KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DownloadKURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Advertisement
Download Presentation
Comments
zion
From:
|  
(203) |   (0) |   (0)
Views: 181 | Added: 03-06-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN. OB JEKTIF :1. Memahami dasar-dasar kerajaan2. Memahami rasional, matlamat, dan objektif penggubalan dasar3. Memahami strategi pelaksanaan dasar. MAKSUD DASAR. . . . untuk mencapai matlamat dan kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu. . 3.
KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN M...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18. KERANGKA PERANCANGAN DASAR

20. DASAR EKONOMI BARU (DEB) Dilancarkan pada 1970 20 tahun (1970-1990) Dasar pecah dan perintah British mengakibatkan: Perpecahan kaum Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi Ketidakseimbangan antara wilayah yang menimbulkan rasa tidak puas hati

21. MATLAMAT DEB

22. STRATEGI DEB

23. Meningkatkan pendapatan petani, pekebun, nelayan melalui pelbagai program Memperbanyak peluang pekerjaan Memperbanyak kemudahan infrastruktur di luar bandar (jalan raya / jambatan / parit / tali air (tanaman padi 2 kali setahun) Wujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera

24. Peluang pendidikan/biasiswa/buku teks yang meluas kepada semua pelajar miskin Meningkatkan kualiti hidup melalui kemudahan kesihatan Memberi bantuan subsidi dan kredit (benih / baja / racun rumpai) Membuka dan membangunkan wilayah baru melalui pembukaan tanah ladang: FELDA, FELCRA, JENGKA, DARA, KEJORA

25. Menyasarkan 30% penguasaan ekuiti bumiputera, 40% bukan bumiputera, 30% pelabur luar negara Menubuh agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham Menyusun corak guna tenaga melalui peluang pendidikan kpd golongan bumiputera menceburi pekerjaan profesional seperti arkitek, akauntan, jurutera dan sebagainya.

26. PENCAPAIAN DEB Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat menunjukkan bahawa pendapatan purata sebenar isi rumah telah bertambah baik, iaitu Melayu (RM290.00), Cina(RM565.00) dan India(RM455.00). Kadar kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini telah turun kepada 17.1% tahun 1990.

27. DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, menyusun semula masyarakat dan guna tenaga. Setelah tamat pada 1990, semangat DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional

29. 28/2/1991 -Pelancaran Majlis Perniagaan Malaysia Perdana Menteri membentangkan kertas kerja bertajuk ?MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN? Merupakan satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020.

32. PERSPEKTIF : Pembentukan satu negara bangsa Malaysia. Negara Perindustrian. Keadilan ekonomi dan sosial Moral dan etika. Pembangunan masyarakat berdasarkan sistem kekeluargaan.

33. TAHUN 2020? Satu generasi dapat dibentuk yang dibangunkan dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai, akhlak dan sebagainya Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat. Mengikut ?mega trend? dunia. Menjadi garis pemisah sama ada sesebuah negara itu akan berjaya di dalam pembangunan perindustrian atau tidak.

35. CABARAN 1

36. CABARAN 2

37. CABARAN 3

38. CABARAN 4

39. CABARAN 5

40. CABARAN 6

41. CABARAN 7

42. CABARAN 8

43. CABARAN 9

44. RUMUSAN

46. LATARBELAKANG : Dilancarkan pada 17 Jun 1991. Kesinambungan DEB yang tamat pada1990. Dirangka untuk tempoh 1991-2000. Digubal berdasarkan Wawasan 2020. .

52. Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.

53. Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah. Memodenkan kehidupan di luar bandar Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera.

54. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan, latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi.

56. Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris

57. Berasaskan kepada: Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 Penyata Rahman Talib 1960 yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan (laporan Jawatankuasa diterbitkan pada 1979)

63. Berjaya meluaskan penggunaan BM di samping membenarkan pembelajaran bahasa ibunda . Sumbangan dasar ini ke arah meningkatkan perpaduan sukar untuk dipastikan kerana banyak faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhinya.

64. Pengenalan: Keunikan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, agama, bahasa, adat resam yang berbeza-beza memerlukan sikap toleransi yang tinggi. Jika tidak dipelihara dengan baik akan menyukarkan proses perpaduan kaum.

65. OBJEKTIF Mengukuhkan perpaduan kaum. Mewujudkan semangat cinta akan negara. Memelihara identiti bangsa Malaysia.

67. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama atau kepercayaan kepada tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.

68. Mengamalkan sikap bertoleransi. Mengadakan pameran dan pertunjukkan. Meningkatkan taraf dan mutu/kualiti kesenian. Kerjasama bersepadu dari pelbagai peringkat kerajaan persekutuan / negeri / antarabangsa. Memperluas peluang pendidikan. Peranan media massa.

69. Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara Dasar ini cuba membentuk satu kebudayaan kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Kejayaannya sukar dinilai dalam jangka masa pendek kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengeruhi khususnya terhadap generasi muda

71. Dilancarkan pada 1983. Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed. Agama Islam sebagai agama rasmi negara. Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat. Bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, keredaan dunia dan akhirat.

72. Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam. Memupuk nilai murni dalam kalangan orang ramai. Antara nilai-nilai : Amanah, bertanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun dan didikasi, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur.`

73. Membentuk masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain. Menubuhkan sebuah ?Negara Bahagia?. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu.

74. Sebagai permulaan, dasar ini ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam. Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran berdasarkan nilai-nilai positif. Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini.

75. Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai diamalkan dalam perkhidmatan awam. Ia merupakan proses yang tiada penghujung dan berterusan dan memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa Kejayaannya boleh dilihat dalam jangka masa panjang

78. 78

79. Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara bagi mencapai faedah bersama. Menghapuskan sifat ?permusuhan? di antara kedua-dua sektor dengan menggalakkan perkongsian maklumat dan saling faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak. Meningkatkan hasil negara.

80. fasilitator Perancang Penggubal dasar awam Penyedia garis panduan Pemantau dan menguatkuasa undang2/peraturan Sebagai pengerak aktiviti ekonomii Sebagai pengeluar barangan Sebagai peneroka pasaran Penyumbang pendapatan negara melalui cukai

81. 81

82. 82

87. 87

88. 88

90. 90

91. 91

92. 92

93. 93

94. 94

95. Penubuhan jawatankuasa khas di Unit Perancangan Ekonomi (EPU). Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beberapa perkhidmatan masing-masing. Isu-isu penting yang perlu diberi pertimbangan ialah : pemecahan suatu perkhidmatan (Fragmentation) hal keselamatan 95

96. 96

97. 97

99. Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an. Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah menampakkan kelemahan: Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia. Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.

100. 100

101. 101

102. 102 Sebab PIP dilancarkan: Menghadapi kemelesetan ekonomi dunia. Mengatasi kelemahan sektor perindustrian negara yang hanya tertumpu kepada sektor tertentu sahaja. Pergantungan yang tinggi terhadap teknologi luar. Tiada dasar perindustrian yang jelas.

103. 103

104. 104

105. PIP adalah pelengkap kepada DPN dgn menyediakan pelan pembangunan jangka panjang untuk sektor perindustrian negara agar lebih jelas dan berdaya saing PIP telah berjaya menyumbang kepada peningkatan KDNK negara di samping peningkatan pelaburan asing dan pelaburan dalam negara

108. 21.8 %(1987) turun 18.7%(1990). Gunatenaga menurun 51%(1970),31%(1988) 27.8(1990). DPN sbg garis panduan bagi kerajaan dan swasta menggiatkan sektor pertanian.

109. 109

110. 110

111. Memajukan pertanian melalui agensi kerajaan seperti LPP, KADA, MARDI dsb. Kemudahan kredit kepada golongan petani. Menambahkan hasil dpd pelbagai jenis keluaran berbanding satu jenis tanaman. Penggunaan teknologi dan pengurusan yang cekap. Pengenalan mini estet menggantikan pekebun kecil.

115. 115

116. 116

117. 117

118. 118

121. Rasional: Jepun dan Korea telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari kemusnahan Perang Dunia Kedua. Malaysia mempunyai nilai yang sama dengan Jepun dan Korea.

122. 1. Meningkatkan kemahiran, kecekapan, pengetahuan serta menerapkan nilai-nilai dan etika kerja yang positif. 2. Meningkatkan daya pengeluaran dan mutu kerja. 3. Menjadikan Malaysia negara maju dan dihormati oleh masyarakat antarabangsa. 4. Pemindahan teknologi tinggi ke Malaysia.

123. 1. Perubahan struktur: - Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) - Konsep Pejabat Terbuka - Perkhidmatan Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran Bil Setempat - Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja

124. 2. Perubahan Sikap

125. 3. Latihan dan Kursus Latihan Perindustrian & Teknikal meningkatkan keupayaan teknikal & penerapan etika kerja orang Jepun & Korea utk meningkatkan daya pengeluaran. Program Pengajian Akademik peluang pelajar M?sia melanjutkan pengajian dlm sains, teknikal & pengurusan.

126. Program Kemajuan Teknikal - memberi tumpuan kpd lepasan sekolah vokasional di Malaysia. Program Kemajuan Eksekutif - menempatkan eksekutif M?sia di agensi berkenaan di Jepun dan korea. Program antara Institusi - jalinan hubungan institusi M?sia dengan institusi di Jepun & Korea. Skim Latihan Pembangunan Usahawan.

127. Pertambahan bilangan pelaburan dari Jepun dan Korea. Pertambahan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Kejayaan mengeluarkan kereta nasional ? Proton Penumbuhan lembaga industri berat Malaysia (HICOM) ? usahasama dengan negara Jepun. Mewujudkan projek infrastruktur yang bercirikan ketimuran ? Jambatan Pulau Pinang.

128. Kejayaan dasar bergantung kepada pemahaman serta penerimaan oleh semua pihak yang terlibat. Aspek ini perlu diberi penekanan kerana pemahaman yang tepat sebagaimana yang dihasratkan oleh penggubal dasar akan menjadikan mereka (kita) lebih komited dalam melaksanakan dasar-dasar itu bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro