Egyetemist k r sbeli sz vegalkot si teljes tm nye a nat s a vizsg k t kr ben
Download
1 / 23

Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében. XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia Győr, 2012. október 26. Makkos Anikó NYME-AK. Mottó: „Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között”. Nyelvromlás? „… újragondolásra szorul a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében' - zeroun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egyetemist k r sbeli sz vegalkot si teljes tm nye a nat s a vizsg k t kr ben
Egyetemisták írásbeli szövegalkotási teljesítménye a NAT és a vizsgák tükrében

XVI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia

Győr, 2012. október 26.

Makkos Anikó

NYME-AK


Mott szolidarit s s p rbesz d a nemzed kek k z tt
Mottó: „Szolidaritás NAT és a vizsgák tükrébenés párbeszéd a nemzedékek között”

 • Nyelvromlás?

 • „… újragondolásra szorul a

  nyelvi norma a magyarban”

  (Szépe 2001:91)

  • idegen szavak beilleszkedése

  • a hivatalos és a magánszféra nyelvhelyességének elválasztása


Milyenek di kjaink sz vegei
Milyenek diákjaink szövegei? NAT és a vizsgák tükrében

Csak akkor tudunk segíteni, ha megértjük, hogy miért ilyenek a szövegek.


R sbeli sz vegalkot s a nat ban
Í NAT és a vizsgák tükrébenrásbeli szövegalkotás a NAT-ban

 • NAT 2003 (2007)

 • A 3. évfolyamtól jelenik meg

 • 1-4., 5-6., 7-8. és 9-12. évfolyamok → vizsgák

 • végső célja a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi fogalmazási feladatára való felkészítés(Adamikné 2001)


Magyar nyelv s irodalom alapelvek c lok
Magyar nyelv és irodalom: Alapelvek, célok NAT és a vizsgák tükrében

 • „az anyanyelvi kompetencia fejlesztése minden műveltségi terület feladata” (5. o.)

  (élő idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, ember a természetben, földünk-környezetünk, művészetek, informatika, életvitel és gyakorlati ismeretek, testnevelés és sport)

 • „Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója és megújítója, miközben pedagógiai szempontból a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze.”(5. o., 3. mondat)(kiemelések tőlem)

  http://www.knok.sulinet.hu//konyvtar/dokumentumok/NAT-2003.pdf


Ltal nos elv r s
Általános elvárás NAT és a vizsgák tükrében

 • „Képes legyen önállóan olyan szövegek megalkotására, amelyek figyelembe veszik a beszédhelyzetet és a hallgatóság igényeit, a különféle szövegműfajok normáit, a morális, esztétikai és kulturális elvárásokat.” (5. o.)(kiemelések tőlem)


A fejleszt si feladatok szerkezete
A fejlesztési feladatok szerkezete NAT és a vizsgák tükrében

 • Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése

 • Olvasás, írott szöveg megértése

 • Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás

 • A tanulási képesség fejlesztése

 • Ismeretek az anyanyelvről

 • Ismeretek az irodalomról

 • Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése


R sbeli sz vegek alkot sa r sk p helyes r s
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás NAT és a vizsgák tükrében

 • íráskép – olvasható, esztétikus, hatékony

 • mondat- és szövegalkotás – világos, kifejező, különféle szövegtípusokban

 • nyelvtan, helyesírás, nyelvhelyesség – biztonságos, tudatos

 • önkifejezés, kreativitás, nézőpontváltás, egyéni stílus

 • anyaggyűjtés- és elrendezés, terjedelmesebb szövegek írása


A m velts gter let hangs lyos elemei
A műveltségterület hangsúlyos elemei NAT és a vizsgák tükrében

 • műfaji sokszínűség (min. 15)

  7-8. évfolyamok

  • leírás, jellemzés, elbeszélés

  • személyes és olvasmányélmény

  • ismertetés különböző nézőpontokból

  • érvelés

   9-12. évfolyamok

  • Az eddigiek, + levél, önéletrajz, kérvény, pályázat

  • sajtóműfajok, beszámoló

  • esszé, egyszerűbb értekezés, műértelmezés


A m velts gter let kiemelked elemei
A műveltségterület kiemelkedő elemei NAT és a vizsgák tükrében

 • személyes, élményszerű írás

 • önkifejező, kreatív írás

 • stílusok és hangnemek sokszínűsége, egyéni stílus fejlesztése


Vizsgasz vegek i
Vizsgaszövegek I. NAT és a vizsgák tükrében

 • felvételi feladatok

  (2004-2012)

  • 10 perc

  • 10-12 mondat

  • kettő - négy műfaj: vélemény kifejtése, saját élmény elbeszélése (1x érvelés és leírás)

  • változatos feladattípusok (kép, cím, szövegrészlet, csattanó)

  • stílus: művelt köznyelv


Vizsgasz vegek i1
Vizsgaszövegek I. NAT és a vizsgák tükrében

 • hiányosságok

  • a szövegek 31%-ának nincs címe

  • nincs a szövegeknek címzettük, kontextusuk (kivéve 2007)

  • a műfaj általában nincs megnevezve, csak a „fogalmazás” kifejezés jelenik meg

  • csak egy irányító szempont van (kivéve 2012)

  • csak egy hangnem, stílus

  • nincs választási lehetőség 2007-től


Vizsgasz vegek ii
Vizsgaszövegek II. NAT és a vizsgák tükrében

 • érettségi feladatok

  (2005-2012)

  • 180 perc

  • 3-4 oldal (2005-6), 3-5 oldal (2007), 3-8 oldal (2008-)

  • két műfaj: érvelés és műelemző esszé (önálló vagy összehasonlító)

  • irányított fogalmazás több szempont alapján

  • választási lehetőség

  • stílus: művelt köznyelv


Vizsgasz vegek ii1
Vizsgaszövegek II. NAT és a vizsgák tükrében

 • ellentmondások

  • a szövegalkotási feladat az irodalom tantárgy tárgyi tudásának ellenőrzését szolgálja elsősorban

  • nincs műfaji, stílusbéli sokszínűség

  • nincs kreatív, önkifejező írás

  • nincs cím

  • kontextus a vizsgahelyzet, címzett a tanár


K vetkeztet sek
Következtetések NAT és a vizsgák tükrében

 • a vizsgák szövegalkotási feladatai nem tükrözik a NAT-ban megfogalmazott, hangsúlyos elvárásokat (műfajok, stílusok, hangnemek sokszínűsége, önkifejező, élményszerű írás, a beszédhelyzet és a hallgatóság igényeinek megfelelő írásmű)

 • jól ismert jelenség a vizsgák visszahatása az oktatása

 • Mi lehet a gyakorlat?


A fogalmaz s oktat s r l
A fogalmazás NAT és a vizsgák tükrébenoktatásáról

 • „Míg az alsó tagozatban a

  szövegalkotási készség

  fejlesztése többé-kevésbé

  szervezetten történik,

  az általános iskola felsőbb évfolyamain, valamint a középiskolában a tapasztalataim szerint a tantervek iránymutatása ellenére

  igennagy nehézségekkel folyik a fogalmazástanítás.” (Antalné 2003:14)


A fogalmaz sr l
A fogalmazásról NAT és a vizsgák tükrében

 • „… legnehezebb készség a gyerek számára…, mert a fogalmazás elkészítéséhez mozgósítani kell az összes anyanyelvi készséget, s … mert többszörösen megosztott figyelmet kíván.” (Adamikné 2001:64)

 • elmélyült figyelmet, kitartó

  koncentrálást igényel


Az r sbeli sz vegalkot s rt kel se a vizsg kon
Az írásbeli szövegalkotás értékelése a vizsgákon NAT és a vizsgák tükrében

FELVÉTELI

 • tartalom 30%

 • szerkesztés 30%

 • kifejezésmód /stílus/szóhasználat

  10% (5%)

 • helyesírás 20%

 • nyelvhelyesség 10% (5%)

 • íráskép 0% (10%)

  ÉRETTSÉGI

 • tartalom 33,3%

 • szövegalkotás 33,3%

 • nyelvi megformálás 33,3%

 • helyesírás -25%

 • íráskép -5%


R sbeli sz vegalkot s a fels oktat sban
Írásbeli szövegalkotás a felsőoktatásban NAT és a vizsgák tükrében

 • A tartalom az elsődleges, de

  • a lexikai elemek konnexitása

  • a mondatok kohéziója

  • a szöveg tagolása, koherenciája

  • az írásmű stílusa

  • a nyelvhasználat

  • a helyesírás

  • a központozás

   komolyan befolyásolja a tartalom megítélését.


Kutat s
Kutatás NAT és a vizsgák tükrében

 • hallgatók egy vagy két anyanyelvi szövege (maximum egy-egy gépelt oldal)

 • a szövegek vizsgálata egy módosított, saját szempontsor alapján

  • tartalom, íráskép nem része

  • a szövegszerkesztők

   használatával módosul a

   helyesírás és megítélése is


A vizsg lat c lja
A vizsgálat célja NAT és a vizsgák tükrében

 • a szövegalkotás problémás területeinek feltárása, egy általános helyzetkép felvázolása

 • a felsőoktatásban célzott képzés biztosítása, ami minőségi javulást eredményezhet az írásbeli munkák terén


K sz n m a megtisztel figyelmet
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! NAT és a vizsgák tükrében


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom NAT és a vizsgák tükrében

 • Adamikné Jászó Anna (2001) Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig Trezor Kiadó, Budapest.

 • Antalné Szabó Ágnes (2003) Az anyanyelvi nevelés új stratégiái Az előadás elhangzott: Szöveg-(félre)értés, A szövegértés helyzete mint nyelvstratégiai kérdés című konferencián, Budapest.

 • Szépe György (2001) Nyelvpolitika: múlt és jövő Iskolakultúra, Pécs.


ad