Tempat bersejarah di singapura
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Tempat Bersejarah Di Singapura . PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tempat Bersejarah Di Singapura . Fort Canning. Tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang menarik di Singapura . Terdapat banyak perkara unik untuk dibincangkan .

Download Presentation

Tempat Bersejarah Di Singapura .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TempatBersejarah Di Singapura.


Fort Canning


Tempattersebutmerupakansalahsatutempat yang menarikdiSingapura.

Terdapatbanyakperkaraunikuntukdibincangkan.

Tempatitujugaamatmenyenangkankamiuntukpergikesana. Olehitu, kamibolehberulak-alikkesanapadabila-bilamasa.

Sebab-sebabkamimemilihtempattersebut.


Fort Canning dikenalisebagai “Bukit Larangan” dalamBahasaMelayu.

Fort Canning merupakansebuahbukitkecil yang mempunyaiketinggianlebihdaripada 60 meter.

TempattersebutberadaditenggaraSingapura.

Walaupuntempattersebutkecildarisegisaizfizikalnya, malahtempatitumempunyaisejarahunik.

Fort canning merupakantempat popular bagipersembahandankonsertmuzik.

Fort Canning


Jalanmasukke Fort Canning.


Jalanmasuk Hill Street,

Fort Canning


Sally Port di Fort Canning


Fort Canning Centre


The Battle Box, Underground Far East Command Centre


The Gate of Fort Canning


Tempatitutelahdirekodkansebagai Bukit Larangansebelumketibaan Stamford Raffles padatahun 1819.

Raffles telahdiberitahubahawapenerokatempatansentiasaberwaspadaterhadapbukititu. Hal inikeranamerekapercayabahawabukititumerupakantempat-tempatistana yang dibinaoleh raja mereka.

KeramatIskandar Shah yang beradadi kaki bukit, telahdipercayaisebagaitempatrehatbagi raja Melayuterakhirdipulau, Iskandar Shah, dantelahdihomatiolehorang Muslim.

Sejarah Fort Canning


 • Underground Far East Command Centre (The Battle Box):

  PadaPerangDuniaKedua, LeftenanJeneral Arthur Ernest Percival 

  ( Commander PasukanInggeris) menggunakan bunker bawahtanahdi Fort Canning sebagaiasaskomandannya.

 • Sally Port: Port sally ialahpintutersembunyikecil yang merupakanpintukeluardaribenteng yang membolehkanpenghuniuntukmelarikandiridaribenteng yang tidakbolehdikesan. Fort Canning mempunyaisekurang-kurangnyatigapelabuhan sally tetapihanyasatuditetapkanpadahariini.

 • Fort Wall and Gate: Raffles menulissebuahsuratkepada William Farquhar padatahun 1819, tentangkesesuaianpembinaanbentengdiKerajaan Hill. Diamenulisbahawa "... Di bukit yang menghadappenempatan, danpemerintahanitudansebahagianbesarpelabuhan, sebuah Fort kecil. 


 • Spice Garden:

  Taman iniialahreplikadarikebunrayapercubaanpertamadiSingapura yang ditubuhkanoleh Sir Stamford Raffles. Raffles mempunyaicita-citamuliauntukmembangunpertaniandiSingapura, dantelahmenghantartanamanseperticengkihdanbuahpalauntukditanamdikebun.

 • Gothic Gates:

  Dibinapadatahun 1846, gerbanginisejakmenjadimercutanda Fort Canning Hill. 

  .

 • Cupolas:

  Cupolas direkaoleh George Drumgoole Coleman, kemungkinantempatitumerupakantempatberehatbaginya. 'Kubah' berertiatapberbentukkubahkecilataulangit-langit. 

  George Coleman adalahseorangarkitekberbakat yang meninggalkanjejakdilandskapbandarSingapura. 

  Diaberunding Raffles padarancanganbandarpertamadiSingapura. SebagaiInspektorPekerjaanUmum, diamengawasiprojek-projekreklamasitanahdanpembinaanjalandan landmark sepertiGereja Armenia.

KEIStimewaan Fort canning….


 • Raffles' House: Raffles membinarumahnyadiatasKerajaan Hill ketikakunjunganterakhirkeSingapura. “Akir-akhirinikamitelahmembina bungalow kecildiSingapuraHillmana, walaupuntingginyatakberarti, kitamenemuperbezaanbesardalamiklim.Tidakada yang bisalebihmenarikdanindahdaripadapemandangandaritempatini.Makam Raja-Raja Melayu yang dekattangan, danakutelahdiselesaikanbahawajikanasibsayamatidisiniakuakanmengambiltempatsayadiantaramereka: inibermanfaatpadasetiapperingkatlebihbaikdaripadameninggalkantulangsayadiBencoolen ... "- Raffles dalamsebuahsuratkepada William Marsden pada tahun1823.

 • KeramatIskandar Shah: KeramatIskandar Shah adalahtempatsuci yang didedikasikanuntukIskandar Shah (jugadikenalisebagaiParameswarasebelumdiamemasuki Islam), penguasaterakhirdariabadke-14 Singapurasebelumdiamelarikandirike Melaka untukmengelakanserangandari Siam. 


 • 9-Pound Cannon: Salahsatumeriam yang dimaksudkanuntukmenembak bola meriam9-pon.Inimemainkanperanandekoratifbukandarisatuadefensive, meriamdipecattiga kali seharipadapukul 5 pagi, 1 siang, dan 9:00 untukmengumumkan jam. Itujugadipecatsebagaisapaandanperingatankebakaranbandar. Di sampingmeriamBateri Selatan, halamandimanabateriutamasenjatadipasanguntukmembelaSingapurapadaabad ke-19.

 • Archaeological Excavation Site:Padatahun 1984, arkeolog John Miksicdanpasukannyamulapenggalianarkeologiyangterussampaihariini. Di antaraartifakpulihadalahporselin, tembikardanpecahankaca. ArtifakinimenunjukkanbahawamungkinsudahadasebuahkerajaanMelayudi Fort Canning Hill, dengankemungkinanbengkelkacadanemas.


Makam- kubur ( digunakanuntukorangdihormatiseperti raja.)

Ayat

MakamIskandar Shah diletakkandiSingapura.

Meriam- senjataapi yang lebihbesardaripadasenapang.

Ayat

Meriam yang digunakansemasapenjajahanJepuntelahdisimpandimuzium.

Bisa- bahanberacun yang terdapatpadasesetengahjenisbinatang.

Ayat

Bisaularsawaituamatberbahaya.

Kosakata….


SekianTerimaKasih……


 • Login