Jakość Kształcenia - Kultura Jakości - PowerPoint PPT Presentation

Jako kszta cenia kultura jako ci
Download
1 / 35

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości. Jadwiga Mirecka. Zespół Ekspertów Bolońskich. Gdańsk 13.03.2009. Konieczność zapewnienia jakości wynika z:. Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW) zaleceń Unii Europejskiej zmieniających się potrzeb rynku konkurencji pomiędzy uczelniami

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jako kszta cenia kultura jako ci

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

Jadwiga Mirecka

Zespół Ekspertów Bolońskich

Gdańsk 13.03.2009


Konieczno zapewnienia jako ci wynika z

Konieczność zapewnienia jakości wynika z:

 • Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW)

 • zaleceń Unii Europejskiej

 • zmieniających się potrzeb rynku

 • konkurencji pomiędzy uczelniami

 • odpowiedzialności wobec studentów i innych „interesariuszy


Jako kszta cenia kultura jako ci

„Społeczna jakość wykształcenia jest podstawowym warunkiem konkurencyjności w globalnej gospodarce”

Guy Sorman

dziennikarz, publicysta polityczny, filozof

„POLITYKA” Nr 48 2007


Jako kszta cenia kultura jako ci

 • „minimum standardów”

Jakość jako:

 • ciągłe ulepszanie

 • „przystosowanie do celu” „potrzeb klienta


Jako kszta cenia

Jakość kształcenia

 • w wymiarze kosztowym – wielkość nakładów poniesionych na kształcenie

 • w wymiarze osobowym – rodzaj relacji pomiędzy mistrzem a uczniem w procesie wyzwalania pasji poznawczych

 • w wymiarze proceduralnym – procedury dydaktyczne i angażowanie studentów w proces badawczy


Jako kszta cenia kultura jako ci

Jakość znaczy coś innego dla różnych grup interesariuszy

Dla uczelni to perfekcyjny rozwój inteligencji, kreatywności i umiejętności studentów

Dla pracodawców to przygotowanie studentów do zadań zawodowych

Dla Ministerstwa to poziom prac naukowych


Jako w uczelni odnosi si do

Jakość w Uczelni odnosi się do:

 • kształcenia

 • badań naukowych

 • kierowania i zarządzania

 • rozwoju i infrastruktury

 • pozyskiwania funduszy

 • kreowania wizerunku

  Woźnicki W-wa 2007


Jako kszta cenia obejmuje

Jakość kształcenia obejmuje:

 • jakość programu

 • organizację zajęć

 • jakość nauczania i oceniania

 • jakość nauczycieli

 • jakość pomocy naukowych

 • środowisko kształcenia

 • opiekę nad studentami

 • warunki rekreacji


Sposoby zapewnienia jako ci

Sposoby zapewnienia jakości:

I. Zewnętrzne systemy kontroli jakości

II.Wewnętrzne systemy kontroli i zapewnienia jakości

III.Budowanie kultury jakości


Systemy zapewnienia jako ci kszta cenia

ZEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

(ocena, audyt, akredytacja)

 • analiza raportu samooceny uczelni

 • wizyta zespołu oceniającego

 • raport zespołu oceniającego

 • zalecenia zespołu oceniającego

 • ocena kontrolna


Zewn trzna ocena jako ci kszta cenia

Zewnętrzna ocena jakości kształcenia

Cele oceny:

 • akredytacja– sprawdzenie warunków progowych (zgodność ze standardami)

 • wyróżnienie(znak jakości)

 • doskonalenie jakości

 • rozliczeniewobec podatników (publikowanie wyników)


Negatywne aspekty zewn trznych system w zapewniania jako ci

Negatywne aspekty zewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Przeniesienie odpowiedzialności

 • Uniformizacja

 • Petryfikacja na poziomie minimum

 • Ograniczenie innowacyjności

 • „Akcyjność”

 • „Upiększanie rzeczywistości


Zmiany dotycz ce system w akredytacji

Zmiany dotyczące systemów akredytacji

 • Oparcie o wewnętrzne systemy zapewnienia jakości

 • Nowe kryteria

 • Akredytacja Europejska (Stowarzyszenia, umowy dwustronne, meta-akredytacja)

 • Europejski Rejestr Agencji ds.Jakości (EQAR)


Jako kszta cenia kultura jako ci

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

oparte o

weryfikowane przez

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


Systemy zapewnienia jako ci kszta cenia1

WEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

 • samoocena uczelni / jednostki

 • analiza mocnych i słabych stron

 • plan poprawy jakości

 • podział zadań

 • stałe monitorowanie efektów


Jako kszta cenia kultura jako ci

“Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”

ENQA

EUA

ESU

EURASHE

2005


Enqa 1 1 polityka oraz procedury zapewnienia jako ci

ENQA :1.1.Polityka oraz procedury zapewnienia jakości

Standard

 • Instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości.

 • Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być powszechnie dostępne.

 • Powinny również przewidywać określone funkcje dla studentów orazpozostałych zainteresowanych stron.


Enqa 1 2 zatwierdzanie monitoring oraz okresowy przegl d program w oraz ich efekt w

ENQA 1.2.Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów

Standard

Instytucja powinna dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.


Enqa 1 3 ocenianie student w

ENQA 1.3.Ocenianie studentów


Enqa 1 4 zapewnienie jako ci kadry dydaktycznej

ENQA 1.4.Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej


Enqa 1 5 zasoby do nauki oraz rodki wsparcia dla student w

ENQA 1.5.Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów


Enqa 1 6 systemy informacyjne

ENQA 1.6.Systemy informacyjne

„Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyjścia dla skutecznego zapewnienia jakości”


Enqa 1 7 publikowanie informacji

ENQA 1.7.Publikowanie informacji


Pozytywne aspekty wewn trznych system w zapewniania jako ci

Pozytywne aspekty wewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Dostosowanie do kontekstu

 • Rzeczywista identyfikacja problemów

 • Ciągłość działań

 • Możliwość eksperymentowania

Nie istnieje „one fits all” model


Jako to nie koniec lecz pocz tek strategii doskonalenia

„Jakość” to nie koniec lecz początek strategii doskonalenia


Jako kszta cenia kultura jako ci

Kultura jakości

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


Skuteczno dzia a na rzecz jako ci

Skuteczność działań na rzecz jakości

Kontrola jakości– 30% (USA, Europa), 10% (Japonia)

Kultura jakości– 70% (USA), 90% (Japonia)


Kultura jako ci

Kultura jakości

Obejmuje:

 • budowanie poczucia wspólnoty w oparciu o wspólnie podzielane wartości i poczucie identyfikacji się z instytucją

 • poprawianie jakości w każdym aspekcie funkcjonowania instytucji wraz z promowaniem kreatywności i innowacyjności

  Łączy

  elementy kulturowe z organizacyjnymi


Wybrane wska niki kultury jako ci

Wybrane wskaźniki kultury jakości

 • jakość jako własność społeczności akademickiej

 • partnerstwo i współpraca

 • zrozumienie potrzeby ciągłego monitorowania jakości

 • oparcie bardziej na zachowaniach się ludzi niż systemach operacyjnych

 • wzmacnianie samo-refleksji oraz inicjatyw doskonalących


Rola lider w w budowaniu kultury jako ci

Rola liderów w budowaniu kultury jakości

 • wzmacnianie i promowanie istniejącej kultury jakości

 • ujednolicenie działań

 • zapewnienie ich zgodności z misją uczelni

 • popieranie inicjatywy

 • budowanie zaufania

  __________________________________________

  Uwaga – strategie centralne nie sprzyjają przyjęciu koncepcji jako własnej


Jako kszta cenia kultura jako ci

Kultura

studentów

Kultura

pracowników

Przywództwo

Wartości


Zacz od pocz tku

Zacząć od początku :

wizja:-jaką chcą mieć uczelnie za...........lat

misja:- co stanowi rdzeń naszej działalności - jakie efekty chcemy osiągnąć

strategia - jak planować, aby osiągnąć oczekiwany wynik

wartości - jak będziemy postępować

wobec siebie

studentów

innych interesariuszy


Elementy kultury pracowniczej

Elementy kultury pracowniczej :

 • Wiara w liderów

 • Wzajemne zaufanie i szacunek

 • Zamiana krytycyzmu w konstruktywne działania

 • Klimat współpracy

 • Odpowiedzialność za wyniki

 • Poczucie przynależności i dumy


Jako kszta cenia kultura jako ci

Kultura jakościnie jest czymś stałym, lecz wynika z mnogich interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

się dzieje

Kultura jakości


Jako kszta cenia kultura jako ci

Wdrożenie kultury jakości może okazać się tańsze niż ukryte koszty jej braku

Dziękuję


 • Login