Õppekavade rakendamine
Download
1 / 8

Õppekavade rakendamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Õppekavade rakendamine. Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister Viimsi, 24. märts 2010. 1. Ülesanded õppekava uuendamisel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Õppekavade rakendamine' - zubin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Õppekavade rakendamine

Tõnis Lukas,haridus- ja teadusminister

Viimsi, 24. märts 2010

1


Ülesanded õppekava uuendamisel

 • Ülesanded õppekava uuendamiseks seadis riikliku õppekava nõukogu 2008. aastal dokumendis “Lähteülesanne põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamiseks aastatel 2008-2011”

 • Lähteülesandes:

 • eraldi õppekavad põhikoolile ja gümnaasiumile

 • õppekava on valitsuse määrus

 • fikseeriti kooliastmed ja tunnijaotuskava põhikoolis

 • õppekava arendusprotsess peab olema pidev

 • arendustöös lähtuda kehtivast õppekavast, haridust puudutavatest strateegiatest ning dokumentidest, uuringute tulemustest, sihtrühmade kriitikast, vahepeal toimunud arendustöödest (REKK ja TÜ)‏

2


Üldharidussüsteemi arendamise eesmärgid, millele RÕK kaasa aitab (lähteülesanne RÕK arendamiseks 2008-2011)

 • Üldharidussüsteemi vajadused:

 • Koolist väljalangevuse vähendamine ja hariduslike erivajadustega (sh andekad) laste toetamine

 • Turvalise koolikeskkonna saavutamine

 • Suurem kompetents ja huvi kasvatamine täppis- ja loodusteaduste ning tehnika/tehnoloogia valdkondades

 • Eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete kodanike kujundamise toetamine

 • Eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga õpilaste toetamine

 • Infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppetöös

3


 • Õppekava üldosa üldist suundumust ei ole vaja muuta. Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?

 • Ainekavades (tööülesanne töörühmadele):

  • vähendada õpilaste koormust, suunata kasutama aktiivseid õppemeetodeid

  • lõimida ainekavad valdkondlikult

  • lõimida ainekavad õppekavade üldosadega, arvestades õppekavade alusväärtusi, üldpädevusi, läbivaid teemasid

  • arvestada asjassepuutuvates riiklikes strateegiates, arengukavades ning lepingutes toodut

4


Kes tegid õppekava? Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?

 • Riiklik õppekava nõukogu kinnitas lähteülesande

 • Arutlustes olid peamisteks partneriteks: õpilased, õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad

 • Ainetöörühmades üle poole praktiseerivaid õpetajaid

 • Õppekava ekspertnõukogu arutas olulised küsimused läbi

 • HTM, REKK ja TÜ korraldasid tööd

5


Õppekava rakendamine Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?

 • esma- ja täiendkoolituses kasutatakse ESF-programmide ressursse, ka koolide kasutuses olevaid ressursse

 • õppekirjanduse puhul nähakse üleminekut uuele õppekirjandusele osaliselt enne rakendumistähtaegu, osaliselt pärast. Töörühmad on hinnanud erinevates ainetes muutmisvajadust. Nähakse ette rahastamise kasvu 20% õpilase kohta aastas viie aasta jooksul

 • füüsilise keskkonna osas konkretiseerib õppekava nõudmised, millega koolipidajad saavad arvestada. Võimalik täiendav rahastamine riigieelarvest puudutab eelkõige prioriteetseid loodusaineid, matemaatikat ja tehnoloogiat

 • muutused valikkursuste nõuetes ja rühmatundides ei too kaasa rahastamismudeli muutust

6


Õppekava rakendamine 2010. a Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?

 • maakondlikud teabepäevad, ainealane teavitamine, teave kirjastajatele ja koolitajatele

 • üldosa koos kommentaaridega trükitakse

 • aineraamatud põhikoolile

 • abimaterjalid (materjalid õppimisest ja õpetamisest I ja II kooliastmes, lõimingust, läbivatest teemadest)‏

7


Kohtumiseni! Missugused on need mured, mis takistavad üldosa mõtete elluviimist?

8


ad