madde 2:

  • Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelerde;

  • Kanunun 13 nc maddesi (hale ilan sre ve usulleri) hkmleri sakl kalmak zere,

  • lan, ihale dokmannn hazrlanmas ve verilmesi,

  • Katlm ve yeterlie ilikin belgelerin sunulmas,

14


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Tekliflerin hazrlanmas, sunulmas ve deerlendirilmesi,

 • halenin karara balanmas ve onaylanmas,

 • Kesinleen ihale kararlarnn bildirilmesi ve szlemenin imzalanmas

  • gibi ihale sreciyle ilgili aamalar ile

 • Her trl bildirimler;

 • Ksmen veya tamamen, Kurum tarafndan oluturulan EKAP zerinden gerekletirilebilir.

15


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Bu Kanunun 13 nc maddesi uyarnca yaplacak btn ilanlar ayn zamanda Elektronik Kamu Almlar Platformunda da yaymlanr.

 • Bu Kanun kapsamndaki almlarda aday veya isteklilerin yeterliinin tespitine ilikin olarak Elektronik Kamu Almlar Platformu zerinden sistemler kurulabilir.

16


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 24.02.2010 tarihi itibariyle EKAPta idare ile gerek ve tzel kii kaytlarna balanmtr.

 • dareler ile gerek ve tzel kiiler EKAP zerinden kaytlarn gerekletirip protokoln ktsn alacaklardr. mzal, mhrl KKe gnderilecek. dareler protokol dnda herhangi bir belge gndermeyeceklerdir.

 • Protokole imza idare adna szleme veya protokol imzalamaya yetkili idare yetkilisi veya ynetim kurulu tarafndan atlacaktr.

 • Protokolde hata yaplmsa, sistem zerinden dzeltme yaplabilecektir.

17


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kurumsal kod, idarenin kendi saymanlk/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Gelitirme Bakanlklarndan renilmelidir.

 • Saymanlk kodu, idarenin kendi saymanlk/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Gelitirme Bakanlklarndan renilmelidir.

 • dare bnyesinde ihale ilemlerini yrten birimde alan bir personel (yetkili olmas gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

18


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu uyarnca harcama birimi olarak belirlenen tm idarelerin EKAPa kayt olmas gerekmektedir.

 • Ayn idarenin dier harcama birimlerinin ise sadece idare kaytlarn gerekletirmeleri yeterli olacaktr.

 • Kamu Satnalma Platformunda kayd bulunan idarelerin ve isteklilerin (gerek ve tzel kiilerin) EKAPa tekrar kayt yaptrmas gerekmekte midir?

19


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Elektronik Kamu Almlar Platformunun (EKAP) kullanm ile ilgili nemli bir husus 5070 sayl Elektronik mza Kanununda tanm yaplan Gvenli Elektronik mza (e-imza veya m-imza) teminidir.

 • Ancak, ihaleye katlmak iin istekli olabilecek sfatnn kazanlmas zorunlu olup, bu sfat, ihale dokmannn mevcut uygulamada olduu gibi ihaleyi yapan idareden satn alnmas ya da ihale dokmannn Gvenli Elektronik mza kullanlarak indirilmesi ile kazanlabilecektir.

20


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Gvenli Elektronik mza, 5070 sayl Elektronik mza Kanunu kapsamnda yetkilendirilmi Elektronik Sertifika Hizmet Salayclarndan (ESHS) veya mobil iletiim (GSM) operatrlerinden temin edilebilir.

 • Elektronik ihalelerde Geici Teminat ve Banka Referans MektuplarnnElektronik Kamu Almlar Platformu zerindenevrimii (online) edinilmesine ynelik ibirlii yaplmasna dair protokoller T.C. Ziraat Bankas A.., Kuveyt Trk Katlm Bankas A.., Tekstil Bankas A.. ve Finansbank A. ile karlkl olarak imzalanmtr.

21


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Kamu Satnalma Platformu dare Blm; hale Yapan darelerin Tm hale lemlerini tek bir pencere yardm ile gerekletirmesini salayacak, halelerin Takip ve Kontrol edilebilecei bir uygulamadr.

 • Kamu Satnalma Platformunda; - hale Bilgileri Dzeltme, - lan Bilgileri Dzeltme, -Sonu Formu Deiiklik, - Dorudan Temin Gncelleme, - ifre Deiiklii, - dare Bilgileri Gncelleme lemleri yaplabilmektedir.

22


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • EKAPn 1.0 srm iin gelitirmeler tamamlanm ve elektronik ihalenin alt yaps oluturulmutur. Sz konusu 1.0 srmnde, Kanun kapsamndaki btn ihaleler iin ihale dokmanlarnn hazrlanmas; ilgili uygulama ynetmeliklerine, tip idari artnamelere, szleme tasarlarna ve standart formlara uygun olarak EKAP zerinden salanacaktr. Ayrca, hazrlanan dokmanlardan ihale ilannn otomatik olarak oluturulmas da salanm olacaktr.

 • EKAPn 1.0 srm 01 Eyll 2010 tarihinde devreye alnmtr.

23


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Bu erevede;

  • hale Kayt Numaras (KN) Kamu Satnalma Platformundan (KSP) alnan ihalelere ilikin tm i ve ilemler (ereve anlamas KSP zerinde yaplan mnferit szlemeler iin KN alma, ihale ilan oluturma, teyit, sonu bildirimi, szleme devri bildirimi gibi ilemler) halihazrda hizmetin yrtld KSP zerinden yrtlmeye devam edecektir,

  • KSP zerinden yeni KN verilmesi ilemi durdurulacaktr,

  • Yeni yaplacak olan ihaleler iin KN almak isteyen idareler, bu ilemi sadece EKAP zerinden yapabileceklerdir.

24


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Vergi borcu ve stekli Veri Taban yiletirilmesi iin Gelir daresi Bakanl(GB) ile sigorta borcu iin Sosyal Gvenlik Kurumu(SGK) ile nfus bilgileri iin MERNS ile geici teminat mektubu iin Trkiye Bankalar Birlii(TBB) ve Trkiye Katlm Bankalar Birlii(TKBB) ile idare kaytlar iin Muhasebat Genel Mdrl ile e-Devlet Kaps iin TRKSAT ile ve satnalma kalemleri iin Trkiye la ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas(TTUBB) ile entegrasyon halinde olunacak.

25


Elektron k kamu alimlari platformu ekap

 • Elektronik ihale Elektronik Kamu Almlar Platformu(EKAP) zerinden yrtlecek. Sistemin Elektronik hale Dokman, Elektronik Teklif,Elektronik TeklifDeerlendirme ve Elektronik Szleme blmleri olacak.

 • KK ile Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) arasnda ibirlii protokol yaplm olup, bu ibirlii kapsamnda kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu sorgulamas SGK tarafndan salanacak web servis araclyla gerek kii istekliler iin TC kimlik numaras, tzel kii istekliler iin ise vergi kimlik numaras kullanlarak idarelerce EKAP zerinden yaplacaktr.

26


 • Login