ka pepeke aike o
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ka Pepeke ÿAike ÿO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Ka Pepeke ÿAike ÿO - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Ka Pepeke ÿAike ÿO. Used to tell: what something is (This is my book.) what someone is (Kamehameha is the king.) who someone is (Maile is her friend.). Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe. Poÿo: Tells what someone /something is ÿO followed by: kaÿi memeÿa (kähulu) iÿoa papani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ka Pepeke ÿAike ÿO' - zorion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ka pepeke aike o

Ka Pepeke ÿAike ÿO

Used to tell:

what something is (This is my book.)

what someone is (Kamehameha is the king.)

who someone is (Maile is her friend.)

pepeke aike o po o piko awe
Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe

Poÿo:

 • Tells what someone/something is
 • ÿO followed by:
  • kaÿi memeÿa (kähulu)
  • iÿoa
  • papani

Piko

 • the subject, who or what
 • can be:
  • kaÿi memeÿa (kähulu)
  • iÿoa
  • papani
 • ÿo before all iÿoa and the papani ia

ÿAwe

 • location
 • starts with ÿami then followed by
  • kaÿi memeÿa (kähulu)
  • iÿoa
  • papani
pepeke aike o practice 3
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
 • ÿO ÿoe ka haumäna moloä ma ke kula.
 • ÿO ka peni ÿulaÿula këia ma ke päkaukau.
 • ÿO ke kumu ÿömaÿimaÿi këlä ma ÿö.
 • ÿO koÿu kaÿa ÿäwïwï kënä, e Kuÿulei.
pepeke aike o practice 31
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
 • ÿO kekahi pua keÿokeÿo ka puamale.
 • ÿO ke käne hauÿoli ÿo Kai ma ka hale pule.
 • ‘O Meali‘i ka wahine kaulana ma Kauaÿi.
 • ÿO këia ka lä maikaÿi ma Keaÿau.
pepeke aike o practice 32
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3
 • ÿO kou ÿeke melemele këlä ma koÿu lumi.
 • ÿO kona ÿïlio lepo kënä ma kou kaÿa ÿöhua.
unuhi i ka lelo hawai i
Unuhi i ka ÿölelo Hawaiÿi
 • That (near to you) is my yellow pencil.
 • That (far) is your blue pen on the floor.
 • He is my pleasant teacher at my school.
 • Kealoha is the healthy child at home in Maui.
 • You are the pretty girl, Kanani.
 • My mother is that (not by you) intelligent woman.
 • The plumeria is that (by you) yellow flower.
 • That (near to you) lei is my fragrant lei.
 • That (not by you) is his fish.
 • This is your purple book on my desk.
ad