politologie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Politologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Politologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Politologie. 2. přednáška – 13.2 2014 Základní politické ideologie LIBERALISMUS a KONZERVATISMUS. Co je to ideologie a doktrína?. Politický program vždy vychází ze 2 skutečností:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Politologie ' - ziarre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politologie

Politologie

2. přednáška – 13.2 2014

Základní politické ideologie

LIBERALISMUS a KONZERVATISMUS

co je to ideologie a doktr na
Co je to ideologie a doktrína?
 • Politický program vždy vychází ze 2 skutečností:
  • jednak z reflexe skutečnosti (např. progresivní zdanění, milionářská daň, či naopak rovná daň, snížení daní apod.),
  • jednak z určité doktríny nebo ideologie
ideologie x doktr na
IDEOLOGIE x DOKTRÍNA
 • IDEOLOGIE
  • soustava idejí, teorií a názorů
  • ucelený a obecný výklad člověka, ze kterého má vycházet politický program
 • DOKTRÍNA
  • doslovně učení, nauka
  • systematický soubor názorů na určitý problém
ideologie x doktr na1
IDEOLOGIE x DOKTRÍNA
 • Porovnání:
  • ideologie je soubor základních, obecných tezí XXXX
  • doktrína pak soubor názorů na konkrétní problém, může tak vycházet z ideologie nebo být přímo její součástí
 • Příklad:
  • ideologie liberalismu má v ekonomické oblasti doktrínu laissez-faire
ideologie xxx utopie
IDEOLOGIE xxx UTOPIE
 • autorem srovnání obou pojmů je něm. filosof Karl Manheim
 • ideologie – je ucelený systém hodnot, postojů a životních názorů, vychází přitom ale z realistických předpokladů a očekávání X
 • utopie – sytém, který ale na rozdíl od ideologie vychází z očekávání, která jsou v dané chvíli nereálná
  • např. předpoklad že lidé budou žít všichni v naprosté rovnosti, míru a lásce
vznik pojmu ideologie
Vznik pojmu ideologie
 • použil je franc. filosof A. Destutt de Tracy (1754-1836)
 • významu učení o idejích jako pevném základu pro vytvoření řádu politiky, morálky i výchovy
 • zrod v době franc. osvícenství, v době racionalismu a reformace
  • Především v době pozdější industrializace vyvolané průmyslovou revolucí vedla k relativizaci původních tradičních hodnot a institucí (rodina, církev), změně životního stylu přesunem četného venkovského obyvatelstva do měst, vzniku nových sociálních problémů (urbanizace, chudoba, růst sociálního napětí)
  • ideologie tak obnovuje potřebu identity i sounáležitosti v rámci většího celku lidí
  • politické ideologie bývají spojovány s určitými společenskými třídami: liberalismus se střední třídou, konzervatizmus s pozemkovou šlechtou, socialismus s dělnickou třídou
ideologie nen n bo ensk dogma
ideologie není náboženské dogma
 • každá ideologie má svůj charakteristický soubor idejí a názorů
  • tyto ideje se neustále revidují a znovu definují → politické ideologie se vyvíjely a vyvíjejí pod tlakem měnících se okolností, v diskusích a argumentacích
ideologie v demokratick m re imu
Ideologie v demokratickém režimu
 • neexistuje důsledně objektivní pohled nezatížený určitou ideologií
 • demokratický režim dbá na existenci pluralitního prostředí sice soupeřících, ale vzájemně se respektujících ideologií
 • oslabení vlivu ideologií v prostředích, kde je důležitá rovnováha
  • Stát
  • Policie
  • Armáda
  • soudy
ideologie v totalitn m re imu
Ideologie v totalitním režimu
 • považuje sama sebe za neomylnou
 • často vědecky podloženou
 • tedy nezpochybnitelnou a dogmatickou
  • odmítá svou falzifikaci
  • Stává se oficiálním státním učením a činí si nároky prostřednictvím státu ovládat celého člověka i společnost - např. marximus či nacismus
 • Falzifikace
  • je pojem K. Poppera
  • zdůrazňuje, že jen ideologie, která od počátku připouští, a dokonce usiluje o vlastní zpochybnění je vědecká a demokratická (viz např. Einstein a jeho přístup ke své teorii relativity)
 • Totalita a totalitní myšlení
  • tvůrcem pojmu Hanah Arendtová
tradi n z padn demokratick ideologie
Tradiční západní demokratické ideologie
 • liberalismu
 • konzervatizmus
 • socialismu (sociální demokratismus)
liberalismus
LIBERALISMUS
 • „metaideologie“
  • ideologie vyššího stupně
  • je schopen zahrnout široké spektrum hodnot a názorů
 • liberty = svoboda
 • liberální principy se uplatňují již v době Anglické revoluce (17. st.), Americké a Francouzské revoluce (18. st.)
 • „liberalismus“ poprvé použit v politickém smyslu – španělská ústava 1812
liberalismus1
LIBERALISMUS
 • raný liberalismus (od 1840´s)
  • spíše doktrína než propracovaná ideologie
  • liberálové zpochybňovali absolutní moc monarchů
  • kritizovali privilegia pozemkové šlechty
  • autoritu církve
  • prosazovali ústavní a později zastupitelský stát
 • ekonomický liberalismus (poč. 19.st.)
  • – laissez-faire – tržní ekonomika
  • svobodný obchod (odsuzuje zásahy státu do ekonomiky)
 • sociální liberalismus (konec 19.st.)
  • vláda má garantovat sociální a zdravotní péči, bydlení, penze, vzdělání obyvatel
  • včetně zásahů do ekonomiky (welfare state)
definice liberalismu
Definice liberalismu
 • myšlenkový a politický směr
 • věří v lidskost člověka
  • jeho schopnost ctít zákony, respektovat druhé a umět naložit se svou svobodou
 • ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a otevřená společnost svobodných individuí
liber ln demokracie
liberální demokracie
 • politické systémy usilující o:
  • omezení státní moci
  • zabezpečení občanských svobod (svoboda slova, vyznání, právo na vlastnictví majetku)
 • fungující na principu zastupitelské vlády (soutěživé volby)
principy liberalismu
Principy liberalismu
 • Individualismus
 • Osobní svoboda
 • Racionalismus
 • Rovnost příležitostí a sociální rovnost
 • Občanská společnost
 • Liberální stát
 • Ústavní vláda
d len liberalismu
Dělení liberalismu:
 • Klasický liberalismus
 • Sociální liberalismus
 • Neoliberalismus
klasick liberalismus
Klasický liberalismus
 • 18.-19.st.
 • orientován především na ekonomickou svobodu založenou na laissez-faire, laissez-passer ( nechat být, nechat probíhat)
 • stát jen v úloze nočního hlídače, který dbá na dodržování zákonů
  • zajišťuje vnější i vnitřní bezpečnost
 • trh se řídí sám „neviditelnou rukou“ (A.Smith)
  • klasická koncepce tržní ekonomika „bez přívlastků“
 • Vznik spjat s průmyslovou revolucí a ranou fází kapitalismu
 • Zařazení v politickém spektru: pravice
klasick liberalismus1
Klasický liberalismus
 • Adam Smith -Bohatství národů
  • svobodný trh je veden neviditelnou rukou která sama bez zásahu státu stabilizuje systém a přináší všeobecný prospěch
  • firmy se snaží o max. zisk a domácnosti o užitek a vzájemně vyrovnávají nabídku a poptávku v nižší ceně a vyšší kvalitě
 • Jeremy Bentham - Fragmenty o vládě
  • kritika Lockových nezcizitelných práv
  • odmítání spol. smlouvy i precedentů
  • utilitarismus – člověk je veden pouze touhou po vlastním prospěchu, řídí se pouze maximalizací blaha a minimalizací bolesti (ekonomický princip prospěšnosti
soci ln liberalismus
Sociální liberalismus
 • 20.-21.st.
 • snaží se původní laissez-faire ovlivnit státními zásahy
  • sociální podpora v nezaměstnanosti, důchody, ochrana zaměstnanců proti zaměstnavatelům)
 • smíšená tržní ekonomika (keynnesiánství)
  • dosahuje toho ale za cenu zvyšování daní, byrokratizace a snížení pružnosti ekonomiky
 • Vznik:
  • a) 1.sv. válka
  • b) 30.léta: Světová hospodářská
  • c) 2.pol.20.st.: další omezování trhu
 • Zařazení v politickém spektru: levý střed
  • Labour Party
  • US demokraté
soci ln liberalismus1
Sociální liberalismus
 • John Stuart Mill - Utilitarismus
  • nejdůležitější společenskou užitečností je spravedlnost a všeobecné štěstí i svoboda
  • příklon od klasického liberal. k socialismu
  • kritika kapitalismu
 • John Rawls - Teorie spravedlnosti
  • blahobyt je dosažitelný jedině sociální spravedlností a to tak, že lidé s lepším sociálním postavením vyrovnávají sociální situaci méně úspěšným
  • vychází z Rousseaovy společenské smlouvy
  • brání sociálnímu napětí
neoliberalismus
Neoliberalismus
 • 2. pol. 20.-21.st
 • navazuje na klasický liberalismus, a to především svou orientací na ekonomické svobody a volný trh
 • vznik:v 2.pol. 20.st., prosazenív 80. letech 20.st.
  • Ukázalo se, že státy se silnou sociální politikou a státními zásahy do ekonomiky (keynnesiánství) nemohou dále fungovat, proto sociální škrty, liberalizace ekonomiky, privatizace, decentralizace moci a pokles daní
 • zařazení: pravice
neoliberalismus1
Neoliberalismus
 • Milton Friedman -Kapitalismus a svoboda
  • staví se proti zásahům státu do ekonomiky
  • trh má samoregulační schopnost
  • „přirozená míra nezaměstnanosti“ – snaha státu o plnou zaměstnanost je neefektivní, brání konkurenci pracovních sil
  • Nobelova cena za ekonomii
  • hl. představitel Chicagské školy
  • doktrína monetarismus - ekonomika státu ovlivňována prostřednictvím množství peněz v oběhu
neoliberalismus2
Neoliberalismus
 • Fridrich August von Hayek -Cesta do otroctví
  • zachování řádu je možné jen díky svobodě, vlastnictví a spravedlnosti
  • jakékoli zásahy státu proti pilířům řádu způsobují pád kultury a zotročení člověka
  • Na vině je především socialismus, keynnesiánství
  • Nobelova cena za ekonomii
 • James Buchanan-Teorie veřejné (racionální) volby
  • politické rozhodování se děje na základě ekonomického principu max. užitku - být znovu zvolen
neoliberalismus3
Neoliberalismus
 • Robert Nozick - Stát a utopie
  • je proti Rawlesově teorii spravedlnosti
  • spravedlnost mají zajišťovat pouze tržní procesy
  • stát má dbát jen o bezpečnost
 • Ludwig von Mises - Liberalismus
  • odmítal jako liberály uznat kohokoli, kdo usiluje o zasahování státu do tržních procesů
sou asn neoliberalismus
Současný neoliberalismus
 • Francis Fukuyama - Konec dějin a poslední člověk
  • na poč. 90. let poukázal na převahu liberalismu v celkovém myšlení západní civilizace
  • podle něj to znamená vstup do post-historické epochy
  • zároveň liberalismus ovlivnil i ostatní ideologie (konservatismus, křesťanský demokratismus, soc. demokratismus, neomarxismus, feminismus)
  • to ale přineslo jeho vlastní vyčerpání a liberální strany ztratily voliče
konzervatismus
KONZERVATISMUS
 • Lat. conservare – uchovávat
 • jedna ze dvou hlavních ideologií 19. st.
 • „konzervativní“:
  • umírněné nebo opatrné jednání
  • konvenční a konformistický životní styl
  • odmítání změn nebo opatrnost vůči změnám
 • reakce na VFR, liberalismus, socialismus →
  • obrana ancien régime, tradičního společenského řádu (autorita, hierarchie)
 • není však striktní ideologií, nenechal se nikdy svázat pevným ideovým systémem
  • důraz na vše zažité, prověřené tradicí (tradice je v každé zemi jiná)
  • konzervativci odmítají abstraktní ideje a doktríny, soustředí se na realitu a praxi
konzervatismus1
KONZERVATISMUS
 • Klasický konzervatismus
  • základní principy vychází především z kritiky unáhlených revolučních změn
 • Kulturní konzervatismus
  • nedůvěra ve schopnost lidísi spravedlivě vládnout
 • Tradiční konzervatismus
  • přílišná ekonomická liberalizace vede k rozšíření propasti mezi vrstvami bohatými a chudými
 • Libertiariánský konzervatismus (neokonzervatismus)
  • je pojítkem mezi liberalismem a konzervatismem
  • vychází se stejných historických potřeb překonat ekonom. i celospolečenskou stagnaci
definice konzervatismu
Definice konzervatismu
 • myšlenkový, politický a životní názor
 • uctívá tradiční hodnoty a instituce (řád, rodina, náboženství)
 • odmítá jejich zrušení
 • připouští max. změnu v zájmu jejich uchování
  • např. legalizace rozvodů ke snížení napětí v rodině
principy konzervatismu
Principy konzervatismu
 • Tradice
 • Lidská nedokonalost
 • Pragmatismus
 • Organická společnost
 • Hierarchie
 • Autorita
 • Majetek
klasick konzervatismus
Klasický konzervatismus
 • Edmund Burke - Reflexe revoluce ve Francii
  • odmítal všechny teorie o společenské smlouvě
  • společnost je výsledkem organického přirozeného růstu od pravěku
  • partnerství mezi mrtvými, živými a ještě nenarozenými
 • David Hume - Politický diskurs
  • zajištění spravedlnosti a vlastnictví bylo důvodem vzniku státu a ten je jejich jediným ochráncem
  • přirozená práva totiž neexistují, stejně jako další racionalistické konstrukce > skepticismus
 • Joseph de Maistre
  • žádá návrat předrevolučních poměrů: obnova autority církve, národních tradic
  • reakčnost:
   • kritika liberalismu
   • ohrožuje řád a destabilizuje politický systém
kulturn konzervatismus
Kulturní konzervatismus
 • Samuel T. Coleridge
 • Karl Manheim
 • José Ortega y Gasset -Vzpoura davů
  • kritik masové společnosti
tradi n konzervatismus
Tradiční konzervatismus
 • Benjamin Disraeli
  • doktrína jednoho národa – tedy bohatých i chudých (
  • sociální reformy, rozšíření volebního práva
 • Russel Kirk
  • křesťanskému demokratismu
   • reprezentovaném především německými stranami CDU a CSU, vedle tradičních témat (rodina, omezení imigrace, sociální solidarita/soucit) se stále více prosazují liberální ekonom. principy: snížení daňové zátěže, reforma financování EU
 • K.Adenauer – zakl. CDU, zasloužil se o začlenění Německa do ESOU
 • H.Kohl, CDU, jako premiér se zasloužil o pád komunismu ve Východní Evropě a o sjednocení Německa
libertiari nsk konzervatismus neokonzervatismus
Libertiariánský konzervatismus (neokonzervatismus)
 • Michael Oakeshott
 • Roger Scruton - Smysl konzervatismu
 • Margaret Thatcher
 • Ronald Reagan
nov pravice
Nová pravice
 • široký pojem – zahrnuje požadavky na snížení daní i přísnější cenzuru či kampaně proti přistěhovalectví
 • 2 hlavní témata/proudy, které se často překrývají:
  • klasická liberální ekonomická teorie (volný trh) → neoliberalismus
  • tradiční konzervatizmus 19. st. – autorita, řád, disciplína → neokonzervatizmus
  • 70. léta – neúspěch keynesiánské sociální demokracie, konec ekonomické konjunktury, krize státu blahobytu, obavy ze zhroucení společnosti a úpadku autority
  • 80. léta – VB (thatcherismus), USA (reaganismus)
  • odklon od státního intervencionismu, příklon k trhu
  • silný, ale (svými funkcemi) minimální stát
  • „svobodná ekonomika a silný stát“ (Andrew Gable)
sou asn neokonzervatismus
Současný neokonzervatismus
 • konzervatismus s „lidskou tváří“ - tzv. sociální neokonzervatismus
 • George W. Bushem
 • Arnoldem Schwarzenegger
 • Rudy Guliani
 • Václav Klaus