Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge
Download
1 / 53

Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B. An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge. Aidhmeanna: - tacú le forbairt ghairmiúil mhúinteoirí Gaeilge - múineadh agus foghlaim an ábhair - tacú le húsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáideach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge Cúrsa 4B' - zev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge

Aidhmeanna:

- tacú le forbairt ghairmiúil mhúinteoirí Gaeilge

- múineadh agus foghlaim an ábhair

- tacú le húsáid na Gaeilge mar theanga chumarsáideach

- tábhacht scileanna labhartha sna siollabais a chur chun cinn

Foinsí Eolais:

www.education.ie

www.examinations.ie

www.muinteoirgaeilge.ie


Sol thar taca ochta 2007 2010
Soláthar Tacaíochta 2007 -2010

Cúrsaí Áitiúla (Éascaitheoirí)

Cuairteanna Scoile

+ Saintacaíocht bhreise

Tacaíocht ar líne

Nuachtlitreacha srl.


Sol thar taca ochta plean oibre 2010 2012
Soláthar Tacaíochta: Plean Oibre2010 - 2012

Cúrsaí Áitiúla

(Éascaitheoirí)

Cuairteanna

Scoile

+ Saintacaíocht bhreise

Tacaíocht ar líne

Nuachtlitreacha srl.


An fhoireann taca ochta strucht r r igi nach

Hilari - 1

Caoimhe - 2

Vernon - 3

Íde - 4

An Fhoireann Tacaíochta - Struchtúr Réigiúnach

Maria - 6

Tomás – 5


Sonraí Teagmhála

Seoladh poist:

An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge

Ionad Oideachais Átha Luain

Bóthar Mhaigh Droma

Átha Luain

Co. na hIarmhí

Teil: 0906-420401

Facs: 0906-486548

R-phost: [email protected]

Suíomh idirlín: www.muinteoirgaeilge.ie


9.30 – 10.45 Ceardlann 1:

Taighde Fheidhmeach

An Bhéaltriail Ardteiste Nua

Cleachtas Inmholta chun an teanga labhartha a fhorbairt agus a mheas

10.45 – 11.00 Tae/Caife

11.00 – 1.00 Ceardlann 2:

Measúnú Neamhfhoirmeálta & Foirmeálta – Straitéisí úsáideacha

1.00 – 2.00 Lón

2.00 – 3.45 Ceardlann 3:

Saothrú agus Measúnú na Gaeilge labhartha

– Tascanna, Taifead agus Trealamh

Clár an Chúrsa


BriseadhOighir


Taighde fheidhmeach
Taighde Fheidhmeach

 • Déan cur síos ar chur chuige amháin nó dhó a úsáideadh sa seomra ranga a chuir le hinniúlacht na scoláirí sa Ghaeilge labhartha.

 • Déan cur síos ar an gcineál obair bhaile a tugadh agus a chuir le hinniúlacht na scoláirí sa Ghaeilge labhartha.

 • Tabhair cuntas ar straitéis nó dhó a d’úsáid tú le dul chun cinn na scoláirí sa Ghaeilge labhartha a mheas

  (Tabhair sonraí faoi mhodheolaíochtaí, minicíocht, critéir mharcála srl.)


Imlitreacha ciorcl in go d ta
Imlitreacha/Ciorcláin go dáta

 • 0042/07

  Na hathruithe ar riar na marcanna sa Bhéaltriail sna scrúduithe teistiméireachta – T. Sóisearach agus Ardteistiméireacht – agus na himpleachtaí atá aige sin ar chodanna eile na scrúduithe

 • 20/2010

  Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta (Ardleibhéal agus Gnathleibhéal), cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, 2013 agus 2014

 • 0056/10

  Na siollabais athbhreithnithe don Ardteistméireacht Fheidhmeach agus don Ardteistiméireacht, Bhonnleibhéal

 • 0071/2010

  Soiléiriú maidir leis an dán Caoineadh Airt Uí Laoghaire (Ardleibhéal), uainiúchán na scrúduithe agus soiléiriu maidir leis an Ardteistiméireacht Fheidhmeach

 • S90/10

  Riar na marcanna atá le bronnadh ar chodanna na Béaltrialach, ar an gCluastuiscint agus ar na páipéir scríofa ag an Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal


Teastas s isearach
Teastas Sóisearach

 • Eolas ar fáil ar www.examinations.ie

  • Eolas faoi Scrúduithe


Scr d na hardteistim ireachta bonnl ibh al
Scrúdú na hArdteistiméireachtaBonnléibhéal

2011 2012


Bonnleibh al
Bonnleibhéal

An Triail Chluastuisceana

Léamhthuiscint: 3 cheist

Ceapadóireacht: 2 cheist


An bh altriail ghaeilge bonnleibh al
An Bhéaltriail Ghaeilge(Bonnleibhéal)

Beidh an comhrá bunaithe ar na ceithre bhloc seo:

 • Bloc 1: An teaghlach agus áit chónaithe. (50 marc)

 • Bloc 2: An scoil agus cúrsaí scoile. (50 marc)

 • Bloc 3: Caitheamh Aimsire. (50 marc)

 • Bloc 4: Laethanta saoire; am agus aimsir; obair. (50 marc)

  Cumas Gaeilge (40 marc)

  Iomlán 240 marc


Scr d na hardteistim ireachta gn thl ibh al 2011 2012
Scrúdú na hArdteistiméireachtaGnáthléibhéal2011 2012


Gn thleibh al p ip ar 1 2
Gnáthleibhéal – Páipéar 1 & 2

Béaltriail 15 nóim 240

Iomlán600


Scr d na hardteistim ireachta ardl ibh al 2011 2012
Scrúdú na hArdteistiméireachtaArdléibhéal20112012


Ardleibh al p ip ar 1 2
Ardleibhéal – Páipéar 1 & 2

Béaltriail 15 nóim. 240

Iomlán 600


An bh altriail ardleibh al gn thleibh al
An Bhéaltriail(Ardleibhéal & Gnáthleibhéal)


F ilti 5 mharc
Fáiltiú : 5 mharc

5 mharc ar 5 phíosa eolais:

 • ainm

 • aois

 • seoladh baile

 • dáta breithe

 • scrúduimhir


Aithris na fil ochta 35 mharc
Aithris na Filíochta: 35 mharc

Grád Aicme Marc

A Sármhaith 29-35

B An-mhaith 24-28

C Maith 19-23

D Measartha 14-18

E Lag 9-13

F An-lag 0-8


Cur s os ar shraith picti r 80 marc
Cur síos ar shraith pictiúr: 80 marc

Grád Aicme Marc

A Sármhaith 68-80

B An-mhaith 56-67

C Maith 44-55

D Measartha 32-44

E Lag 20-31

F An-lag 0-19

Béim ar idirghníomhaíocht - beifear ag súil leis ón iarrthóir go mbeidh ar a c(h)umas ceisteanna a chur chomh maith le ceisteanna a fhreagairt


Comhr ginear lta 120 marc 75 marc ar st r gaeilge 45 marc ar chumas teanga
Comhrá Ginearálta : 120 marc75 marc ar Stór Gaeilge & 45 marc ar Chumas teanga

Grád Aicme Stór Gaeilge Cumas

A Sármhaith 64-75 39-45

B An-mhaith 53-63 32-38

C Maith 42-52 25-31

D Measartha 30-41 18-24

E Lag 19-29 12-17

F An-lag 0-18 0-11


Scr d na hardteistim ireachta feidhm
Scrúdú na hArdteistiméireachta Feidhmí

2011 2012


Forbairt na teanga labhartha saothr t st il
Forbairt na teanga labharthaSaothrú & Tástáil

 • Éilíonn sé a lán ama

 • Próiseas an-tapaidh faoi bhrú ama –

  (ní hionann teanga labhartha & teanga scríofa)

 • Pearsantacht/Scileanna Cumarsáide

 • Foirmlí teanga & caint spontáineach

 • Líofacht & Cruinneas i gceist

 • Comhthéacs an-tábhachtach


Forbairt na teanga labhartha

 • Ní thagann caint gan ionchur

 • Ní thagann caint gan ghá

 • Ní thagann caint gan mhisneach


Forbairt na teanga labhartha
Forbairt na teanga labhartha

An Cainteoir dúchais:

 • Bíonn an chaint stadach…/sosanna…

 • Bíonn athrá ann…

 • Bíonn botúin ann...

 • Bíonn féincheartú ann…

 • Bíonn cur isteach ó dhaoine eile…


Conas a ghintear labhairt
Conas a ghintear labhairt

 • Pleanáil san inchinn– eolas ar theanga, ar ábhar, ar an éisteoir, ar an suíomh srl. (Conceptualisation)

 • Na focail – comhréir le cur le chéile(Formulation)

 • Labhairt fhisiciúil na teanga(Articulation)

 • Seiceáil – botúin srl.(Self-monitoring)

  (Levelt, 1989)Triail Bhonnlíne

Measúnú Leanúnach

(Neamhfhoirmeálta & Foirmeálta)

Taifeadadh Rialta

Buaicphointe


Meas n
Measúnú

 • Mínigh tábhacht an mheasúnaithe

 • Cabhraigh leo féinmheasúnú a dhéanamh

 • Cabhraigh leo piarmheasúnú a dhéanamh

 • Cur chuige ciorclach (gramadach)

 • Meascán den mheasúnú foirmeálta agus neamhfhoirmeálta

 • Déan amach greille measúnaithe bunaithe ar chritéir chinnte

 • Tabhair aischothú rialta bunaithe ar chritéir chinnteDéan measúnú ar an bpíosa cainte seo.

Pléigh an marc a bhronn tú leis an duine in aice leat & tabhair fáthanna.


C ard iad na gn ithe a chuir t san ireamh agus t ag d anamh meas naithe
Céard iad na gnéithe a chuir tú san áireamh agus tú ag déanamh measúnaithe?


Comhchreat tagartha na heorpa um theangacha cefr
Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR)

 • Stór Focal

 • Líofacht

 • Cruinneas

 • Cumarsáid

 • Foghraíocht


Stór focal:

Raon foclóra sách fairsing ag an gcainteoir le gur féidir leis/léi é/í féin a chur in iúl ar bhealach cuí ar réimse leathan topaicí; an chaoi ar féidir leis an gcainteoir scód a ligean leis an teanga gan a bheith cosctha ag stór na bhfocal atá aige/aici. Cuimsíonn sé saintéarmaíocht an ábhair maraon le cora cainte.


Líofacht

An rith cainte nádúrtha atá ag an gcainteoir; gan na focail a bheith ag teip air/uirthi; spontáineacht na cainte; cumas an chainteora é/í féin a chur in iúl ar bhealach a léiríonn go bhfuil an teanga ar a t(hoil) aige/aici.


Cruinneas

Cé chomh cruinn is atá an cainteoir ó thaobh na gramadaí agus na struchtúr teanga de. Cumas an chainteora an ghramadach agus struchtúir theanga a úsáid go comhthéacsach agus go héasca.


Cumarsáid

Cumas an chainteora an chaint a choimeád ar siúl; a c(h)umas cur leis an gcaint agus idirghníomhú leis an gcainteoir eile trí shealaíocht chuí a úsáid; a bheith in ann straitéisí a úsáid, nuair is gá, leis an gcomhrá a choimeád ar siúl.


Foghraíocht:

Cé chomh cruinn is chomh beacht is a labhraíonn an cainteoir a léiríonn go bhfuil dul na Gaeilge ar fhuaimniú na bhfocal. Cuimsíonn sé tuin chainte, rithim, fuaimniú, béim, srl.


Scr d b il na hardteistim ireachta
Scrúdú Béil na hArdteistiméireachta

 • Stór Gaeilge

 • Cumas Teanga

 • Critéir an CEFR san áireamh


Anois éist arís agus

bronn marc faoi na critéir seo:

 • Stór Focal

 • Líofacht

 • Cruinneas

 • Cumarsáid

 • Foghraíocht
Tascanna samplacha
Tascanna Samplacha

 • Straitéisí Praiticiúla

 • Giotaí Físeáin

 • Measúnú Neamhfhoirmeálta

 • Measúnú Foirmeálta

 • Uirlisí Measúnaithe

 • Leabhrán Tascanna


Molta maidir le hobair ghr pa
Moltaí maidir le hobair ghrúpa

 • Tairbhe obair ghrúpa a mhíniú do na scoláirí

 • Teorann ama don tasc

 • Tascanna réadúla le sprioc chinnte agus soiléir roimh ré;

 • Marcanna / Aiseolas

 • Grinnbhreathnadóireachtghníomhach ar siúl ag an múinteoir

 • Foclóir & nathanna a bheidh ag teastáil don tasc/idirphlé a chleachtadh roimh ré

 • Foinsí eolais, foclóirí & suímh idirlín (www.focal.ie) bheith ar fáil sa seomra ranga

 • Sampla a thabhairt den obair ghrúpa don rang roimh ré;

 • Béim ar eolas seachas ar thuairimí nuair is tosaitheoirí iad na foghlaimeoirí

 • Líofacht a éileamh

 • Cur ina luí ar fhoghlaimeoirí gur féidir agus go gcaithfidh siad botúin a dhéanamh chun an teanga a shealbhú


Saothr t st il na teanga labhartha

Gá le cumarsáid? Idirghníomhaíocht

Saothrú & Tástáil na teanga labhartha


Feidhmeanna
Feidhmeanna

Bliain 1

Beannú

Cur síos a chur in iúl

Mothúcháin a nochtadh

Tuairimí a nochtadh

Míniú a thabhairt

Aontú nó easaontú

Seasamh a thógáil nó taobh a ghlacadh

Ag léiriú amhrais

Ag déanamh achoimre

Ag áiteamh ar an éisteoir

Ag dul i bhfeidhm ar an éisteoir

Ag éirí níos teibí Bliain 6

Neamh-fhoirmeálta

Foirmeálta


Uirl s meas naithe
Uirlísí Measúnaithe

 • Uirlisí Samplacha:

  • Féinmheasúnú

  • Piarmheasúnú

  • Measúnú chun Foghlama

  • Measúnú ar an bhFoghlaim

  • Measúnú Neamhfhoirmeálta

  • Measúnú FoirmeáltaAg deireadh na ceardlainne seo beidh

deis agat:

Réimse gléasanna taifeadta agus straitéisí measúnaithe

a thriail,

a phlé agus

a mheas i gcomhthéacs an tseomra ranga


Machnamh

 • Cén tairbhe a bhaineann le taifeadadh mar ghné de fhorbairt na teanga labhartha?

 • Cad é/iad na píosaí trealaimh ba mhó a thaitin leat & cén fáth?

 • Cad iad na straitéisí agus píosaí trealaimh a thriailfidh tú mar chuid den mheasúnú foirmeálta agus neamhfhoirmeálta i do sheomra ranga Gaeilge, idir seo agus deireadh na scoilbhliana?


ad