10 motivace
Download
1 / 39

10. Motivace - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Obrázky a uspořádání některých částí prezentace dle Carpenter, H uffman: Visualizng Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2008. 10. Motivace. Plháková, A. (2003). Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, s.319-385 Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996. Motivace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10. Motivace' - zoey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 motivace

Obrázky a uspořádání některých částí prezentace dle

Carpenter, Huffman: Visualizng Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2008

10. Motivace

Plháková, A. (2003). Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, s.319-385

Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996


Motivace
Motivace dle

 • Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli

 • cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)


Motivace a motivy
Motivace a motivy dle

 • motivace – hledání „příčin“ chování

 • motivy (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci vždy skládají a výsledné chování je vedeno usměrňováno nejnaléhavějšími motivy, případně synergií (uplatní se více motivů najednou)

 • motiv vnitřní mentální pohnutka

  vnější – pobídka (incentiva)

 • motivačně-emocionální systém

  • anticipované emoce jako bezprostřední motivátory (ale ne zjednodušeně! – někdy se pouštíme do chování, které bude emočně neutrální nebo dokonce nepříjemné, ale má přinést později emoční satisfakci – např. vyhnutí se trestu, výčitkám svědomí atd.)


Motivace a motivy1
Motivace a motivy dle

 • existuje „nemotivované“ chování?

  • uvědomované motivované projevy chování

  • nemotivované – automatické chování (dynamické stereotypy, výraz)

  • nevědomé motivy – sublimace motivů

   • (náhrada osobně nepřijatelného motivu motivem jiným – např. dynamická teorie umělecké tvorby jako sublimace sexuálních pohnutek


Motivace a motivy2
Motivace a motivy dle

 • implicitní a explicitní motivy

 • motiv (Heckhausen) = „hodnotící dispozice“,

  hodnota, kterou osobnost připisuje široké skupině výsledků (např. úspěch)

  • implicitní M – obecná připravenost reagovat na podněty, situace spojené s určitým motivem, člověk si je nemusí plně uvědomovat

  • explicitní M – sobě připisované motivy


Motivace a motivy3
Motivace a motivy dle

 • druhy lidských motivů

  • sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb)

  • psychosociální

   • sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění)

   • individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí)


Motivace a motivy4
Motivace a motivy dle

 • sebezáchovné motivy

  • motivy zajišťující přežití jedince (hlad, žízeň, tělesná teplota)

  • motivy zajišťující přežití druhu (sexuální a rodičovské motivy)


Sebe z chovn motivy
Sebe dle záchovné motivy


Hlad a aliment rn potravn chov n

apetenční fáze a konzumace dle

Biologické faktory:

laterální hypotalamus – spouští příjem potravy, ventromediální hypotalamus – zastavuje příjem potravy

mozková centra – informace o stavu – glukostatická, případně lipostatická hypotéza

Hlad a alimentární (potravní) chování


Motivace a potravn chov n
Motivace a potravní chování dle

 • kulturní modifikace potravního chování

  • co se jí a co ne

  • tělesné schéma

  • symbolický význam přijímání potravy

 • individuální psychické faktory

  • sebeurčení a sebeovládání

  • poruchy příjmu potravy


Poruchy potravn ho chov n ment ln anorexie a ment ln bulimie
Poruchy potravního chování dle Mentální anorexie a mentální bulimie

 • Obezita – řada biologických a sociokulturních faktorů

 • Mentální anorexie a mentální bulimie symptomy

Mentální anorexie a mentální bulimie


Ze a regulace p jmu tekutin

role koncentrace solí sodíku v mimobuněčných tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

nedostatek extracelulární tekutiny – žízeň, odčerpává se voda z krve, pokles krevního tlaku (další signály z ledvin, srdce a cév do mozku (hypotalamus)

hypotalamus hypofýza: antidiuretický hormon (zadržení vody v ledvinách)

ledviny renin v krvi angiotenzin-pocit žízně

při velké koncentraci sodíku v extracelulární tekutině (i v krevním řečišti) – osmózou se přesune voda z buněk (včetně neuronů hypotalamu) do krve – žízeň (např. po slaném jídle)

Žízeň a regulace příjmu tekutin


Sexu ln motivy
Sexuální motivy tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

 • sexuální chování

  • apetence (touhy, fantazie, vzruchy)

  • konzumace (vlastní sexuální aktivity směřující k dosažení orgasmu)

 • vliv kulturních faktorů

  • restrikce – tabu (incest, věk, kasta, atd.)

  • sexuální morálka – pocity viny

  • rané zkušenosti a sexuální chování (Harlowovy pokusy s izolovanými mláďaty opic)


Rodi ovsk motivy
Rodičovské motivy tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

 • nezbytnost péče (René Spitz – děti v ústavech, pokles hmotnosti apatie, úmrtnost; Langmeier, Matějček – Psychická deprivace v dětství, 1963) – potřeba specifického sociálního objektu

 • rodičovské chování – částečně dědičně (vnímání dětské tváře – instinktivní reakce při kontaktu; prolaktin u žen), částečně sociokulturně

 • citové přilnutí (Harlow – chlupaté modely matek, Bowlby – instinktivní motivační systém


Citov p ilnut attachment
Citové přilnutí ( tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)Attachment):

přetrvávající silná emoční vazba k pečující osobě (osobám

 • Lorenzův imprinting studie ukazují na biologickou povahu citového přilnutí i u lidí (ochrana před ohrožením)


Citové přilnutí tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

 • Harlowovy výkumyopic – ne potrava ale kontakt je tím, co uspokojuje potřebu vazby


Citov p ilnut t i typy vazby
Citové přilnutí tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)Tři typy vazby

 • Ainsworthová - experimentální navození vazbového chování („divná situace“)

  identifikovala 3 typy vazby:

 • jistá vazba

  děti zůstávají blízko u matky, střednídistress když odejde, šťastné když se vrátí - kontakt


Citov p ilnut t i typy vazby1
Citové přilnutí tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)Tři typy vazby

 • vyhýbavá vazbadítě se chová stejně k matce i cizí osobě a jen zřídka křičí, když matka odejde

 • úzkostná/ambivalenídítě je neklidné, když matka odejde; když se matka vrátí, dítě vzhledává blízkost ale také se snaží vykroutit


Citové přilnutí tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

 • výzkumy ukazují na to, že vzorec vazby, který jsme si vytvořili v dětství přenášíme později do svých partnerských vztahů


P stupy k m otiva c i zam en na biologickou povahu motiv
Přístupy k m tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)otivaci zaměřené na biologickou povahu motivů:

 • Instinkty – vrozené vzorce chování (sebezáchovné, reprodukční) McDougall

 • sociobilogie (Wilson aj. , „sobecký“ gen)

 • Redukce puzení (Drivu)

  • C.Hull- vnitřní tenze pudí k uspokojení základních potřeb (vyhnout se deficitům),

  • homeostatická regulace – udržování rovnováhy

 • Aktivace -motivace k optimální úrovni aktivace a proměnlivosti stimulace


Drive reduction theory
Drive-Reduction Theory tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)


Motivy stimulace rove aktivace a pot eba prom nliv stimulace
Motivy stimulace - úroveň aktivace a potřeba proměnlivé stimulace

 • lidé vyhledávají individuální úroveň optimální aktivace

 • Zuckerman – sensation seeking

  • vyhledávání vzrušení

  • potřeba zkušeností

  • disinhibice (potřeba „nevázanosti“)

  • citlivost na nudu


Te o rie m otiva ce
Te stimulaceorie motivace

 • Freudova teorie pudů:

  • pudy jsou zdrojem veškeré psychické energie

   • pudy života (sebezáchovné, sexuální)

   • pudy smrti (agresivity, sebedstrukce – s cílem anorganické stability)

  • chování motivované primitivními popudy

   = agování

   • výbuchy agresivity, sebepoškozování, zneužívání, promiskuita, atd.

   • podle analytiků často při ohrožení intimního („objektového“) vztahu


Psychos oci ln motivy
Psychos stimulaceociální motivy


Te o rie m otiva ce1
Te stimulaceorie motivace

 • Murrayho teorie potřeb:

  • potřeba = síla, která organizuje vnímání, myšlení, snažení a jednání určitým směrem s cílem změnit existující neuspokojivou situaci

  • potřeby primární (tělesné) a psychogenní sekundární potřeby (sexuální potřeba se objevuje jako obojí)

  • potřeby se prosazují buď spontánně nebo jsou aktivovány na základě (pozitivních a negativních) tlaků (vnějších podmínek)

  • výsledkem opakované interakce potřeby a tlaku je téma

   • je výsledkem tlaků, jimž jsme byli vystaveni při uspokojování svých potřeb v dětství – např. přísná výchova, sourozenecká rivalita, podpora rodiny atd.

  • Tematický apercepční test


Přehled Murrayho psychogenních potřeb stimulace

(Carver, Scheier, 2000 – dle Plhákové, 2003)


Thematic aperception test
Thematic Aperception Test stimulace

test interpretace viděného – diagnostika implicitních motivů (energizují, vybírají a zaměřují naše chování)

 • potřeba výkonu

 • potřeba afiliace

 • potřeba moci

 • potřeba intimity

  (viz dále)


Psychos oci ln motivy1
Psychos stimulaceociální motivy

 • implicitně založené motivační tendence (TAT)

 • big three (D. McClelland, Winter):

  • potřeba úspěšného výkonu

  • potřeba afiliace a intimity

  • potřeba moci

 • jsou založeny jako dvě protichůdné tendence

  • naděje x obava (např. naděje na úspěch x obava z neúspěchu)


P klad behavior ln korel ty vysok v konov motivace voln podle mcadamse 1994 s 625
Příklad - behaviorální koreláty vysoké výkonové motivace (volně podle McAdamse, 1994, s.625)

 • Vysoké aspirace, ale střední míra akceptovaného rizika

 • Preference situací, v nichž osobní zodpovědnost může ovlivnit výsledky

 • Tendence úspěch přičítat sobě, ale v situaci neúspěchu obviňovat ostatní

 • Podvádění nebo „pozměňování“ pravidel v zájmu dosažení žádoucího cíle rychle a efektivně

 • Záliba v cestování

 • Sebe-kontrola, inhibice a tolerance oddáleného uspokojení

 • Preference tmavých barev a formální módy

 • Rozšířená orientace na budoucnost

 • Zvýšená sociální mobilita a vyšší dosažené vzdělání

 • Podnikavý duch

 • Úspěch v podnikání

 • Výchova v rodině, kde rodiče stanovovali vysoké požadavky na výkon

 • Pravidelné krmení a poměrně striktní nácvik hygieny v dětství


Motiv moci vlivu
Motiv moci - vlivu motivace (volně podle McAdamse, 1994, s.625)

 • McClelland:

 • dvě podoby moci

  • personalizovaná - se soustřeďuje na budování a udržování vlastní pozice,

  • socializovaná - se projevuje v podpoře druhých a v pomáhání jim (McClelland, Davis, 1972).

 • čtyři vývojová stádia orientace na moc (v paralele k psychoanalytickým stádiím vývoje)

  • přijímání moci

  • autonomie

  • asertivní prosazování

  • generativitaTeorie m otiva ce
Teorie 36) motivace

 • Maslowova hierarchie potřeb

  • interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb

   • potřeby nedostatku,

   • potřeby bytí


Te o rie m otiva ce2
Te 36) orie motivace

 • Další psychosociální teorie

 • Kognitivní—motivace je ovlivněna atribucemi a očekáváním (očekávání x hodnota)

 • Incentivní motivace = vnější motivace —motivace je výsledkem působení vnějších podnětů


Heckausenova teorie rubikon model
Heckausenova teorie – Rubikon model 36)

 • Heckhausen (1980) - utřídění pojmů používaných v motivačním kontextu (jako např. přání, rozhodování, volní úsilí atd.), odlišení přirozeně navazujících sekvencí dějů v procesu motivace.

 • Rubikon model:

 • mezi jednotlivými fázemi existují jasné hranice,

 • dílčí fáze mají své zvláštní funkční charakteristiky (dva odlišné stavy mysli – dva různé způsoby integrace psychických procesů)

  • motivační mentální nastavení

  • volní mentální nastavení.


Teorie sebedeterminace
Teorie sebedeterminace 36)

 • Vnitřně motivované chování vychází z těchto základních potřeb

  • kompetence

  • relatedness (potřeba potvrzujících vztahů)

  • autonomie

   http://www.psych.rochester.edu/SDT/theory.php


Kontinuum sebedeterminace s typy motivace a typy regulace voln podle deci ryan 2002 str 16
Kontinuum sebedeterminace s typy motivace a typy regulace 36) (volně podle Deci, Ryan, 2002, str. 16)


Vnit n a vn j motivace
Vnitřní a vnější motivace 36)

vztah vnitřní a vnější motivace (např. Deci & Ryan, Green & Nisbett)

Deci a Ryan – teorie sebedeterminace:

potřeba kompetence, vztahů a autonomie

vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci


P edm tn str nka motivace c le
Předmětná stránka motivace - cíle 36)

 • cíl = jasná představa žádoucí skutečnosti, obsahuje i předjímání uspokojení

 • cíle si volíme a vytváříme na základě zkušeností s uspokojováním potřeb

 • úroveň aspirace – stupeň objektivní náročnosti zvolených cílů

 • E. Klinger – teorie aktuálních zájmů

  • current concern = mentální stav vytvořený na základě vytvoření záměru (intence) dosáhnout určitý cíl, trvá do dosažení nebo vzdání se cíle, usměrňuje a koordinuje psychické procesy směrem ke zvolenému cíli


Vůle 36)

 • J.Kuhl

  • sama motivace není dostačující ke sledování cíle až k jeho dosažení – zdůraznění vůle

  • integrace motivace a vůle – kontrola jednání

  • analýzy TAT příběhů – stavová a činnostní orientace

  • Personal Systems Interactions

   • 4 funkce důležité pro efektivní fungování vůle

    • udržování záměru v paměti

    • potlačení předčasného jednání

    • potlačení soupeřících impulsů k jednání

    • vyrovnávání se s duševním napětím

   • stavově orientovaní mají všechny funkce zvýšené (hlavně 2.), to zhoršuje jejich volní procesy


ad