Jako kszta cenia kultura jako ci
Download
1 / 35

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości. Jadwiga Mirecka. Zespół Ekspertów Bolońskich. Gdańsk 13.03.2009. Konieczność zapewnienia jakości wynika z:. Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW) zaleceń Unii Europejskiej zmieniających się potrzeb rynku konkurencji pomiędzy uczelniami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jakość Kształcenia - Kultura Jakości ' - zeroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jako kszta cenia kultura jako ci

Jakość Kształcenia - Kultura Jakości

Jadwiga Mirecka

Zespół Ekspertów Bolońskich

Gdańsk 13.03.2009


Konieczno zapewnienia jako ci wynika z
Konieczność zapewnienia jakości wynika z:

 • Procesu Bolońskiego i tworzenia (EOSW)

 • zaleceń Unii Europejskiej

 • zmieniających się potrzeb rynku

 • konkurencji pomiędzy uczelniami

 • odpowiedzialności wobec studentów i innych „interesariuszy


„Społeczna jakość wykształcenia jest podstawowym warunkiem konkurencyjności w globalnej gospodarce”

Guy Sorman

dziennikarz, publicysta polityczny, filozof

„POLITYKA” Nr 48 2007


Jakość jako:

 • ciągłe ulepszanie

 • „przystosowanie do celu” „potrzeb klienta


Jako kszta cenia
Jakość kształcenia warunkiem konkurencyjności w globalnej gospodarce”

 • w wymiarze kosztowym – wielkość nakładów poniesionych na kształcenie

 • w wymiarze osobowym – rodzaj relacji pomiędzy mistrzem a uczniem w procesie wyzwalania pasji poznawczych

 • w wymiarze proceduralnym – procedury dydaktyczne i angażowanie studentów w proces badawczy


Jakość znaczy coś innego dla różnych grup interesariuszy

Dla uczelni to perfekcyjny rozwój inteligencji, kreatywności i umiejętności studentów

Dla pracodawców to przygotowanie studentów do zadań zawodowych

Dla Ministerstwa to poziom prac naukowych


Jako w uczelni odnosi si do
Jakość w Uczelni odnosi się do: interesariuszy

 • kształcenia

 • badań naukowych

 • kierowania i zarządzania

 • rozwoju i infrastruktury

 • pozyskiwania funduszy

 • kreowania wizerunku

  Woźnicki W-wa 2007


Jako kszta cenia obejmuje
Jakość kształcenia obejmuje: interesariuszy

 • jakość programu

 • organizację zajęć

 • jakość nauczania i oceniania

 • jakość nauczycieli

 • jakość pomocy naukowych

 • środowisko kształcenia

 • opiekę nad studentami

 • warunki rekreacji


Sposoby zapewnienia jako ci
Sposoby zapewnienia jakości: interesariuszy

I. Zewnętrzne systemy kontroli jakości

II.Wewnętrzne systemy kontroli i zapewnienia jakości

III.Budowanie kultury jakości


Systemy zapewnienia jako ci kszta cenia

ZEWNĘTRZNE interesariuszy

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

(ocena, audyt, akredytacja)

 • analiza raportu samooceny uczelni

 • wizyta zespołu oceniającego

 • raport zespołu oceniającego

 • zalecenia zespołu oceniającego

 • ocena kontrolna


Zewn trzna ocena jako ci kszta cenia
Zewnętrzna ocena jakości kształcenia interesariuszy

Cele oceny:

 • akredytacja– sprawdzenie warunków progowych (zgodność ze standardami)

 • wyróżnienie(znak jakości)

 • doskonalenie jakości

 • rozliczeniewobec podatników (publikowanie wyników)


Negatywne aspekty zewn trznych system w zapewniania jako ci
Negatywne aspekty zewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Przeniesienie odpowiedzialności

 • Uniformizacja

 • Petryfikacja na poziomie minimum

 • Ograniczenie innowacyjności

 • „Akcyjność”

 • „Upiększanie rzeczywistości


Zmiany dotycz ce system w akredytacji
Zmiany dotyczące systemów akredytacji jakości

 • Oparcie o wewnętrzne systemy zapewnienia jakości

 • Nowe kryteria

 • Akredytacja Europejska (Stowarzyszenia, umowy dwustronne, meta-akredytacja)

 • Europejski Rejestr Agencji ds.Jakości (EQAR)


Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości jakości

oparte o

weryfikowane przez

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


Systemy zapewnienia jako ci kszta cenia1

WEWNĘTRZNE jakości

Systemy zapewnienia jakości kształcenia

 • samoocena uczelni / jednostki

 • analiza mocnych i słabych stron

 • plan poprawy jakości

 • podział zadań

 • stałe monitorowanie efektów


jakościStandardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”

ENQA

EUA

ESU

EURASHE

2005


Enqa 1 1 polityka oraz procedury zapewnienia jako ci
ENQA :1.1. jakościPolityka oraz procedury zapewnienia jakości

Standard

 • Instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości.

 • Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być powszechnie dostępne.

 • Powinny również przewidywać określone funkcje dla studentów orazpozostałych zainteresowanych stron.


Enqa 1 2 zatwierdzanie monitoring oraz okresowy przegl d program w oraz ich efekt w
ENQA 1.2. jakościZatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów

Standard

Instytucja powinna dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów.


Enqa 1 3 ocenianie student w
ENQA 1. jakości3.Ocenianie studentów


Enqa 1 4 zapewnienie jako ci kadry dydaktycznej
ENQA 1.4. jakościZapewnienie jakości kadry dydaktycznej


Enqa 1 5 zasoby do nauki oraz rodki wsparcia dla student w
ENQA 1.5. jakościZasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów


Enqa 1 6 systemy informacyjne
ENQA 1. jakości6.Systemy informacyjne

„Instytucjonalna samowiedza stanowi punkt wyjścia dla skutecznego zapewnienia jakości”


Enqa 1 7 publikowanie informacji
ENQA 1.7. jakościPublikowanie informacji


Pozytywne aspekty wewn trznych system w zapewniania jako ci
Pozytywne aspekty wewnętrznych systemów zapewniania jakości

 • Dostosowanie do kontekstu

 • Rzeczywista identyfikacja problemów

 • Ciągłość działań

 • Możliwość eksperymentowania

Nie istnieje „one fits all” modelKultura jakości doskonalenia

Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości

Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości


Skuteczno dzia a na rzecz jako ci
Skuteczność działań na rzecz jakości doskonalenia

Kontrola jakości– 30% (USA, Europa), 10% (Japonia)

Kultura jakości– 70% (USA), 90% (Japonia)


Kultura jako ci
Kultura jakości doskonalenia

Obejmuje:

 • budowanie poczucia wspólnoty w oparciu o wspólnie podzielane wartości i poczucie identyfikacji się z instytucją

 • poprawianie jakości w każdym aspekcie funkcjonowania instytucji wraz z promowaniem kreatywności i innowacyjności

  Łączy

  elementy kulturowe z organizacyjnymi


Wybrane wska niki kultury jako ci
Wybrane wskaźniki kultury jakości doskonalenia

 • jakość jako własność społeczności akademickiej

 • partnerstwo i współpraca

 • zrozumienie potrzeby ciągłego monitorowania jakości

 • oparcie bardziej na zachowaniach się ludzi niż systemach operacyjnych

 • wzmacnianie samo-refleksji oraz inicjatyw doskonalących


Rola lider w w budowaniu kultury jako ci
Rola liderów w budowaniu kultury jakości doskonalenia

 • wzmacnianie i promowanie istniejącej kultury jakości

 • ujednolicenie działań

 • zapewnienie ich zgodności z misją uczelni

 • popieranie inicjatywy

 • budowanie zaufania

  __________________________________________

  Uwaga – strategie centralne nie sprzyjają przyjęciu koncepcji jako własnej


Kultura doskonalenia

studentów

Kultura

pracowników

Przywództwo

Wartości


Zacz od pocz tku
Zacząć od początku : doskonalenia

wizja:-jaką chcą mieć uczelnie za...........lat

misja:- co stanowi rdzeń naszej działalności - jakie efekty chcemy osiągnąć

strategia - jak planować, aby osiągnąć oczekiwany wynik

wartości - jak będziemy postępować

wobec siebie

studentów

innych interesariuszy


Elementy kultury pracowniczej
Elementy kultury pracowniczej : doskonalenia

 • Wiara w liderów

 • Wzajemne zaufanie i szacunek

 • Zamiana krytycyzmu w konstruktywne działania

 • Klimat współpracy

 • Odpowiedzialność za wyniki

 • Poczucie przynależności i dumy


Kultura jakości doskonalenianie jest czymś stałym, lecz wynika z mnogich interakcji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

się dzieje

Kultura jakości


Wdrożenie doskonaleniakultury jakości może okazać się tańsze niż ukryte koszty jej braku

Dziękuję


ad