KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 129

 • 484 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . DASAR-DASAR KERAJAAN. OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN. OB JEKTIF : 1. Memahami dasar-dasar kerajaan 2. Memahami rasional, matlamat, dan objektif penggubalan dasar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DASAR-DASAR

KERAJAAN


Slide2 l.jpg

OBJEKTIF DASAR-DASAR KERAJAAN

OB JEKTIF :

1. Memahami dasar-dasar kerajaan

2. Memahami rasional, matlamat, dan

objektif penggubalan dasar

3. Memahami strategi pelaksanaan

dasar


Slide3 l.jpg

3

MAKSUD DASAR

 • Asas

 • Teras

 • Panduan

 • Aturan

untukmencapaimatlamatdankepentingannegara, agensi, unit ataupihaktertentu.

 • Tanpadasarkeadaanakanmenjadikelam-kabut.

 • Segalaperancangan / program / projektidakdapatdilaksanakandenganberkesandangagalmencapaimatlamat yang dihasratkan


Slide4 l.jpg

4

DEFINISI DASAR

Suatukenyataanmengenaihasratbagimencapaisesuatumaksudataukehendak


Slide5 l.jpg

5

DEFINISI DASAR-DASAR KERAJAAN

Satupengisytiharan (hasratdanideologikerajaan) dibuatdarisemasakesemasauntukmenyelesaikan / mendapatkan / mencapaiobjektif.


Slide6 l.jpg

6

MEKANISME PENGGUBALAN


Slide7 l.jpg

7

Meningkatkanproduktiviti

Meningkatkankecekapan

Mengatasimasalah

RASIONALDASAR KERAJAAN DIGUBAL

Mengurangkankospengurusan

Menyedarkanorangramaiperlunyasesuatuamalanbaikdipraktikan

Meletakkanasaspentadbirannegara/organisasi

Panduanbagimencapaiobjektif


Slide8 l.jpg

8

MATLAMAT

 • Mencapai tahap negara maju yang makmur

 • Bersatu padu.

 • Aman & stabil.


Slide9 l.jpg

9

PertumbuhanEkonomi

PengagihanPendapatan

Kestabilan

ObjektifGubalDasar

PencapaianWawasan 2020

Kebajikan

Pencapaian DPN

KedaulatandanKetahanan Negara


Slide10 l.jpg

10

1991- sekarang

1970 - 1990

Malayan Union

Penjajah Barat

1957 - 1969

ERA 1

ERA 2

ERA 3

PERINGKAT PEMBENTUKAN DASAR

ERA 4

ERA 5


Slide11 l.jpg

11


Slide12 l.jpg

12


Slide13 l.jpg

13

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

DASAR-DASAR UTAMA

 • 1. Wawasan 2020

 • Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971-1990)

 • Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2) (1991-2000)

 • 4. Dasar Wawasan Negara

 • 5. Dasar Perindustrian Negara

 • 6. Dasar Pertanian Negara

 • 7. Dasar Pengswastaan Negara


Slide14 l.jpg

14

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

DASAR-DASAR UTAMA

8.Dasar Persyarikatan Malaysia

9.Dasar Sains dan Teknologi

10. Dasar Pendidikan Kebangsaan

11. Dasar Kebudayaan Kebangsaan

12. Dasar Pandang Ke Timur

13. Dasar /Program Pembaharuan & Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam


Slide15 l.jpg

15

MENGENAI DASAR-DASAR AWAM

DASAR-DASAR LAIN

1. Dasar Wanita Negara

2. Dasar Pengeluaran Negara

3. Dasar Buruh Negara

4. Dasar Kependudukan Negara

5. Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran

6. Dasar Luar Negara


Slide16 l.jpg

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP)


Slide17 l.jpg

17

3 RRJ

DEB

RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP)

DPN

W2020

4 JENIS RANCANGAN

DWW

RANGKA RANCANGAN JANGKA SEDERHANA

RANC 5 tahun

KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA

M’sia plan

1 tahun

RANCANGAN JANGKA PENDEK

Belanjawan tahunan

Laporan ekonomi

Pelan rangsangan


Kerangka perancangan dasar l.jpg

18

KERANGKA PERANCANGAN DASAR

1956-1960

1 Malaya Plan

1961-1965

2 Malaya Plan

1966-1970

1 M’sia Plan

1971-1975

2 M’sia Plan

RRJP1

1976-1980

3 M’sia Plan

(DEB)

1981-1985

4 M’sia Plan

1971-1990

1986-1990

5 M’sia Plan

?

1991-1995

6 M’sia Plan

RRJP2 (DPN)

1996-2000

7 M’sia Plan

1991-2000

W2020

RRJP3 (DWN)

2001-2010

2001-2005

8 M’sia Plan

1991

-

2020

2006-2010

9 M’sia Plan

2011-2015

10 M’sia Plan

RRJP

??

2016-2020

11 M’sia Plan

NEGARA MAJU


Dasar ekonomi baru deb l.jpg

20

DASAR EKONOMI BARU (DEB)

1

LATAR BELAKANG

 • Dilancarkan pada 1970

 • 20 tahun (1970-1990)

 • Dasar pecah dan perintah British mengakibatkan:

  • Perpecahan kaum

  • Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi

  • Ketidakseimbangan antara wilayah yang menimbulkan rasa tidak puas hati


Matlamat deb l.jpg

21

Mewujudkanperpaduankaumdenganmengurangkanperbezaanekonomidansosialdenganmenghapuskan:

MATLAMAT DEB


Strategi deb l.jpg

22

STRATEGI DEB


Slide23 l.jpg

23

STRATEGI MENGURANG & MEMBASMI KEMISKINAN

 • Meningkatkanpendapatanpetani, pekebun, nelayanmelaluipelbagai program

 • Memperbanyakpeluangpekerjaan

 • Memperbanyakkemudahaninfrastrukturdiluarbandar (jalanraya / jambatan / parit / tali air (tanamanpadi 2 kali setahun)

 • Wujudkankumpulanperusahaandanperdaganganbumiputera


Slide24 l.jpg

24

 • Peluangpendidikan/biasiswa/bukuteks yang meluaskepadasemuapelajarmiskin

 • Meningkatkankualitihidupmelaluikemudahankesihatan

 • Memberibantuansubsididankredit (benih / baja / racunrumpai)

 • Membukadanmembangunkanwilayahbarumelaluipembukaantanahladang: FELDA, FELCRA, JENGKA, DARA, KEJORA


Slide25 l.jpg

25

STRATEGI MENYUSUN SEMULA MASYARAKAT

 • Menyasarkan 30% penguasaanekuitibumiputera, 40% bukanbumiputera, 30% pelaburluarnegara

 • Menubuhagensiseperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera, Amanah Saham

 • Menyusuncorakgunatenagamelaluipeluangpendidikankpdgolonganbumiputeramenceburipekerjaanprofesionalsepertiarkitek, akauntan, juruteradansebagainya.


Pencapaian deb l.jpg

26

PENCAPAIAN DEB

 • Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat menunjukkan bahawa pendapatan purata sebenar isi rumah telah bertambah baik, iaitu Melayu (RM290.00), Cina(RM565.00) dan India(RM455.00).

 • Kadar kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini telah turun kepada 17.1% tahun 1990.


Slide27 l.jpg

27

RUMUSAN

 • DEB telah berjaya mengurangkan kemiskinan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, menyusun semula masyarakat dan guna tenaga.

 • Setelah tamat pada 1990, semangat DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional


Slide28 l.jpg

WAWASAN 2020


Slide29 l.jpg

29

2

WAWASAN 2020

 • 28/2/1991 -PelancaranMajlisPerniagaan Malaysia

 • PerdanaMenterimembentangkankertaskerjabertajuk “MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN”

 • Merupakansatupemikirandanrangkakerjamengenaimatlamatmenjadikan Malaysia sebuahnegaramajupadatahun 2020.


Slide30 l.jpg

30

“MATLAMAT TERAKHIR YANG KITA SEPATUTNYA

CITA-CITAKAN ADALAH SEBUAH NEGARA MALAYSIA

YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020.”

PM/28 FEBRUARI 1991/MBC

2020

Malaysia tidak seharusnya menjadi negara maju dari

segi ekonomi sahaja. Negara mestilah maju dari semua

bidang: ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan

kebudayaan iaitu kemajuan sepenuhnya untuk mencapai

perpaduan negara yg didorong oleh faktor-faktor seperti

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, agihan kekayaan yang

seimbang, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem peme-

rintahan yang cekap & berkesan, mutu hidup yang tinggi,

nilai sosial & kerohanian di samping mempunyai rasa

bangga dan keyakinan akan bangsa serta negara sendiri.

?


Slide31 l.jpg

31

MATLAMAT WAWASAN 2020

Menjadikan Malaysia sebuahnegara yang majusepenuhnyadanmenyeluruhdarisegisosial, ekonomi, politik, kerohaniandankebudayaanmenurutacuansendiri


Slide32 l.jpg

32

PERSPEKTIF/ISU WAWASAN 2020

PERSPEKTIF :

 • Pembentukansatunegarabangsa Malaysia.

 • Negara Perindustrian.

 • Keadilanekonomidansosial

 • Moral danetika.

 • Pembangunan masyarakatberdasarkansistemkekeluargaan.


Tahun 2020 l.jpg

33

TAHUN 2020?

 • Satu generasi dapat dibentuk yang dibangunkan dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai, akhlak dan sebagainya

 • Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk mencapai matlamat.

 • Mengikut “mega trend” dunia.

 • Menjadi garis pemisah sama ada sesebuah negara itu akan berjaya di dalam pembangunan perindustrian atau tidak.


Slide34 l.jpg

34

CABARAN

W2020


Cabaran 1 l.jpg

35

CABARAN 1

Mewujukansatubangsa Malaysia yang bersatupadu yang mempunyaimatlamatdikongsibersama


Cabaran 2 l.jpg

36

CABARAN 2

Mewujukanmasyarakat yang berjiwabebas, majudantenteramsertamempunyaikeyakinandiridantabahmenghadapicabaran


Cabaran 3 l.jpg

37

CABARAN 3

Mewujudkanmasyarakat yang

demokratik

dan

matang


Cabaran 4 l.jpg

38

CABARAN 4

Mewujudkanmasyarakat

yang bermoral

dan

beretika


Cabaran 5 l.jpg

39

CABARAN 5

Mewujudkanmasyarakat yang makmurdarisegiekonomidanmempunyaidayasaing yang tinggi


Cabaran 6 l.jpg

40

CABARAN 6

Mewujudkanmasyarakat yang progresif, saintifikdanberdayacipta


Cabaran 7 l.jpg

41

CABARAN 7

Mewujudkanmasyarakat yang adilekonominya


Cabaran 8 l.jpg

42

CABARAN 8

Mewujudkanmasyarakatberbudayapenyayang


Cabaran 9 l.jpg

43

CABARAN 9

Mewujudkanmasyarakat yang bertolakansur, liberal danbebasmengamalkan agama, adatdanbudayamasing-masing


Rumusan l.jpg

44

RUMUSAN

 • Dasarinibersifatjangkapanjang

 • (tempoh 30 tahun).

 • Kejayaannyabanyakbergantungkpdpemahaman, penghayatan, kerjasama, pelaksanaandanpenambahbaikanberterusansemuapihaktermasukkerajaan, swasta, NGO, institusikeagamaan, danorangperseorangankhususnyagenerasimudaselakupemimpinpelapisnegara


Slide45 l.jpg

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL


Slide46 l.jpg

46

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

3

LATARBELAKANG :

 • Dilancarkan pada 17 Jun 1991.

 • Kesinambungan DEB yang tamat pada1990.

 • Dirangka untuk tempoh 1991-2000.

 • Digubal berdasarkan Wawasan 2020.

  .


Slide47 l.jpg

47

MATLAMAT

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

SOSIAL

ALAM SEKITAR

Mencapaiperpaduannegaramelaluipengagihankekayaannegaramelaluipembangunanseimbangantaranegerikenegeridankawasanbandarkeluarbandar

melalui 5 perspektif:

EKONOMI

FIZIKAL

POLITIK


Slide48 l.jpg

48

STRATEGI

MasihmengekalkanstrategiDasarEkonomiBaruiaitumembasmikemiskinandanmenyusunsemulakaum


Slide49 l.jpg

49

ASPEK SOSIAL

PENYUSUNAN SEMULA GUNA TENAGA

Insentif pendidikan untuk masyarakat miskin

Pembentukan masyarakat progresif

Wujudkan masyarakat perdagangan & perindustrian bumiputera


Slide50 l.jpg

50

ASPEK EKONOMI

Penglibatan aktif swasta / penswastaan

Program penanaman semula

Penggunaan sains dan teknologi

Meningkatkan pemilikan ekuiti bumiputera


Slide51 l.jpg

51

FIZIKAL & ALAM SEKITAR

Menyediakan kemudahan asas

Pembangunan mapan: –pembangunan tanpa mengabaikan alam sekitar


Slide52 l.jpg

52

Aktiviti-aktiviti DPN

 • Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur.

 • Menambah daya pengeluaran dan pendapatan.


Slide53 l.jpg

53

53

 • Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah.

 • Memodenkan kehidupan di luar bandar

 • Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera.


Slide54 l.jpg

54

54

 • Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia

 • Memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pendidikan, latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain lagi.


Slide55 l.jpg

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Slide56 l.jpg

56

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

5

 • Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris

LATAR BELAKANG

Sistem pendidikanwarisanpenjajahsepertialiranpendidikanInggeris, sekolahCina, India dansekolahpondok yang berbeza-bezamenyukarkanprosesperpaduandantidakseragam / selaridengankehendaknegara


Slide57 l.jpg

57

 • Berasaskan kepada:

  • Penyata Razak 1956 yg dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957

  • Penyata Rahman Talib 1960 yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961.

  • JK Kabinet (1974) ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan (laporan Jawatankuasa diterbitkan pada 1979)


Slide58 l.jpg

58

OBJEKTIF

Meningkatkan perpaduan kaum.

Membentuk identiti negara / semangat cinta akan negara.

Memenuhi keperluan tenaga kerja.

Menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan kesenian.


Slide59 l.jpg

59

59

STRATEGI

Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar.

Kurikulum yang sama & berorientasikan negara.

Sistem peperiksaan yang sama.

Menggalakkan penglibatan dalam kokurikulum.

Meluaskan pendidikan vokasional dan teknik.


Slide60 l.jpg

60

60

STRATEGI

Meluaskan peluang pendidikan.

Penerapan pendidikan agama & moral.

Meningkat mutu pendidikan.

Mendemokrasikan sistem pendidikan.

Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.

Melahirkan tenaga pengajar terlatih.


Slide61 l.jpg

61

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalahsuatuusahaberterusankearahmemperkembangkanlagipotensiindividusecaramenyeluruhdanbersepaduuntukmewujudkaninsan yang seimbangdanharmonisdarisegiintelek, rohani, emosidanjasmaniberdasarkankepercayaandankepatuhankepadaTuhan. Usaha iniadalahbagimelahirkanrakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berketrampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawabdanberkeupayaanmencapaikesejahteraandirisertamemberisumbanganterhadapkeharmoniandankemakmuranmasyarakatdannegara ”


Slide62 l.jpg

62

62

62

PROGRAM

Susun semula Pendidikan Vokasional & Teknik 1978.

KBSR 1983 & KBSM 1989 .

Memperluas peluang pendidikan melalui pendidikan swasta.

Memperkukuh sistem penyampaian pendidikan .

Memperbaiki kualiti pendidikan.

Meningkatkan peluang pendidikan untuk pelbagai peringkat umur.


Slide63 l.jpg

63

RUMUSAN

 • Berjaya meluaskanpenggunaan BM disampingmembenarkanpembelajaranbahasaibunda .

 • Sumbangandasarinikearahmeningkatkanperpaduansukaruntukdipastikankeranabanyakfaktordalamandanluaran yang mempengaruhinya.


Slide64 l.jpg

64

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

12

Pengenalan:

 • Keunikanmasyarakat Malaysia yang mempunyaipelbagaikaum, agama, bahasa, adatresam yang berbeza-bezamemerlukansikaptoleransi yang tinggi.

 • Jikatidakdipeliharadenganbaikakanmenyukarkanprosesperpaduankaum.


Slide65 l.jpg

65

OBJEKTIF

 • Mengukuhkanperpaduankaum.

 • Mewujudkansemangatcintaakannegara.

 • Memeliharaidentitibangsa Malaysia.


Slide66 l.jpg

66

PrinsipDasarKebudayaanKebangsaan

Kebudayaan penduduk asal.

Unsur-unsur kebudayaan lain.

Agama Islam.


Slide67 l.jpg

67

Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

Agama atau kepercayaan kepada tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.


Slide68 l.jpg

68

STRATEGI PELAKSANAAN

 • Mengamalkansikapbertoleransi.

 • Mengadakanpamerandanpertunjukkan.

 • Meningkatkantarafdanmutu/kualitikesenian.

 • Kerjasamabersepadudaripelbagaiperingkatkerajaanpersekutuan / negeri / antarabangsa.

 • Memperluaspeluangpendidikan.

 • Peranan media massa.


Slide69 l.jpg

69

RUMUSAN

 • Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara

 • Dasar ini cuba membentuk satu kebudayaan kebangsaan yang boleh dikongsi bersama. Kejayaannya sukar dinilai dalam jangka masa pendek kerana pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengeruhi khususnya terhadap generasi muda


Slide71 l.jpg

71

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN

13

 • Dilancarkan pada 1983.

 • Datuk Seri Dr Mahathir Mohamed.

 • Agama Islam sebagai agama rasmi negara.

 • Memiliki banyak nilai positif yang diterima sejagat.

 • Bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, keredaan dunia dan akhirat.

PENGENALAN


Slide72 l.jpg

72

 • Mewujudkan nilai hidup dan pegangan moral yang tinggi mengikut lunas-lunas Islam.

 • Memupuk nilai murni dalam kalangan orang ramai.

 • Antara nilai-nilai : Amanah, bertanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun dan didikasi, bersih, berdisiplin, bekerjasama, berbudi mulia dan bersyukur.`


Slide73 l.jpg

73

OBJEKTIF

 • Membentukmasyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentitikukuhdandiseganiolehmasyarakat lain.

 • Menubuhkansebuah ‘Negara Bahagia’.

 • Menghapuskansikap yang negatifdalammenjalankantugas yang dipertanggungjawabkan.

 • Menghasilkanperkhidmatan yang bermutu.


Slide74 l.jpg

74

STRATEGI

 • Sebagai permulaan, dasar ini ditumpukan kepada anggota perkhidmatan awam.

 • Mengemaskinikan dan membentuk jentera pentadbiran berdasarkan nilai-nilai positif.

 • Menerapkan nilai-nilai dalam kalangan anggota kerajaan melalui penerangan dan penjelasan dasar ini.


Slide75 l.jpg

75

RUMUSAN

 • Pelaksanaan nilai-nilai murni sesuai diamalkan dalam perkhidmatan awam.

 • Ia merupakan proses yang tiada penghujung dan berterusan dan memerlukan pemantauan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa

 • Kejayaannya boleh dilihat dalam jangka masa panjang


Slide76 l.jpg

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA


Slide77 l.jpg

77

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

8

LATAR BELAKANG:

 • Diumumkanpada 25 Februari 1983.

 • YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed.

 • Semasapelancaran Forum Intan, Bukit Kiara

 • Kerjasamaantarasektorswastadengansektorawamuntukmeningkatkanpembangunannegara.

 • Malaysia dianggapsebuahsyarikat.

 • Kakitanganawamdanswastaadalahpemilik

 • bersama. Kedua-duasektorharusmencapai

 • persetujuandalampembangunansosialdan

 • ekonominegara.


Slide78 l.jpg

78

MATLAMAT

Mempercepatpembangunannegaramelaluikerjasamaeratantarasektorkerajaandanswastadalamsemuabidangsosialdanekonomi


Slide79 l.jpg

79

79

OBJEKTIF

 • Mewujudkankerjasamaerat, bermaknadanberkesanantarasektorawamdanswastademipembangunannegarabagimencapaifaedahbersama.

 • Menghapuskansifat ‘permusuhan’ diantarakedua-duasektordenganmenggalakkanperkongsianmaklumatdansalingfahammemahamiakanprosedurdanmatlamatkeduabelahpihak.

 • Meningkatkanhasilnegara.


Slide80 l.jpg

80

PERANAN SEKTOR AWAM

PERANAN SEKTOR SWASTA

 • fasilitator

 • Perancang

 • Penggubal dasar awam

 • Penyedia garis panduan

 • Pemantau dan menguatkuasa undang2/peraturan

 • Sebagai pengerak aktiviti ekonomii

 • Sebagai pengeluar barangan

 • Sebagai peneroka pasaran

 • Penyumbang pendapatan negara melalui cukai


Slide81 l.jpg

81

STRATEGI

Memperjelas peranan kerajaan dan swasta.

Mewujudkan persetujuan bersama-menghapuskan salah faham –berkongsi tanggungjawab membangunkan negara.

Penambahbaikan sistem dan prosedur kerja bagi mengurangkan kerenah birokrasi.

Mengukuhkan hubungan antara agensi kementerian / jabatan / Badan Berkanun;

- Mudahkan urusan/kurangkan birokrasi

- Difahami oleh swasta.


Slide82 l.jpg

82

RUMUSAN

 • Contoh: Pembayaranbilsetempat.

 • Dasarinisecaratidaklangsungtelahberjayamengurangkanbebanperbelanjaankerajaandalampembangunannegaramelaluipenglibatanpihakswasta.

 • Dapatmeningkatkankecekapandankualitiperkhidmatandanbarangan.

 • Kejayaandasarinibergantungkepadasejauhmanapersefahamandankerjasama yang ikhlasantarakerajaandanswasta.


Slide83 l.jpg

DASAR PENSWASTAAN NEGARA


Slide84 l.jpg

84

DASAR PENSWASTAAN NEGARA

7

LATAR BELAKANG:

 • Dilancarkanpada 1983 – Dr. Mahathir

 • SelepaspelancaranDasarPersyarikatan

 • Malaysia.

 • DPN menyokongdasarpersyarikatan

 • Malaysia

 • Menandakankerajaansudahbersediauntukmenyerahdanmengurangkanbeberapasektorkerajaankepadapihakswastauntukdilaksanakandemimeningkatkanmutuproduktivitidankecekapanpentadbirannya.


Slide85 l.jpg

85

85

Konseppenswastaan

Dasar Penswastaan merupakan satu program kerajaan yang melibatkan pemindahan atau penjualan kepentingan-kepentingan kerajaan sama ada dalam bentuk ekuiti atau aset kepada pihak swasta. Ia melibatkan sama ada pemindahan atau penjualan secara sebahagian atau keseluruhannya.


Slide86 l.jpg

86

RASIONAL DASAR PENSWASTAAN

Dalam menguruskan sesebuah perusahaan kerajaan, kerajaan di mana-mana jua di dunia adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur monopoli dan kuasa kerajaan.

Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap dan lebih bermotivasi.

Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih tinggi.”


Slide87 l.jpg

87

87

OBJEKTIF DPN

Mengurangkan beban kewangan negara.

Meningkatkan kecekapan, daya pengeluaran dan daya saing.

Mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya melalui program komersial.

Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi.

Memperluas prospek sektor korporat.


Slide88 l.jpg

88

88

OBJEKTIF DPN

Mempercepat pembangunan negara melalui penglibatan pihak swasta dalam perniagaan yg boleh menyediakan peluang pekerjaan di samping kerajaan boleh mengutip cukai yang akan digunakan untuk pembangunan negara.

Mencapai objektif mewujudkan golongan perniagaan bumiputera.

Memperbaiki kualiti perkhidmatan melalui persaingan sihat pihak swasta untuk menawarkan harga terendah.


Slide89 l.jpg

89

Penjualan

BENTUK2 PENSWASTAAN

BinaKendali

BinaKendaliPindah

Pajakan

KontrakPengurusan


Slide90 l.jpg

90

90

Penjualan

Jual penuh: Ekuiti (syarikat) kerajaan dijual/pindah milik kepada pihak swasta.

Pemindahan tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan.

100% saham syarikat kerajaan kepada syarikat swasta : Contoh FIMA.

Jual sebahagian: Pindah sebahagian saham kerajan kepada swasta.

Contoh: TNB, MAS & TELEKOM


Slide91 l.jpg

91

91

Pajakan

Pemindahan hak menggunakan aset untuk tempoh tertentu dengan bayaran pajakan.

Penyewaan kemudahan-kemudahan tertentu .

Tidak melibatkan pemindahan hak milik walaupun ada kemungkinannya.

Contoh: Memajak sesuatu perkhidmatan letak kereta/ membina jejambat / lebuh raya


Slide92 l.jpg

92

92

KontrakPengurusan

Penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta dengan dibayar yuran pengurusan.

Melibatkan pembahagian tanggungjawab menyediakan sesuatu perkhidmatan khusus yang sebelumnya dijalankan oleh kerajaan.

Contoh: mencuci atau menyelenggara kawasan awam.

Hotel Seri Malaysia.


Slide93 l.jpg

93

93

93

BinaKendaliPindah

Penswastaan projek-projek kerajaan seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam.

Pihak swasta diberi kebenaran untuk membina dan mengendalikan projek untuk tempoh tertentu dengan biaya sendiri termasuk kuasa untuk mengambil keuntungan.

Diserahkan kembali kepada kerajaan setelah tamat tempoh perjanjian atau konsesi: Contoh- PLUS.


Slide94 l.jpg

94

94

94

94

BinaKendali

Pihak swasta diberi kebenaran untuk membangunkan atau membina sesuatu projek atau kemudahan awam dengan biaya sendiri.

Pihak swasta mengendalikan dan menguruskannya secara berterusan tanpa perlu menyerahkan kembali kepada kerajaan pada akhir tempoh konsesi.

Contoh: ERL


Slide95 l.jpg

95

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

 • Penubuhan jawatankuasa khas di Unit Perancangan Ekonomi (EPU).

 • Menyediakan garis panduan lengkap bagi membolehkan kementerian atau jabatan menswastakan beberapa perkhidmatan masing-masing.

 • Isu-isu penting yang perlu diberi pertimbangan ialah :

  • pemecahan suatu perkhidmatan (Fragmentation)

  • hal keselamatan


Slide96 l.jpg

96

96

96

96

STRATEGI DPN

Menubuhkan Jawatankuasa Penswastaan di Unit Perancangan Ekonomi (EPU)

Anggota JK:

Pengerusi- KP Unit Perancang Ekonomi

Ahli : Kementerian Kewangan & Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan di Jab Perkhidmatan Awam

JK ini menyediakan garis panduan bagi membolehkan pihak kementerian/jabatan menswastakan perkhidmatan masing-masing


Slide97 l.jpg

97

RUMUSAN

 • DasarPenswastaantelahberjayamencapaitujuanpenubuhannya.

 • KonsepDasarPenswastaaninitelahditeruskandalamDasar Pembangunan Nasional (1991)


Slide98 l.jpg

DASAR PERINDUSTRIAN NASIONAL


Slide99 l.jpg

99

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

6

LATAR BELAKANG

 • Matlamat-matlamat pembangunan perindustrian telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an.

 • Kemerosotan ekonomi dunia tahun 80-an telah menampakkan kelemahan:

  • Kemelesetan sektor luar telah menjejaskan prestasi sektor pembuatan Malaysia.

  • Tumpuan hanya kepada pengeluaran barangan elektrik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan.


Slide100 l.jpg

100

OBJEKTIF DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Kesankelemahan…

MEMBERI TUMPUAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN DALAM STRATEGI PERUSAHAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

 • Mutuproduktidakmampubersaingdengankeluaranasing

 • Tahapteknologirendah

 • Pekerjatempatankurangmahirmenggunakanteknologibaharu


Slide101 l.jpg

101

STRATEGI DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

WUJUDKAN 2 PROGRAM

MengkajiDasarPerindustrian Malaysia untukmenyemakdanmengubahsuaidasarbagimenggalakkankemasukanpelaburasing

MenubuhkanPelanIndukPerindustrian (PIP) untukmenyediakanmatlamat, strategidanmenentukanhalatujusektorperindustriannegara


Slide102 l.jpg

102

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)

Sebab PIP dilancarkan:

 • Menghadapikemelesetanekonomidunia.

 • Mengatasikelemahansektorperindustriannegara yang hanyatertumpukepadasektortertentusahaja.

 • Pergantungan yang tinggiterhadapteknologiluar.

 • Tiadadasarperindustrian yang jelas.


Slide103 l.jpg

103

STRATEGI PIP

Susun semula struktur perindustrian sedia ada – berasaskan sektor perkilangan.

Galak guna sumber asli negara – kurangkan pergantungan kepada import.

Mempelbagaikan eksport & galak sektor gantian import.

Kempen beli barangan buatan Malaysia.

Mencari pasaran baru di negara sosialis dan negara sedang membangun.


Slide104 l.jpg

104

STRATEGI PIP

Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh pihak awam dan swasta.

Menggalakkan pertumbuhan Industri Kecil dan Sederhana (IKS).

Memperluas kegiatan industri ke kawasan luar bandar.

Mengurangkan pergantungan kepada teknologi luar.


Slide105 l.jpg

105

105

105

RUMUSAN

 • PIP adalahpelengkapkepada DPN dgnmenyediakanpelanpembangunanjangkapanjanguntuksektorperindustriannegara agar lebihjelasdanberdayasaing

 • PIP telahberjayamenyumbangkepadapeningkatan KDNK negaradisampingpeningkatanpelaburanasingdanpelaburandalamnegara


Slide106 l.jpg

DASAR PERTANIAN NEGARA


Slide107 l.jpg

107

DASAR PERTANIAN NEGARA

LATAR BELAKANG:

 • Dilancarkanpada 12 Januari 1984

 • Memulihkansektorpertaniansetelahsumbangannyadalam KDNK negarasemakinmenurunakibatperubahanstruktur, kepesatansektorpembuatandanperkhidmatan


Slide108 l.jpg

108

 • 21.8 %(1987) turun 18.7%(1990).

 • Gunatenaga menurun 51%(1970),31%(1988) 27.8(1990).

 • DPN sbg garis panduan bagi kerajaan dan swasta menggiatkan sektor

  pertanian.


Slide109 l.jpg

109

109

OBJEKTIF DASAR PERTANIAN NEGARA

Meningkatkan penglibatan pihak swasta.

Memaksimumkan sumbangan pertanian.

Memaksimumkan pendapatan petani.

Melindungi kepentingan dan keselamatan makanan negara.

Memaju dan meningkatkan hasil eksport.


Slide110 l.jpg

110

STRATEGI DPN

Pembukaan tanah-tanah baru

Pembangunan in-situ

Menggalakkan penglibatan pihak swasta

Penyediaan khidmat sokongan

Pembangunan komoditi

Pembangunan sosial dan institusi


Slide111 l.jpg

111

KESAN DASAR PERTANIAN NEGARA

Memajukanpertanianmelaluiagensikerajaanseperti LPP, KADA, MARDI dsb.

Kemudahankreditkepadagolonganpetani.

Menambahkanhasildpdpelbagaijeniskeluaranberbandingsatujenistanaman.

Penggunaanteknologidanpengurusan yang cekap.

Pengenalan mini estetmenggantikanpekebunkecil.


Slide112 l.jpg

112

112

112

112

RUMUSAN

 • Kejayaannyabanyakbergantungkepadaperkaradiluarkawalandasarsepertihargakomodititidakstabil, sambutandinginpihakpetanidanswastadansekatanperdagangannegarapengimport


Slide113 l.jpg

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA


Slide114 l.jpg

114

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA

9

PENGENALAN

 • Digubalpadabulan April 1986.

 • menjadikan Malaysia sebagainegaramaju.

 • Mewujudkanmasyarakatsaintifikdanprogresif.

 • Penyumbangtamadunsaintifikdanteknologimasahadapan.

 • Kaitansainsdanteknologidengansektorekonomisepertiperindustrian, pertaniandll.


Slide115 l.jpg

115

Matlamat

Menjadikan Malaysia sebagainegara yang majuberasaskanpenggunaansainsdanteknologi. Malaysia bukansahajasebagaipenggunateknologitetapimenjadipenyumbangkepadateknologi


Slide116 l.jpg

116

OBJEKTIF

Menggalakkan penggunaan S&T sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dan membaiki membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat.

Melindungi kedaulatan negara yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosioekonomi negara.


Slide117 l.jpg

117

STRATEGI

Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Sains

Menggalakkan pemindahan teknologi antara pelbagai sektor

Pengkomputeran sektor perindustrian

Menggalakkan penggunaan mesin dan robotik bagi menggantikan kerja-kerja berintensif buruh


Slide118 l.jpg

118

STRATEGI

Menggalakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains dan teknologi

Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi

Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi kepada sektor awam dan swasta


Slide119 l.jpg

119

Menubuhkan pusat pengumpulan dan pengedaran maklumat berkaitan sains dan teknologi

 • DIREKTORAT BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (BIOTEK)

 • - Untukmenggalakkandanmenyelaras

 • aktiviti-aktivitidalambidang bio-teknologi.

 • PUSAT MEKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA (MASTIC)

 • - Pembangunan danpetunjuksainsdan

 • teknologikebangsaan.

 • - Pengkalan data sainsdanteknologi

 • dalamtalianmasticlink


Slide120 l.jpg

DASAR PANDANG KE TIMUR


Slide121 l.jpg

121

11

DASAR PANDANG KE TIMUR

Rasional:

Jepundan Korea telahmenunjukkanpertumbuhan yang pesatdarikemusnahanPerangDuniaKedua.

Malaysia mempunyainilai yang samadenganJepundan Korea.


Slide122 l.jpg

122

OBJEKTIF

1.Meningkatkankemahiran, kecekapan, pengetahuansertamenerapkannilai-nilaidanetikakerja yang positif.

2.Meningkatkandayapengeluarandanmutukerja.

3.Menjadikan Malaysia negaramajudandihormatiolehmasyarakatantarabangsa.

4.Pemindahanteknologitinggike Malaysia.


Slide123 l.jpg

123

Strategi

1.Perubahanstruktur:

- Penubuhan Kumpulan Meningkatkan

MutuKerja (KMK)

- KonsepPejabat Terbuka

- PerkhidmatanKaunter/

PerkhidmatanPembayaranBil

Setempat

- Fail Mejadan Manual Prosedur

Kerja


2 perubahan sikap l.jpg

124

2. PerubahanSikap

 • KadPerakamWaktu

 • TandaNama

 • KepimpinanMelaluiTeladan


3 latihan dan kursus l.jpg

125

3. LatihandanKursus

 • LatihanPerindustrian & Teknikal

  meningkatkankeupayaanteknikal & penerapanetikakerjaorangJepun & Korea utkmeningkatkandayapengeluaran.

 • Program PengajianAkademik

  peluangpelajarM’siamelanjutkanpengajiandlmsains, teknikal & pengurusan.


Slide126 l.jpg

126

 • Program KemajuanTeknikal

  - memberitumpuankpdlepasansekolahvokasionaldi Malaysia.

 • Program KemajuanEksekutif

  - menempatkaneksekutifM’siadiagensiberkenaandiJepundankorea.

 • Program antaraInstitusi

  - jalinanhubunganinstitusiM’siadenganinstitusidiJepun & Korea.

 • Skim Latihan Pembangunan Usahawan.


Slide127 l.jpg

127

KESAN-KESAN DASAR PANDANG KE TIMUR

PertambahanbilanganpelaburandariJepundan Korea.

Pertambahanpeluangpekerjaandanmengurangkankadarpenganggurandinegarakita.

Kejayaanmengeluarkankeretanasional – Proton

Penumbuhanlembagaindustriberat Malaysia (HICOM) – usahasamadengannegaraJepun.

Mewujudkanprojekinfrastruktur yang bercirikanketimuran – Jambatan Pulau Pinang.


Slide128 l.jpg

128

PENUTUP

Kejayaan dasar bergantung

kepada pemahaman serta penerimaan oleh semua pihak yang terlibat.

Aspek ini perlu diberi penekanan kerana pemahaman yang tepat sebagaimana yang dihasratkan oleh penggubal dasar akan menjadikan mereka (kita) lebih komited dalam melaksanakan dasar-dasar itu bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.


Slide129 l.jpg

SEKIAN TERIMA KASIH

SELAMAT MENGHADAPI PEPERIKSAAN


 • Login