Jako kszta cenia kultura jako ci
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości. Jadwiga Mirecka. Zespół Ekspertów Bolońskich. Gdańsk 13.03.2009. Konieczność zapewnienia jakości wynika z:. Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW) zaleceń Unii Europejskiej zmieniających się potrzeb rynku konkurencji pomiędzy uczelniami

Download Presentation

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

Jadwiga Mirecka

Zespół Ekspertów Bolońskich

Gdańsk 13.03.2009


Konieczność zapewnienia jakości wynika z:

 • Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW)

 • zaleceń Unii Europejskiej

 • zmieniających się potrzeb rynku

 • konkurencji pomiędzy uczelniami

 • odpowiedzialności wobec studentów i innych „interesariuszy


„Społeczna jakość wykształcenia jest podstawowym warunkiem konkurencyjności w globalnej gospodarce”

Guy Sorman

dziennikarz, publicysta polityczny, filozof

„POLITYKA” Nr 48 2007


 • „minimum standardów”

Jakość jako:

 • ciągłe ulepszanie

 • „przystosowanie do celu” „potrzeb klienta


Jakość kształcenia

 • w wymiarze kosztowym – wielkość nakładów poniesionych na kształcenie

 • w wymiarze osobowym – rodzaj relacji pomiędzy mistrzem a uczniem w procesie wyzwalania pasji poznawczych

 • w wymiarze proceduralnym – procedury dydaktyczne i angażowanie studentów w proces badawczy


Jakość znaczy coś innego dla różnych grup interesariuszy

Dla uczelni to perfekcyjny rozwój inteligencji, kreatywności i umiejętności studentów

Dla pracodawców to przygotowanie studentów do zadań zawodowych

Dla Ministerstwa to poziom prac naukowych


Jakość w Uczelni odnosi się do:

 • kształcenia

 • badań naukowych

 • kierowania i zarządzania

 • rozwoju i infrastruktury

 • pozyskiwania funduszy

 • kreowania wizerunku

  Woźnicki W-wa 2007


Jakość kształcenia obejmuje:

 • jakość programu

 • organizację zajęć

 • jakość nauczania i oceniania

 • jakość nauczycieli

 • jakość pomocy naukowych

 • środowisko kształcenia

 • opiekę nad studentami

 • warunki rekreacji


Sposoby zapewnienia jakości:

I. Zewnętrzne systemy kontroli jakości

II.Wewnętrzne systemy kontroli i zapewnienia jakości

III.Budowanie kultury jakości


ZEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

(ocena, audyt, akredytacja)

 • analiza raportu samooceny uczelni

 • wizyta zespołu oceniającego

 • raport zespołu oceniającego

 • zalecenia zespołu oceniającego

 • ocena kontrolna


Zewnętrzna ocena jakości kształcenia

Cele oceny:

 • akredytacja– sprawdzenie warunków progowych (zgodność ze standardami)

 • wyróżnienie(znak jakości)

 • doskonalenie jakości

 • rozliczeniewobec podatników (publikowanie wyników)


Negatywne aspekty zewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Przeniesienie odpowiedzialności

 • Uniformizacja

 • Petryfikacja na poziomie minimum

 • Ograniczenie innowacyjności

 • „Akcyjność”

 • „Upiększanie rzeczywistości


Zmiany dotyczące systemów akredytacji

 • Oparcie o wewnętrzne systemy zapewnienia jakości

 • Nowe kryteria

 • Akredytacja Europejska (Stowarzyszenia, umowy dwustronne, meta-akredytacja)

 • Europejski Rejestr Agencji ds.Jakości (EQAR)


Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

oparte o

weryfikowane przez

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


WEWNĘTRZNE

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

 • samoocena uczelni / jednostki

 • analiza mocnych i słabych stron

 • plan poprawy jakości

 • podział zadań

 • stałe monitorowanie efektów


“Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”

ENQA

EUA

ESU

EURASHE

2005


ENQA :1.1.Polityka oraz procedury zapewnienia jakości

Standard

 • Instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości.

 • Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być powszechnie dostępne.

 • Powinny również przewidywać określone funkcje dla studentów orazpozostałych zainteresowanych stron.


ENQA 1.2.Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów

Standard

Instytucja powinna dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.


ENQA 1.3.Ocenianie studentów


ENQA 1.4.Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej


ENQA 1.5.Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów


ENQA 1.6.Systemy informacyjne

„Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyjścia dla skutecznego zapewnienia jakości”


ENQA 1.7.Publikowanie informacji


Pozytywne aspekty wewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Dostosowanie do kontekstu

 • Rzeczywista identyfikacja problemów

 • Ciągłość działań

 • Możliwość eksperymentowania

Nie istnieje „one fits all” model


„Jakość” to nie koniec lecz początek strategii doskonalenia


Kultura jakości

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


Skuteczność działań na rzecz jakości

Kontrola jakości– 30% (USA, Europa), 10% (Japonia)

Kultura jakości– 70% (USA), 90% (Japonia)


Kultura jakości

Obejmuje:

 • budowanie poczucia wspólnoty w oparciu o wspólnie podzielane wartości i poczucie identyfikacji się z instytucją

 • poprawianie jakości w każdym aspekcie funkcjonowania instytucji wraz z promowaniem kreatywności i innowacyjności

  Łączy

  elementy kulturowe z organizacyjnymi


Wybrane wskaźniki kultury jakości

 • jakość jako własność społeczności akademickiej

 • partnerstwo i współpraca

 • zrozumienie potrzeby ciągłego monitorowania jakości

 • oparcie bardziej na zachowaniach się ludzi niż systemach operacyjnych

 • wzmacnianie samo-refleksji oraz inicjatyw doskonalących


Rola liderów w budowaniu kultury jakości

 • wzmacnianie i promowanie istniejącej kultury jakości

 • ujednolicenie działań

 • zapewnienie ich zgodności z misją uczelni

 • popieranie inicjatywy

 • budowanie zaufania

  __________________________________________

  Uwaga – strategie centralne nie sprzyjają przyjęciu koncepcji jako własnej


Kultura

studentów

Kultura

pracowników

Przywództwo

Wartości


Zacząć od początku :

wizja:-jaką chcą mieć uczelnie za...........lat

misja:- co stanowi rdzeń naszej działalności - jakie efekty chcemy osiągnąć

strategia - jak planować, aby osiągnąć oczekiwany wynik

wartości - jak będziemy postępować

wobec siebie

studentów

innych interesariuszy


Elementy kultury pracowniczej :

 • Wiara w liderów

 • Wzajemne zaufanie i szacunek

 • Zamiana krytycyzmu w konstruktywne działania

 • Klimat współpracy

 • Odpowiedzialność za wyniki

 • Poczucie przynależności i dumy


Kultura jakościnie jest czymś stałym, lecz wynika z mnogich interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

się dzieje

Kultura jakości


Wdrożenie kultury jakości może okazać się tańsze niż ukryte koszty jej braku

Dziękuję


 • Login