SVEUILITE U ZADRU
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA IZOBRAZBU UČITELJA I ODGOJITELJA PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA IZOBRAZBU UČITELJA I ODGOJITELJA. KOLEGIJ: Odgoj u obitelji MENTOR: doc. dr. sc. Mira Klarin STUDENTI: Darija Katalinić, Dora Valent i Josipa Vranić, III. godina R.N. TEMA: SAMOHRANO RODITELJSTVO (seminarski rad) Zadar, lipanj, 2008. 1. UVOD.

Download Presentation

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA IZOBRAZBU UČITELJA I ODGOJITELJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

SVEUILITE U ZADRU

ODJEL ZA IZOBRAZBU UITELJA I ODGOJITELJA

KOLEGIJ: Odgoj u obitelji

MENTOR: doc. dr. sc. Mira Klarin

STUDENTI: Darija Katalini, Dora Valent i Josipa Vrani, III. godina R.N.

TEMA:

SAMOHRANO RODITELJSTVO

(seminarski rad)

Zadar, lipanj, 2008.


1 uvod

1. UVOD

 • U konstruiranju obitelji kao osnovnesocijalnezajedniceposljednjih su godina zamijeeni sljedei trendovi:

 • smanjivanje stope nupcijaliteta

 • porast stope divorcijaliteta

 • poveanje dobi prilikom sklapanja prvog braka

 • sve vea sklonost parova kohabitacijama

 • opadanje stope feriliteta


2 samohrano roditeljstvo

2. SAMOHRANO RODITELJSTVO

 • Termin samohrani roditelj se odnosi na roditelje koji samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu.

 • Definicija samohranog roditelja uvelike ovisi o tome to se podrazumijeva pod rijeju samohran. To moe znaiti sam, samostalan, usamljen, preputen sam sebi, nevjenan ili izvan stalne veze.

 • Stoga bi moda takve roditelje bilo opravdanije nazvati roditelji samci, a ne samohrani roditelji kako se u nas uobiajeno nazivaju.


2 1 obilje ja jednoroditeljskih obitelji u europi

2.1. Obiljeja jednoroditeljskih obitelji u Europi

 • Udio jednoroditeljskih obitelji u europskim zemljama kree se izmeu 15% i 30%, to pokazuje porast u odnosu na 1990. i 1991. godinu kad se njihov udio u ukupnom broju obitelji s djecom do 15 godina kretao izmeu 6% u Grkoj i 21% u Danskoj.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • ene dominiraju u jednoroditeljskim obiteljima, osobito u Portugalu(94%).

 • S druge strane Danska, Luksemburg i Finska imaju najvei udio samohranih oeva (20%).


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

Zemlje koje pruaju najvie potpore jednoroditeljskim obiteljima su:

Norveka

Francuska

Luksemburg

Danska

Belgija

Zemlje koje pruaju najmanje potpore jednoroditeljskim obiteljima su:

panjolska

Grka

Irska

Portugal


2 2 obilje ja jednoroditeljskih obitelji u hrvatskoj

2.2. Obiljeja jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj

 • Trend porasta broja jednoroditeljskih obitelji, sukladno pokazateljima mnogih drugih europskih zemalja, biljei i Hrvatska.

 • U ukupnom broju obitelji s djecom kojih je 914 000, udio samohranih roditelja je 20,6% ili svaka peta obitelj s djecom.

 • Rezultati istraivanja strukture obitelji primatelja pomoi za uzdravanje u Hrvatskoj, koji pokazuju da jednoroditeljske obitelji ine 11,2% primatelja pomoi za uzdravanje.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

Izvor: Hrvatski zavod za statistiku, 2002. godina


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Siromatvom su znatno ee pogoene obitelji samohranih majki koje ine gotovo 84% korisnika pomoi iz jednoroditeljskih obitelji.

 • Te obitelji se nalaze u posebnoj opasnosti od izolacije od ostatka drutva budui da su samohrani roditelji orijentirani na cjelodnevno pruanje skrbi za dijete ili na traenje dodatnih financijskih sredstava za ivot.


3 uzroci nastanka jednoroditeljskih obitelji i prilagodba djeteta

3. UZROCI NASTANKA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI I PRILAGODBA DJETETA

 • Do nastanka jednoroditeljskih obitelji dolazi:

 • uslijed smrti branog druga

 • razvoda

 • nestanka ili naputanja obitelji jednog roditelja

 • izvanbrano roenje

 • zatim obitelji u kojima je jednom roditelju oduzeto pravo na roditeljsku skrb ili poslovna sposobnost

 • roditelj koji je na izdravanju zatvorske kazne ili odsutan zbog bolesti


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Jednoroditeljska obitelj esto se smatra rizinim initeljem u nastajanju devijantnog ponaanja i psiholokih problema djece i adolescenata.

 • Pitanje je moe li se govoriti uopeno o pojmu jednoroditeljske obitelji, jer je za dijete sigurno znaajan spolroditelja s kojim ivi, uzrok nepotpunosti obitelji, tj. ivota s jednim roditeljem (smrt, rastava, naputanje) te duljina razdoblja nepotpunosti obitelji.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Spomenuti initelji utjeu na razliite stilove ivota jednoroditeljskih obitelji.

 • Rizini initelj moe biti i nova brana zajednica, tj. postojanje i ponaanje ouha, odnosno maehe.

 • No, i formalno potpuna obitelj, u kojoj je jedan partner samo pasivno prisutan isto je tako rizina.


3 1 r azvod kao uzrok jednoroditeljstva

3.1. Razvod kao uzrok jednoroditeljstva

 • Mnoge studije razvod vide kao kratkotrajan zakonski dogaaj koji utjee na pojedinca, no rije je zapravo o procesu koji se dogaa u obitelji unutar ivotnog ciklusa djece, adolescenata i odraslih.

 • Od prve ozbiljne odluke o razvodu, preko stvarnog razdvajanja do normalizacije ivota poslije razvoda dug je put.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Prva faza, faza donoenja odluke, zapoinje razmiljanjem o razvodu koje obino dugo traje.

 • U tom redu reduciraju se privlanosti zajednikog ivota, konflikti se pojaavaju i udaljuju ljude, dogaa se svojevrstan emocionalni razvod i partneri o razvodu poinju otvoreno razgovarati.

 • Donoenje odluke o razvodu, prema istraivanjima, u prosjeku traje oko godinu dana.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Drugu fazu procesa ini stvarno razdvajanje, tzv. sudski razvod.

 • Ta faza predstavlja prekretnicu jer je tada odluka o razvodu konana i zapoinju konkretne aktivnosti za provoenje tog postupka.

 • Tu fazu procesa razvoda prati kriza lanova obitelji koja je obiljeena aljenjem i osjeajem krivnje.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Svi stresovi predrazvodnog i razvodnog perioda sastaju se u treoj fazi procesa razvoda u periodu poslije razvoda.

 • Glavna zadaa tog razdoblja je prilagodba novim obiteljskim uvjetima i zahtijeva odreeno vrijeme.

 • Koliko e vremena biti potrebno, ovisi o emocionalnom optereenju iz predrazvodnog perioda i varira ovisno o situaciji, kao i o uzrocima koji su do razvoda doveli.


3 1 1 prilagodba djeteta na razvod roditelja

3.1.1. PRILAGODBA DJETETA NA RAZVOD RODITELJA

 • Razdoblje razvoda nesumljivo je teko za dijete i ma koliko ono bilo pripremano nikad nije dovoljno spremno za krizu razvoda i teko je prihvaa.

 • Osjeaj naputenosti uvijek je prisutan i tugovanje moe potrajati neko vrijeme.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Tijekom perioda roditeljskog rastajanja djeca moraju usvojiti mnoge ivotne promjene:

 • aktualno odvajanje od jednog roditelja

 • promjene u financijskom statusu

 • modifikaciju kunih pravila

 • te ivotni stil jednoroditeljske obitelji

 • Prilagodba djeteta na razvod ne ovisi iskljuivo o sukobima u obitelji ili gubitku jednog roditelja ve i o nekim drugim initeljima koji su vezani neposredno za samo dijete.

 • Meu tim initeljima svakako su najznaajniji starost i spol djeteta.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Dijete predkolskog uzrasta (3-5 godina) nije u stanju shvatiti prave razloge razdvajanja roditelja i smatra da na taj nain nepovratno gubi ljubav jednog roditelja.

 • Za taj je uzrast karakteristina i pojava regresivnog ponaanja (ponaa se kao dijete mlaeg uzrasta), to moe potrajati odreeno vrijeme.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Prema rezultatima istraivanja mlae je dijete sklono, pogotovo u tumaenju uzroka razvoda, samookrivljavanju, iskrivljenom opaanju roditeljskih potreba, ponaanja i osjeaja, kao i samozavaravanju o izgledima za pomirenje roditelja.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Dijete u dobi od 6-8 godina, iako moe razumjeti povod razvodu, jo uvijek nije u stanju u potpunosti shvatiti poremeene odnose meu roditeljima i vlastitu ulogu u razvodu.

 • Djeca tog uzrasta posebno su osjetljiva na to kako vrnjaci i odrasli tumae njihov novonastali poloaj i okolnosti u obitelji.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Djeca u dobi od 9-12 godina imaju neto zreliji odnos prema razvodu roditelja.

 • Mogu shvatiti okolnosti i obrazloenja uzroka razvoda.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • No, u toj je dobi njihova slika o sebi vezana uz obitelj, pa naruavanje strukture obitelji esto znaajno utjee na uspostavljanje i postojanje sistema vrijednosti.

 • To se najee odraava u loem kolskom uspjehu, te problemima ponaanja, agresivnosti, dubokoj potitenosti i usamljenosti.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Za adolescente (13-18 godina) se kad je u pitanju razvod roditelja, moe rei da postoje i prednosti i nedostaci u odnosu na mlau djecu.

 • Adolescenti imaju vei kapacitet za izgradnju emocionalne distance od roditeljskih konflikata, imaju mogunost izbora odluke o skrbnitvu i kontaktima s odsutnim roditeljem, te lanovima proirene obitelji.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Utjecaj razvoda na djecu povezan je s dva glavna pitanja:

 • intenzitetom konflikta izmeu roditelja

 • te stupnjem u kojem je dijete fokus obiteljskih emocionalnih procesa.


3 2 smrt kao uzrok jednoroditeljstva

3.2. Smrt kao uzrok jednoroditeljstva

 • Kompleks gubitka u sluaju razvoda znaajno se razlikuje od onog uzrokovanog smru.

 • Nakon smrti odsutni roditelj obino se idealizira, ali nakon razvoda najee obezvrjeuje.

 • Iako prirodna i neizbjena, smrt nerijetko predstavlja tabu temu, esto je negiramo ili doivljavamo kao nevidljivu.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • U ivotnom ciklusu obitelji smrt se prepoznaje kao najbolnije iskustvo, kao najstresniji dogaaj u ivotu obitelji.

 • Vjerojatno ne postoji nita na to obitelj reagira sa vie emocija nego to je smrt.

 • Iako je rije o normalnom iskustvu postoje fizike, psiholoke i socijalne posljedice po lanove obitelji.


3 2 1 prilagodba djeteta na smrt roditelja

3.2.1. PRILAGODBA DJETETA NA SMRT RODITELJA

 • Smrt roditelja ini se najrazornijim od svih ivotnih stresova koje dijete moe doivjeti.

 • Gubitak je nenadoknadiv i ima najvee potencijalne psiholoke posljedice.

 • Djeca u procesu tugovanja svoje osjeaje opisuju rijeima biti u zauvijek drugaiji od svojih vrnjaka.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Neka djeca postaju ranjiva, dok druga preive taj stres ne razvijajui veu psihijatrijsku disfunkciju ni kratkorono, ni dugorono.

 • Reakcije djece na smrt roditelja nastaju uglavnom pod utjecajem dobi, spola, emocionalnog i kognitivnog razvoja, odgovora preivjelog roditelja i adekvatne brige.


4 problemi jednoroditeljskih obitelji

4. PROBLEMI JEDNORODITELJSKIH OBITELJI

 • U jednoroditeljskim obiteljima roditelji su izloeni veim naporima na poslu i kod kue te preuzimaju vei psihiki i tjelesni teret djejeg odgoja i odgovornost za djecu.

 • Iskustva samohranih roditelja pokazuju da ne nailaze na dovoljnu podrku drutva u ostvarenju svoje odgovorne obiteljske uloge.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Samohrani roditelji suoeni su s predrasudama okoline koje su osobito izraene prema razvedenim osobama i osobama koje su rodile izvan braka.

 • One su estoizloene osuivanju, ismijavanju, podcjenjivanju i odbija im se pruiti podrka.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Najee probleme jednoroditeljskih obitelji ini teka ekonomska situacija u kojoj su se nali, problemi skrbi za djecu, osobito nadzora majke nad mukim djetetom, manje slobodnog vremena koje roditelj i dijete mogu zajedno provesti, to esto rezultira emocionalnim potekoama.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Uinci razvoda i nedovoljna ili nedostatna panja drugog roditelja na djetetov uspjeh u koli i odnose s vrnjacima, problemi nastali usred roditeljeve nove veze s nekom drugom osobom, kao i naruavanje odnosa u proirenoj obitelji, stvara dodatne tekoe u funkcioniranju samohranog roditelja.

 • Veliki problem je i zapoljavanje samohranih roditelja jer poslodavci znaju za njihove poveane potrebe i teko usklaivanje radne i obiteljske uloge te se zato ne odluuju na njihovo zapoljavanje.


5 zaklju ak

5. ZAKLJUAK

 • Jednoroditeljstvo kao oblik obiteljske organizacije postavlja brojne zahtjeve u nizu specifinih podruja na svoje lanove (roditelje i djecu).

 • Istovremeno postavlja brojne zahtjeve i osobite izazove i pred strunjake koji se obiteljima bave.

 • Poznavanje specifinosti potreba i problema jednoroditeljskih obitelji u samoj je osnovi oblikovanja adekvatne, a time i efikasne pomoi.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Pritom znaajnu ulogu prije svega ima njihovo priznavanje, prepoznavanje te razumijevanje njihovih snaga.

 • Naime, odravanje tradicionalne obitelji kao ideala i promatranje drugih obiteljskih formi kao anomalije zapravo je kontraproduktivno u pomaganju tim obiteljima.


Sveu ili te u zadru odjel za izobrazbu u itelja i odgojitelja

 • Uspjeno funkcioniranje upravo jednoroditeljskih obitelji, kao i sve glasniji iskazi o disfunkciji i postojanju nasilja i u strukturalno cjelovitim obiteljima potvruju kako potencijal zdravlja obitelji lei u unutranjoj dinamici, procesima i odnosima unutar obitelji.

 • Taj se potencijal moe i dalje razvijati i pozitivno usmjeravati kreiranjem okoline poticajne za obitelj te osmiljavanjem naina i strategija interveniranja u taj iznimno osjetljiv segment obiteljskog ivota.


6 literatura

6. LITERATURA

 • Ljubeti, Maja, Biti kompetentan roditelj, Mali profesor, Zagreb, 2007.

 • Raboteg ari, Penik, Josipovi, Jednoroditeljske obitelji: osobni doivljaj i stavovi okoline, Dravni zavod za zatitu obitelji, materinstva i mladei, Zagreb, 2003.

 • Za i O jednoroditeljskim obiteljima, Udruga za unapreenje kvalitete ivljenja LET, Zagreb, 2006.

 • Internet: http: //www.hrcak.srce.hr/file/6185

  http: //www.obiteljskicentar-dnz.hr

  http: //www.samohrani.com

  http: //www.portal.hr/lifestile/obitelj/fset.html


 • Login