LOO HUI MIN A143108 - PowerPoint PPT Presentation

Loo hui min a143108
Download
1 / 18

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LOO HUI MIN A143108. HHHC9701: Kemahiran Pengurusan Dan Keusahawanan. Perancangan secara peta minda. MINI MESYUARAT. Kumpulan program harus merancang aturcara program dan aktiviti permainan untuk peserta Aturcara program dan aktiviti permainan hendaklah ditetapkan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LOO HUI MIN A143108

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Loo hui min a143108

LOO HUI MIN A143108

HHHC9701: KemahiranPengurusan Dan Keusahawanan


Perancangan secara peta minda

Perancangansecarapetaminda


Mini mesyuarat

MINI MESYUARAT

Kumpulan program harusmerancangaturcara program danaktivitipermainanuntukpeserta

Aturcara program danaktivitipermainanhendaklahditetapkan

Kumpulan program haruslahmenyediakanperalatanuntukaktivitipermainandanmengujipermainan

Kumpulan program harusmemastikansemuaperalatantelahdisediakandanmemberitahuaturcara program kepadaurusetia yang lain


Aktiviti permainan dalam station games

AKTIVITI PERMAINAN DALAM STATION GAMES


Kemahiran pengurusan

KEMAHIRAN PENGURUSAN

 • KemahiranPengurusanMasa

 • Menjadualkankerjamengikutkeutamaankerja

 • Kemampuanuntukmenggunakanmasadalammelakukanaktivitimengikuttempoh yang ditetapkan

 • KemahiranPembuatKeputusan

 • membuatkeputusan yang dapatditerimadanmembawakebaikan

 • membeliperalatanpermainandenganmenggunakankosyan g rendah

 • KemahiranKemanusiaan/Interpersonal

 • Kemampuanuntukbekerjasamadengan orang lain

 • Memahamisertamemotivasiahlikumpulan


Kemahiran keusahawan

KEMAHIRAN KEUSAHAWAN

 • KEMAHIRAN DALAM MENCARI PELUANG MELALUII

 • PEMIKIRAN KREATIF

 • Sentiasamecaripilihan-pilihan yang lain serta idea-idea yang baru

 • Ambilkirakemungkinan lain

 • Ambilkirapandangan orang lain

 • Menjana idea kreatifmelaluiSumbangsaran ( Brainstorming )

 • KEMAHIRAN MENCARI SUMBER DALAM PERNIAGAAN

 • Memudahkanperlaksanaanprojek

 • Penyediaanperalatandenganharga yang murah

 • KEMAHIRAN KOMUNIKASI

 • Penyampainan yang baikdanberkesan

 • Memujukdanmenyakinkan orang lain dalamperjumpaan


Masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi

Aktvitiluartidakbolehdijalankansemasahujan

Aktivitimengambilmasa yang terlalupanjang

Masalahkekurangan idea

Menghadapimasalahtiadabekalan air


Cara penyelesaian

Cara Penyelesaian

Memindahkanaktivitiluarketempat yang mempunyaibumbung

Mengurangkanaktivitipermainan yang disediakan

Menjana idea melaluisumbangsaran

Megisi air denganbladi yang kosongterdahulu


Loo hui min a143108

LaporanaktivitiYang paling disukai

5%

 • Ice Breaking

15%

 • MalamKebudayaan

30%

 • Station Games

50%

 • Treasure Hunt


Loo hui min a143108

Perkara yang boleh

diperbaiki

Station Games janganletakpadawaktutengahari.

Kita bolehmenjimatkanlagikosuntukmembeliperalatanpermainan.

Kita mestimempunyaipelan yang keduajikaaktivititidakdapatdijalankandenganlancardanberkesan.


Loo hui min a143108

Perjumpaan 1 ( 25 Feb 2014)

Menjana idea melaluisumbangsaran


Loo hui min a143108

Perjumapaankedua (5 Mac)

Membentangaktivitipermainan yang disediakan


Loo hui min a143108

Perjumapaanketiga ( 13 Mac 2014)

Mengujipermainan


Loo hui min a143108

21-23 Mac 1014 - menjadi MC


Loo hui min a143108

The end


 • Login